men I I «f I 1. (TJE a I T ;i nten gevallen, i blaas Deze Courant komt in meer dan 6000 gezinnen in Gouda en Omgeving NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16888 Zaterdag 8 October 1828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. ikoop 5LONT. FEUILLETON. S HEKEN tank I ORWEG. I oaasiasiiTUuT DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. Oayrand—rd» oplag» atOQlax. 67» Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz Dit nummer bestaat uit twee bladen Voor »n lijdt. ren, (Wordt TerroLgdL A achtig voedsel, huishoudgeld. Iterdam Br.ukb.ndin irant gr.tl. gewogen, koopen bliek, 5ADIHE 3ALLEM Heit, heeft een 'er van smaak. C. WILLEMS, dansleeraar, heeft de eer inecfe te deelen dat hy zyn danslessen te Gouda heeft overgedragen aan den Heer en Mevrouw A. Th. M. v. ERP, den Haag. Met beleefde dankzegging voor het genoten ver trouwen teekent hoogachtend, C. WILLEMS. Bevolkingsdichtheid ten plattelande. Wanneer men eenige jaargangen van het jaarlyks door het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgegeven kleine boekje betref fende „Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland’’ met elkan der vergelykt, dan ontwaart men naast een sterken vooruitgang in zielental van verschillende stedelijke en industrieele ge meenten een constant blijven of zelfs ach teruitgaan der bevolking in zuiver land bouwende gemeenten. Vooral in Groningen en Zeeland valt dit laatste te constateeren. De verklaring van dit verschijnsel is niet zoo heel ver te zoeken. In de landbouwende gemeenten wordt de bestaansmogelijkheid bepaald door de oppervlakte cultuurgrond. Waar deze niet toeneemt, moet het bevol- kingsaccres een uitweg zoeken naar de steden en industrieele centra. En het is ge lukkig, als daar een bestaan te vinden is. Vooral in de jaren na den oorlog haperde daaraan nog al iets en dit leidde tot groote werkloosheid in verschillende landbouwen de gemeenten. Dit verband tusschen oppervlakte en zie lental brengt ons tot de vermelding van een dezer dagen uitgebracht belangrijk rapport betreffende de veenafgraving in Drenthe. De nood in de venen deed het denkbeeld naar voren komen, het veen met spoed af te graven, ten einde zoodoende de beschik king te krijgen over den voor landbouw zeer geschikten ondergrond, waarop dan, naar men meende, de voormalige veenbe volking een blijvend bestaan zou kunnen vinden. Minister Kan benoemde een com missie, die dit vraagstuk zou bestudeeren. Het resultaat van die studie is het genoem de rapport, dat niet gunstig luidt. Het plan zou veel geld kosten en niet tot het doel voeren. De bevolking der Drentsche venen toch is veel te groot, om in den landbouw op de ter beschikking komende oppervlakte een bestaan te kunnen vinden. Zoo wordt er op gewezen, dat de gemeente Emmen met zijn groote uitgestrektheid onvrucht- baren grond 154 inwoners pêr K.M.2 telt, terwijl dit aantal in de provincie Overijssel met haar belangrijke industrie, 140 is, in Zeeland, met zijn vruchtbaren kleigrond, 136, in Friesland 123 en in .geheel Drente naar con- lijfrente of in een huis, waar weinig opgewektheid heerschip weven ontevredenheid, verdriet en ongeluk haar spinnenwebben. Geluk kig de mensch, die vaak met den ragebol der vraolijkheid dat rag weet te ver storen. gemiddeld 84. De benige uitweg vojr de bevolking van Emmen bestaat dan ook, naar de commissie meent, in verplaatsing^ van een groot aantal personen naar elders. De structuur van ons land is nu eenmaal zoo, dat het accres der plattelandsbevol king een bestaan moet vinden in stedelijke en industrieele bedrijven. En het getuigt o. i. niet van het juiste inzicht ‘n die struc tuur, als men stedelijke werkloozen naar het platteland zendt. Over het algemeen kan men dan ook wel zeggen, dat de vermindering der landbou wende bevolking in verhouding tot de ste- delyke en industrieele voor landen als Ne derland eert normaal verschijnsel is, dat zich ook voordoet in andere Wcst-Euro- peesche landen en dat geen bezwaren met zich brengt, zoolang uit andere wereld- deelen voldoende landbouwproducten kun nen worden aangevoerd, om de toenemende Europeesche bevolking van grondstoffen voor voeding en kleeding te voorzien. Op het oogenblik is dit nog het geval, getuige de betrekkelijk lage prijzen der landbouw producten. De vraag is echter, of dit zoo zal blijven. Bij het zoeken van een antwoord op deze vraag dient ongetwijfeld ter dege in het oog te worden gehouden, dat in de laatste jaren onder den invloed van de moderne loonactie en van de ontwikkeling van het trust- en kartelwezen eene groote wanver houding is ontstaan tusschen het loon- en prijsniveau in den landbouw en dat in an dere bedrijven. Het gevolg daarvan is, dat zy, die van landbouwarbeid moeten leven, als het ware de paria’s der maatschappij dreigen te worden en daarom, als zij maar eenigszins kunnen, den landbouw vaarwel zeggen. Zoodoende ziet men naast den bo venvermelden, normalen trek van het plat teland naar de steden, ook een abnormalen ontstaan. Deze valt in de eerste plaats in de laatste jaren te constateeren in de Ver- eenigde Staten van Amerika, waar dien tengevolge de landbouw spoedig zoozeer zal zyn ingekrompen, dat van uitvoer van land bouwproducten naar Europa geen sprake meer zal kunnen zijn. De abnormale trek vay het land de steden en de industrie valt ook te stateeren in sommige landen van Europa. Zoo vinden wij in een artikel in de N. Rott. Courant vermeld, dat, terwijl Oost-Pruisen vóór 1914 gemiddeld 17.500 personen per jaar het platteland verlieten, de jaren 1924 en 1925 eene afneming te zien gaven met gemiddeld 150000 personen. Waartoe een kzucht Maag of zaarten in lag, roode z. op elke eumatiek, leverstee- ekten van leesmidde- ragen aan Ie Medicjj- Markt 7, i uit planten- gtf lijdt, man en uitvoerige zenden aan ledicijnen, bij die-'U alle eling, met de same aardigmdil. L>lt ailen was echter slechts het voorspel van een nog dieper onderzoek want do Changiron Had zijn vrouw verhaald, wat er in liet atelier van Lavigmm en in dat van Tprcy was voorgevallen, met het ge- vxiig, dial men ook in het anstocraliecne salon nieuwsgierig was geworden^ evenjwel mot dit onderscheid, dat de onbekende, dia men in he<t atelier van Lavignan zoo grol nad beoordeeld, in het salon van mevrouw de Changiron een romanesk wezen was ge worden. Zij moest een Italiaansche gravin of een Spaansche donna wezen, die haar prachtige paleizen was ontvlucht. De Changiron, die vóór zijn huwelijk veel met kunstenaar® had omgegaan, lachte bij ziohzelven over de poëtische vlucht der onderstellingen van zijn vrouw, maar zag geen reden, om baar uit den droom te hel pen, en Camdlle had' derhalve vast beslo ten om het geheim van Torcy te doorgron den. Na de kunstige inleiding, die slechte! gediend had, om Toroy tot vertrouwelijke mededelingen te stemmen, zeide zij: „Een man van uw vernuft moet in den arbeid, waarmede gij u op verzoek van mijn man hebt belast, iets bekoorlijks vinden. Voor een ander zou zoodanig iets yrisschiien ver velend zijn, maar voor u is het een nieu we studie; g" zult, als het ware,, met uw penseel de geschiedenis van alle schilder scholen schrijven, alle doode meesters in 'het leven terugroepen.”' - Toroy voelde zich gestreeld door dit compliment, ofschoon hij zeer wel wist, divt de taak, die hij voor dacht luistert ieder er wel een oogenblik naar wanneer hij toevallig in den omtrek der kerk is. Voor de verbetering van de kefc-k-koorzang heeft Do Zwaan geijverd door de oprichting Van verschillende koor tjes o.a. een knapenkoor, waarmede hij in do arme buurten wel uitvoeringen gaf. Als opvolger van den bekende Nicolai was hij leeraar aan de Koninklijke Muziekschool voor de orgelklaesen. De orgelspeeUunst wordt niet altijd even hoog gewaardeerd maar dat is niet ver diend. De heer de Zwaan hoeft getoond dat deze kun4 in de muziekwereld een be langrijke plaats kan innemen. Het is overigens heel kalmpjes in de re sidentie en e|c gebeurt weinig. Verleden week hebben de vrijwillige landstonners even wat leven in de brouwerij georachi Met db sport gaat het niet ul te best in onze stal. Men komt er een beet je van terug en die groote attractie welke ze vroeger voor zeer velen was is nogal ge luwd De glyinnastiek-vereeniging Olympia bestaat vijftig jaar en viert derhalve feest. Ze hoefit een tweelionderd leden, een cijfer dat voor den Haag zeer gering moet hee- ten. Maar voor de gymnastieksport, de maken. ,,Het js mogplijk,. mevrlouw!” antwoord de Torcy ,,en waarschijnlijk is dit het geval, omdat zij de heiligheid hunner lief de boven hun roem stallen.” ,,Is dan de roem niet het eerste verlangen van een kunstenaar zeide Camille met schijnbare overijling, ;;die alle andere moet overhear- schen en. te niet doen?” - „O mevrouw antwoordde Toroy, niet wetende, dat elk zijner wookden op do goudschaal werden ,,dati zou men den roem te duur De afgod zijner ziel aan het pu bliek, aan de wereld, aan wangunstige boozen, onverschilligen zelfs, over te leve ren, wat men met al de kracht van zijn gemoed bemint, tot een voorwerp van kri tiek, minachting of koude bewondering te maken? Neen, mevkouw! dat zou een be- leediging zijn voor haar, in wiemen leeft; een verlaging van zichzelven; zoo zou men het heiligdom zijner ziel tot een kijkspel letje voor de menigte maken Torcy sprak slechts in het algemeen maar zij laatste woorden pasten zoo juist op de onbescheidens nieuwsgierigheid van mevrouw de Changiron, dat zij die als op haar gemunt Iwchouwrie, en tamelijk ge raakt antwoordde: Ik verzoek u te ge- looven, mijnheer, dat ik mij niet in uwe geheimen wil dringen.” - „Geheimen?” herhaalde Torcy, opnieuw ontroerende; „ge looft gij dan, dlat ik geheimen heb?” en ander zal leiden, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Het zou echter best kunnen zyn, dat een» belangrijke vermin dering der landbouwproductie er ten slotte het gevolg van was, die weer leidde tol hoogere prijzen der landbouwvoortbrengse- len. Het verbroken evenwicht tusschen het loon- en prijspeil in den landbouw en dat in de industrie zou dan door de maatschap pij zelve worden hersteld. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda «n omstrokan (behoorand» tot dao beaorgkring) 1—4 regels LM, «Ik» regel meer A2S. Van Guiten Gouda en den beiorgkring: 1—4 regels 1-55, elke regel meer AM. Advertentie in bot ZaUrdagnummer 26 bfjaiag op den prijs. Liefdadighrids-advertentiin de helft van den prfja. INGEZONDEN MEDEDELINGEN! 1—4 regels IN, elke regel moer f MA O» de voorpagina M fc booger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeeiingeta btf contract tot zeer goreduceerden prija. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. AdvortentÜn kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebuxeaux en onze agenten en moeten daag» vóór de plaataing aan bot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. da Hear an Marrcuw VAN EBP. A. Th. v. ERP, dansleeraar, den Hang heeft de eer mede te deeien-dat hy de dans lessen te Gouda van den Heer WILLEMS heeft overgenomen en die hoopt voort te zetten In Hotel Restaurant „CENTRAL”, (Ingang Zeug est raat;. CORRECTE ENGELSCH STIJL. Inschrijving Woensdagmiddag 2%—o 14; Nieuwste dansen. 7—8. Vraagt 'geïllustreerde prospectus. CLUBS voor beteren stand, geen betaling per les. - Gegoede middenstand. Gehuwden, Gymnasia, H.B.S.-Scholieren, oudere Dames en Heeren. Ook streng besloten clubs. Cursusgeld 18.50, Privélessen 3.50, ieder vod(gende L50. Kinderlessen 11.—. Corr.-Adres: v. ERP, Hotel Paulez, den Haag. 1921 50 Keeuia op zeveudenjarigen leeftijd werd hij aangas told tot organist in de Kloosterkerk, welke hindue hij meer dan dertig jaren heeft vervuld. Toen ging hij over naar de gjroote of Sint Jacobskerk, die hij sedert 1910 met zijn muziek vereert. De Zwaan is ean statige verschijning met zijn grijze lokken en zijn imponeerde gehalte. Hij is een figuur die op straat, ul opvalt en dat hij een artist is daaraan twijfelt niemand die hem ziet. Het kllokkenspel heeft hij in dienst der gemeente meer dan veertig jaren bediend; twee keer per week bespeelde hij op zijn hooigen post het carillon en met veel aan- 11 - Vooral ontving de schoone markiezin Ca naille de Cnangiron hem met een coquette- rie, welke allen, die daarvan getuigen war ren, deed glimlachen. Torcy begreep niet, dat de man, wien men zooveel gunst kan 'bewijzen, zonder daardoor eenige wangunst of kwaadspraxendheid op te wekken, in de hogen van onverschilligen zeer weinig moet beteekenen. Inderdaad had mevrouw de Changiron ziöh met niemand zoo durven onderhouden, als zij zich met Torcy on derhield. Wien huil zij zooveel durven Vra gen over z’n levenswijze, z’b smaak, z n inzichten en begrippen? Zij doorenuffelde de riel van. dézen man als een museum, waarin allerlei vreemde en onbekende nei gingen moesten te vinden zijn; en de kun stenaar, die deze nieuwsgierigheid voor oen eerbewijs hield, was onnoozel genoeg om zich als cicerone te laten gebruiken door de jonge dlame, d)ie, zoo zij al niet den spot met ham dreef, zich ten minste met hem vermaakte als met een interes- ABONNEMENTSPRUSt per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT SI, GOUDA, bfj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. CMXXX1X. 'Onder de vele puzzlee die vadertje btaat neeft op te lossen is die van zorg voor <1 ouden van dagen de moeilijks te en de duur ste maar juist de meest dringende. Eigen lijk wordt er op dit gebied ■w lang niet genoeg gedaan. Het is *niet alleen een awesue van geld al is deze van veel be teakeuis. Van bellang is ook dia zorg voor do ouden die zondar verderen steun in het loven staan, weduwen en weduwnaren die verzorging noodig hebban. Particulieren hebben ton allen tijde heal veel op dit ter rein van sociale zorg gedaan en het is vreemd dat dia overheid dat niet met kracht heeft voortgezet. Voor vé»l minder belang rijke zaken wordt veel meer geld uitge geven en dat dan ten bate van hen, die zelf in slaat zijn te beb&leo. Een bizonder mooie instelling heeft haar tienjarig bestaan herdacht^Wat nu eigen lijk nog pas tien jaar? el een bewijs hoe men altijd nog dringend dezen tak' vaa zo.B voor de ipoustchen wènsoht te doen groa.en. Het is de yproot „One Thuis’’ die dit jubilé viert. Deze vereeuiging stelt zich tea doel oude, alleenstaande dames te vorzorgen. Het is niet een gesticht met al die leelijke conventioneede narigheden maar een echt tehuis, leder der dames beeft een eigen kamer, dat naar hun eigen smaak met hun eigen Spulletjes is ingericht en waarin zij leven met de herinnering aan hun leven dat ten einde spoedt. Zij heb ben een onbezorgd bestaan en Vooral is het zooveel waard dat zij zelf goed ver zorgd worden en in dö moeielijke oogen- blikken van ziekte onmiddellijk alle hulp hebben. Een rustige gezellige levensavond, dat is het doel van deze instelling, een periode van langzaam en kalm leven nadat de levenskracht grootendeels in uitgeput. Velen hebben een klein, kapitaaltje, eey f zoo iets dat bij elkaar niet voldoende is om zelfstandig te bestaan maar dat hier wel genoeg kan zijn. Er zijn er nu 57 van deze dames' in dit tehuis en zij hebben het trillen zeer naar hun zin. Natuurlij k zullen er wel eens zij n die heel iets andens zouden willen en die hun leven lang hebben gehoopt dat het einde anders zou zijn maar als zij eens bedenken hoe nel zuu wezen ais zij did tenuis met had den zullen zij wel wèer toi tevredenheid zijn gestemd. Er zyn m den Haag ontzaggelijk veel van deze oude éénlingen die le veel heb ben om te sterven en te weinig om goed te leven; die met hun beperkt inkomentje eigenlijk niet een zelfstandig huishouden kunnen voeren. Over het inwonen, hetzij bij vreemden hetzij bij familie behoeven wij niets te zeggen, want ieder onzer weet uit eigen ervaring en kennis daar het zijne van. Dit tehuis neemt de mogelijkheden weg en is daarom voor velen een zeoen. Natuurlijk is het aantal gegadigden voor een paats zeer groot en dus zint het be stuur op uitbreiding. Hier kon de overheid nu eens helpen, beter dan zeventig mille uit te geven Voor subsidie aan muziek voor hen die het zelf wel betalen kunnen. In Rijswijk bestaat ook reeds een soort gelijke stichting en in Wassenaar is het bekende Wavo-park ongeveer hetzelfde. In dat park staan aardige huisjes waarin zelf standig ouden van dagen wonen die daar vlrij wo.ien hebben. Onder andere woont daar ook de bekende musicus Wouter Hut- scheruyter. ^kiVij nlochten wel wenschen dat op dit gebied nog veel meer werd gedaan. Het is het dankbaarste werk en het is i,n ons land met zijn over bevolking en zijn zwa- ren levensstrijd zoo noodig dat de ouderen beholpen worden. Eén der veteranen van onze stad, die algemoen. bekend is, willen wij even ber denken, nu hij zij n gouden ambtefeest viert Het is de organist J A. de Zwaan, wiens naam verre buiten de residentie een goe den klank heejft- Heel wat genoegen en kunstgenot heeft hij met zijn orgelspel ge geven en heel wat wijding, is er van zijn begeleiding der kerkdiensten uitgegaan. sche, of liever bekende schoonheid, gelij kende naar de schoonste vrouwen, die men tegenwoordig ziet. Het leven van die Mar guerite was zoo schitterend en te gelijk 4oo zonderling, zij is zoo hoog vereerd ea zoo bitter belasterd, men heeft haar >zulk een heerschzucbt en zulk een volstrek te zelfopoffering toegeschreven, - dat zij een wezen of zichzdif, een gewaagde, maar bekoorlijke vereeuiging der tegcnstrijdlgste ^olmaakthede moet zijn geweest. Ik ver beeld mij in haar iets, dat misschien niet bestaat,maar tooh moet kunen bestaan.” Toroy was op zijn hoede en antwoordde slechts „Ik zou dan voor haar een mo del uit mijn verbeelding moeten nemèiï. „Gij hebt mij daar zooeven smaak en ge voel voor de kunst toegeschreven,” xervat- te Camille, terwijl zij hare stem liet da len, om een vortrOuwelijken toon aan te neme-i. ,,Weln)u! zeg het mij, als ik mij bedrieg; maar het komt mij voor, dat, in dien ik een schilder was, dit model altijd voor mij zou bestaan Dat is de vrouw, die hij bemint; deze moet voor een achil- ‘der een alles te boven gaande schoonheid bezitten; want hij ziet haar door zijn lief de, en schildert haar, gelijk hij haar ziet Ik houd mij verzekerd, dat de minnares sen van Raphaëi en Leonard dat Vinei niet zoo schoon zijn geweest, als deze haar geschilderd hebben, en geloof haast, dat onze kunstenaars zulke schoone beelden nf.et meer schilderen, omdat zij niet langer den moed hebben, om het voorwerp hunner liefde tot dat der aJgemeene bewondering te een aanzienlij *.e feom op zien had genomen vreeselijk vervelend zou zijn, en beant woordde derhalve een gezegde, dat hem eigenlijk aan zijn afhankelijkheid van de luimen der grooten had moeten herinneren, mot een compliment over den smaak en het kunstgevoel van mevrouw de Changiron. Ik heb eemter bij de voorwaajden, die mijn echtgenoot giemaairt heeft,, ook de mij ne te voegen’ liernam deze dame gllmla- cnend. ,,Alle mannen laat ik aaiu u over; als zij den familietrek slechts behouden, inoogt fijij hen zoo krijgshaftig! en leelijk maken als gij wilt, maar dé dames moe- te allen schoon zijn, en de schoonste on der allen moet de beroemde Marguerie de Changiron wezen.” - ,,Ahl” zeide Torcy, wien dezen naasn' aan de dwaasheid her innerde, welke hij dien morgen hadl begaan. Uit de oetroering, welke de toon zijner stem aan den dag legde, begreep mevrouw de Changiron,dat zij op den rechten weg was. „Gij weet misschien niet, wie die beroemde Marguerite geweest is?” „Mijnheer de Changiron heeft mij dezen morgen over haar gesproken’ zeide Torcy die hoopte uit het antwoord op deze ver klaring te kunnen opmaken, of het bij toe val of met opzet was, dat er een naam werd genoemd, dio met het geheim va zijn hart in zulk een nauw verband stond.. Het antwoord van Camille stelde hem volko men gerust. „Mijn man is wel vriende lijk, zeide zij „Heeft hij u reeds gezegd, dat ik voor deze dame een volmaakte schoonheid verlangde? Malar geen alledaag- 1EMHJDSCHE COURANT.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1