s 5 E- IEE lad 1! o Ir "W XAD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a d. U„ OUDERKERK a d. U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena Vrijdag 12 O 67afJaargang ber?iB28 iouda IOUDA S'; FEUILLETON. Vo.16893 'f* DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. Mj DECORS II ill Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zoo-en Feestdagen over IOLLAND: zij een roer. Ik heb (Wordt vervolgd) Het komt minder op het knallen dan op het treffen aan. ge en ge it ze naar om- n van zorg zg. nog lat TSJECHO-SLOWAKIJE. De ramp tt Praag. Nog steeds op zoek naar slachtoffers. Het stuk hooge muur, dat na de instor ting van het huis te Praag nog is blyvcn staan zal zorgvuldig worden afgebroken. In den kelder van het belendende perceel is een 1 een belee- te wezen. ABONNEMENTSPRIJS: por Irwortoal fl». tt «at, mot ZondMoblad por kworteol flM. m B •™'»1 '"•«’Etal por toot» rooehlodA Tnm por po« por kwortaal /EU. mt Zondogoblod flM. Abonnanontm worde» dagelük. oongonomen UD soa Bureau: MAKXT U, GOUDA. HI <aaa onota a. looper* do» boekhandel an da poatkantoren. Onaa bureau» do*olj»« «»»t—dmlpl«»r.tla M. M. (t I Intusschen houdt de -Fransche pers zich nog bezig met de bespreking van het Itali- aansdhe antwoord aan Frankrijk en Enge land, en nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de aanspraak, welke Italië maakt op vol komen gelijkheid der Fransche en Italiaan- sche vlootsterkte, de kans op succes, wat de vermindering der maritieme bewapening betreft, nog kleiner maakt. Een der Fransche bladen schrijft dat Frankrijk nooit zal verzuimen er op te wij zen, dat Itailië, afgezien van zyn koloniën in De affaire Horan heeft in Parijs opeens weer een andere wending genomen, door de publicatie van^het bestuur der Engelsch- Ainerikaansdhe Persvereeniging dat het be sloten heeft Harold Horan als lid der ver- eeniging te royeeren, daar het van oordeel is dat Horan reeds herbaalde malen daden heeft verricht, welke in strijd zyn met de beroepswaardigheid. Over het bezoek van het bestuur van deze Vereeniging, aan den kabinetschef van Briand is bekend geworden, dat het alleen inlichtingen heeft verzocht over de getui genis op de prefectuur van Horan. De journalist zélve heeft intusschen kans getzien Frankrijk te verlaten. Naar men weet was die Amerikaansche joumallist Horan verlof verleend pog in Frankrijk te blijven. Kort daarop kwam de mededeeling dat als Horan Frankrijk zou trachten te verlaten, hjj gearresteerd zou worden, daar het onderzoek reeds heeft uit gewezen, dat zijn rol actiever is geweest dan hij wel heeft gezegd, en hij zou hebben mede gewerkt aan de verduistering van het confi- dentieele document op last van zijn directeur Hearst. Het is Horan gelukt aan het politie-toe- zicht te ontsnappen en naar verluidt moet hij reeds te Antwerpen rijn aangekomen, met het voornemen zich voor Engeland in te schepen. De Parijsche prefect van politie verklaart niet te gelooven dat het ministerie tegen- over de Amerikaansche journalisten zijn leedwezen zou hebben betuigd over de be handeling- van Horan doer de.politie, daar de politie heeft gehandeld zooals zjj moest handelen teneinde de eerste aanwijzingen te verkregen tot het ophelderen der zaak. Het ministerie beloofde aan een delegatie der (Britsche en Amerikaansche journalisten spoedig een communiqué te publiceeren, waarin de rol van Horan nauwkeurig wordt uiteengezet, maar in de Fransche pers spreekt men zijn verwondering er over uit dat het verzoek izich niet minder met Horan en meer met den Franschen ambtenaar, die het document in handen speelde, bezighoudt, want die is zeker veel schuldiger. De bladen herinneren er aan dat er in de laatste jaren nog andere sensationeel© verdwijningen van geheime documenten hebben plaats gehad. zeil te gaan verzoeKeu om zich voortaau ni ’t met mijn zaken te bemoeien. - „Gij zegt mij dit op zulk een spijtigen toon Hervatte de Changiron, „dat gij mij bijna zou doen gelooven, dat ik een gedeelte van do les, die gij aan Gagerot wilt geven, voor mijzelvert» jnoet nemen. Ik verzeker u, dat ik hartalijk berouw heb over mijn overijling, welke inderdaad geen andere oorzaak had dan oprechte belangstelling. Dj Changiron. keerde zich om, toen Tor cy h«m terughield. „Op mijn beurt vraag ik u verschooning,” zeide hij „en ik moet u dankzeggen voor uw góede mee rling. Het is altijd zoo stuitend voor mij, wanneer men in mijn, huiselijk leven o>' in mijn hart wil indringen, dat ik voor een oogenblik uwe vriendschappelijke bemoei ing met de onbescheiden nieuwsgierigheid van djen Gagerot en dien Chagoin heb ge jijd gesteld. Daarin heb in oogelijk ge had.’’ „Gij behoeft u niet te veront schuldigen, Torcy!” hervatte de Changi ron. „Gij zijt ongelukkig. Wat er, in uw atelier tusschen ons was voorgevallen, hid üni.j dif reeds Hoen inzien. Wfelrmhdsschieu vindt gij mijn gelegde niet vrij van in beeldiing maar ik geloof dat ik de gave bezit, om de menschen op het eerste ge zicht tamelijk juist te beoordeeleni. Op het eerste gezicht af, heb ik Chagoin voor een gemeenen booswicht en Gagerot voor een zotskap gehouden. Ik heb mij zeiden be drogen en nu zeg ik, Torcy, dat, indien er engelen zijn, uw vrouw een engel we zen moet - Torcy, verslagen dat men schoon.” hervatte Camille, zich op lippen bijtend». „Zij is heengegaan •t~> i.:I»uinh.aIi gjj heeft geen vFr De oorr. van de N. R. Ct. vertelt oier het vertrex uit Friedrichshiaven de lijnt der passagiers Ur *,ou, de tradi- Latimer, alsmede andelre hooggeplaatste of ficieren. Ook bevindt zich birr de sinds kort te New-York verblijf Ikoudeixle Engel- sche admiraal Polladk De weerberichten voor Lakehurst en ge ving zijn voor Vrijdag, Zaterdag Zondag uiterst gunstig. Zij spréken „ideaal Zeppelinweor”. Een telegram uit Barcelona van N.T.A. meldt, dat db ,,Graf Zeppelin’’ op onge veer 800 M. hoogte vloog, toen het lucht schip passeerde. De omtrekken waren dui delijk zichtbaar De bevolking begroette de luchtvaarder» geestdriftig. Mén vermoedt dat de lucbtkruiser de Spaansche kust tot Gibraltar zal houden en niet dwars Spanje vliegt. nieuwe gang gegraven, vanwaar uit men het terrein van de ramp hoopt te kunnen bereiken, daar' er vermoedelyk nog steeds levende slachtoffers bedolven liggen. Men verwacht dat men vandaag nog den kelder van het ingestorte huis zal kunnen bereiken. Aan touwen gebonden worden geregeld ar beiders in de openingen neergelaten om nog in leven zynde slachtoffers op te sporen. Uit de betonnen kelder klinkt onafgebro ken geklop. Men weet edhter niet met zeker heid te zeggen of dit afkomstig is van ar beiders, die met het ruimingswerk belast zijn of van ongeLukkigen, die bedolven Lig gen onder het puin en op deze wijze trach ten de aandacht op zich te vestigen. Om streeks twaalf uur gistermiddag werden kleedingstukken gevonden, die erop zouden wyzen, dat spoedig wederom lijken zullen worden aangetroffen. Tot de plaats des oriheils worden, met uit zondering van de daar met het opruimings- werk bezig zynde soldaten en brandweer lieden slechts sporadisch journalisten toe gelaten .aangezien men het aantal personen, dat verlof heeft het terrein te betreden zoo veel mogelyk wil beperken om het binnen dringen van communistische elementen op het bouwwerk te voorkomen. De aannemer gearresteerd. De aannemer Mond! is, nadat hy lang durig verhoord was, gearresteerd. Hy heeft, bekend, dat de fundamenten uit minder waardig cement zyn gebouwd. De hoop om nog meer levenden te vinden opgegeven. Aan een Wolffbericht uit Praag onleenen wij nog, dat de klopsignalen, welke men Woensdagavond onder de puinhoopen van het ingestorte huis meende te hooren, naar men thans aanneemt op zinsbedrog hebben berust. Ook gistermiddag meende men weer uit een diepte van vier meter hulpgeroep te hooren. Het werk werd terstond gestaakt, maar ofschoon men scherp toeluisterde, werd niets meer gehoord. Deskundigen zyn van oordeel, dat elke hoop om nog levenden onder het puin te vinden, moet worden opgegeven, daar de vermisten, als zij niet door de vallende steenen zyn gedood, daaronder moeten zyn gestild;. Het aantal gevonden lyken is thans tot 33 gestegen. De begrafenis der dooden geschiedt Zon dag a.s. op kosten der gemeente Praag. Ondersteuning der slachtoffers. De president van de - Republiek heeft 160.000 kronen, een groote bank 100.000 kronen voor de slachtoffers van de ramp be schikbaar gesteld. Het Roode Kruis en ver scheidene dagbladen hebben inschrijvingen geopend. Het incident met den Amerikaanschen journalist. Horan uit Parijs vertrokken. Italië’s antwoord. Somaliland en Erythrea, geen bezittingen buiten de Middelhandsche zee heeft, terwijl Frankrijk integendeel over koloniën in alle werelddeelen beschikt en bovendien zyn ter ritorium heeft te verdedigen :p twee ver schillende zeeën en den Oceaan; wanneer men Frankrijk dan ook dezelfde oorlogs vloot zou toewyzen als Italië, dan zou Italië ontegenzeggetijk de meerdere ter zee zyn, daar het zyn geheele vloot in de Middelland- sclhe zee zou kunnen samritrekken. Zelfs de Avenir, die over ’t algemeen tegenover Ita lië een welwillende houding aanneemt, uit zich op overeenkomstige wyze. Het blad be toogt, dat een volkomen gelijkheid van de tonnage der vloot,, wat Italië en Frankryk betreft, slechts neer zou komen op een schyn bare gelijkheid, daar Frankrijk daardoor in een gevaarlijke minderwaardige positie zou geraken. Frankryk zou 'dan de keus hebben tusschen twee mogelijkheden: óf af zien van de verdediging zijner Europeesche kusten tn de verbieding met zyn ver afgelegen kolo niën, óf de verdediging opgeven van zyn verbindingen op de MiddeLlandsche zee tus schen het moederland en de Afrikaansche koloniën, die van zoo vitaal' belang zyn voor het land. De Ita'liaansche nota heeft volgens het blad opnieuw aangetoond, hoe ongeluk kig de houding der Fransche buiteniandsche politiek is in de aangelegenheid van ’t vioot- compromis. Het Italiaansche antwoord her haalt wel niet de „open taal” der Romein- sche pers, maar de groote nadruk, dien Ita lië op het verband tusschen ontwapening ter zee, te land en in de lucht legt, wordt te Pa rijs opgevat als een aanduiding, dat ook de officieel# Ita'liaansche instanties het eens zyn met de verdachtmakingen, waartoe net Fransch-Engeflisch vlootvergelyk aanleiding heeft gegeven. De beteekenis, welke de Italiaansche nota aan dit argument (d.w.z. de afhankelijkheid vftn de verschillende soorten bewapening) hecht, béwyst volgens de Petit Parisien, dat men te Rome, ondanks alle besliste tegen spraken, nog aan de legende van het bestaan eener Fransch-Engelsdhe overeenkomst ge looft, die een veel verder strekking heeft dan het eigenlijke vlootcompromis. Heel het Italiaansche document schijnt ingegeven te zijn door deze bezorgdheid, een bezorgdheid, die volgens ’t Fransche blad ongemotiveerd en ongerechtvaardigd is, daar een nauwe Engelsch-Fransche samenwerking door de, meeste Europeesche landen steeds als de hechtsche waarborg voor den vrede wordt beschouwd. Ook de Fransche nationalistische pers schrijft, volgens de Fr. Ztg., tegen de campagne, welke de „entente cordiale” tusschen Engeland en Frankrijk onder han den neemt en betreurt het, dat. Italië zich bij dezen veldtocht heeft aangesloten. ADVBBTENTmUBi DM (Ma 11 iti iti (Wte—illir^Ml 1—1 ncab LM, «Bm mmr /OJS. Vn bofte. m te bMwgkrtte 1-4 f LM, «Hm regel meer OM. Advertentfla M XtwrlegM— M bijslag op te priJa. Liefdadigheidwafverteotiin 4a helft wa te prik INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regeto /Mt, ate Mg* /6A Og de voorpagina 50 booger. Gewone advertantita en ingeaonte Bededeeltegen bQ itiari M aeer gmteH» den prija Groote letten en randen worden berekend naar pleatfliate, Advertenties kunnen worden ingezonden door tuaechenkomet van eolMe teklNB* deiaren. Advertentiebureau en onze Agenten en moeten daaga ter de gtetate aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van epMone Het inoidde dat het luchtteAip boven byon was en koers zette naaide Azoren. „Zeppelinkoorts” m Amerika. De publieke ineeiung iQ de Vereentgde Staten houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met de vlucht van de „Gruf Zeppalin Alle andere gebeurtenissen zijn op den ach tergrond gedrongen. De bladen komen met etxtra-edtties uit, waarin liet verloop van de vlucht uitvoerig wordt weergegeven. Bizonder gi-jot is uit den aard der zaak de belangstelling te Lakehurst, waar in de hotels nagenoeg geen plaats meer te krij gen is. In de hidhtsoitipluil wordt koorts achtig gewerkt Voor de ontvangst van het luchtaclüp. He», terrein, waar de „Graf Zeppelin” laaien zal, is over een otatrek van 10 mijlen afigezet. Men rekent op de komst van 200.000 auto’s. Talrijke film operateurs zijn rtêds met eigen vliegtuigen te Lakehurst gearriveerd Op het vliegter rein staan talrijke vliegtuigen gereed, die den Zeppelin tegemoet zullen vliegen. Voor plaatsen in deze machines wonden fabel achtige Sommen geboden. Morgen zullen te Lakehurst 130 man ma- rinetroepen uit New-York en Philadelphia arrivoeren. Ook is reeds do staatssecreta ris van Marine, Wilbur, te Lakehu/st arriveerd, evenals de admiralen Moffett FRANKRIJK. I Prinses Sophie van Orleans, t Prinses Sophie van Orleans, dochter van den hertog en hertogin van Vendóme, is overleden. (Prinses Sophie, die slechts dertig jaar is geworden, was ongehuwd. Zy was een nicht - -■■■■■■ J gelezen hoafi, toen isc haar den brief liet zien: „He* is als vriend van mevrouw de Changiron, dai mijnheer Gagerot recht heeft op deae mededeeling; waal deze ont dekking is vooral voor haar van belang. „Voor u?’ zeide de Changarpn, zich tot Camille richtende. „Men geeft mij een rendez vous tegdn dcii«F. nacht lm één ure, op de Brug van Jena, om mij die mededeeling te doen Ik begrijp niet, welk belang ik hebben kan bij de ontdekking van den naam dezer stouw”, zeide Camiüe, „aks er niet intrigue mede in verband et «at, waarin mijnheer Torcy betrokken, of waarvan hij misschien de dupe is.” ,,Ik heb u reeds i^iegegd”, zeide do Changiron stroef en ern stig, „dat ik de«a vrouw heden voor de eerste inial gezien heb; maar ik beken, dat ik de zaak zoo zonderling vind, dat ik alh s zal doen wat ik kan, om het gtehe'.m te ontraadselen. Gij gaat zeker naar het rendez-vóus, nietwaar, mijnheer Gagerot? Ik heb er volstrekt geen lust toe. Des nachts ten één ure op de brug van Jena! Het kan wel op een afzetterij zijn aange legd.” - „Welnu”, hernatte de Changiron, „wij zuïien te zameci gaan.’ „Wij^noes- rin maar terstond op weg gaan”, zeide Gagerot, „maarAvooral wapenen medene- men.” Ik l&m dadelijk terug.” bij de controle vam c1 "J bieek, dat de iienige vrouw onüjr lady Drumond Hay, getrouw aau tie van haar sexe, op het appèl ontbrak. Met het horloge in de hand sroegen de (offiioieren ibelefomisch bij het Kurgirteahotei waar de dame bleef Under algemeen ju hul kwam l,uiy Drumond eindelijk looppas do hal binnen, maar toen adem snakkend boven op de trap van de kajuit was1 gekomen, riep ze wanhopig uit: Heaven» my coat”. Ze had in de haast een mantel, dien ze opzettelijk voor deze gelegenheid had laten maken, in het hotel laten liggen. Do oflicieren meenden, dat ze nu maar zonder mantel mee moest, maar lady Drumond wilde dau liever thuis blij ven eu maante zulk een spektakel, dat de otticiercn zich lieten vermurwen en nog t.en minuten respijt gaven. Binnen zes mi nuten kwam editer reeds de auto met den mantel aan, die onder luide lioera’s naar boven werd gebracht. Nu klonk omuiddel- Hjk het commando ballastzakken uithan gen, alles loslaten. De gasslangen, die nog, druaggas inpompten, werden plotseling slap «n men schroeide ze in aiilagijl af. Uit de ballaetzakken werd water neergelaten en na uenige seconden begon liet schip te zwe ven, eerst aan.' tien achtersteven, dan aan boord. Nu moest ook dr. Eckene$4flfcheld van vrouw em dochter nemen zrjn zoon was al boven p zijn post. De officier, von Schiller, snelde naiar bulten en liet een scherp fluitsignaal hooren, waarop luid ’t bevel gegeven werd „luchtadhip marsch” .Onder hevig gejuich der menigfte binnen on buiten, de hal begon het luohtechip om ,7 u. 45 precies de hal te verlaten. De pis- sagiers stonden aan de ruiten van de ka- juil en wuifden wat ze konden. BU1TENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De „Graff ’Zeppelin” boven den Uceaan. Op weg naar de kust. h odkl bvint uit F nedrichaliaieu dat de „Grai Zeppejn tot ongeveer half twaajl in draadlooz v erbindiing heelt gestaan mbt tiet station op de werfj terwijl liet verder werkte met rransche weerbericht-stations. De weerberichten zijn juist voor het vas - siellen» vau het eerste gedeelte van den tocht zeen Wangrijk. Naar hetgeen hier bericht werd is aian boord allee wel Niet temin brengt de wearstoestand veel met zich mee. De kortrie route, de grootste kogelkring, mag reeds als uitge sloten worden besdhouwd omdat in dez<». richting over dm Oceaan zeer slecht weer heerscht. Het staat d e itengevolge vast, dat bel luchtschip een koers kiest, diie zeer veel zuil lelijker gaat, voolWl nu over de Mid-lel- landsche Zee en het gebied van Madera een maximum je Wanneer deze koers geno men wordit boteekent het, dat een groote- ren afstand moet worden af gelegd, hoewel dit sneller kan gaan dan verder noordelijk omdat het maximum de „Graf Zeppelin’ van nul kan zijn. In ieder geval is het waarschijnlijk, dat het luchteohip onder deze omsltandi^betten langs de Afrikaansche kust zal varend Het eerste .iraadlooze bericht in New York. Op hel iioofdoureau van politie te New York is te 7 uur 25 Amerikaansche tijd het eerste radio^jurfiebt, door de Zeppelin vorzoiuiea, opgevamgen. fiOllStlIE COURANT hel geheim zijner smart zoo wél genuien had, gaf geen antwoord. - Lk heb mede lijden met u, Torcy 1” hervatte de Chan giron, maar inderdaad, ik begrijp u net. Ik zal niet herhalen, wat ik van morgen heb gezegd, want alle onderstellingon, waaraan ik mij toen misschien, even go<>d als anddren, overgaf, zijn nu vervallen maar ik begrijp niet, boe een man als gij één dag Img in den toestand kan blijven, waarin gij u bevindt. Wees jaloerach, ver berg uw schalt voor aller oogen, diat Bat ik gelden, maar ik denk, dat men dan ook den moed daartoe hebben moét. Durf wezen wat gij zijt daardoor zilt gij een einde maken aan de nieuwsgiengheid, waarmede men u lastig valt. De wefeld is doorgaans slechts verlangend om te weten wat men haar verbergt. Zeg aan ieder, die ernaar luisteren wil. dat gij eveneens denkt als een Oosterling dat een blik, op 'het voor werp uwef liefde geworpen, u een belee- digiing van die liefde schijnt Misschijan zal men er een. paar dagen om lachen, en daarna zal men er niet meer aai, denken.” - „Zwijgen wij daarvan 1” zeide Torcy met smartelijk ongeduld. Mis schien moet ik iemand ia vertrouwen ae- want ik gevoel het, mijn verdriet Verbijstert mij maar ik kan niet, gezworen, te zwijgen. Ik heb dit leven ge kozen, en moet bij die keus blijven.” - ,,Het zij zoo!” hervatte de Changiron. „maar bij gebrek aan moed om de nieuws gierigen tot zwijgen te brengen, moet gif dan vooHjchtigheid hebben, om geen nut lejooze opapraaK te maken. Ga nóch naar Gagerot, nóch naar Chagoin laat hen babbelen totdat liet wabiplen hun verveelt; zij zuiden ophouden, als zij zien, dat gij er u niet aan stoort. - „Gij h>ot ge lijk t antwoordde Torcy, „en nu zeg ik u dank, dat gij gekomen zijt want mis schien zou is te ver zijn gegaan,. iXiarmede nam de Changiron afsoheii/ Antonie, die allee geboord had, vleide' zich met de hoop, dat het onweder, het welk zij had doorstaan, nu geheel was overgetrokken. Toen Manuel waler bij haar kwam, waren zij beide kalm, en zij spra ken geen woord over het bezoek van de Changiron. „En is die vrouw iuiierdaad zoo sclioon? vroeg mevrouw de Ohangfron, toen haar man thuis kwam. „Vlarw onderlijk ,.En geestig?” zoodra ik binnen trad, woorden gesproken.” Kort na je vertrek kwam er een brief voor je. De man, die h“m liad gebracht, ha’ gezegd, dat deze van veel belang was. Ik opsnde den Iwief, en de eerste regels verwonderden mij zoodanig, dat ik onmo gelijk een uitroep van verbazing kon be dwingen Hier h de brief, en dat zijn de bedoelde rogeh: „Men weet endelijk, wie de" vrouw D, die bij mijnheer Torcy woont „Dat i» inlerdaad zonderling”, zeide de Clumglron. - „Ja”, hernam Gagerot, maar nog zonderlinger is' het slot, dat mevrouw 16 Toevallig hoorde mijn vrouw dit, en zij maakte zioh zoo ongerust, dat zij mij niet met rust liet voordat ik beloofde, hierheen te gaan, om alle ongelukken te voorko- mea.” „Ik dank u voor uwe belang stelling’’, zeide Torcy tamelijk droog. „Maar Chagoin zal zeker dronken geweeat zijn, toen, hij dat zeide, waarover mijr heer Gagerot zich zoo ongerust heeft ge maakt. Overigens kunt gij liem zeggen, dat, Indian Paul Ciuagoin. mij mocht nood zaken om hem een les te geven, ik mij jn staat gevoel om dat alleen te doen, zonder iemands hulp noodig te hebben.1’ - „Gij vait da belangstelling, die mij hier heeft doen komen, verkeerd op”, hernam de Changiron op een ernstigon toon; „en in dien ik mij nadd? vertelaarde, vrees1 ik, dat gij mij verdenken zou, mij in uw gehei men te willen indringen. Laten wij er der halve niet meer over spreken. Ik zal, van mijn kant, mijnheer Gagerot’ verzoeken, zich te onthouden het onderwerp verder te roeren.” „Ik zal u die moeite besparen”, zeide Torcy met meer 'bitter heid dan eerst; „ik ben voornemens hm)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1