I t 4 1 ill rd. f Omgeving en Deze Contant komt in meer NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN dan 6000 gezinnen in Gouda BAHLMANN Co. - Gouda Zaterdag 13 Der 1928 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I EERSTE BLAD. koophandel mstreken.” Regenmantels - diverse steffen. - BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Mo. 168941:' ;|ri 18. FEUILLETON; DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. Dit nummer bestaat uit twee bladen. 2008 80 de totale som der uitkomsten van het d I X g x. I 4* herken- n,et on (Wordt vervolgd) f kend, dat de Één Irijf J. L. van Eyk Welke beteekenis het ontwerp voor de gemeente Gouda zal hebben, welke de fi- nancieele gevolgen hiervan voor Gouda zul len zijn, daaromtrent heeft de Goudsche wethouder van Financiën, de heer K. R. van Staal, gisteren eenige mededeelingen aan de pers verstrekt, welke elders in dit blad ztfn opgenomen. Brevise De on been van GOUDSCHE GHKVVT. 1 nd, DONKER. wilt', pond! iedere gemeente van de volgende Een belangrijk en ingrijpend wetsontwerp. Dezer dagen is bij de Tweede Kamer in gediend een wetsontwerp inzake wijziging der financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten. Het betreft liter een vraagstuk, dat reeds jaren lang aan de orde is ge weest, maar waarvoor men blijkbaar geen aannemelijke oplossing wist te vinden. Nog niet lang geleden werd door eene Staats commissie advies uitgebracht, dat de merk waardige eigenschap had, het punt, waarom het in de eerste plaats te doen is, n.I. te komen tot een billjjker verdeeling van de aigemeene lasten over de inwoners der ver schillende gemeenten, vry wel uit het oog te hebben verloren. Gelukkig heeft de Re- geering het advie^ der Staatscommissie dan ook niet gevolgd en heeft zij gemeend hare voorstellen vooral te doen beheer- schen door de wenschelijkheid, om te ko men tot nivelleering van den belastingdruk. De groote fout,- die het tot dusver be staande stelsel aankleeft en welke tot steeds onhoudbaarder toestanden leidde, is reeds in 1903 zeer juist gekarakteriseerd <j°or Mr. A. R. Zimmerman in een praeadvies, uitgebracht voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek. „Het is geen gezond stelsel” aldus de beer Zimmerman „hetwelk toelaat, dat men zijne bijdrage in de aigemeene lasten be duidend kan doen slinken door van woon plaats te veranderen en de wijk te nemen naar een asyl, waar reeds veel vermogende lieden bijeen zijn.” Deze Vlucht van draagkrachtige perso nen naar bepaalde gemeenten had tenge volge, dat die gemeenten in zeer bevoor rechte positie kwamen en men er, om zoo te zeggen, met geld kon gooien en toch de belastingen laag houden, terwijl daarnaast het aantal gemeenten voortdurend aan groeide, waar,niettegenstaande men eiken cent omkeert, voor hem uit te geven, toch de gemeentelijke inkomstenbelasting tot eene schrikbarende hoogte is gestegen. Om een enkel cijfer te noemen, willen wij er op wijzen, dat in de gemeente Was senaar van een zuiver inkomen van 5000 door een gezin met twee kinderen wordt betaald 47, terwijl er gemeenten zijn, waar van een dergelijk inkomen 650 wordt geheven. Het zou te veel ruimte vragen, om in bijzonderheden na te gaan, door wel- a c X X e b d Een mensch kan voor wijs doorgaan, wanneer hij de waarheid zoekt; maar als hij meent haar gevonden te hebben, is hij een dwaas. O»(l«r«n<lw<l«lopl«8« WO 67» Jaargang ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstrek» (tohoorend. tot dan beaorgkring) 1—5 regels 1J0, elke regel meer f 8.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 145, elke regel meer 6.88. Advertentiën in bet Zaterdagnununer 26 ft bijslag op den prüs. Liefdadigheids-advertentittn da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2Ji, elke rogei meer LU. Op de voorpagina 58 ft booger. j Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan he* Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. f „In deze formule stelt voor (voor wat betreft de eerste 5 uitkeeringjynren) a. het gemiddeld belastbaar inkomen per aangeslagene volgens de kohieren der rijks- ïnkomstenbelasting voor de binnen het rijk wonende natuurlijke personen in alle ge meenten des rijks over het belastingjaar 1927/28; b. het gemiddeld belastbaar inkomen per aangeslagene volgens de kohieren der rijksinkomstenbelasting voor de binnen het rijk wonende natuurlijke personen dn de be- ke middelen het wetsontwerp verbetering in den bestaanden toestand denkt te bren gen. Ook achten wij ons niet bevoegd, de verschillende ingrijpende wijzigingen, welke /worden voorgesteld, op hare practische uit voerbaarheid te beoordeelen. Ontkend kan o. i. echter moeilijk worden, dat eene be- trekkelijk vluchtige kennisneming den in druk wekt, dat men te doen heeft met een ernstig pogen, om de grootste fout van de tegenwoordige regeling, zoo niet geheel te doen verdwijnen, dan toch tot heel wat kleiner proporties terug te brengen. Het ligt intusschen in den aard der zaak, dat, zal de regeling inderdaad doel treffen, de tot dusver bevoorrechte gemeenten heel wat van hare bevoorrechte positie zullen verliezen. En te ontkennen valt ook niet, dat, doordien men zich aan den bestaanden toestand heeft aangepast, dit eigenaardige moeilijkheden met zich zal brengen. Blijkens een door Mr. A. C. Joseph Jitta lid van den Haagschen Raad, tot B. en W. dier gemeente gedane vraag om inlichtin gen, welke de financieele gevolgen van dit ontwerp zouden zijn voor den Haag hebben B .en W. dier gemeente geantwoord die thans nog niet te kunnen opgeven. B. en W. lichten dit antwoord aldus toe: „Volgens het ingediende wetsontwerp zal o.a. een gemeentefonds worden ingesteld, hetwelk zal worden gevoed door een ge meentefondsbelasting. De gemeenten ont vangen uit dit fonds over elk jaarlijksch tijdvak van 1 Mei30 April een bedrag voor lederen inwoner der gemeente, op 1 Januari aan dit uitkeeringsttfdvak vóoraf- gaande. „Het bedrag wordt voor bepaald door toepassing i formule: ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, ^waar^de tororging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buieau: MARKT SI, GOUDA, hH onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Poatrekening 48400. 38, Gouda ert d der Kamer -baar. phandel luidt den Secretaris 4 uur candida- ilaring, onder- gd zijn deel te ling geschiedt den candidaat, I dg der Kamer naam van één Wij brengen een SCHITTERENDE COLLECTIE vooral in het betere genre. e c onderdeel der formule X X *e voor b alle gemeenten te zamen; g. de opbrengst van de gemeentefonds belasting over het eerste jaar van haar wer king. ,/De onder a, b, d en f bedoelde gegevens zijn niet bekend. Van die onder a en bij ge noemd zou wellicht een globale schatting te maken zijn, doch ten aanzien van de onder d en f bedoelde is dit ten eenenmale onmogelijk. „Reeds om deze reden zijn B. en W. van den Haag niet in staat de geldelijke ge volgen te berekenen, welke de verheffing tot wet van het ontwerp voor die gemeente zou hebben. En zij voegen daaraan toe: De .steller van de vraag zaj^Jurt met ons eens zijn, dat het niet vwp voorzMitfgheid zou getuigen om door weinig gefundeerde schattingen indrukken te wekken, welke later wellicht zouden blijken geheel onjuist te zijn. -a „Zij vertrouwen intusschen, van de re- geering of van de door de Vereeniging van Nederlandsche gelheenten ingestelde Com missie uit gemeentelijke kringen, welke het wetsontwerp zal hebben te onderzoeken, spoedig de noodige gegevens ter bereke ning van de financieele gevolgen te mogen ontvangen.” 1 het er niet beter op. Er is n.I. geen ruim te voor een (badgelegenheid en bovendien is ,i ■i.ii. i iijiii».. en beschuldigingen ie overladen, waarbij mevrouw de Brevise de hare voegde. „Ga rechtstreeks naar mijnheer Torcy”, zeidtó zij tol Gagerot, „deel hem in ver trouwen mede, wat er dozen nacht is voor- gevallen, dan zult gij wel achter het ge heim komen. MbaCr Gagerot achtte dezen stap niet raadzaam. Torcy zou. misschien, m-de Changiron zeker, boos worden, en om mevrouwt de C'naugiiron te believen, walde hij zich niet aan ernstig ongenoegen met oen Van bellen wagon. Hij wachtte zich echter wed, dit te bekennen, maar be hielp ziel» zoo lang met uitvluchten, totdat Camille 4ich begon te verbeelden, dat hij meer wist, dan hij wilde zeggen, en geen berichten wilde inwinnen, om niet verplicht te zijn om te spraken. Zoodra zij op dit vierinoeilen kwam, brak zij het gesprek af, door te zeggen, dat zij wol een middel wist om, zonder iemands hulp, te venne men wat zij wilde weten. „Wat wilt gij dan doem?” vroeg hare moeder. - Ik zal zelf doen, wat mijn- l»car niet durft, en Torcy een verklaring vragen, die ik recht hdb van hem te cischen.” „Maar too onwellvoegelijk ou •zulk een stap wezen!'- „Niet zoo on- wej voegelijk als het gedrag van de Chan giron.” om zelf naar mevrouw de Changiron te gaan, en deze de geheele wafirheid mede te dreelen want Gagerot zeide nooit iets anders dan de waarheid. Dit deed hij’ook nu, en 'het bericht, dat er geen ongeluk was gebeurd, maar dat de Changiron hem had ovekgehaalil om ♦hem vooruit te laten gaan, en zich dharop terstond met den onbekende had verwijderd, deed de teedere bezorgdheid van Camille bedaren. Zij hield zich nu overtuigd, dat die Changiron voor haar geheimen tod en aarzelde niet, hem, hoewel hij afwezig was, met verwijtingen 17 - Van dit oogeinblik maakte Camille ge bruik om Gagerot te waarschuwen, dat hij zich niet door haar man moest laten oVer- halen voor haar het een oi ander te ver twijgen. Zij beloofde, dat zij al wat hij haar vertellen zou, geheim zou houden, en eenige minuten later begaven de Changi ron en Gagerot zich te zamen op weg naar do 'brug van Jena. Terwijl zij onder wegi waren, liep liet gesprek over het rendez-vous, on de wijze, waarop men zich daarbij zou gedragen. „Als hij ziet, dat wij met ons tweeën zijn”, zei le d*e Changiron, „zal hij ons nrisfich en niet durven afwachten, en zich houden alsof hij Hlèfthts een toevallig, voor bijganger was |Gaat gij vooruit, ik zal u op eenigen afstand volgen, en zoodra gij bij hem zijt, toesnellen, zoodat hij ons niet i®eer kan ontsnappen Dit plan beviel Gagerot in het geheel niet; maar hij wil de dit niet te sterk laten blijken, en ant- ^ordtle derhalve: „Goed! Maar vergeet tóet, dat gij evenveel belang bij de zaak hebt als ik, en dat, als gij te ver achter- trokken gemeente over het belastingjaar 1927/28; c. het totale bedrag der zuiver ten laste der betrokken gemeente blijvende gewone uitgaven voor: politie, lager onderwijs, ar menzorg met inbegrip van voorzieningen tegen werkloosheid, volgens de gemeente- rekening 1927, gedeeld door het aantal in woners op 31 December 1927; d. het totale bedrag der onder c bedoel de Rijksinwoners op 31 December 1927; e. het aantal inwoners der betrokken ge meente op 31 December 1927; f. *01 LW l*U- J TtllTOUrau, vi WCZO 1WB VUU lltMU W1BI 11» bekende stampte met zijn voet op don grond een kort beraad, uaim Gagerot het besluit, brommende* „Welk een laffe domkop is 1 die Gagerot toch F - „Hij staat daarginds en ik kan hem roepen' zeide de Changi ron. „Daar komt hij al aan’’, zeide Ja onbekende, nog verder terugwijkende. Inderdaad kwam Gagerot, die, toed hij in de verte zag, dat de Changiron met den onbekende stond te spreken, begreep dat er geen gevaar was, nu aan, om zijn deel van het geheim te krijgen. Hij kwam ech ter te laait, want de onbekende zeide tot de Changiron „Nu hij niet heeft durven fcbmen, zal Wj niets hooren. Ik zal u alles scheen, dat hij Gagerot kende, en nu een ander in de plaats van dezen kwam, zou hij zich waarschijnlijk niet laten dwingen oiu te anIwoordiJii. ,,Hei is zondening zeide de onbekende, zonder zich te ve’- wijderen. „Maar ik had dit wel kunnen voorzien Mijnheer Gagerot is de man niet, om alleen op zulk een rendez-vous 'te ko men.” „Gij zijt dian de man, dien ik zoek!” riep <le Changjjwn uit. De onbekende^ trad achteruit en legde zijn pistool „Pas op’ zei hij. Ik ken u niet, en al waart gij ee* aganT van pdiitie, ik heb het recht om u neer te schieten want gij hebt geen oalerschei- dingsteeken.„Ik ben de Changiron, en gij begrijpt wel, dat ik nieuwsgierig ben om den naam te weten, dien gij be loofd hebt aan mijnheer Gagerot te zullen mededoelen.” - „Zoo! zijt gij mijnhaerde Changiron, die met juffrouw de getrouwd is?1’ - „Diezelfde!” - blij 11, wij gevaar loopeii, dat die man de vlucht üiaamt, waaneer hiij ziet, dat wij toch met ons tweeën zijn.” ,,Gij hebt gelijk’1, zeide llij, ,,on daar ik eigenlijk het meeste belang bij de ontdek king heb, zal ik vooruitgaan, indien. gij mij uw plaats wilt afstaan en dan moe giij niet komen, voordat ik u roep.’’ De nieuwsgieajighedd en de bloohartiglieiil van Gagerot streden om den. voorrang maar eindelijk behield de laatste de over hand, en keurde hij de schikking goed, die door de Changiron werd vooirgesteld. Toen zij bij de brug van Jena waren. oe- koinen, liet hij de Changiron alleen verder gaan. Deze zag, in het donker, iemand langzaam voontwandjelen niet twijfelende, of het was die man dien hij zocht, ver snelde hij zijn, schreden, en fluisterde, to^n. hij op een geringan afstand gekomen waa „lik ben Gagerot!” De onbekende keerde widh om en bleef' staan. „Hebt gij mij ge schreven?” hervatte de Changiron. „Wie zijt gij?” vroeg de| man. „Wat gij van mij? Pas op ik ben gewa- I” De i Qhangiron zag, dat de onbekende in derdaad een „Neesn mij niet kwalijk, mijnfheer!” zei de hij. „Ik heb mij vergist. Men heeft en ’aar j,’ niet slechte den eersten den besten BRIEVEN UIT BE HOFSTAD. CMXL. Men mag na» den Haag zeggen wat men wil, wij zeiggen in ieder geval een zinde lijke stad, in tot Gedenkboek dat de Ne- dcrlainlsiclie Vereeniging voor volks- en school badten ter gelegenheid van haar zil veren jubileum uitgaf, blijkt dat zeer dui delijk. De Hagenaar’ wascht zich veCi en graag. En dat 'hebben wij zoo al vele jaren ge toond. Reels in 1859 bestond hier ter stede een openbare bad-inrlchting en sedert 1889 is men druk in de weer geweest om het aantal van deze instellingen uit te breiden Er zijn nu negen van dergelijke openbare bad-inriohtingen. Daarnaast bestaat nog een drietal particuliere, voorts het groote open zuiderbad en dan hebben wij de zee. Jaar lijks wascht heel den Haag zich ettelijke ïnalea in de zea; het aantal baden dat daarin genomim wordt zal wel niet ver van. het millioen af zijn. In de negen tolinstellingcn die door de Vdreenlgtng voor vöTks- en echbolbaden namens de gemeente worden geëxploiteerd zij n in Jw2 niet minder dan 540 duizend baden gebruikt Vijf ou twintig jaaf gele den was dat cijfer maar 15 duiz’ond. En nog altijd gaat het aantal vooruit De ge meente iheeft allerlei plannen om in de nieuwe wijken weer btyihulzen op tg rich ten die aan deze vereeniging ter exploita tie worden o verged ragen. Het systeem der veroeniging-iexploita io voldoet hlier goed. De gemeente hec't veel minder soesa er mede, het aantal personen in gemeente dienst krijgt er een vermeerdering door en het voordeel dat particuliere exploitatie altijd heeft ondervindt het gemeentebestuur in niet gering1 mate Uiteraard zijn deze instellingen het meest in trek gedurende de wintermaanden hoe wel ook zomers altijd de loop er goed blijft. Men moet de toteeRenis dezo instellingen niet gering schatten', do meeste woningen zijn te klein om een eigen badkamer te bezitten en het was- seton wonlt daardoor wel eens al te pr!- mitief. Mot den niieiuvcrwetschen. touw wordt voor velen ecu goede installatie te kost baar De gemeente heeft door ecu oflgeluk- Kig wateriteidingtarief opk janen lang het aaiwchaffen van een badkamer teg- ge- werxt. Dat ia nu wel anders maar zoo iets blijft zich wreken. De openbare gela genheden vooralen in een groote behoefte Het is wel opullead dat nergwns zoo veel gezwommen en gebaad wordt ate in den Haag en dat nergens het cijfer voor ge zondheid i^oo gunstig is als hier. Wij dur ven wel een oninidldeilijk verband tusschen die twee verschijnselen te,/leggen en de stolling te verkondigen dat in Itet water de geeondllietidi ligt. 'Water hebben wlj/fn den Haag in over vloed en dus kan' ook de gezondheid over vloedig zijn. Een paar jubilea dienen even vermeld. Die Electrisolie Centrale sloot toar too- derdduizendsten klant aan. Jammer alleen juist op den dag dat hei bedrijf twee uur lang stillag en het verkeek per tram lee- V'jk in de war liep. Maar het cijfer is toch b^fangflj’k. Er zullen «oo o/iigoveer 120 duizend woningen in den Haag zijn en wo weten dus dut het o vergroot e deel daar van in het bezit is vtan elektrisch licht Setiert db oorlogsjaren is dit enorm vooruit gegaan en heeft tot gas als verlichting af gedaan In nieuwe toiden wordt zelfs niet meer toegestaan om het gas voor verlichting ie gebruiken en daardoor heeft de electriciteit diaar Voonuiltgling gemaakt. DW bedrijf®' maakt imokmo winsten en men denkt er niet over het tarief eens te verlagen. Da tweede jubilaris is onze vriendin, de Kamer van Koophandel die al vijf en ze ventig jaar oud is. We hebben al meerma len dit instituut besproken en gewezen op de weinige beteekenis die het heeft. Het is met de vier'.ng van dit jubilé niet ge lukt ons te doen zien weflke groote belan- g® gediend worden die zonder deze Ka mer, die jaarlijks oen honderdduizend gul den uit de zakken der neringdoenden als verplichte bijdrage klopt, niet behoorlijk tot hun recht zouden komen. Haar taak is voor een goed deed adviseerend en juist dit doel zou zonder eenig bezwaar door ta’ van andere vetrmiigingien kunnen, worden zoggen, mtor hij moet _mij nen. Volgi mij!”»- Terstond daarop verwijderde hij zich m?t snelle schreden, en de Changiron, die nem niet uit het gezicht wilde verliezen, volgde hem. Gagerot zag hen na en was weldra alleen op de Brug.van Jena, wa.irop hij nog wel een uur lang Weef staun, met de hand aam zijn pistool, wachtende op de terugkomst van de Changiron. Maar deze kwam niet terug. Het was omtrent drie uur in derymorgen toen Gagerot- thuis kwam, woelend op de Changiron, die hem, naak hij dacht, een streek had gespeeld. Hjj nam het vaste be sluit om zich te wreken, en weldra kreeg hij daartoe gelegenheid. Vroeg in den mor gen kwam een bediende van de Changiron, met een boodsetop van zijn meesteres Haar man was nog niet ieroggekomen, «n in hare ongerustheid liet zij bij Gagerot vernemen, of dteze iets van hem wist Na APARTE DAMES- EN KINDER- iim KLEEDING, BONTMANTELS. ivii it— pistool in d» hand, had. 1111,1 Illtn KWU1IJK, Ill IJ Ik heb mij vergist. onij hier een rendez-vous gegeven, &u ik hem, dien mij het gegeven heeft, ken, heb ik aiangesp roken.' De Changiron twijfelde wel niet, of dez^ man was degene dien hij zocht, maar het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1