Kachel: I I i nachinss ornuizen en idle Mij. ii ft H. EtHEID svormen door D. Fr. 3CHE KRACHTPIL- vderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond en eere-diploma’s. b? nd toeneming. G«ïa' Door Artsen aanbe- ’’ele dankbetuiging^ 100 stuks 3.50, 200 huis onder rembours postwissel. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN F V. ft No. 168001:' Dinsdag 9 67* Jaargang i in Huur. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen deweg 54, DA, FEUILLETON. eparatie enotvan (vraagstuk DE FAMILIE PONTOIS ben geheimzinnige misdaad. Gij 1 I October 1928 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. buitëm^dÏÏchIheuw^ t t vcnaagu uuu, het geld, dat gwnzin van Torcy 20 alleen met haar eigen gedachten bezig (Wordt vervolgd) aanzien en Cha- 2697 40 zich slechts, dat zich namen, al» die Kpin, kon herinneren. Wie liet leven niet met kracht aangrijpt, wordt er door gegrepen en rondgeslin gerd. niet ver- na- vefliet, zgi, zijn haar 1 I rnensch, die baby s eén vraagstuk lelkwestie is de hulp van indermeel beste verstand- i en verpleegster. mboekje aan WESTZAAN. 13 eeetr. 21, Den Bee* een t meisje te trouwen, had opgespaard. ontlasting, lortsigheid, fdpijn, geen chte spijs- i. neem dan Kruiden «r'< Pillen [aria Wortel- |e Pekela en g weer her baar a 60 ct. en Drogisten. ABONNEMENTSPRIJS^ per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal W, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poot per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.81. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oua Bureau: MARKT SI, GOUDA, bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux «tin dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. ITALIË. De kampioen van Italië slaat zijn tegenstander voor goed „knock out". By een bokswedstrijd om het kampioen schap van Italië te Florence heeft de hou der van den titel, Sili, zyn tegenstander „knock out” geslagen, doch op zoo’n hard- liandige wyze, dat deze, Cecchi genaamd een schedelbreuk kreeg, zoodat hy kort daarop overleed. >1 ah vanzelf. scouranl aan 4» •vaart. (lOIILSIHE COURANT. ENGELAND. Een bomaanslag tegen de commissie van Simon? Op een spoorlijn dichtbij Bombay is Zon dag een 'bom ontplot. die twee wagons van een trein volkomen heeft vernield en waar- schynlyk de vervoerders van den boni tot atomen heeft versplinterd. De politie neemt aan, dat een aanslag voorbereid was op sir Sankaran Nair, den vertegenwoordiger van Indië voor de samenwerking met de commis sie van Simon, die' zich ter ontvangst dier commissie, die Vrydag verwacht wordt, naar Bombay heeft begeven. De sneltrein was, volgens een Exchange- bericht, in vallen vaart, toen de bom ont plofte. Twee rijtuigen werden bjjna geheel vernield. Drie derde klasse passagiers wer den gedood en acht gewond. ALBANIë. Koning Achmed Zogoe overgegaan tot de R. K. Kerk. De Daily Expres meldt /Uit Belgrado dat volgens daar ontvangen berichten uit Tirana de Koning van Albanië den Mohammedaan- sche godsdienst opgegeven heeft en eenige dagen geleden is overgegaan tot de R.K- Kerk. De Pauselyke nuntius zou reeds den doop van den Koning hebben verricht. De verandering van godsdienst van den Koning zou verband houden met trouwplan nen. ADVEBTBNTIBPKUSi Vit Goud* an onwtNkao (Wnaiand. tot dan bam^riac): 1—5 ngcli f maai ^auT«P^1p>4L*Ua^S«MSldTUUntUki da baUt nn dan INGESONDISN MHDEIXHELINGENi 1-4 n«ala Ui, alk. rafai man f Ml Ou de voorpagina 56 0» booger. Gewone advertentiln en ingezonden mededeetingon hg contract tot eeer gereduceerden prfla. Groote Lettere en randen warden berekend naar plaateraimU. Advertentiin kunnen worden ingezonden door tneeriwm kornet van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daag» vóór do plaataing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname venekord te zjjn. 1? soort van. geuieeuzameu omging auakuuiug zou hebuen gegeven. en zelis zou dii mei gebeurd zijn, ajs, CornMie iemand was ge woest, dio zich door oen koele ontvangst had laden afschrijiixien. Niet slechts beklaagde Manuel dat» zij het gepraat, van oen buhoafd» vrouw moest amiuhooren gevoelde zijn trots zich door „Welnu”, schrijft „Zeeman”, „ik heb mij met de quaestie van Nieuwpoort en den Yser weken lang bezig gehouden, ben byna eiken dag naar het werk gaan zien, heb er met de overheden te Nieuwpoort over ge sproken, heb meer dan eens, kennis geno men van stukken en dosaieren en ik moet eerlijk bekennen dat de brief van burge meester Huyghebaert, op 21 Augustus 1.1. geschreven aan den heer minister van Open bare Werken ,eene ernstige waarschuwing is geweest, zonder te spreken van andere verwikkelingen, die nu wel zullen aan den dag komen, eens dat de zaak ernstig wordt besproken. Er is gevaar by dag en by nacht, zegt de brief. Er moet iemand ter plaatse zyn, die verantwoordelijkheid te dragen heeft wat de uitvoering van het werk aan de Ysermonding en de kanalen betreft. Vroe ger was daar „iemand ter plaats”; maar \et hooger bestuur, heeft wegens bezuini ging, die post afgeschaft. Diq post aan den Yser was, is en blijft meer noodig dan menige hoogere post in de hoofdstad. verandert, waarop blykens het weerbericht weinig kans schynt te bestaan, zal het lucht schip Woensdagmorgen om zeven uur naar Amerika vertrekken. Vermoede! yk zal het niet over Nederland vliegen, maar in ver band met een Langzaam naar het Noorden optrekkende depressie boven den Oceaan koers naar het Zuiden nemen en via Spanje naar Amerika vliegen. Interessant is, dat de „Graf Zeppelin” een apparaat voor televisie aan boord zal hebben, waardoor de weerbe richtendienst aanmerkelijk vereenvoudigd zal worden. De marconist behoeft dan na melijk niet meer alle weerberichten op een meteorologische kaart grafisch te verwer ken, omdat hy een weerkaart kant en klaar geseind krijgt. Dit succes is te danken aan de Langdurige en ingespannen proefne mingen van prof. Dieckmann te München. BELGIE. Het hooge water. Wie is de schuldige? De „Standaard”, evenals alle Belgische bladen, heeft vele kolommen gewyd aan nieuws over den dijkbreuk by Nieuwpoort. De overstrooming van het Ysergebied, die dreigde, is tot nu toe gelukkig uitgebleven. De oorzaak van de overstrooming is het doorbreken van een houten afdamming der schutsluis van de Veumevaart, een der zes vaarten, die waaiervormig ten Oosten van Nieuwpoort, in den Yser uitkomen, daar waar hy zoo geweldig zwelt by vloed, op drie K_M. afstand van de Noordzee. De zeesluizen waren onder den oorlog sterk beschadigd en werden hersteld, iets wat een vijf-en-twintig millioen heeft ge kost. „Zeeman” vertelt nu in den „Sandaard” wat van de „dessous” van het gebeurde. „Een van die kluizen, die der Veurne- vaart, moest men na enkele jaren gebruik al doen springen en herstellen. Voor de herstelling van deze sluts moest de Veurne-Duinkerke-vaart gesloten wor den, waarschynlyk nog voor eenige maan den tot groote schade van de binnenscheep vaart en van de nijverheidsgestichten die met schepen bevoorraad worden. Waren de sluizen te Nieuwpoort slecht gemaakt, dg afdamming zal waarachtig het niet beter zijn geweest, vermits zij by ’t naderen van den winter, als de vloeden der zee geweldiger worden, niet kon weerstaan, en weggespoeld werd, terwfjl het Yserland bij Nieuwpoort overstroomd werd, en het werk nog wat millioenen zal kosten om alles te herstellen wat beschadigd werd. En nu vertelt men te Nieuwpoort, dat er nalatigheid in ’t spel is van wege ’t hooger bestuur te Brussel en men zegt dat het ge meentebestuur van Nieuwpoort het hooger bestuur had gewaarschuwd. En het hooger bestuur laat aan de dagbladen weten dat zoo iets onjuist is, en dat de ramp sterk wordt overdreven, en dat het optreden van den burgemeester van Nieuwpoort enkel eene zaak van bestuurlijken aard was en niets met de overstrooming te maken heeft. De onderhandelingen, welke tusschen Londen en Parys gevoerd worden over de publicatie van alle met de vlootovereen- komst in verband staande documenten, heb ben volgens den diplomatieken medewerker van de Daily Teltegraph een zeer moeilijk verloop. Parys is overeenkomstig de Fran- sche nota van 20 Juli van meening, dat, zelfs wanneer de vlootovereerikomst door de weigering van Amerika buiten werking moet worden gesteld, de Engelsch-Fransche samenwerking met het doel tot gelijksoor tige overeenkomsten (langs anderen weg te komen, moet worden gehandhaafd. Een der- gelyke samenwerking ziet men te Parijs als’ een goed middel om tot algemeene overeen stemming te komen. /Engeland heeft op het Fransche voorstel in de nota van 28 Juli weliswaar niet geant- woord, doch dfe Vereenigde Staten en Italië „Vorwarts”, in een tram in Neukölln Schulz ,,Zoo zal luwt wezen'1, zeade mevrouw de Changiron bij zichzelve „die twee zullen haar in een badplaat» liebben aaingbtroflen, waair alle niensohen met elkander in aan raking komen, en hebben liaau- uu erkend. lerstoud daarop liet zij G&gerot alleen staan, dio een tweede vraag had verwacht welke hem de cerate zou verklaanl hebben Maar mevrouw de Chamgttron hiald hare verklaring voor zichzelf, en verwonderde t een vrouw van van Gagiorot woning meisje en niemand te spreken was-, vreesde, dat hare buurvrouw Het antwoord van Italië op het Fransch- Engelsch memorandum over de beperking der wapeningen houdt de reeds bekende zienswijzen in, te weten het beginsel van de wederzydsche afhankelijkheid van de ver schillende vormen van wapening (te land, ter zee en in de ducht), de algemeenheid en de uitbreiding tot alle staten. De Italiaansche regeering legt opnieuw den nadruk op de verklaring van Mussolini in den Senaat in Juni j.L, dat Italië bereid is om elke /beperking van wapeningen te aanvaarden, ongeacht tot welken omvang, zelfs den kleinsten, mits deze omvang niet door andere continentale Europeesche mo gendheden wordt overschreden. Er is geen verklaring denkbaar, die ibeter de bereidwil ligheid van Italië zou kunnen aantoonen. 'De italiaansche regeering spreekt zich uit voor een beperking van de globale tonnage in plaats van beperking per klasse. Elk staat kan zoo de tonnage gebruiken, die het meest met zijn 'behoeften overeenkomt. De Italiaansche regeering meent, dat dit sys teem minder goed gewapende landen in staat stelt een keuze te doen en zich aan te passen (als compensatie tegenover de supe rioriteit van een andere mogendheid). Itailië heeft door zyn geografische ligging speciale behoeften ten gevolge van het be staan van drie verbindingswegen ter zee, die zich in de buurt bevinden van andere landen, die in gunstige conditie verkceren, doordat zy de toegangen tot de Middelland- sche Zee beheerschen of kunnen beheerschen. De nota besluit met de verklaring, dat de Italiaansche regeering, die steeds heeft medegewerkt aan de meest belangryke in ternationale regelingen ten aanzien van de consolidatie en het herstel van Europa, be reid is om mede te weiiken bij alles, wat ge daan kan worden om de beperking van de wapeningen te bevorderen, wat het middel is om die consolidatie en den wederopbouw tot stand te brengen. uirnr zeg kiaar, dat er iemand is met een boodschap van baar niJhi. ,,Me is mijulK-er - „Mevrouw kent mij niet maar het is van belang, dat ik haar oogeu- blikkolijk spreek.” Toen deze boodwehap aan' Antonie werd overgehracht, kwam het haar niet in de ■gedachten, dat <te-ze slechts een otiwaar- •iieid was. ,,Eon boodschap van Manuel? riep zij ontstokl uit. ,,Zou hij een onge luk gekregen lubben? Waar is diehee*?” - ,,In de eetkamer, mevrouw!” Antonie snelde daarheen en riep bij het linnAitreden Chagoin toe „Mijn hemel, mijnheer! Iftbt gij mij een ongeluk te be richten? Maar Chagoin gaf geen antwoord. Hij staarde Antonie aan hij kende haar n et hij had haar nooit gezien en. <le hoop, dat zijn verschijning eenigen indruk op haar zou maken, w»w gelicel teleurge steld want ook Antonie zag hem aan als iemand, dien, men voor het eerst ontmoet. Verwonderd over een st Iz wij gen, dat hare vrees voor een of ander ongeluk sbheen te beuestgen, herltaalde Antonie hare vraa», en Chagoin antwoordde, om tijd te win nen Ik' wensebte u alleen te zeggen, wat mij hier brengH, mevrouwt” Antonie gaf het dienstmeisje een wenk om zich te verwijderen, en dit oogienblik war voor Chagoin genoeg, om zich eenigszin? ie herstellen en na te denken. tegenstelling met alle indere partyen geen gebruik mag maken van den omroep. Daarom werd besloten zich van dien om roep meester te maken door de oplichting van Schwarz (men had hem den vorigen dag nog wel om een portret gevraagd'!) en diens vervanging door den landrlagafge- vaardigde Schulz, secretaris van het ryks- comité voor het „Volksbegehren” in zake het pantserschip. De „Vorwftrtsi”, die spreekt van een com- munistischen bandietenstreek, valt fel het bestuur van den omroep aan, welks ver tegenwoordiger tydena de rede blijkbaar niet geluisterd heeft en wyst erop, dat Schulz na zyn communistische speech te hebben afgestoken, rustig het vertrek ver liet, het honorarium weigerende onder het noemen van zyn naam, en dat niemand den spreker heeft tegengehouden. Pas op zeer nadrukkelijk verzoek (van soc. zijde) heeft het bestuur den luisteraars meegedeeld wat er gebeurd was. 1 Maatregelen zyn genomen om een herha ling te voorkomen. De „Berl. Z. a. M.” meldt, dat een der redacteuren van de „Vorwarts”, Schiff, gisteravqMi herkende. Schiff riep hem toe, dat Schulz wel is waar immuun was tegen arrestatie (als Landdagafgevaardigde en daar hy niet op heetefdaad betrapt is), maar niet tegen een vuistslag, waarop hij den communist een slag in het gezicht gaf, hetgeen natuurlijk door een kloppartij gevolgd werd. Tram- beambten scheidden de vechtenden. Schulz heeft een aanklacht ingediend. De Hertog van Brunswijk in geldzorgen. Zyn plannen om historische stukken naar Amerika ?e verkoopen. De „Voss. Ztg.” weet te berichten dat de vroegere hertog van Brunswyk de schoon zoon van ek-keizer Wilhelm voornemens is een deel van de beroemde Welfenschat naar Amerika te verkoopen, waaronder tal van kostbaarheden van historischen en artistie- ken aard. O.a. zou de kast, die Hendrik de Leeuw van een kruistocht heeft meege- braxiht, worden verkocht. De hertog heeft verklaard, dat de deso late sta^at van zyn financiën hem tot dezen stap dwingt. De verkoop zou vermeden kun nen worden, als de staat Pruisen den hertog het z.g. Welfenfonds, d.i. het na 1866 in besilag genomen vermogen der Welfen, terugbetaalde .Dat de Pruisische staat hier aan niet denkt, is volkomen te begrijpen. Een aardbeving geregistreerd. Hedenmorgen heeft het Seismogr. Insti tuut te Hohenheim een sterke aardbeving geregistreerd. De haard van de aardbeving ligt op 9600 K.M. afstand. De registratie had plaats te 4.14 uur. De aardschokken hielden ongeveer 1% uur aan. De laatste proefvlucht van de „Graf Zeppelin”. De „Graf Zeppelin” heeft zyn laatste proefvlucht boven de Bodensee gedaan. Als het weer boven den Oceaan niet plotseling Aatonie, zoo onoe- isuiiaaftte vrouw inoeet aanlhooren, maar oo.< r iiare tegen wooiillijglieiid gekreukt. Cornelie was de wettige vrouw van w® zijner kunstbroe- d<TS, en liet soheun hem in de oogen van Antonie te vernederen, dat een schilder een zulk een huwelijk had kunnen aangaan want de waarheid wa®, dat Lavignan, in tijd van noodi, zich' verlaagd had, dat *7 om het geld, dat zij „U hel zoo gelegen?” mompeldlc Corne Le. - „Wat?’ vroeg do portierster. „Niet»antwoordde Cornelia, die uit iKMdieiUwiiheidi zweqg, maar het maak van kwaadspreken uitstelde, om derhand des tJ meer volop te kunnen ge nieten. Zij ging weder naar boven, en ze.te zica ,n hare voorkamer achter de opi'nHtaanido dlur neder, om te wachten tot Ch^ein vertrok en do minuten te kunnnn tellen, die hij bij Antonie doordraebt. Zij nioaM lang wachten want eerst na ver loop van een uur ging Chagoin heen. Een uur achtte Cornelia lang genoeg voor een h «rkanning en verzoening. Zij begreep, dat zij nu iet» in hare macht had, waarmede zij zich over de schoonheid' en het vernuft van Antonie zou kunnen wreken., en zij besloot hare ontdekking vooreerst als een kostbaren schat te bewaren. In zulke lianden was de ongelukkige An tonie gpvaülen zulk een uitlegging gaf num aan een omstandigheid, welke haar sledhts n’euw 1‘ljl had berokkend. Tom Paul ('tegoin van de portierster had vernomen, dat Toroy niet thuis was, begreep hij, xtat het plan, hetwelk hij ge vormd had, om tot de onbekende door ie dringen, zou gelukkeif Dit plan was sledhta een vrij lompe list, welke hij had bedactit, in dé mwnlng, da* hij de geheim- rfnnige schoone zeker zon kennen, en zijn gezicht liaar ontzag zou inboezemen. Toen hem gezegd werd, dat mevrouw Toroy niet thuis was, antwoordde hij ..Ik weet wel, dat mevrouw Torcy geen bezoek ontvangt, Het Frenech- Britscke vlootvergelijk. Het Italiaansche antwoord. De journalist Horan van de Daily Herald uit Frankrijk uitgewezen. en laatstgenoemd land zeker als mede- garant voor den vrede in het Rijnland zullen zeker nadere ophelderingen eischen. Ook in de militaire aangelegenheden komen de officieele uiteenzettingen van Engelsche en Fransche zyde niet overeen. Het feit, dat men te Parijs thans toegeeft, dat de over eenkomsten op dit gebied feitelyk onafhan kelijk zyn van de vlootovereenkomst, heeft in werkelijkheid nauwelijks iets te beteeke- nen. Dat men in Parys zeer verbolgen is over de publicaties van de Daily Herald, het blad dat wel de indirecte oorzaak van al deze verwikkelingen tusschen Engeland en Frankrijk genoemd mag worden, blijkt uit de uitwijzing van den journalist Horan. Horan was het die het geheim rondschrij ven van de Fransche regeering aan de ver tegenwoordigers in het buitenland in han den wist te krijgen en voor de publicaties in de Daily Herald zorgde. Gistermiddag nu is deze journalist te Parijs op straat aange houden en naar den Rechter van Instruc tie gebracht. Daar werd hem medegedeeld, dat hij Frankrijk, Donderdag a.s. moet ver laten, daar hy anders zal worden gear resteerd. Horan gaf er den voorkeur aan het uitwijzingsbevel te onderteekenen. De te Parys verschijnende New York Herald deelt in verband met dit uitwyzings- besluit, mede, dat Horan eenige dagen ge leden /uitgenoodigd werd op het Quay d’Or- say te verschijnen, waar men hem aanraad de Frankrijk te verlaten. Daar hy aan dit advies geen gevolg heeft gegeven werd hy gisteren door de politie aangehouden. DUITSCHLAND. Majoor von Tschudi. f (De vice-president van de Duitsche Aero- club, de gepensioneerde majoor von Tschudi is vannacht bij Beriijn in een sanatorium overleden. Von Tschudi was voor den oorlog een der vermaardste bestuurders van luchtba'llons en hy heeft ook een bestuurbare ballon ge construeerd die echter minder voldeed dan die van majoor von Parsival. In 1908 orga niseerde hy de eerste Internationale ten toonstelling op het gebied der Luchtvaart te Frankfort a. d. M. Gedurende den oorlog was hij directeur van het vliegveld Berlijn Johannesthal. Von Tschudi is 66 jaar ge worden. De strijd om den radio-omroep. Een kloppartij. De communisten hebben zich Zaterdag avond meester gemaakt van de radio-uitzen- dinig ten koste van den soc. woordvoerder Schwarz. De redactie van de „Rote Fahne” deelt mede, dat men tot dezen overval gekomen was, omdat de communistische party in Doch in weerwil van den geigronden te genzin van Torcy en den, onwillekeurigeu afkeer van Antonie, luid Cornelie, die zich door niets liet afscihrikken, toegang bij hen weten te verkrijgen, en Antonie had Itaar gesnap eerst gteduld, als een kwaad, waar van zij zich niet kon bevrijden, en er zich eindelijk aan gewend/, als aan een onaan genaam geluid, maar da* toch nu en dan de eenzame stilte verbrak, waarin zij leef de. Dien avond verlangde Antonie eohter, zich alleen met haar eigen gedachten l>ezig te houden, en toen Oornelie haar wilde ko men bezoeken, hoorde zij, dat Antonie uit wafl. Comeflie wist het tegendeel, en be greep, dat hare vriendin niet geetemd was om Ix'zoek to ontvangien, wijl zij onaange- naanjRwdcu nwt Mhnuel had gehal ja zij twijfelde niet, of er moest een ernstige twist hebban plaats gehad, onidat Manuel niet to 'huis was blijven eten. Deze on derstelling deed liare nieuwsgierigheid slechts toenemen', en zij beproefde alle minldelen om tot Antonie door te dringen; maar de tegenstand van meisje was groot en mevrouw Lavignan zag zich genood zaakt om weder heen to gaan. Daar zij zich echter alleen, doodielijk verveeld», be gaf zij zich «aar de loge van den portier, en bleef, toen zij dezen met een boodschap had uitgezonden, met zijn vrouw praten, tot lat het gesprek gestoord werd door een geweldig kloppen aan de deur, waarop een stem, welke (lornelie voor diie van Paul Chagoin herkende, vroeg, of Torcy thuis was. „Neen”, antwoordde dto portierster. - ,,ls mevrouw Toroy dan thuis?” - Daar het antwoord op deze vraag bevestigend luidde, ging Chagoin naar boven, terwijl Oornelie opstond), om aan de trap te luis teren. - ,.W/at is er vroeg de portier ster „Stil!” antwoordde Comelie, dio op het oogenblik de schel boven hnorde. Beiden gingen toen staan luisteren maar zij hoonden sleclits het gerucht van spre kende stemmen, zonder de woorden te kun nen verstaan. Hel gesprek duurde tamelijk lang maar eensklaps werd de deur gr«lo- ton, en Chagoin kwam niet weder naar l>v nwlen.. Hij was dkis boven gelaten, cede rende de afwezigheid vlan Totoy en nadat Cornelie was afgewezen. Hij was dus zeker 'bekend en verwaöht. Toen Torcy riep Antonio dat zij voor want zij rr: haar dien avond met een beeoek zou komen lastig vallen Ind/ien Lavignan zijn Cor nelie niet dikwijls vrijwillig en Torcy zijn Antonie niet somtijds uit noodzakelijkheid alleen thuis had gelaten, had het onmoge lijk kunoien gebeuren, dat db toevallige ontmoeting deeer twee vrouwen tot een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1