Had I n I II i I KEN )ON. lil J ra II NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag II October 1828 67* Jaargang Mo. 18892 A a Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen •i I ig’£ MINE TEN FEUILLETON. ill W- BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOON HO VEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DE FAMILIE PONTOIS raagstuk 5 i 1L0 (Wordt vervolgd) stond n niet ver- dienst- 3 I. tterdam Breukbendan urant gratis. .ANDSCHE ISTRIE Ml) >i Vit«-| D*n Hui Het is beter geen vrienden te hebben dan te veel op hen te vertrouwen. metsen niet U een rnikmaking I. Rottende éinen reuk st met een oor dames m echt in t“. Overa' ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.81. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA hij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48408. NGEN zich te als het /akt is. gehecle al dan en Tamine in hun izonder zij het n zuive- ;zenuw- ikrach- vitami- dlzaaro. een doos uwgestel erdadige talen wij na ont- Re doos. »ozen van .50 bij de liekers co aangenomen dat Dr. Eckener dezelfde route zal kiezen als in 1924, n.l. over Zuid-Frank- rijik en de Azoren. De „Graff Zeppelin” Bazel gepasseerd. Uit Bazel seint men ons hedenmorgen 10 uur: By mooi weer met zonneschijn vloog de „üraff Zeppelin” hedenmorgen te half 10 pLtyd komende uit de richting Schafhausen, over de stad Bazel. Het luchtschip vloog ta melijk laag. Het verdween in de riohting van de Vogezen spoedig uit het gezicht. Nader vernemen wij nog: Te kwart over zeven begaf de eerste deel nemer aan den tocht zich aan boord. Voortdiurend werden bloemstukken aange dragen als laatsté* groet en beste wenschen voor een goede reis. Te half acht werden de zandzakken waar mede het schip geankerd lag losgemaakt. Te kwart voor acht klonk het commando: schip uit de hall. Langzaam bewoog het reusachtige schip zich naar buiten. Het startschot klonk, groe ten werden gewisseld en eenige minuten voor 8 uur verhief het luchtschip zich ïh de lucht, toegejuicht door de achterblijvende menigte. Naar Dr. Eckener voor het vertrek mededeelde is het weer in Zuid-Duitschland gedurende den nacht veel verbeterd en op het eerste gedeelte van den tocht, kan op zeer goed weer gerekend worden. Over den Oceaan heerscht sinds gisteren een nieuwe sterke depressie en een windkracht 10. Men zal trachten om door het depressie- gebied heen te vliegen. Verwacht wordt dat het zal gelukken in 60 tot 70 uren Lakeharst te bereiken. De Obligabezwendel. Verklaringen van Bela Gross. Voor den Berlynschen rechter-commissa- ris heeft Bella Cross verklaard, dat hy den Amsterdamschen makelaar, die by deze af faire betrokken is, aan Steiger had voorge- steld. De makëlaar, die zich voorstelde als een vertegenwoordiger van de Compagnie des Mines d’Or, werd zoo vernam het Hbld. een dagelyksch bezoeker van Steiger. Al spoedig ontwikkelde zich een vriendschap- pedyke verhouding tusschen de beide heeren, en op zekeren dag vroeg de makelaar, die naar men weet den termyn voor de aangifte van de obligaties had laten verstrijken, of Steiger deze obligaties niet alsnog zou kun nen laten erkennen. Hy gaf Steiger voor zyn bemoeiingen een chèque van 32.000 mark die hy kon incasseeren, zoodra hy de zaak in orde had gebracht. Nauwelijks echter had Steiger de chèque in handen of hij liet het geld halen. Daarvoor was de makelaar wei nig gesticht en toen hy kort daarop mede- deeling ontving, dat zyn obligaties niet als oud-bezit konden worden erkend, ging hij op hooge pooten naar Steiger en eischte het geld terug. Steiger beweerde echter, dat hij het geld aan een advocaat, een zekeren Ja cob had gegeven. De makelaar begaf zich naar Jacob, doch deze verwees hem weer naar Steiger. Zoo stuurde men den Hol'lan- der van het kastje naar den muur. Intus- schen was de justitie de obligatiezwendelary op het spoor gekomen, de makelaar liet zyn ohèque in den steek en maakte zich uit de voeten. Naar aanleiding van deze verklaring van Gross heeft de rechter van instructie gister den heer Steiger, tegen wien reeds eenigen tijd geleden een disciplinair onderzoek ia ingesteld, een langdurig verhoor afgenomen. Welke resultaten dit verhoor heeft opgele verd is nog niet bekend. TSJECHO-SLOWAKIJE. De instorting van het in aanbouw zijnde pand in de Bischof fatrasse te Praag. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het feit, dat de ganschen betonbouw tot een gewicht van duizenden kilogrammen in de onderste verdiepingen is neergestort en een schier ondoordringbare massa vormt, die ruim drie meter boven het straatniveau uitsteekt. Ter doorboring van deze massa worden machines, pneumatische boerin- strumenten der artillerie enz. gebezigd. Het werk vordert slechts langzaam. De beton- massa moet eerst aan geboord en daarna ge scheurd worden De militairen en de brand weer kunnen het opruimingsiwerk slechts met zeer groote moeite verrichten. Blijkens de lyst van de by den bouw van het perceel tewerkgestelde werklieden moet het aantal zich nogonder de puinhoopen bevindende personen minstens 40 bedragen. Hoe meer bijzonderheden over de ramp bekend worden, hoe vieeselijker zij schijnt. Een arbeidersvrouw vond het deerlijk ver minkte hoofd van haar man en liep als waan zinnige ermee rond de puinhoopen, zoekende naar het overige van zyn lichaam. Op het straatplaveisel onder de puinhoopen werden drie zwaarverminkte kinderlijkjes gevonden. Een op de binnenplaats van het bouwwerk staande met een paardbespannen wagen werd evenals de koetsier door de steenmassa verpletterd. De officieren van gezondheid, die in de belendende perceel en een voorloopige ver- bandplaats hebben gevestigd werken met koortaachtigen ijver. Een opgewonden men- schenmenigte verdringt zich om de plaats des onheils, die rondom afgeeet is door hon derden agenten te voet en te paard, door militairen geassisteerd. Een der heeren van de bouwdirectie en een metselaar ijlden het huis binnen zoodra de ramp plaats had en vonden een wissen dood. De eigenaar van het bouwwerk, Jakesj heeft aan de pers verklaard, dat hy door de ramp volslagen geruïneerd is, daar de bouw reeds drie miliioen Kronen gekost heeft en niets verzekerd was; bovendien was hij' op grond van de reeds afgesloten huurcontrac ten verplicht de localiteiten reeds op 1 Ja nuari 1929 af te leveren. Wat de oorzaak betreft, nog het volgende: Algemeen wordt beweerd, dat het hier een bouwwerk geldt, dat in een schier waanzin nig tempo is uatgevoerd. Natuurlijk kan voor het oogenblik nog niet gezegd worden tenslotte onrtuimd, vuama de zitting werd verdaagd, nadat besloten was beklaagde een onderzoek naar haar geestvermogens to doen ondergaan. De Welfenschat. Pogingen tot verkoop. Aangaande de plannen tot den verkoop van de z.g. Welfenschat in het bezit van den gewezen Hertog van Brunsiwyk wordt door het ,;Berl. Tag.” bericht, dat reeds na jaar en dag de onderhandelingen daarover zyn begonnen. Het voornaamste deel van deze schat ,dat bestaat uit oude gouden voortbrengselen van goudsmidskunst, werd in 1867 door den Pruisischen Staat erkend als eigendom van Georg V, von Hannover, met het gevolg, dat de Welfenschat in 1869 naar Weenen werd overgebracht en daar in het Oosten- ryksch museum voor kunst en industrie een plaats kreeg. Toen de schat na den oorlog naar Gmunden gebracht werd, nam de vroe gere hertog van Brunsrtvijk het besluit on derhandel ingen te openen voor den verkoop naar het buitenland. De Weensche antiquair Glückselig kreeg daartoe opdracht. Het is echter van het grootste bellang, het deel der schat, hetgeen zich in de kerk te Brunswijk bevindt, voor Duitschland te redden. Het gedeelte van de kunstwerken, dat zich te Gmunden ibevond en thans in Aarou in Zwit serland is, zal wel niet te redden zijn, zoo wordt gevreesd. De „Graf Zeppelin” naar Amerika vertrokken. Eenige minuten voor acht uur is te Frie drichshaven het luchtschip „Graff Zeppelin” voor de vlucht naar Amerika gestart. Nadat het weer gedurende de laatste acht uren was verbeterd el^ ook de laatste be richten van de Met. stations met welke Dr. Eckener in verbinding stond gunstig waren werd besloten hedenmorgen naar Amerika te vertrekken. Vroeg in den morgen werd het luchtschip buiten den hall gebracht en werd den pas sagiers verzocht in te stappen. Daarop volg de het afscheid van de familie en vrienden der leden der bemanning en passagiers. Ondanks het vroege ochtenduur was in Friedrichshaven een groote menigte op de been om getuige te zyn van het vertrek van het luchtschip. Te kiwart voor acht Duitsche tijd besloot Dr. Eckener definitief tot het vertrek, waar toe alles gereed was. Precies te 7.53 startte het luchtschip voor den grooten tocht over den Oceaan. Dr. Eckener gaf bevel de motoren aan te zetten en eenige minuten later zweefde het gevaarte in de lucht. Het luchtschip koerste allereerst in ooste- lyke richting en wende toen den steven naar het Zuiden. Daarop verdween het uit het gezicht. Over de route van het luohtschip is te Friedrichshaven niets bekend. Men acht het niet waarschynlyk dat de „Graff Zeppelin” over Nederland zal vliegen. Algemeen wordt ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstrek» (Mwooranda tot dan beaergfcring): 1—5 regel* L38, alk» regel meer 8J5. Van buiten Gouda en dan beiorgkring: 15 regel* 1.55, elke regel meer 8.88. AdTartantün in bat Eatardagmmuner 28 bjjaiag op den prijs. Liefdadigheids-advartontito de helft van dan pr^ja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regale 185, elke regel maar f 158. O* de voorpagina 58 booger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeeiingaa hg contract tot sjor gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataraimte. Advertentiln kunnen worden ingezonden door tnaoebenkomat van •oliede Boekiunda- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan bat Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. Het Freneoh- Britsche vlootvergelijk. Het persincident te Parijs. Het vertrek van Horan uitgesteld. Van het accoord, dat Engelland en Frank rijk achter den rug der andere mogendheden on: tot stand hadden gebracht op het gebied der mariteme bewapening, hebben de sa menstellers waarlijk niet veel plezier be leefd, want in de eerste plaats hebben beide genoemde landen zioh de ontstemming van de Vereenigde Staten op den hals gehaald, die het niet konden verkroppen, dat een regeling werd bekokstoofd, die wel zeer profytelyk was voor Londen en Parijs, maar zeer nadeel ig voor Amerika, omdat aan de hand werd gedaan hoofdzakelyk die scheeps- typen te beperken, welke van groot nut voor de Vereenigde Staten kunnen zyn. Ondertiusschen heeft het vraagstuk vah het vlootvergelijk, naar men weet, een nieuw incident in het leven geroepen. Men heeft den gewieksten Amerikaanschen jour nalist te Parijs, Harold Horan, die aan de New York American is verbonden, het land uitgewezen. Het behoeft geen betoog, dat de Fransche autoriteiten ten zeerste zyn gebeten op den Amerikaanschen journalist, die haar zoo’n leedyke poets ihad gebakken. Natuurlijk wil len de Fransche overheden weten hqp Harold. Horan aan de geruchtmakende documenten was gekomen. De Amerikaansche. journalist is echter niet bereid gevonden mede te dee- len hoe hy erin was geslaagd kennis te ma ken met een inhoud der stukken. Volgens Fransche diplomatieke kringen is Horan niet voor de voeten geworpen, dat hy per soonlijk de bescheiden aan de diplomatieke archieven beeft „ontrokken”, maar heeft men het hem als buitenliandsch journalist steli< euvel geduid, &it hy“ den inhoud van eén staatsstuk aan de groote klok heeft gehan gen, zonder dat hy vooraf aan de Fransche regeering heeft gevraagd, of dit geoorloofd was. De documenten, aldus redeneert men in officieele Fransche kringen, vormden het bezit der Fransche regeering, die louter en alleen erover heeft te beslissen, of een staatsstuk al dan niet zal worden gepubli ceerd. Men meent dan ook, dat de Ameri- kaansche journalist tegenover de regeerings- autoriteiten een beroepsfout heeft begaan en dat hy in Frankrijk niet heeft geleefd „in overeenstemming met de normale rege len der internationale wel/voegelij'kiheid.” Horan van zyn kant heeft er zich over beklaagd, dat de politienautoriteiten hem niet bizonder welwillend hebben behandeld. In officieele,/Fransche kringen komt men hier tegen op en geeft verder te kennen, dat Horan niet het recht heeft met bezwaren voor den dag te komen tegen de beschik king der Fransche regeering, die besloten heeft den Amerikaanschen journalist uit het land te zetten, nadat deze had geweigerd zyn informatiebronnen op te geven. Zelfs wordt betoogd, dat Horan nog van geluk mag spreken, dat hy wegens zyn „incorrec te handelwijze” zoo betrelkkelyk licht werd spreek geen woord meer, ik weusch Langer aan te hooren. - ,,Wees voorzicWig’, zeido Uhagoin, ,,eu vergeet n.el, dat ik u in liet 005 zal houden. Hij verwijderde zich, geheel van zija stuk ge bracht door het gebeurde. Zoodtra hij trokken was, schelde Antonie het meisje, en verzocht deze, niet aan Tojrcy te zeggen, dal haar iemand was komen bezoeken. Het dienstmeisje knikte zonder to antwoorden; maar zij begreep wel, dat er iets bijzonders was gebeurd, dat hare meesteres1 zoodanig had doen ontste1- letn. Die arme Antoniel in welke hpnden was zij oviergtileverd? In die van een Uornelie, een Paul Chagoin en een dienst meisje. Toen haar schrik een weinig bedaard was In-gon Antonie na te denken over hetgeen tusschen haar en Chagoin was voorgeval len. Zij hAd zich aan zijn genade overge leverd; hij kon haar in het verderf stor ten, '/oodra. hij dat verkoos of voor zijn rust en veiligheid dienstig achtte. En al hij dat niet, wat moest haar leven zijn, terwijl haar lot van zulk een mensch afhing? Zij zag slechts één uitweg voor zich open de vHuahjt te nemen liever vrijwillig de sclmilplaats te verlaten, we1- ke de liefde j van Manuel haar had ver leend), dan te wachten totdat zij met schan de en vervloekingen beladen, daaruit ve - dreven werd. Reedö was zij gereed om tot dit redmiddel de toevlucht te nemen; maar zij deinsde terug bij de gedachte aan bet lot, dnt haar te wadden stond, wanneer ,,Zijt gij dinar?” riep Torcy verwonderd uit - „Verschoon mij, mijn vriend!” ant woordde deze, „de zotte voorbarigheid van Ga^erot en do ongerustheid van mijn vrouw hebben mijgeloof ik, tot een over- ijling verleid. Ik ga terstond weder heen Op hetzelfde oogmblik zag hij echter in de kamer, welke hij half was binnengetre den, een vrouw. Het was het model van hef portret, dat hij dien morgen had ge zien, de onbekende schfoone, welke Chagoin met zijn vervolging bedreigde. Hij durfde haar niet oplettend aanzien., maar stond zoodanig verlHtósd over haar buitengewone schoonheid, dat hij vergat terstond heen te gaan, gelijk hij gezegd had, en Torcy daardoor genoodzaakt was hem Antonie voor te stellen. „Neemt u mij niet kwalijk, me vrouw!”’ zeide de Chaugiron. „Tk had gestraft. De uitiwyzing wordt voorgesteui alri een simpele administratieve maatregel en men voegt eraan toe, dat men Horan even goed aan de justitie had kunnen uit leveren, omdat hij zich in ’t ibezit had ge- stekl van bescheiden, waarmee Frankrijks veiligheid en nationale verdediging gemoeid waren, een misdaad, die iemand een plaats je in de gevangenis kan bezorgen. Ondertusischen hebben de Engel sche en Amerikaansche journalisten zich ook met de Fransche regeering in verbinding gesteld, teneinde geaan te krijgen, dat een nader onderzoek naar het geval-iHoran wordt in gesteld. Blydobaar wil men het erop aanstu- ren, dat het uitwijzingsbevel wordt geannu leerd'. Ook de Amerikaansche regeering heeft zich tot de Fransche gewend. Een rechtstreeksch protest heeft zy wed-is-waar niet ingediend, maar niettemin heeft zy verzocht er over ingelicht te worden hoe de -zaak zich heeft toegedragen Aan dezen wensch heeft de Fransche re geering volldaan en zy willigde den wensch van het 'bestuur der Britsdh-Amerilcaansche Persvereeniging te Parys om terzake het incident met Harold Horan gehoord te wor den. Daar Briand zich op ztfn buitenverblijf bevindt, 'heeft hij zyn kabinetschef Leguer opgedragen het bestuur der Persvereeniging te ontvangen en ihem onverwijld over hei onderzoek in te lichten. Tot de definitieve beslissing is Horan ver gunning gegeven zijn aanvankelijk op he den vastgesteld vertrek uit Frankrijk uit te ‘..’ien. ‘P Het gerechtelyk onderzoek naar dengene, die Horan het document in handen speelde, wordt krachtig voortgezet. "BÜÏTËNLANDSCH J NIÉUWS? DUITSCHLAND. Martha Grasznick voor het gerecht. Voor de Schepenrechtbank te Moabit (Berlijn) heeft zich gisteren een wilde scène af gespeeld. Terecht stond wegens diefstal de recidi vist® Martha Grasznick. Nauwelyks was beklaagde in de rechtzaal verschenen, of zij begon heftig lawaai te maken. Zy schreeuwde, sloeg woedend om zich heen en begon p’otseling de kleeren van het lyf te scheuren. Inmiddels was een getuige begonnen met zyn verklaring, het geen éen anderen vriend van Martha niet beviel, zoodot hy over het hekje sprong en den getuige te lijf ging. De aanwezige be ambten sprongen toe en sloegen met de gummistokken op de vechtenden in. Martha ging onder deze bedrijven voort haar klee ren te verscheuren, tot zy vrijwel geheel naakt was, waarop de kantonrechter beval het publiek te verwijderen, dat zich hier tegen weer verzette. Met de grootste moeite werd de rechtzaal ÜOlikSIHI. COLIII VI. EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. 15 „Vertfek oogjdnbÜkkelijk, mijnheer! zei- de zij, en waaneer ’t mij goeddunkt, zal ik u laten weten, wat ik over u, en, als liet zijn moet, over mijzelve, besloten heb. Het was nu de beurt van Clingoin om ongerust te worden over den afloop van het tooueel. Hij werd indeitlaald bevreesd vojr de bedreigingen van Antonie. „Welnu mevrouw:” zeide hij, „wilt gi> het er voor houden, a)lso! deze ontmoeting nooit had plaats geliad. Ik zal niet weten, dat gij Iteeft, en gij hebt mij nooit gezien nooit, Mïrijpt gij?” „En wie zal mij instaan voor uw sttlzwijgjan?’’ „Mijn belang, mevrouw! Want hoewel ik zeker ben, dat een. beschuldiging mij met gt*n het minste gevaar zou dreigen/, moet ik toch varlam- geu een oj>spraak te vermijden, waarvan mijn vijanden gebruik 'ouden maken om mij te belasteren.” Een oogenblik aarzelde Antonie. De ge dachte, om met dezen man een geheim ge meen te hebben, deed haar rallen maar eindelijk behield een sterkere neiging de overhand) en zij antwoordde: Welnu, mijn heer! het zij zoo. Maar verwijder u ter- vergeren mijnheer Torcy iets te zeggen, dat veel haast hielt, en kwam hem daa-- om nog opzoeken, zonder te bedenken, dat mij n liezoek ongelegen zou kunnen wezen.’ - Integendeel, mijnheer!” antwoordde 'Ajitonie. Ik moet u dank zeggen, daï gij u vxm> haast om Manuel l»eridht te geven van hetgeen van belang voor hem kan. we zen. Ik zaj u vrijheid laten om over uwe zaken te spreken.” Zij verwijderde zioh, maar bleef buiten de deur staan luisteren. Het gezegde van de Changiron, ,,de zotte voorbarigheid van |Gagerot heeft mij tot een overijling geleid, had haar een nieuwen schrik aangejaagd. Zij bt’greqp, dat men in haar bijzijn niet wilde spreken, en was toch zeer verlan gen»l om te weten wat pagerot gezegd had. Ik vraag u nogmaals verectioonin» voor mijn bezoek”, zeÈle de Ch&ngiron, zoodra hij met Manuel alleen wa«, „maar i'.< zal u zeggen wat er gebeurd is. Verwonderd over uw overhaaet vertrek, na uw gesprek met Gaeerot, vroeg ik dezen wat 1“ ge zegd had Toen hoorde ik, daft hij gemeend had u te moeten khoniw geven van de bru tale grootspraak van Chagoin. Ik beken, dat ik zijn onvoorzichtigheid laakte, zeg gende, dat gij Chhgloin uit heft venflter zon werpen als gij hem in uw huie vonjt zij zifcd: van alles ontbloot in de wereld stortte Hoe langer zij peinsde, des te meer geraakte zij verbijsterd, en eindelijk kwam zij tot liet besluit, om haar lot met gela tenheid af te wachten en zioh aan alles te onderwerpen. Zij had op deze wijze eenigermate hare bedaardheid teruggekregen., toen Torcy te rugkwam. Hij vroeg het dienstmeisje, of er iemand geweest was, en ontving tot ant woord „ween”. Hoewel toorn en wraak zucht over do vennetelheiid van Chagoin in hem kookten,, was hem onderweg de ge dachte ingevallen., dat dit toeval bun e-n uv, gelogenMd zou erschatten om liet geheim i blik geopend werd door liet dienstmeisje, l insch, die baby eén vraagstuk west ie is hulp van dermeel este verstand- n verpleegster. oekje aan WESTZAAN. biiunjntrad. Wat haar betreft, zoowdl zijn onverwachte terugkomst, als zijn vraag, di- zij gehoord had, dalen tiaar opnieuw ont stellen,. Beiden warm te zter ontstemd oin veel te spreken, en. hadden slechte eenige onbeduidende woorden gewisseld, toen er hard gescheld werd. „Wie zou daar wezen?' riep Torcy uit, denkende dat Choigoin nu eerst zou ko men. „Wie zou daar wezen?” herhaalde Antonie, schrikkende bij het denkbeeld, dat liagoin misschien terugkwam. - „Stil! zeide Manuel1, terwijl hij ópstond en naar de deur gin^ welke op hwtzeiifdte oogen- ersehafien to ontdekken, hetwelk Antonie zoo hard- i die de Cliangiron aandiende. nekkig voor hem verborgen hield. Hij ge- voelde wel. dat hij misschien een noodlot tige ontknoopling tegemoet ging, maar wensciite bijna liever zulk een ontknooping <ïan langer de kwelling zijner onwetend he'd te verduren. Het was daarna met zeker spijt, dat hij vernaan, dat Chagoin nie( bij Antonie was, ja niet ecus was ge komen; want het kwam hem niet in de gedachten, dat men hem misleidde. Bijna weert hij het nu aan Antonie, dnt Gagerot hem waarschijnlijk voor den gek Jhad ge houden, en dat maakte Kern weder lioos op haar. Zoo sloeg hij, in zijn zonderlingen toestand, telkens van het eene uiterste tot het andere, van wrevelige kribbigheid tot innige teederheid, en, dan weder tot morren de spijt over. Het was op een vrij koelen toon, dat hij Antonie Ijegroette, toen hij hare kamer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1