Blad. 99'12 "I. lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderar, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a d. U„ OUDERKERK L d. U. OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, cm. Vrijdag 5 October 1028 No. IB887 67;*Jaargang kbank DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. l_. FEUILLETON. - Dit blad verachijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Tl HOORWEG. ite. (Wordt vervolgd* geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- oote Markt 7, 00— d. HEIIDEN, Ooudl ABONNEMENTSPRIJS' p» kawW /ML «Mk 17 MaL M L*di«>blad par kwartaal /LM, pa *~al P« l«var «aachlwte. /rara par pat par kwartaal /LIL aat Zorid«<«bl*d f»M. Ataauwnante word« daoUik. uspanoman Ma ww Bmu, MARKT n. GOUDA. M aaaa agwotaa as loopara, da> beakhaadal M da paOuatoraa Cu tauwu 4. dacaWka faapaad we eu.| AdmlaiatnUa TH. lal. M iere gevallen. 10 treden. Zoowel de Heimwehren als de soclar in listisohe burgemeester van Wiener-Neustadt hebben Buresch verzekerd, dat de orde en discipline gehandhaafd zullen blijven. Men verwacht niet minder dan 3000 jour nalisten. De leden van den socialistischen Schutz- bund komen Zaterdagavond te Wiener- Neustadt aan. Zy overnachten er en mar- cheeren den volgenden middag naar de Hauptplatz, waar redevoeringen worden ge houden. De plaatselijke politie, gendarmerie en legerafdeediingen, die reeds Donderdag te Wiener-Neustadt zijn aangekomen zullen de orde handhaven. In Neder-Oostenryk en het Burgenland is van Zaterdagmiddag tot Zon dagavond een verbod voor het schenken van alcohol uitgevaardigd. Buresch heeft de persvertegenwoordigers verzocht een geruststellenden invloed uit te oefenen. Hij wees er op, dat beide partyen by de onderhandelingen verzekerd hadden, dat men met verstand en matigheid,zou op- n men lijdt. Sterker dan het lot is de moed, die het lot standvastig draagt. verbod hunner manifestatie werd opge heven, maar tevreden zyn zij niet, daar zy van hun kant hadden gewild, dat er van de manifestatie der Heimwehren niets zou zijn gekomen. Deze laatste worden door de so- ciaail-democraten beschouwd als een fascis tische formatie, die h. i. niet veel goeds in ’t schild voert. Ziy worden er n.l. van ver dacht een aanslag te willen plegen op de republikeinsche grondwet en de soc.-dem. vermoeden, dat zij er te eeniger tijd niet voor zullen terugdeinzen geweld te gebrui ken, teneinde hun plannen te verwezenlij ken. De sociaal-democraat Renner heeft in een bewogen zitting van den Nationalien Oosten- rijkschen Raad gemeend te moeten wijzen op het gevaar, dat het bestaan der Heim wehren vormt, en betoogd, dat de soc.-dem. contra-manifestatie alleen bedoeld was om ads tegenwicht te dienen. Liever had hij, naar uit zyn beschouwingen bleek, gezien, dat er van geen enkele zyde een betooging zou plaats vinden, daar door een ongelukkig toéval, zelfs nu ook den sociaal-democraten permissie is gegeven om een optocht te hou den, incidenten nog zeer wel mogelijk zijn. Wanneer deze inderdaad plaats hebben, dm is dit aldus betoogde Renner de schuld der regeering, die ernstig in verzuim is ge weest, omdat zy de manifestatie der Heim wehren niet heeft verboden. Dr. Seipel heeft geantwoord, dat hyi niet geloofde, dat booze bedoelingen leiding geven aan de gedragingen der Heimwehren en ook wilde 'hij' niet aannemen, dat de lei- dens ervan van zins waren het parlemen taire stelsel te niet te doen. Vandaar dat er z.i. geen enkele reden bestond om hun op- marsch te verbieden. Wel wilde Seipel de voorstellen der sociaal-democraten, om ernstig werk te ma ken met de binnenlandsche ontwapening, na 7 October ernstig overwegen. De soc.-dem. hebben reeds te kennen gegeven, dat zy er geen bezwaar tegen hébben, dat hun Schutebundformaties worden opgeheven, maar dan moet dit evenzeer geschieden met betrekking tot de Heimwehren, die volgens ae soc.-dem. door industriee’.e kringen krachtig worden gesteund, waardoor dezen zich hebben verzekerd van een machts instrument. Trouwens ook van christelyk- sociale zyde werd reeds een urgent voorstel bij den Nationalen Raad ingediend, waarin de regeering ertoe wordt aangespoord zoo spoedig mogelijk besprekingen in te leiden over de binnenlandsche ontwapening. Intusschen zijn de troepentransporten naar Wiener-Neustadt vandaag reeds be gonnen. Zondagmorgen te 9 uur vangt de opmarsch aan. Dit duurt tot den middag daarna wordt buiten de stad een openlucht- byeenkomst gehouden. De afmarsdh van de Heimwehren duurt van 2 tot 6 uur. Bleekzucht 8 Maag of t, zwaarten in uitslag, roode n enz. op elke Rheumatiek, iver, leverstee- 11e ziekten van ziet, dan een rij schitterend gekleede en gekapte demes, die zich vervolgens oplos sen in een aantal verschillende groepen, waarin zoowel de belangrijkste als de beu- zelaohtigste onderwerpen worden behande’d. Hierbij kwam nog, dat, hoewel Torcy zich siedhts kort geleden een naam had gemaakt hij in d'e kringen op oen voet vaagelijk heid werd toegöiatenhij gelooide zulks ten minste, en uit de beleefdheden, waar van hij het voorwerp was, hid men kun nen besluiten, dat hem in die kringen de eerste plaats werd ingeruimd. Hierin ligt juist het gevaar van zulk een omgang voor menschen als TorcyZij vragen ziobaelven niet, waarom zij met oplettendheden wor den overladen, welke men een man van den hoogsten rang rret sens bewijst Hoeveel schaamte en spijt zouden zij ge voelen wanneer zij inzagen, dat zij slechts als een riariieit het voorwerp van zooveel oplettendheid zijn, en dat al de eerbewij zen, waarmede zij overladen wérden, een gevoel van meerdertiMd verbergen, hetwelk niet aarzelt tot vleierij af te dalen, omdat het zeker is, dat er tusschen die aristocra tie der titels en die der kunstenaars een onmetelijke afstand b’ijft bestaan. Toroy had dit nog niet leeren Inzien en de avond, dten hij bij de Changiron door bracht, moest hem nog verder verblinden. Voor de eerste maal sedert langen tijd bezocht Manuel Torcy een werefld, waaraan hij gehecht was, en dte hij geheel verge ten meende te hebben. Op dien dag bezocht hij deze juist met die innerlijke tevreden heid, welke niemand een goeden dunk geeft van al wat hem omringt, met die vroolijke opgewondenheid, welke iemand vatbaar maakt voor alle behaglalijke in drukken Bovendien was Torcy, gelijk de meeste menschen van onzen tijd, die hun vermogen en rang in de maatschappij aan hun persoonlijken arbeid hebben te danken, een vriend wan weelde en pracht, een vriend van het gedruisch dier talrijke ge zelschappen, waar men eerst niete anders Da betoogingen in Wianer-Beustadt. Politieke tegenstellingen. In Oostenryik staan de partyen fel tegen over elkaar: voortdurend ryizen er tusschen rechts en links ernstige moeilijkheden. Zoo scherp zijn de politieke tegenstellingen, dat men met angst in het hart de betoogingen tegemoet zag, die Zondag te Wiener-Neu stadt zullen worden gehouden door de zoo genaamde Heimwehren. Deze voorgenomen opmarsch was voor de sociaal-democraten aanleiding een tegenbetooging op touw te zetten, die eveneens op 7 Oct. zal worden gehouden. De autoriteiten kwamen eerst tusschenbeide en meenden, dat het raad zaam was deze contra-manifestatie te ver bieden. Het behoeft geen betoog, dat de sociaal-democraten over de houding der overheden ten zeerste ontstemd waren en deze ontstemming tot uiting brachten in talryke en nadrukelyke protesten. Aan drei gementen ontbrak het evenmin en er wera o.a. te verstaan gegeven, dat men er reke ning mee moest houden, dat, tegen het ver bod in, de opmarsch der sociaal-democraten toch zou doorgaan. Het gevolg van een en ander is geweest, dat uitvoerige onderhan delingen weiden ingeleid, waarvan de uit komst tenslotte was, dat men tot een ver- geliyk kwam. Dit compromis bestaat hierin, dat zoowel de opmarsch van links als rechts zal doorgaan; m. a. w.: het verbod, waar door de sociaal-democraten werden getrof fen, is te langen leste opgeheven. Om ech ter te voorkomen, dat de deelnemers aan de beide betoogingen elkaar ontmoeten en met elkaar in botsing komen, is bepaald, dat het voornaamste plein in de ochtenduren geheel ter beschikking van de Heimwehren staat, terwyl na dien tyd de sociaalrdemocraten er naar hartelust kunnen betoogen. Links en rechte zyn bovendien met elkaar overeenge komen, dat de routes der manifestanten zóó zullen worden gekozen, dat een treffen tus schen tegenstanders uitgesloten is. De auto riteiten zyn in verband met deze regeling dan ook nog al optimistisch en mèenen, dat, nu beide optochten, zoowel wat tijd ais plaats betreft, afzonderiiyk zullen woraen gehouden, volgens menschelyke berekening incidenten zuilen uitblijven. Dit optimisme wordt eveneens gedeeld door monseigneur dr. Seipel, den Oostenrykschen bondskanse lier, die de vrees voor onlusten denkbeeldig heeft genoemd, temeer daar Ween en en Wiener-Neustadt op zeer groeten afstand van elkaar liggen en eventueele ongeregeld heden in eerstgenoemde plaats practised niet naar de hoofdstad der republiek of an dere centra zouden kunnen overslaan. Dit neemt echter niet weg, dat de autoriteiten een oogje in ’t zeil houden. De organen dor openbare veiligheid zullen op hun qui vive zyn teneinde elk begin van onlusten zoo mogelyk terstond den kop te kunnen in drukken. Voor de sociaal-democraten is het stellig een voldoening, dat zy gedaan hebben weten te krygen na veel aandrang dat het Het Nieuwe Berlijn. Het uiterhyiK beeid van rt^iyn verandert eiken dag. Wie een hall jaar lang den Kiu- lurstenuamm, ae groote winkel- en wandei- straat van het berlynsche Westen, niet heelt gezien, staat verstomd. Overal zyn nieuwe, vaak ultra-moderne winkelhuizen c-ntstaan. Nieuwe koliehuizen zyn geopend. Up den weg naar Halensee, aan den Lehni- ner Platz, verryzen naast elkaar twee nieu we gebouwen van den befaamde architect Lricn Mendelsohn: Een luxe-baoscoop van de „UiEA” en het „Kabarett der Komiker, eigen huis van het troepje geestige kunste naars, dat zoowel aan de bewoners van tser- iyn als aan de vreemdelingen, reeds zooveel vroolyike uren heeft bezorgd. De geheeie Kurfürstendamm baadt ’s avonds in een zee van licht. De kleurige, beweegdyike reclames geven aan de omgeving een byzonder ca chet. Zeker het Westen geniet de voorkeur. Maar ook het Centrum van Berlijn is niet dood. Een paar wegen geleden werd op den „Potsdamer Platz” het „Haus Vaterland” geopend, vermoedelyk aldus genoemd, om dat iedereen er zich in thuis zou voelen, in dit reusachtige gebouw is plaats voor 800V bezoekers en het is eiken dag overvol. in de zes verdiepingen van het „Haus Vater- land” zijn niet minder dan acht verschil lende nationale lokalen uit verschillende lan hart oegraveu blijven. Ik heo je nu het eenige wapen overgeleverd, dlat ik had om mij te vertietliigon Indien gij ooit aan dezen eed twijfelt, zal ik dien niet herha len; want dan zou je er nog eer aaa twij felen. Ik heb je nu allee gegeven, wat ik geven kon. Als gij bewijlen vraagt, ik heb ze niet; eiscU gij mijn geheim, ik wil liever stown.” - „Neen! riep Manuel uit, „wat je mij gezegd hebt, is mij ge noeg. Dit gesprek had zoowel de vervoering van Manuel als de wanhopige smart van Antonie doen bedaren; beiden hielden zich nu weder aan de dwaze begoocheling wel ke hen aan de duurzaamheid van zulk een geluk deed gelooven, toen men den schil der een briefje van de Changiron kwam brengen. Mijne vrouw”, dus schreef deze, „die volstrekt wjl wat zij wil, wil u ten eten hebben. Er zullen slechte weinig menschen komen, zoodat gij op uw gemak met me vrouw de Changiron over onze groote on derneming zult kunnen spreken. Ik roken op u”, enz. Manuel las dit briefje hardop, en was gereed om een beleefde weigering tot ant woord fo zenden, toen Antonie zeado: „Waarom zou je niet gaan? Het te juist die strikte afzondering, welke gij je zelf om mijnentwil oplegt, die de pieuwsgierig- heid gaande maakt, en de menschen aan het praten helpt.” - „Maar jeu alleen te laten - juist nu!” - ,,Ik weet wel dat het een opoffering voor je te, maar juist daarom verzoek ik er om.’' „Arme An tonie! een geheelen langen avond alleen!’’ „ik zal je met mijn gedachten volgen; er. ge zult mij naderhand vertellen, wat gij bij uwe vrienden, die u hoog schatten en bewonderen, golioord en gezegd hebt. Zoo krijg je op één avond1 stof tot gesprek voor veertien dagen.’ - „Gij wilt hét dan zoo?” - „Ja, ik wil het. En dan wordt ér in dien brief nog van een zaak van belang gesproken Zoo verzuimt gij dan uwe zaken om mij, en zou mij dat einde lijk wel verwijten. Kom! laat je raden, en ga naar mijnhee- de Changiron.” Antonie zedde dit alles op zulk een in nemen len toon, dat Manuel zich liet over- halen, en zich, toen het avond werd, ’n een kalme, opgeruimde stemming naar het huis van de Ohangiron begüf. ADTERTENTIEPRUBi OH Grata «d «ntawksa Qiib rail Mda U-4 ragWa L10, «il» reed meer fOM. Van buiten Geata en brarglrilnni 1—regels 1.55, elke regel meer f 0.30. Advertentiïn In hot Snlnvtagaaaar M bijstag op den prij*. Liefdadigheidn-advertenti&n de helft van dm pr^a. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 r^nta flM. dke ara fMB Op de voorpagina 50 booger. Gewon* advertentiSn en ingesondea mettadeelhigen bQ eantamet tot aar panÉMar den prjja Groote letter* en randen worden berekend naar plaateraimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomat vaa ■oliato baktaa detaren, Advertentiebureaus a onze Agenten a moeten daaga vódr da ptatetaiDf aan bet Bureau rijn Ingekonwm. teneinde vaa «pnam* vanekerd te aQa waarover men dagelijks in. het atelier van haren man spreekt? - „Ik zal hen allen tot zwijgen brengen, zelde Manuel trutsch - „Neen, mijn vriend! hervatte Antonie, „bédoof niet meer dan je doen kunt Je zou de kwaadwilligheid siedhts tergen door die te willen bestrijden. Geloof mij, de glans van jou naaan is voldoende, om meer nieuwsgierigheid en nijd op te wekken, dan nooiig zou zijn^ om ons geluk te sto ren”. „Wted nu, mijne Antonie! liet zal zijn gplijk je wilt. Maar je hebt mij ver geven, nietwaar?” „Vergeven? Hoe zou ik je kunnen wijten, wat niets anders dan mijn ongeluk is! Ik heb je iets te ”er- geven. Maar ik heb nog iets te leggen, dat ik je nog nooit gezegd lieb; want he. betreft dat verledene, waarover ik n.i«t spreioen kan.” Manuel luisterde met angstvallige oplet tendheid, terwijl hfet gdaat van Antonie een ernstige uitdrukking aannam en te ge lijk met een hoogrooden blos werd over dekt. „Op den dag, toen ik je heb aange- troffen’’, zaide zij, „was ik zuiver van allen 'misstap of misdaad dat zweer ik je!” „Is dat Waar?” riep Manuel on willekeurig uit. - ,,'Heh je er aan getwij feld, Mianuel?” „Neen”, antwoordde hij maar ik ben nu toch geruster. Ik ben uu tevreden, en vraag niets meer. „Vraag niets meer'!” zeide Antonie ernstig. „Ik had dit getuigenis van mij zelve bewaar 1 voor den dag. dat ik je lieflde voelde ver flauwen. Het te het laatste woord, dat ik Ije zqggjen &an; al het andere moet in mijn MIIDMHE COURANT dus sehreef deze, 1 u ten BUITENLANDSCH NIEUWS. DUlTSCHLANIfc Von Hunncfeld zoek. Volgens berichten uit Indië ontbreekt se dert Maandag ieder beriohlt aangaande den vlucht van v. iHuhnefeld. Maandag was hy uit Calcutta opjgestegen naar Siam. Men zou over het verbkyf der vUiegens .bezorgd zijn, vooral daar zy Maandag reeds wegens een motordefect teruggekeerd waren. Men vreest dat de reparatie onvoldoende is uitge voerd. „Gij wiU - „Ja, Manual I en in dien je imj niet geheel aan mijn lot over laat, zaj he^ draaf en edel van je zijn, en ik je daarvoor danken maar indie i je zoekt te weten wie ik ben, zou he‘ slecht, schaudelijk van je wezen, en zou. ik het je nooit vergeven.” - „Wel nu!” zedde Manuel vol Vuur, „nooit zal ik trach ten er iets van te weten; ik zweer het je!” En toen Antonie zweeg, vervolgde hij met teederhdid: „O! je moet mij vergeven, Antonie! Als je wist hoezeer ik je uef hebi hoe brotsch ik er op wezen zou, in dien j,k je openlijk do mijne mocht noemlan, je door de geheeie wereld kon doen eer biedigen! Maar ik lean niets voor je doen; jij wilt niet eens dat men wete, hoe lief ik je heb; en zoo is mijn leven zonder ’teel; ik word wanhopig, rapend.” „Vooral” zeide Antonie op een zachten teon, „als de achterdocht je kwelt.” „Achterdocht?” herhaalde Mlanuel verle- „Denk je, dat jk het niet weet?” hernam Antonie. „Denk je, diat Comelie, die het toeval in ons huis heeft gebracht, mij een der vermoedens heeft verzwegen, ROEMENU. De Roemeensche koninklijke familie. Meer romantiek? De te Boedapest verschijnende Pester Naplo meldt uit Groot-Wardein, dat in ge- heed Roemenië thans bekend is, dat prins Nicolaas, de jongere broeder van prins Carol en voogd over Koning Miahaefl, reeds langer dan een half jaar uit Roemenië vertrokken is en zich met een jong arrisitocratisch meisje verleden week naar Pary's heeft be geven, whar hy met zyn geliefde by zyn broer intrek heeft genomen. Bratianu had in het voorjaar in het par lement meegedeeld, dat de prins eenlgen tyd rust moest nemen en zach voor een kuur naar het buitenland had begeven. Daardoor werd Nicolaas in den eersten tyd niet al te zeer gemist. Het bericht wordt door het Roemeensth gezantschap te Parijs tegengesproken. De ochtendbladen melden dat Prins Nico laas Parijs Donderdagavond weer verlaten heeft. Hjj werd vergezeld door zyn adjudant Prins Carol heeft hem Donderdagavond te half acht persoonlijk naar de Oriënt ex pres gebracht. ENGELAND. De storm op den Atlantischen Oceaan. De felste storm die in drie jaar op de reöhtstreeksche scheepvaart-route tusschen Engeland en Amerika had, heeft zich meer dan een etmaal lang over een uitgestrekt- gebied midden in den Atlantischen Oceaan laten gelden. Uit draadlooze berichten van de schepen die onderweg waren bleek dat de kracht van de winden die van een gewonen storm over troffen en dat zy uit alle streken van hc; kompas over een oppervlakte van vierdui zend vierkante mijlen woeien. De Cunard-boot Carmania meldde van een punt, elfhonderd mjjlen ten W. van Ierland, Westenwind met een stormkracht die te ver gelijken was met die van den orkaan die pas Amerika en West-Indië geteisterd 'heeft. Men verklaart de iMchtstoring uit een zeer diepe depressie die zich langzaam in Oostelijke richting beweegt, en de weerkun digen zeggen, dat zy wel een nawerking kan zyn van de jongste wervelstormen. Deskundigen voorspellen tevens dat de maximum sterkte van den wind bereikt zal zyn vóón de depressie zidh aan de kusten van Europa laat gelden. Weder een brand op een landgoed van Lord Lascelles. In de stallen en gairagee van Portununa Castle, het lececne landgoed van graaf Laaeehes, waaraan mj en prinses Mary deze week voor het eerst een bezoek zou den brengen, is brand ui [gebroken Het Kiaateel, dal graai.’ Lascelles tien jaar gele den erfde van zijn oom graaf Clanrioarde, werd, nadat heit reeds vroeger eens was afgebrand en gerestaureerd, in 1921 op nieuw gedeeltelijk in de asch gelegd, doch niet opgebeuwd. Het landhuis bij het kaa- den ondergebracht. Zy zyn allen te bereiken van het zeldzaam geslaagde trappenhuis. By een tocht door het lokaal komt men eerst ir. een gezellig Beiersch bierhuis. In uen achtergrond ziet men de Beiersche Al pen met het Eib-meer. Beiersche kelnerin nen dragen de steenen potten met „Löwen- brau" rond. Wie liefhebber van wyn is, neemt plaats op het groote „Rynhandsche terras”. In de diepte ziet hy. den heerlijken stroom. De illusie is volkomen. Schepen varen voorby en het mooie weer, dat hier gewoonlyk heerscht maakt af en toe (dank zij de techniek!) plaats voor een zwaar on weer. Als het wijnglas geledigd is, zet men de wandeling voort. Men komt dan nog achtereenvolgens in een Turksch koffiehuis, j een Amerikaansche Wildwest-Bar. In een Hongaarsch Restaurant, waar alles naar paprika ruikt. In een Spaansche Bode ga. In een gezelliger! wyntuin van Grinzing bij Weenen. Overal spelen muzikanten in het nationale kostuum van het betreffende land. Overal wordt gjj door personeel in na- tonale kleederdracht bediend. Beriyn wordt geleidelijk ook de stad der baden. Weinig steden zullen over zoovele moderne comfortabele badinrichtingen be schikken als de hoofdstad van het Duitsche Rijk. Nog niet zoo heel lang geleden werd het groote zwembad in het Luna-Park te Halensee ingehuldigd. Thans wordt aange- kondigd, dat de groote tentoonstellingszalen van de Berlynsche Diergaarde (den „Zoolo- gischen Garten”) in een groot zwembad zul len worden herschapen. Dit nieuwe bad, ge legen vlak by de Kaiser-Willhelm-Gedacht- niskirche en den Kurfürstendamm, zal het modernste bad van Europa zijn. Het groote zwembassin zal 50 M. lang en 14 M. breed zyn. Niet minder dan 800 ka'bines zullen ter beschikking van de zwemmers staan. Het bad zal uitstekend geschikt zyn voor het houden van groote zwem- en pol'o-wedstrij- den. Voorbereidingen voor de Wintersport. In de meeste Duitsche wintersportsteden worden reeds de noodige voorbereidingen voor het a.s. winterseizoen getroffen. Enke le plaatsen kondigen aanmerkelyike verbete ringen aan. Zoo wordt te Johanngeorgen stadt in het Erzgebirge een springhaan voor ski-loopers aangelegd. De aanloop var. 100 M. rust op een stellige, die 40 M. hoog is. De baan is gelegen op een hoogte van 900 M. Te Rehefeld, eveneens in het Erz gebirge, wordt een nieuw berghotel oipge- ridht. Het Octoberfeest te München. De populariteit van het „Octoberfeest te München neemt eik jaar toe. Verleden Zon dag zyn, ter gelegenheid van dit feest, niet minder dan 31 bijzondere treinen naar de Beiersche hoofdstad gekomen. Het aantai treinen, dat Zaterdag en Zondag te Mün- chen aankwam, of de stad verliet, bedroeg 1600. Het aantal! bevorderde reizigers be droeg 353.000.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1