T obben 1 Rijpe West-lndische Bananen zijn heden zeer smaakvol en goedkoop I I GASVERWARMIHG voor de Huishouding en Industrieën. Gasverwarming is gemakkelijk en hygiënisch en in vele gevallen het GOEBKOOPST. MM Resized geeft niets DOE iets! Schilderen Buitenwerk tanle WIlÉitta. P. J. Revet 8 Zonen WISBRUN LIFFMANN NIEU' C. A. B. BANTZINGER Abonneert U op dit blad. sss DE BEKROONDE i< i jtUJJk i BE a No. 1681 Dit bladve met het geld, door FEUILJ l - «Joh, Bel| OCTOBER 1928 BERGAMB1 NIEUWERI Heer én-Overhemden MARKT 18r19 - GOUDA Vernis ot Verf. ft, De Prijsvragen .1928 JONGENS- EN MEISJESBOEKEN A. Vingerling, Brandstoffenhandel Spoorlaan ANTHRACIET 20/30 2.30 (groot van stuk) idem 30/50 2.50 idem 20/30 30/50 speciale kwaliteit 2.90. Prima WALES Importnootjes 20/40 3.20. „Bona” gespaard. JURGENS* MARGARINE Moderne rullen f 50.- ,9S Asïir* ies Boekhandel G. «J. van Burk KLEIWEG 39 TELEF. 287. GOUDA. DEFAMIL] 10V 1949 s HOLLAQKN West-Indiscbe Bananenhandel W. SLONT. 40 1960 Mod. Sport 1 b Tel. 66 Blauwstraat 12 1784 IC 150 1606 Tel. BOO Mod. 2383 Vastrecht tarief f 2.50 p. maand en 5 cent per M3. De slechtst bestec op men niet gelach Radio Electr. Techn. Bureau HERFST vh. L Boogaerdt I I Hseren Zelfscheerders I l^aat Uw haar vakkundig knippen bij C. GORISSEN, Kapper, Gouwe 30. All leen Heerensalon. ABONNEMEJ per kwartaal i Franco per poet Abonnementen by onze agenten Onze bureaux Redactie Telaf. Nu de tijd voor het van «g Vraagt inlichtingen Zie de Speciale Etalage De laatste Nouveauteés. I Mod. B Gruis en steenvrij. Behoed tegen bederf. Oosthaven 65 Gouda Telefoon 280. TEL. 777 Voor de THEE ■OCARNO'S Heden weer verkrijgbaar Ie kwaliteit Lams- en Schapenvleesch A 45 cent por pond. W. F. Cornelissen, ro.nenda.1 20, Primo Fransche Slaolie 05 ct. p. fle»ch Pomona Plantenboter SOEPEN EN PAPPEN 10 J. C. FICKWEILER, Lange Tlendeweg No. 45, Telefoon 549 'De met zooveel sp straties in Wiener-I wehr en de socialist ben buiten verwacl gehad. De opmarsch der I uren geschiedde in t kort na twee uur eerste Heimwehren c en marcheerden onn aangewezen verzam die buiten de stad li durende den nacht. Precies te 9 uur Z opmarsch naar de st plaats volgens de v< De bewaking werd b gendarmerie en de op de Hauptplaats w Op verschillende p den zich toeschouwei talrijke afgevaardig Sociale en de Groot J schouwers riepen de siast toe. De stoet droeg in 1 ren en 151 kleinere mede. In totaal ‘liep* sen mede. Het aantak geveer overeen met 1 tal en bedroeg ongevt alllen op de Turmpla leidelyk de stad binn Spoedig na negen van den stoet voor h< gere militaire acadei veer bereikte hjj de H geveer veertig minui Intusschen waren ii stad de formaties va marcheerd, die de ve de demonstratie d< moesten verzekeren, veer 20.000 leden va Weenen en omgeving gekomen. De Heimwehren ve na het bereiken van Turmplatz terug. Hi< IRSETTEN b«- rezondheid lichaam de ‘.e geven en iwonderden J Volgens mededei zyde hebben 51 stat het Keiiogg-pact zu ten hebben zich teg het anti-oorlogsverd opvallend dat dit al staten zjj’n, n.l. Arj Columbia, Equador Het verhiidt dat i met de vertegenwoo niet officieele or waarbjj hy de voon uiteenzet en nadrukl door dit verdrag get ten eenigen invloed zuiver Amerikaanse! Gr- WESTHAVEN 44 GOUDA MAGAZIJN VAN PIANO’S EN ORGELS. VERHUREN HUURKOOP INRUILEN ALLE SOORTEN SNAREN. PIANOSTOELTJES, BANKEN, ENZ. ENZ. WERKPLAATS voor REPARATIEN VAN ALLE INSTRUMENTEN. - GEBRUIKTE PIANO’S VOORADIG. - STEMMING PER KEER EN BIJ ABONNEMENT. CONCERT-VLEUGEL „GROTRIAN-STEINWEG” TE HUUR. 80 1943 Allies per H.L. franco huis, alhier. 2® Bij grootere kwantums reductie. rWILFIT COH vorderen de door aan het iulate houding te den zoozeer bew elaatiacben gaat. GOUDA BONA i ZIE DE ETALAGE. T. C. REPARON, Kleermaker KEIZERSTRAAT 38 GOUDA. MODEL B 20 Eenvoudig coraei («portmodel) van pr stof met breeden elastieken ceintuur een zeer goed zit tend model voot dame* die sport beoefenen. Met2pr larret. en onbreek bare gepatenteerde &ÏÏ4.75 .WRAP ROUND* Model 343 Bijzonder elegant model van starke roae cou til en met prima elastieken zij- >d\t| en rugpanden, /-'filrI00der »e,ei mJ met eenigealui- M ting van voren. Ei zijn menschen, die elke week een maand ouder worden, alken omdat zij zich wekelijks opnieuw in de zorg steken terwille van wat zij „hun principe" noemen. Voor het eene besteden zij te veel - en houden dan te weinig over voor het andere. Als zulke menschen kort en goed besloten, in ’t vervolg uitsluitend Bona (met Melk bereid) te eten in plaats van dure natuurboter, zou er aan hun. getob spoedig een einde komen, want zij' zouden minstens een gulden per Kilo bezuini gen en zich menige luxe kunnen veroorloven MODAL MW Voor zware figuren. Een extra sterk corset met elastieken binnengordel (21 cM. breed). In fijne ecru tint Dit corset wordt aanbevolen door ^,.^8.50 donaAnaboekAm AVERIJ, door MARIE C. VAN ZEGGELEN, met mooie illustraties van TJEERD BOTTEMA. Een jongensboek, dat weergeeft wat er in hoofd en hart van jongens omgaat. Een zeer interessant boek vol avonturen, dat met groote belang stelling door jongens en zeker ook door meisjes van 1216 jaar zal worden gelezen en herlezen. ONDER DE DUINKERKERS door G. C, HOOGEWERFF. Een levendig geschreven boeiend verhaal uit het zeemansleven tus- schen de jaren 1598 en 1607. Spannend, vol avonturen, met fraaie illu straties van POL DOM. DE STEM IN HET BOSCH door L. D. A. P. VAN SON. Een interessant boek vol spanning, dat onze jongens van 1216 jaar met graagte lezen zullen. KEESIE ORANJE door KEES VALKENSTEIN. Een byzonder aantrekkelijk boek voor onze jongens met levendige veithalen uit het circusleven. Heel interessant. Fraai geïllustreerd door POL DOM. Meisjesboeken: WIJ, MET ONS VIJVEN, IN ROME door TINE COOL. Een bijzonder mooi boek voor onze meisjes van 4216 jaar met illustraties van 'W. HESKES en reproducties naar foto’s. het BEUGELJONG door ANNA HERS. Een heel mooi boek dat de lezeressen van 12—16 jaar met ontroering izulllen lezen en hen tot nadenken zal brengen. Fraaie teekeningn van W. HES'KES sieren dit boek. ONS HONK door DIET KRAMER. Een vroolyk en toch ook ernstig boek, dat een goeden kyk geeft op wat er woelt en bruist in noofd en hart; de meisjes van 1216 jaar zul len er van genieten. DIDPS AVONTUREN door CHR. MORESCO—BRANTS. 'De inhoud van dit in prettigen, aangenamen toon geschreven meisjes boek zal zeker onze meisjes groot belang inboezemen. Het is fraai geïlllustreerd door ELLI RIEMERSMA. J-ir1 Deze 8 nieuwe bekroonde Jongens- en Meisjesboeken vormen een prachtgeschenk Voor onze jeugd. De Prijs van elk dezer boeken is IN PRACHTBAND f 2.90 Men vrage ze direct aan bij den x MODÉL SPORT Zeer prijswaardig Sport Conet van goede coutil met elastieken boven ceintuur. Voorzien van „Twilfif Spi- raalbaleinen. Een onzer populaire mo dellen. In div. tinten SS- 3.90 EEN GEHEIMZ1I 12 Camilla aarzelde stc, dat haar vqor <1 Porcy af te schepen hij zooveel geheimen nvilde, zonder dat zij om er zich om te be nieuwsgierigheid aan ijdelheid!, die haar au kosten wat het wilde ’ken, braditen haar t( schimp over het hoof woordde: „Of ik dat naar ik geloof, wel mijnheer! - „Het n verschillig wezen, we van hem denkt”, anti niet, wanneer liet ieni „Gij maakt mij inde vatte Camadlle. Ik. 1 om iemand te willet niet iemand als gtij; straks gezegd hebt, e men In het leven, w luisterrijkste rechtvaa van hetgeen de were! - „Ongunstig uitleg! ten kantore der

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5