COELINGH'S DEVENTER ONTBIJTKOEK HET STOFFENHUIS Thalia Garage Victoria Gebr. Bertels Gebr SPAAS Het Rijk der Vrouw ATTENTIE. lit GOUDSCHE tlt UIT HANDEL Tel. 45, Kleiweg 101 Gratis Knip demonstratie STERNFELD Voor lijdenden Herstellenden GOUDSCHE COURANT - ZATERDAG 6 OCT. 1928 - TWEEDE BLAD Hoog In kwaliteit, Laag-In prijs. NIEUWSTE STOFFEN DE 1 GROOTSTE KEUZE LAAGSTE PRIJZEN C. A. de Knoop Zn. ALLSOM'S CUSTARD POWDER Zwakke Mannen rijdt U het goedkoopst TH. BINNENDIJK M. J. VAN VLIET Mode-Vakschool „E.N.S.A.I.D" GOUWE 123 KACHELS, HAARDEN, MEUBELEN, ENZ. ENZ. •A II Schromelijke Vergissing en Schrille Tegenstrijdigheid Een Protest Engros: FIRMA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA. 1762 100 i« het aardigste weekblad dat er voor dames bestaat Abonnement 91 e c b t s 10 cent per week Vraagt proefnummer of abonneert U A. W. Sijthoffs Uitgeversmij, Leiden Als lid der grootste Coöperatieve Inkoopvereeniging in ons land, zijn wij in staat door massa-inkoop en geringe Exploitatiekosten U veel goedkooper te leveren dan wie oök. Vergelijk onderstaande prijzen nu eens met die van anderen en gij ziuilt tot de overtuiging komen, dat gij nergens goedkooper zult slagen dan bij ons. GDMOI/TONNJONGENSDROEKEN H EERlENP A NTALON S DIRECTOIRS ZWAAR JBAGEOi JONGENSBROEKEN HiRMDRjOK K EK MOLTON MA/NSHiEiMiDEN MANSHEMDEN ZEER ZWARE VROUWENÏ1 JEJES m. MOUW GEBREIDE DA M ESTAI LI .«ES MOUWSGHORTJES, prima jeans RATINE JONGENSJEKKKRS HiEERiRNiBRETE I .S JONGBNSBRETEIJS SOKKENHOÜDERS JONGiENSHBMDEN «HERENSOKKEN, fantasie ZWAAR WOLLEN DAAIHSVEST PRIMA GiRASLINNEN LAKENS. gefestonneerd ZWARE KNOTTEN WOI. MET ZIJDE vanaf 0.50 1.20 0.3 0.57 0.8» 1.30 0.57 1.05 0.97 0.47 0.55 2.50 0.27 0.21 0.1 L 0.25 0.22 2.95 1.79 0.45 vanaf 0.92. vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf Voorts een uitgebreide Collectie MOLTON-, GESTIKTE- en WOLLEN DEKiÊNS,, TRUIEN, VESTEN, PULL-OVERS, SCHORTEN, OVERHEMDEN*. JONGENShBLOUSES, HAND- en THEEDOEKEN, KLEEDJES JONGENS BROEKJES in MOLTON, CHE VIOT en MANCHESTER, tegen de BEKEN DE LAGE PRIJZEN. Goedkoopste adres voor Werkmanskleeding. Als reclame zoolang de voorraad strekt 100 10/4 Congoilnnan per el 37 cent. Zeugestraat 44 Gouda Firma Wad. A. Rietveld. LANQE T1ENDEWEÜ 27 BLAUWE DRUIVEN, PERZIKEN. MELOENEN AALBESSEN. PRUIMEN SINAASAPPELEN, CITROENEN, haeft ia raarraad TAFELPEREN, TAFELAPPELEN, TOMATEN. BANANEN, STU DENTENH A VER VRUCHTEN IN BLIK, VRUCHTEN IN GLAS TELEF 3j3 WIJ BRENGEN STEEDS MARKT 16 TELEFOON Beitel Uw brandstoffen bij Vest 39 - Turfmarkt 76 Telef. 436. Prima kwaliteiten. Concureerrende prijzen. 1880 20 •■ycaa wed j.leupen aarootJ Haarlem Voor engros bij de Fa. RENEMAN i v. d. HEIJDEN t« Gouda ^Vraagt ons gratis receptenboekje. Uitgeput, oud voor Uw tijd, gij kunt sterkte en levenskracht terug krijgen door de nieuwe geneesmiddelen uit plantenextrac ten die geheel onschadelijk zijn. Vraagt circulaire met bewijzen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf, (jen dokter in de medicijnen G. DAiMMAN, aan de firma J. H. I. SNABILIé (afd. E 85) Groote Markt 7, Rotterdam. Verzoeko de ziekte duidelijk aan te geven want er is een speciale brochure voor elke ziekte. 20 1599 Dit is de Gramo- phoon welke elk an der overtreft. Ver schaft U zoo'n genot voorden a.s. Winter. Komt zonder ver plichting eens luiste ren. naar dit onover troffen klankgehalte. Verkrijgbaar op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden. Muziekhuis „LUXOR" KLEIWEGSTRAAT 28 GOUDA H-BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, 's-Bosch 1924, R'dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. Directeur der Begrafeniesen Belast zich ook met Crematie op Westerveld Gouwe 228 Telsf. 822 Gouda Vraagt steeds het heerlijke Krentenbrood, de fijne krakelingen en de voedzame broze beschuit van BR0ENENDAAL 32 - GOUDA op WOENSDAG 10 OCTOBER a.s. des avonds van 8—10 uur Mej. M. A. W. CORTVRIENDT, Gediplomeerd Irerara, Zeugstraat 40a. 11 FIRMA TELEFOON No. 488 BERICHT DE ONTVANGST VAN EEN RUIME KEUZE DAMES-, HEEREN- EN KINDERKLEEDING— WOLLEN en GESTIKTE .DEKENS BETALINGEN IN OVERLEG MET DEN KOOPER die verzwakt zijn door koortsen, typhu*. influenza, of dergelijke ondermijnende ziekten, is de Sanguinose het midde', dat het éérst de lev-ensopgewektheid terugbrengt. voor wie het er op aankomt, de verloren krachten spoedig te heroveren wier eet lust moet worden opgewekt; die aan diepen en verkwrkkenden slaap behoefte hebt; het middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. Van de Sanguinose behoeft gij geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel Ls voldoende. Prijs per flesch met gebruiksaanwijzing 2.6 fl. ƒ11.12 fl. 21. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2 c/4. Den Haag. 6q £en hoofdfactor van de Victoriahaard, meneer Van Degelijk - hjj is zoo geraffineerd van Ijjn - zoo even wichtig en aristocratisch van vorm - U merkt hem niet lT*10# op - hjj valt nooit uit het kader - en toch geeft-ie - sfeer... ra e c: m t ovseiFPiMCK In Gouda verkrijgbaar bij de Firma: P. ROND PZNZeugstraat 96. C Het overzicht dat wy in ons nummer van 29 Sept. j.l. aan het verhandelde in de raadsvergadering van 26 Sept. j.l. hebben gewyd, heeft in hooge mate de verbolgen heid des wethouders en des heeren Van Staal gewekt. Zoo hevig is diens toorn over hetgeen \fy in onze beschouwing hebben neergelegd, dat wy als redactie niet alleen van vervalsching van het gesproken woord zyn beschuldigd, maar ook qua persoon met name genoemd, heftig zyn aangevallen. De heer Van Staal heeft in het Goudsch Volksblad van Maandag j.l. zyn woede aan ons gekoeld. We mogen hopen dat zyn hart daarmede is opgelucht en dat hy, nu er een paar dagen over verloopen zyn, weer tot kalmte is gekomen, want dergelijke uit barstingen zouden anders wellicht tot ern stige nervositeit leiden en die wenschen wy den heer Van Staal niet toe. Op ons maakt al het kabaal waarmede de wethouder Van Staal poogt zyn fiasco I in de jongste raadszitting te maskeeren, niet den minsten indruk en voor den stort- I vloed van al zyn buitengewoon vriende- I lyke opmerkingen zyn wy immuun. Hoe kan het anders? Sinds jaar en dag I dat de heer Van Staal in Gouda als poli tiek persoon op den voorgrond is getreden en zich, hetzy als leider van de S. D. A. P. in de meeting, als lid van den Raad in de raadsvergadering, als gecommitteerde voor de Goudsche Waterleiding My., als publi cist in de soc.-dem. pers en ook sprekende als wéthouder in den Raad, ziSh allerlei vryheden heeft veroorloofd tegenover per sonen en zaken, welke niet door den beugel kunnen, hebben wy op deze plaats daarop in afkeurenden zin gewezen. En telkenmale is daarop gevolgd een lawine van aantij gingen in de meest mogelyke verscheiden heid, die zich denken laat. De strydwyze en de woordenkeus van den heer Van Staal zyn ons dus bekend eh kunnen ons niets nieuws meer bieden. De jongste variatie op het oude thema vermag dan ook vol strekt niet, ondanks de virtusioteit, die den politieken goochelaar kenmerkt, eenig symptoom van verstoordheid by ons te wek ken. Wy trekken uit 's heeren Van Staal's woede-uitval alleen de conclusie dat ons raadsoverzicht, dat niet met de waarheid I in stryd is, ook als juist door den wethou der Van Staal wordt gevoeld, al wordt dit op de meest heftige wijze door hem be streden. iDe eerlijkheid van de „Goudsche Cou- I rant is de hoofdtitel van het schoone epis- I tel, waarmede de heer Van Staal het I Goudsch Volksblad van Maandag heeft ver- I rykt. Tegen dien titel zouden wy niet het I minste bezwaar hebben, indien in den daar- I op betrekking hebbenden tekst niet te lezen I stond: „met dit (raads)overzicht heb ik (Van I „Staal) volkomen begrepen dat de heer I „Tieter opzettelijk van goede trouw I „is geen sprake meer het gesproken I „woord vervalschte." Dat nu is heel leelyk, want er is geen I sprake van dat er iets in het verslag van I deze raadszitting „vervalscht" is. De raadsverslagen in dit blad zyn steeds zoo uitvoerig en zoo objectief mogelijk we hebben dit herhaaldelijk van lezers van ver schillende politieke richtingen vernomen in tegenstelling met de soc-dem. pers, die als party-pers breed uitmeet wat de soc.- dem. leden zeggen en van het gesprokene door de vertegenwoordigers van andere partyen weinig of geen notitie, neemt. Het is jammer voor den wethouder Van Staal, die een zoo vlot spreker is, dat hy zich door de tegenslagen die hy by de be handeling van het Ziekenhuisvoorstel heeft ondervonden, zoo overstuur heeft gemaakt, dat hy, zonder het zich later te herinne ren, den loop van zaken verweet aan de liberalen en met heftigheid verkondigde dat wat de Raad ging doen (de aanneming van het voorstel-Koemans tot oproeping van sollicitanten voor geneesheer op voor waarden, die nog konden worden gewijzigd i op enkele punten) stelsellooze politiek der liberalen was! Wij behoeven hier niet aan te toonen dat deze uitdrukkingen door den wethouder Van Staal wel degelijk zyn ge bezigd, daar de beide liberale raadsleden I Mevrouw Riesz en Mr. de Witt Wijnen, per ingezonden stuk in het Goudsch Volksblad, I dat elders in dit blad is afgedrukt, den heer I Van Staal reeds aan 't verstand hebben ge- I bracht dat hij dit inderdaad heeft gezegd. I Deze verklaring is afdoende. Daar gaat het argument van het ver- I valschte document. En nu de rest. Wy zyn uitgedaagd. I Persoonlijk. Niet op een stryd met de wa- I pens, stel U gerust. Er zal geen bloed I vloeien. Een duel met de pen. Want de heer I Van Staal acht zich door den raadsover- I zichtschryver persoonlijk aangetast, wijl I hy, toen hy als wethouder sprak over de I ideëele zijde die het ambt van geneesheer en I heelkundige van het Ziekenhuis in zich I heeft, de gehoorde opmerking heeft neerge- I schreven, „dat de wethouder Van Staal, die I de ideëele zijde van z ij n arbeid zoo hoog I stelt dat hy deze een materieele vergoeding I waardig keurt van 15 mille, zooals „Het I Volk" hem die verschaft, toch zeker niet I de man is, om van de ideëele zijde van des I medicus' taak te spreken." Het zal wel aan ons liggen, maar begry- j pen doen wy het niet. Wat hier door ons Het puntje van een nauwe pen, ls 't felste wapen dat ik ken. Cats. is vermeld, is niet anders dan de waarheid. De wethouder Van Staal heeft, sprekende over de salarissen en vergoedingen welke de aan het Ziekenhuis verbonden medici zullen genieten en kunnen declareeren, ge sproken over de ideëele zyde van het ambt van den medicus, en deze beide aan elkaar gekoppeld. Volgens den heer Van Staal heeft hy de zaak precies andersom gesteld, door te con- stateeren let wel „dat bewezen is dat zy (de geneesheer- directeur en de heelkundige) den „ideëelen kant van hun ambt zagen, „waarop Dr. Hoffman zelfs interrum peerde: Bravo." Het hééft geen nut hier te treden in een beschouwing van hetgeen de heer Van Staal wel gezegd heeft en hetgeen hy meent te hebben gezegd, het hierboven aangehaalde over de „liberale stelselloosheid" zegt hier- omtrent genoeg. Maar wjj brengen hier toch even onder de aandacht dat volgens het verslag van de bewuste raadszitting voorkomende in het Goudsch Volks- b 1 a d van Donderdag 27 Sept van het door wethouder Van Staal gesprokene over deze zelfde aangelegenheid te lezen staat dat „Pg. Van Staal ontkent dat met 50 „van de by rekeningen en het voorgestel de salaris een behoorlyke kracht is te „krygen" I terwijl in de Goudsche Courant van I Woensdag 26 Sept de woorden door den I wethouder Van Staal gesproken, aldus zijn I weergegeven: „Als het compromis-voorstel van B. „en W. zqu worden aangenomen, dat be- „paalt dat 50 van de by rekeningen „voor het Ziekenhuis is, dan ontkent spr. „dat op die voorwaarde niet zouden sol- „liciteeren prima deskundigen. Aan dat I „ambt zit ook een ideëele kant, al wordt „het materieele niet verwaarloosd." I Nu moet de wethouder Van Staal maar I uitmaken, of er reden is om te zeggen dat de lezing in het Goudsch Volksblad juist is of „vervalscht", om nu maar dezelfde betiteling van den heer Van Staal te ge bruiken. Wy zullen ons wel wachten om dit laatste te willen beweren. De wethouder Van Staal heeft het niet aangenaam gevonden dat waar hy zelf ver band heeft gelegd tusschen ideëelen ar beid en vergoeding daarvan, dit ook is over gebracht ten aanzien van zyn ideëelen ar beid en de vergoeding die daarvoor wordt toegekend. Nu moge de publicist Van Staal heel naief doen door te zeggen dat wy een vergelijking hebben gemaakt tusschen het ambt van medicus met de betrekking van reclamebezorger, al is het er dan een van „standing", ieder gevoelt wel dat dit de reinste dwaasheid is. Maar ieder gevoelt ook dat een warm propagandist voor de S. D. A P als de heer Van Staal is, ook zijn arbeid voor de reclameverzorging in dat blad ziet en moet zien in het licht van het verkrijgen van steeds grooter invloedssfeer v°°* dat blad> dat zyn politieke beginselen Verdedigt, zyn idealen nastreeft. Wanneer de heer Van Staal nu ontkent dat er aan i dien arbeid een ideëele zyde is, dan ver klaart dit onmiddellijk het feit dat hy dien arbeid door zyn partyblad laat betalen met het bedrag van 15.000— per jaar. En dan kan het slechts verbazing wekken dat door hem, die van groote opzetten houdt, nog niet een belangryk hooger bedrag wordt I geeischt, zooals dat inderdaad door andere I „reclameverzorgers van standing" genoten I wordt, al is het dan niet in den vorm van een vast gegarandeerd salaris hy een con tractperiode van jaren achtereen. We hopen gaarne voor den heer Van Staal, dat hij I erin moge slagen dat bedrag op te voeren zoo hoog als hy het zelf maar kan wen- schen. De belastingbetalers van Gouda zou den er dan ook nog eenig profijt van heb ben. Wö erkennen dat standpunt echter niet als juist. Wy zyn van oordeel dat voor een sociaal-democraat, onverschillig of het de heer Van Staal is of een ander, die als ,een paladijn strijdt voor zjjn party, die met alle hem ten dienste staande middelen daar- I Voor opkomt, voor arbeid ten behoeve dier party en haar orgaan verricht, niet mag worden verlangd een gegarandeerde gelde lijke vergoeding zoo hoog, als voor waarde- vollen intellectueelen arbeid niet wordt toe- gekend. En zulks met de wetenschap dat de onderneming wordt in stand gehouden door de by dragen van den arbeider. Dat een so- j ciaal-democratische onderneming als het dagblad „Het Volk" een dergelijke verhou ding mogelijk maakt, bewyst dat ook die onderneming zich niet kan onttrekken aan de wet van vraag en aanbod. Onze meening vindt ook steun in den boezem der S. D. A. P. In „Het Volk" van 22/ Sept. j.l. heeft de afdeeling Akkrum haar meening over deze I aangelegenheid gezegd in de volgende mo tie: „De afdeeling Akkrum der S. D. A. I „P., gelet op de berichten in de pers „omtrent het salaris van p.g. Van Staal, „en de bevestiging daarvan door „Het „Volk", „van oordeel dat het geven van een i „dergelijk abnormaal hoog salaris in „stryd is met de socialistische moraal „en de grondprincipes der party, keurt „ten scherpste af het ten dezen door de „Volk"-redactie ingenomen standpunt." I I ,"r het merkwaardi« °P welke wijze de -Volk-redactie zich van deze uitspraak I btf" Platst er deze kantteekening I „Wy willen hierby echter de opmer- „king maken, dat in deze kapitalistische I „maatschappy een leven geheel naar so cialistische moraal en beginselen on- I „mogelyk is. Het geheele meerwaarde- „stelsel is met die moraal en beginselen „in stryd. Toch zal geen sociaal-demo craat het afkeuren, wanneer een party- „genoot meerwaarde trekt of opbrengt." We nemen best aan, dat geen sociaal- I democraat dit afkeurt, het tegendeel daar- I van is zoo goed als nooit vertoond. Maar dat een partygenoot dit doet ten koste der I party, dat kón geen sociaal-democraat op I grond van zyn principes goedvinden en wie met tot die politieke groep behoort, lacht om wat de theorie in deze leert en de prac- tyk doet zien. Gold het een wat men wil aanduiden als „kapitalistische" onderne ming, dan had de Volk-redactie volkomen gelyk. Nu is het een phrase. Zooals het ook I een phrase lykt dat de socialistische dag bladonderneming een onderneming is van het proletariaat, nu het N. V. V. besloten heeft ten behoeve van de soc.-dem. pers een millioen gulden ter beschikking te stellen. Dat komt by de „kapitalistische pers" niet alle dagen voor! „J/ De heer Van Staal ziet in het door ons aangehaalde een aanval op zyn persoon. Ziet hy dien hierin omdat wy de tegenstel ling naar voren hebben gebracht tusschen zyn idealistischen stryd voor de S. D. A. P. en zyn zware bezoldiging in dienst dier party Zet hy dien ook in zyn feilen aan val nog kort geleden op Directie en Com missarissen der Waterleiding My. over wier salarissen, tantièmes en dividenden hy pu- bliekelyk in de bladen schande heeft ge sproken, ze zonder eenigen grond misdadig heeft genoemd tegenover de burgery, ter- "wyl deze bedragen niet halen by de som die hem door de socialistische onderneming van „Het Volk" wordt uitgekeerd Ziet hy dien ook in het hem bekende feit dat de tantième van Commissarissen der Water- leiding eerst dan wordt uitgekeerd wanneer I de statuaire winst is behaald, wat vele ja- I ren lang niet het geval is geweest, zoodat I Commissarissen geen enkele vergoeding I hebben genoten, terwyl den heer Van Staal, I door het niet-winstgevend bedryf der socia- I listische dagbladonderneming zoo hoog I salaris wordt gegarandeerd? I Het is mogelijk, maar toch is het niet J juist. Het gaat niet om den persoon Van Staal. Hem zjj we zeiden het reeds den grootsten welstand gegund. Maar de positie door den heer Van Staal ingenomen en de wijze waarop hij zijn taak als open haar persoon vervult, heeft in zich zóó schrille tegenstrijdigheden, dat het nood zakelijk is dat wanneer daartoe aanleiding bestaat, deze in het volle licht worden ge steld. 6 De heer Van Staal heeft ons uitgedaagd. En daarby heeft hij een poging gedaan om ons te intimideeren, door een mededeeling te doen over een aangelegenheid, die de drukkerij van dit blad betreft en die met de bovenaangehaalde zaak in geenerlei op zicht eenig verband houdt Het lijkt ons een poging om op zijpaden te komen om de aandacht of te leiden. Dat doen w(j niet; wil houden voet bij stuk. En in de partij des heeren Van Staal heeft men hetzelfde te doen. »in Mivrouw Kiaiz en Mr. da Witt Wijnan Mevrouw Riesz(Noothoven van Goor en Mr. H. P. C. iM. de Witt Wynen, leden van de Gemeenteraad alhier deelen ons mede Woensdagavond aan de redactie van het „Goudsch Volksblad" het volgend protest ter plaatsing te hebben toegezonden, en dat de opname daarvan o>p Vrydagavond nog niet had plaats gehad. Op grond daarvan laten wy hier bedoeld schrijven in extenso volgen: Gouda, 3 October 1928. Geachte Redactie, Gy zondt ons toe Uw nummer van Maan- I dag 1 October j.l., blyldbaar met de bedoe ling, dat wy kennis droegen van U\v artikel „De eerlykheid van de Goudsche Courant", met als ondertitel „de heer Tieter vraagt om een persoonlijken stryd". I Wy zullen niet ingaan op Uw aanval op I de Goudsche Courant in het algemeen en op den heer Tieter in het by zander. Biykens bovengenoemden titel, alsmede aard, strek king en inhoud van dit artikel draagt de pennevrucht van Uw partygenoot van Staal een dermate,pensooniyk karakter jegens den heer Tieter, dat de vertegenwoordigers in den Raad van de Liberale Staatspartij daar volkomen buiten staan. Wy willen echter wet ten sterkste pro- j testeeren, dat Uw partygenoot van Staal in het algemeen een valsche voorstelling van zaken geeft en in het byzonder aan den I tweeden ondergeteekende woorden in den mond legt, die nooit zyn gebruikt. Wat is geschied;? Toen de heer van Staal, gedurende zyn rede begon te mericen, dat reeds byne de meerderheid van den Raad de motie Koemans had reeds negen handteekeningen niet met hem medeging, achtte hy het noodig hiervan de schuld te geven aan de j Liberalen! Waarom deze nu speciaal de schuldigen waren, dat de Raad van Gouda nu eens niet slikte, wat de heer van Staali decreteerde, ontging meerdere leden en van liberale zyde werd door Mr. de Witt Wynen geïnterrum peerd: Waarom noemt U speciaal de Iibfr- I ralen De tweede ondergeteekende, die deze woorden zfflf heeft gebruikt herinnert zich zeer goed hetgeen hy gezegd heeft en de eerste ondergeteekende, die vlak naast haar geestverwant zit, bevestigd dit. Er is meer: Achter ons stond Uw party genoot, de heer Ed. van Dantzig en deze liet zich de woorden ontvallen: Wat hebben die er mee te maken, of woorden van soortge- lyke strekking. Na deze interruptie volgde een repliek van den heer van Staal, dat de liberalen zich schaamden liberaal te xyn, een repliek, Manheer de Redacteur, die op ons den in druk maakte van, zooals men wel zegt, als een tang op een varken te ril aan. Tegen deze opmerking werd terstond door ons bel den ten krachtigste geprotesteerd. De heer van Staal ging daarop verder in, gebruikte minstens tweemaal de uitdruk king „de stelsellooze politiek der liberalen", welke van het geheele verloop de schuld kreeg. Hierop werd weder onzerzijds "de vraag gesteld, sedert wanneer de heer Kbe- nxans liberaal was. Conclusie uit het bovenstaande kan niet andera zyn, dan dat de Redacteur van de Goudsche Courant vanaf de perstribune de debatten precies zoo heeft verstaan, alls wy, die er vlak by zaten en dat due het verslag van de Goudsche Courant, alsmede het over zicht, zakeiyk juist is, terwyil Uw partyge noot van Staal aks fundament voor zyn aan val gebruikte in het geheel niet door ons gesproken woorden, waaruit volgt, dat alles wat Uw partygenoot van Staal hierop ver der bouwt, zonder ondergrond is en dus voorbestemd is in elkaar te storten! Hiervan getuigenis af te leggen is het doel van de twee liberale raadsleden van Gouda. A. E. H. RIESZ—NOOTHOVEN VAN GOOR. Mr. H. P. C. M. DE WITT WIJNEN. Om Fransch- En In ofticicuöo kringen te Parijs worat Klaurd, da', ue pumculie van oen teaot van hel I ransch-Engelsohe vlooiacooord 'met vour lü October zal plaats neoben. in ue erareeiikoiuet is louter eu aiioen da ge meenschappelijke opvatting vau de Fran scfae eu Enget-iche regeeringen in de kwes tie van de beperking van de bewapening vastgelegd. ■De Eoho de Panis publiceert, het blad zegt „zoo getrouw mogelijk d)an inhtoud der dirie nota's, weke over het aocoord tus schen I runkrij k en Engeland gewisseld zijn. Ln de eerste plaats een nota, welke aan den Quad dl'Qrsay op 28 Juni 1923 door den Engieleohon ambassadeur, lord Crewe, overhandigd/ weed. Deze nota houdt zich be«g mot de door n!l»i "^llUU Vörto8"^woonlig©r in de voor- beretWoudo ontwapeningsconferentie aange sneden kVoetie, n.l. dat allaon de met be paalde groote ktauomuen bewapende zee schepen aam bewapeningsheperkiingen onder worpen zullen worden. Indien hierop zou worden ingegaan, zoo zegt de nota vervier zouden vier soheepskiassen niet aan bJ perking onderworpen zijn/: lo. kruisers van de eerste grootte; 2o. vliegtuig-inoedereohe- pen; 3a. kmisere van 10.U00 ton; en 4o duik booten. Het is de taak van de voorbe reidende oinwapeningiscoinimssie dit accoord uit te breiden tot do kleine zeemogeudhe- <len en zioh met de klaseen 3 en 4 bozig te houiiea. De Britsche regeering hééft bo venstaande plannen onderzo,oht en zou, voor apgestaje^ dat de Franache vlooitgedelegeer- de tot liet doem ervan gemaohtigd is, be- zijn ze aan te/ nemen. Waaneer de Fransche regeanng haar vertegenwoordi gers in dö voorbereidende ontwapenings commissie do aamwij zing gegeven heeft dit standpunt to interpreteeren, dan zou het de Britsche regeering mogelijk zijn haar fce genkanting tegen de Fronsohe these, inza ke de afgerichte reserves van liet Fransche leger, te lat on varen. In het Framsohe antwoord van 20 Juli wordt verklaard, dat Briand van hot En- gelsche voorstel kennis heeft genomen. Hij had ar evenwel de voorkeur aan gegeven, indien Engeland zioh bij het Fransche over- lyangastandpunt aansloot, waarvan in Maart De gewisselde nota's. 1927 aan de voorbereidende ontwapenings commissie mededeeliHg werd gedaan. Hij js evenwel bereid tot het accoord toe te tre den, doch wensoht nadrukkelijk!, dat de Britsche regeering drie door den chef van den Franschen marinestaf, admiraal Vlo lette, aan admiraal Kelly medegedeelde desiderata in overwoging zaj nemen en wel, wat betreft do 10.000 ton-kruisera, waaraan vootr allo mogendheden een gehj- ko max,inuni-tonnage moet worden toege kend. Iedere mogendheid moet zioh voorts verplichten slechts oorlogsschepen te bou wen, mot een tonnage, dat in regelrecht verband staat met haar behoettwi. Slechte de onderzeobooten. vtan meer dan 000 ton dienen beperkt te woitlen. Briand stelt ver der voor aan de Vereenigd© Staten, Italië en Japan dienovereenkomstige voorstellen te doen. Hij is de meening toegedaan, dat do mogendheden de voorstallen zuilen aan nemen. Mocht dit echter nie t het geval ajjn, dhn geldt het als een gebiedende edsoh, dlat do samenwerking van betle re gelingen zal voortduren om óf een over eenkomst langs anderen weg te verzeke- rttn, óf de uit een mislukking voortvloei ende moeilijkheden op te lossen. In de BMlsche nota van 28 Juli len- stotte wordt verklaard:, dat de Britsche e- geering liever gfezien had, dat men zioh aan de eerste voorstellen had gehouden. Ondank» twijfel aan de mjhtageldigjheid van de dloor admiraal Violette gemaakte differentie tusschen offensieve en defensie ve duikbootem, sluit zij zich aan bij hot Fransche standpunt en fs zij van meening dat Italië en Japan mededeellngen gedaan moeten worden. In de vierde en laatste paragraaf somt de Engelsche nota punt voor punt het programma van de bewape- ningfibeperkingon voor de zeestrijdkreChten op, waarover die beide regeeringen het eens zijn geworden. Volgens hot blad werd slechte da vierde N laatste paragnaajf van de Engeteohe nota van 28 Juli 1928 aan Washington, Rome on TobLo medegedeeld.* Deze paragiraaf be- lielst den inhoud van het aoiudsohrij ven aan de gezanten van Frankrijk, dat door de New-York American enkele weken geleden gepubliceerd werd. BUITENLANDSCH NIEUWS. AFGANISTAN. In Afghanistan blijft de sluier. De koning durft afschaffing niet aai^ Wegens de hevige ontevredenheid, die door Mbhamjinedmnsche priesters naar aanleiding van koning Ainanoellah's plan om den aluier voor vrouwen af te schaffen is ver wekt, (heeft de verat dit denkbeeld laten varen. DUITSCHI^ND. De pantserkruiser. De Pruisische landdag verwierp het voor stel der communisten, om in verband met den voorgenomen bouw van een pantser kruiser, in beginsel alle credieten voor den bouw van oorlogsschepen te weigeren. Al leen de communisten stemden vóór. BULGARIJE. Koning Boris generaal. De Minister van Oorlog heeft gisteren aan Koning Boris medegedeeld dat het i»ui- gaarsche leger hem ter gelegenheid van zyn 19-jarig regeeringsjubileum tot Generaal heeft benoemd. De Koning heeft amnestie verleend aan eenige ter dood veroordeelde politieke mis dadigers. BELG IE. Een veroordeeld activist aangehouden. De wegens activisme veroordeelde Vla ming van Steenkiste te gisteren by Kort- Ajk door de politie aangehouden. Van Bteen- kiste, die tot 20 jaar dwangarbeid veroor deeld is, verbleef sedert den wapenstilstand achtereenvolgens in Duitschland en Rus land. Het laatst woonde hy in Nederland. FRANKRIJK. Een moordenaar vry gesproken. Een mondain en sportief proces. Niet alleen bekoorlijke jonge vrouwen, die haar echtgenoot of minnaar om deze of gene reden hebben vermoord blyken door de Fran sche rechtbanken met het grootste gemak te Worden vrygesproken. Thans is ook een jonge man aan een veroordeeling ontkomen, ofschoon hy een „crime passionnel" heeft begaan. Pierre Mony, een vroeger internationaal voetbalkampioen, stond terecht Voor bei Assisenhof van het dep. Pas de dalais te Atrecht ómdat hy eenige maanden geleden zyn vriend Jean Del/pierre rywielkampioen van Noord-Frankryk, doorgeschoten had. Mony is behalve de eigenaar van een be scheiden. café-tje, de bezitter eener ietwat frivole vrouw, die zeer in den smaak viel van Delpierre. Er ontspon zich een vriend schap tusschen dezè laatsten, welke zoo in nig werd dat het tweetal een reisje nunr Nice ondernam. Mony werd jaloersch en op een avond nadat zy allen tezamen in e?n musichali een liedje hadden hooren zingen, waarin de echtgenooten van lichtzinnige vrouwen belachelykweiden gemaakt, schoot Pierre Mony geheel onverwachts zyn vriend Jean Delpierre dood. Het proces wekte, gegeven de populariteit van den voetbal kampioen, groote belangstel ling, in de eerste plaats gelyk steeds by de dames, die in grooten getale waren verschenen. Tydens de debatten, waarby het ruw toeging en allerlei intimiteiten uit '.et particuliere leven der hoofdpersonen werden verhaald, verklaarde de president dat hy weliswaar geen aanleiding vond om de rit ting met gesloten deuren te houden, doch dat hy de dames, die zich zelf respecteerden, veraodht ,heen te gaan. Met het gevolg dat slechts... één dame vertrok! Mony en zyn echtgenoote voegden elkaar de schandelykste beschuldigingen toe. Mme Mony verklaarde dat haar man een bruut was, die haar mishandelde. Doch tegelyker- tyd bleek dat zy zelf zeer slecht bekend stond en het gezinsleven ernstig verwaar loosde. Na een theatraal pleidooi van den verue- diger van den beklaagde, waarby de sport en de liefde in schoone frasen werden door- een gehaald, werd Pierre Mony vrygespro ken. Een verkeersvliegtuig verongelukt. De drie inzittenden in de vlammen omgekomen. v Naar uit Barcelona gemeld wordt is Don derdagavond een verkeersvliegtuig dat >p weg was naar Pertignan by Port della Selva in,de provincie Gerond naar beneden ge stort. Het vliegtuig vloog in brand en werd totaal verwoest. De drieinzittenden kwa men in de vlammen om. VER. STATEN. Belangstelling voor het nieuwe Duitsche luchtschip. De proofvluoht van de „Gwf Zeppelin htoft in het heelo land groote bèlangstel- littg gewekt. De luchthaven van Lnkohurst i» voor de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3