edsel I1 e M W I mburg I «1 4* IAAR blad. 112 OOP UPER” NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag IS October 1828 No. 16895 87« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 3 ■T ee V 5. - >on ïrij o z o BERGAMBACHT, BERKEN W OUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON. DE FAMILIE PONTOIS i** hooft door togonwind vertragiog. i.m. kaarten cht )E! 80 1998 80 8018 TEL. 762 op OKWORSJ 30 EN SPRITS (Wordt vervolgd) t i •8«n' 2023 66 ^ENHAGE” F 312 3L IR om klee- iwalij ks leel (de oop CT^’. STUK. IRQ. m Artikelen. IS pot. Da „Graf Zeppelin' ri^Hf&nuel, Wim op dit w l^innering in de -gfi- f mejuffrouw de Brevjse fenis had verloren. ?en lun kz„ \F, iwe blijven doorvliegen,'fullen wij Zondagmid dag te Lakehurst arrjjreeren. Rosendahl Om 8 uur Zaterdagavond, Amerikaansche tyd (d.i. 1 uur Zondagochtend, Amerikaan- sohe tijd) waa het lichtschip op ongeveer dezelfde breedte tot op ongeveer 480 K.M. ten Oosten van de Bermuda-eilajiden geko men. Qm 4 uur 16 Zondagochtend, Amsterdam sche tyd, was men den 63sten graad Wester lengte genaderd, d.w.s. dat men zich op cir ca '160 K.M. ten Noordoosten' der Bermuda- eilanden bevond. Ten slotte werden Zondagochtend 6 uur 60 tyd van New-York, d.i. omstreeks 12 uur 10 Amsterdamsche tijd, de Noordoostelijke eilanden der Bermuda-eilanden gepasseerd, van waar men de roodë en groene lichten van het gevaarte duidelijk kon waarnemen. Nadien begonnen voor de Zeppelin de boven vermelde moeilijkheden. N c 60I1ISIHE (MANT. J4NGALANB. Spoorwegongeluk in Engeland. Veertien dooden, een vijftigtal gewonden. In de nabyheid van charfiold in Gloucester shire heeft Zaterdag tengevolge van den zwaren mist, eefi botsing plaats gehad tus- schen een goederentrein en den personen trein naar Bristol. Beide werden zwaar be schadigd en de lynen konden niet meer be reden worden. Van een goederentrein welke op het oogenblik der botsing aan den ande ren kant voorbijreed, derailleerden twee wagens. Het aantal lichtgewonden is groot en men verwacht nog velen onder de overblijf selen der wagons te zullen vinden. Volgens particuliere telegrammen waren hedenochtend half 12 reeds acht dooden ge borgen van de, naar men aanneemt 9 onder de overblijfselen liggende personen. De ontsteltenis werd nog vergroot, door dat de wagens in brand vlogen. Er worden nog 10 èr 12 personen vermist, zoodat het aantal slachtoffers nog w^l groo- ter zal worden .Op een plek liggen twee goe derenwagens boven op een personenwagen van den sneltrein en de chaos hout en yaer- deelen is verschrikkelijk. Eenige goederen wagens zjjn volkomen versplinterd. De bei de conducteurs van de goederentreinen be- hooren tot de dooden. ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2J5, per week 17 cent, mot Zondagsblad Ml OOM MUts «o loopen, dn booMuuuM «o d. poMkoKoran. Oom buiwax .tin (UünUike <Mpend TM 9—t uur. Admlnlrtrata. TMM. latm. 82; MMti. TM.L 88. PortMteolu. <84M. Niets is groot als het niet tevens goed is. Het congres der Liberale Partij. Een felle aanval van Lloyd George op de buitenlandsche politiek der regeering. In zijn redo te Yarmouth besprak Lloyd Georg? ook de buitenlandsche politiek der regeering, welke volgens hem den wereld vrede in gevaar bracht Het bezet houden van het Rijnland nadat de Duitschers hun verplichtingen waren nagekomen noemde hy „een inbreuk op een plechtig verdrag”. Duitschland, zoo ging hij voort, heeft al zyn verplichtingen ten aan zien van de ontwapening naar de letter en naar de geest vervuld, maar steeds sedert vier jaar heeft de Britsche regeering niets gedaan om de in 1919 afgelegde plechtige gelofte gestand te doen. Het Fransch-Engelsche vlootaccoord is „de meest sinistere gebeurtenis sedert den oorlog”. Zich een tegenstander toonen van Italië is het summum van dwaasheid, maar een tegenstander zyn van Amerika is vol slagen krankzinnigheid. Lloyd George wees er vervolgens op, dat Frankrijk, Tsjecho-Slowakye en Polen mor gen acht miilioen soldaten in het veld zou den kunnen brengen, maar als men naar de ontwapeningsconferentie gaat mag men daarover niet spreken. Deze reusachtige reserves mogen niet in aanmerking worden genomen. Dat is bedrog en misleiding. Lloyd George voegde er by, dat jiet in hooge mate absurd is om de Duitsche reser ves te vergelijken met die van Frankrijk. ons geen inhubtangen omtrent dit rendez vous zou kunnen geven.” Mijnheer Torcy’ zedde Cwnrille, mijtte moeder heeft zich idet goed uitgedruxt. Men had dit rendez-vous niet aan mijnheer de Ghangiron, niwir aan een ander gegeven eu ik beu liet, die vooral belang heb bij de ontdekking van dun naam vau d» juf frouw- Ik heb tet zeer wtol begrc- I pen het was Gagerotl wlen men op dit rendez.-vous vorwachtte zoide Torcy, en vervolgde daarop, ais bij zicbzelven spre kende: ..Gagerot was het, op wiens naam zij ontetcjilfg hij moest op de bnig van Jena verwacht winden en mk«chien is- de Changiron het slachtoffer van oen vergis sing geworden.’’ - „Wat meent gij?” rep Camille uit- „Kent mijnheer de Ohangiron die vrouw dan niet?” - „Neen, mevrouw ihij heeft haar gistenen voor de eerste maal gezien Ik moet dit ten minste geloo-en/’ „Maar welk liejang k'aiAik dan hebben bij dn ontdekking van haren nanm?’ ber- nam Camille. „«Wélk Many?” oogenbfcik eën Haul dachten kwam,- dy eons een rijke «rfenis had verloren, en rjx-n een jong meisje daarbij van. een moord en dp on'vreemding van een teetain ent had verdacht. „Welk bellang?*’ herhaalde hij nog een» De verwachtingen dat de ,jGraf Zeppe lin” Zondagavond op Lakehurst zou arrive»- ren, zyn geen werkelijkheid geworden, en vermoedelyk zal het wel hedennamiddag worden voor het luchtschip zal aankomen. Het schip heeft schyribaar door tegen wind veel vertraging en heeft bovendien een schadè bekomen aan de stabiliseerings- vlaken. 5| Deze schade bekwam het Zaterdag, vol gens de telegrammen van Dr. Eckenen, aan bakboordzyde. De commandant seinde toen dat het gewenscht zou zyn dat een stoofri- schip in de nabyheid bleef voor eventueele gebeurtenissen, dit werd later niet moer noodig geacht. Het luchtschip stuurde aan op ‘Kaap Hatteras, aan de Amerikaansche Oostkust. OnofhankeJyk van dë gevraagde hulp heeft-het Amerikaansche departement van mfirine alle lichte kruisers te Roads en alle torpedobootjagers te Charleston op dracht gegeven direct naar zee te vertrek ken, om het luchtschip ter hulp te komen, indien dit noodig is. Dr. Duerr, de constructeur van het lucht schip deelde aan het Wolffburehu mede, dat het heel goed mogelyk is geweest om de heistellingen aan te brengen, omdat men binnen bij de bespanning kon komen en de afgeslagen bespanning weer vastmaken. In- dien de bespanning niet van de constructie- ytylen is losggraakt, doch gescheurd is, kan men ook de, gescheurde deeJen^eer aan el kaar bevestigen. Reservebespa^^^Èfe niet aan boord, maar het hindert ookirSJP wan neer er in het ergste gevat een opening, blyft. De bestuurbaarheid is niet beïnvloed. Dat is het essentieele. Het eenige nadeel is. dat'de snelheid verminderd wordt. Na het aanbrengen der reparatie heb ik reeds, zoo zei hy, een bericht ontvangen, dat de „Graf Zeppelin*’ weer een snelheid van 87 K.M. ontwikkelt.” De berichten spraken elkaar nadien tegen of het luchtschip de Bermuda-eilanden was gepasseerd, of dat het direct afstevende op de Amerikaansche kust. Inderdaad schjjnt Dr. Eckener tweemaal in de nabyheid van de Bermuda-eilanden te zy> geweest. Stellig werd verzekerd dat de „Graf Zep pelin” reeds Zondagmorgen 6 uur 50 tydfvan New-York, d.i. omstreeks 12 uur Amster damsche tijd, de Bermuda-eilaifden was ge passeerd en men verkeerde dientengevolge in de vrtle meening dat het luchtschip in elk gevalXles middags op het vliegvëM La kehurst zou landen. Maar deze verwachting moest helaas blyken ydel te zyn geweest. Dr. Eckener heeft zich genoodzaakt ge zien, de snelheid van het lichtschip zooda nig te verminderen, dat het volgens eén bè- ïekening van den chef van den marinestaf te Washington niet vóór Maandagochtend acht uur New-Yorksche tyd, d.w.z. Maan- dagjmiddag 1 uuir Amsterdamsche tyd, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda on omatrekoo «Wmoaunda tot <ton bworgkrinc): 1—6 regela LM, «Um r«gel maw MS. Van buiten Gouda en dan bozorgkring: 1—4 regeto LM, elke regel meer Md. Adrerteartifa in tot Zatardagnummer M M bjjalag op den prtja. Uefdadighddnudrartentidn de helft van den prga. INGEZONDEN MEDEDREL1NGEN: 1—4 regel* LM, elke regel meer ML O» de voorpagina M tt booger. Gewone advertentiln en ingezonden mededeeüngen btf contract tot aeer gereduceerdea prtja. Groote lottere en randen worden berekend naar plaateruimta. Advertentiin kannen worden ingezonden door tMocbcnkomat van aoliede Boekhand»* laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daagn vóór de piaataing aM bat Bureau zyn ingekomon, teneinde van opname veneM>4 to afjn. aiiiiiseerd had, cn. zoodra hij hierop had geantwoord, begon zij oen preek over het gevaarlijke, om vrouwen alleen thuis to laten. Ik begreep niet» waar zij heen wil de, en Torcy evenmin want wij dachten beiden., dat het dp mij gemunt was. Ik zei, heb je je dan gisterenavond eng verveeld.’’ '„Dat is niet te verwonderen”, antwoorU I Gagerot. „Daar zijn zij.' de zij; „want ik heb deen inide bekenden’ -w».» :n<ii«ninnd mn die mij komen opzoeken, als gij uit zijt. Evenwel, ik zit .liever alleen, dan bezoek te krijgen van iemand als Raai Chagoin.’’ Op dit’oogenblik zag .Torcy, die in het plaatwerk ztat te bladeren, vérschrikt op, en vroeg Is Paul Oh agoiiy er dan ge weest?” - „WW zeker’antwoordde Cor- van net bestuurbare iuentsenip van net Zieppeim-stelsei, lyinecht stond tegen dat van den oud cavaierie-olficier, graaf Ferdi nand von Zeppelin. Het was in de eerste jaren der proef nemingen met Zeppelin’s „starre systeem” te Friedrichshafen, dat in een naburig pro vinciaal blad regelmatig correspondenties uit Friedrichshafen verschenen, welke met een schuilnaam waren onderteekend, en die op Zeppelin en zyn plannen een bytende cntiek uitoefenden. „Onzin, geld weg- smyten. Dwaze tierschenschimmen van een cavalerist, die van techniek geen flauw begrip hedlt. Zoo ongeveer, werd over de uitvinding van Zeppelin geschreven. En dat in een tyd, toen inderdaad ook de aller-alierhoogste Duitschers met koninklijke titels, alsmede koningen en koninginnen uit het Ryk dèr Techniek als Bertha Krupp, in bewaard ge bleven brieven beleefd maar duidelyk elke ondersteuning van de tierschenschimmen" geweigerd hadden. De oUde graaf was woedend! Wie kon de schryver zyn? Men speurde maanden lang, tot men er achter kwam, dat een zekere literator, dr. Hugo Eckener genaamd, de schuldige was, die op deze wijze het wAerk van Zeppelin in de oogen der wereld belachelijk trachtte te maken. Op een zonnigen ochtend trok de „alte Graf” er op uit, ontdekte Eckener bezig zyn tuintje om te spitten, en riep hem over de heg toe: „Goeien morgen, Ik ben Zeppelin!” Morgen. lik heet Eckener.” „Ja dat weet ik,” zoo begon nu Zeppelin. „En ook weet ik, dat u de schry ver van die venijnige stukjes tegen myn luahtschip is.” „Zoo zoo!” „Jawel: zoo zoo. Maar waar schryft over, mensch Heeft u ooit in een luchtschip meegevlogen?” „Neen?” z f<Nou, dan vliegt u morgen maar eens mee. En dan kunt u naar afloop voor myn part nog tienmaal gemeener stukjes schrij ven dan vroeger. „Afgesproken!” „Afgesp roken!” En Eckener vloog met Zeppelin.' En werd andersdenkende, een der vurigste Zeppelin- geestdriftelingen. Schryven deed hy niet' meer. Geen letter. Hy kwam by den ouden graaf in de leer, werd diens opvolger, en geldt thans als de grootste man ter wereld op het gebied van Zeppelin-luchtschepen. EISn GEHEIMZINNIGE MISDAAD. 18 - Gagwot nam daarop afscheid. Hij had wel lust om Torcy ’te^waarschuweu, of om de Chanigiron te gaan opzoeten, inn^ vond beide eenigëzins' gevaarlijk, en ’besloot daarom, naar de woning Vak Lavignan te gaan, als een o«izijdag grondgebied, waar hij jkon vernemen wat er voorviel, zonde* den sohijn te hebben, dot hij zich met iets temóddcfe z Toen Gagerot bij Lavignan bi^jéntrad, baddert man en vrou<w een hevigen twist. >,J&!” ripp Lavignan uit, ^het is> een laagheid, een baobaarsohheiJT Wat had die arme vrouw je gedaan?” - „Wat zij mjj gedaan hlid?” hernam' Cornelie. „Dat lie* verije, met hare zedige oogjes, bet hart p de lippen, het haar gladgestreken, een Heilige Maagd van iLphaöl, zxx>als gij haar noemt, dat mfij peggen laat, dat zij njet thuis is, en uren lang een Paul Ch i- göin bij zioh houdt! Het is wgfl aardig: 1 En zoudt gij willen, dat ik daCzoo maar aanzag?” - „Maar wat raakt dat u?" riep Lavignan. uit. .,Het raakt mij zoo Vëel, dat ik hert aardig vind, en he4 vertel wfaj ft: wrtl. Ik heb todi he^ recht Wordt eerst hedenavond op Lakehurst verwacht. Lakehurst zal kunnen arriveeren, anderAi spraken reeds van Maandagnamiddag en \olgens een zoo juist ontvangen,bericht zal het wel hedenavond laat woroen eer het in- uerdaad Lakehurst bereiken zal. Volgens hedenmorgen te Friedrichshaven ontvangen berichten ligt het depressiegebieo ten oosten van het Amerikaansche vaste land nog steeds op dezelfde plaats. Hieruit blykt waardoor de „Graf Zepeplin” by den sterken*noord-westen wind, welke het lucht schip ontmoette, de windsterkte bedroeg 30 Meter per sec., koers naar het zuiden heeft genomen, om het ten z.-w. van de Bermuda- eilanden gelegen hoogdrukgebied.te berei ken. By déze manoeuvre is het luchtschip weer veel naar het oosten over de eilandengroep afgedreven. Als bevestigt wordt dat de „Graf Zeppelin" thans het hoogcjrukgebied bereikt heeft, zooals dooi; het Amerikaansch marinestation op Lakehurst wordt gemeld, dan zal het by de huidige snelheid van het luchtschip nog minstens 16 uur in den na middag worden voordat Kaap Hatterus be reikt wordt. Dat de „Graf Zeppelin”, zoo zegt het bericht, siechts op# halve snelheid vliegt zal aan twee oorzaken toe te schry- ven zyn. In de eerste plaats is het luchtschip door de Zaterdag opgeteopen schade in het berei ken van een groote snelheid gehandicapt terwyl daarnaast getracht schynt te wor den zooveel mogelyk brandstof te sparen, daar het mogelyk is dat het luchtschip op- irieuwr kort voor het bereiken van het doel sterken tegenwind ontmoet. Daar het lucht schip hedenmiddag reeds honderd uur in de lucht zou zyn, zal in dit geval jjetracht wor den, met groote kraoht door het dopre\sie- gebied heen te vliegen. De afstand van Kaap Hatterus naar New-York is nog zoo groot dat in het gunstigste geval het luchtschip in de late avonduren Amerikaansche tyd Lakehurst kan bereiken. Op Lakehurst. Op Lakehurst was men Zondagmorgen reeds vroeg op de Been. Het anders zoo rustige plaatsje krioelde van de talryke menschen, die daar reeds den avond te voren waren gearriveerd, i Om zeven uur was de trek naar Lakehurst in vollen gang. lAiizenden auto’s rukten in lange files naar het vliegveld op. Zy wer den echter alle reeds aan den ingang van het plaatsje Lakewood aangehouden en hun eigenaars werden gedwongen, hun wagens daar achter te laten en te voet den 3 K.M. langen weg naar het vliegveld af te leggen. Siechts auto’s van offideele persoonlykhe- den en van de pers mochten doorrijden. Reeds in den vroegen ochtend stonden de wagens van Lakewood^af in een dubbele haag ter weersz(jdénvan den toch al niet tc broeden weg over een afstand van verschei dene K.M. lengte geschaard, zoodat er slechts een smalle ryweg overbleef en van keeren of uitwyken geen sprake meer was. Terwyl dus de talloos velen in gespannen verwachting den gezichtseinder afzochlen kwam plotseling als een koude douche het bericht, dat de mededeeling, dat de Zeppelin \reeds op 320 K_M. ten Zuid-Oosten van den Ambrosevuurtoren zou zyn gezien) onjuist is geweest en dat het luchtschip integendeel nog 1200 K.M. van Lakehurst verwijderd" moest zyn. Het bericht ontketende een wedA, loop naar den eersten officier van het mari- ne-luchtstation, die echter evenmin in staat was nauwkeurige inlichtingen omtrent de positie van de Zeppelin te verstrekken. Om half negen Jtoorde men dan, dat het lucht schip Riet een aantal Oceaanschepen groe ten moet hebben gewisseld ,doch ook dit werd niet nader bevestigd. Eckener contra Zeppelin. Van tegenstander tot enthousiast. Dr. Eckener is niet altyd de enthousiaste pro- ZeppeMn man geweest, zooals men hem thans over de geheele wereld kent. Integen deel. Immers in zyn vroegere levensjaren heeft dr. Eckener behoort tot de „anders-* denkenddb", wier geloof in de toëkomstj aelio, „wtet/gij dat niet? Hij is den luv1 ven avond^geblcven ,,Dat is niet waar!” riep Torcy, zoo bleek als een lijk k ,,Ja, mijnheer Gagerot! viel Cornelie nter haren irfan in de rede, „Torcy heeft lAdj in het gezicht gezegd, ,,dat Is niet waar”, en Lavignan heeft hem geen oor veeg gogeven. <Zulk eeui man zegt nog, dat zijn vrouw haar fatsoen niet houdt - „Maar wat i.» er verder gebeurd?” vroeg Gagerot. - „Torcy is als een razende het atelier uitgeetoven en naar ^ijn woning ge- loopen.” - „En naderhand?’’ antwoordde Lavignan, „heb ik CotrneUe belet, om uit te gaan want zij wilde giaan ien, wat er voorviel.” - „En hoe lang is Torcy nu reeds weder weg?” vroeg Gagerot. „Een paar uren antwoordde Lavignan; „maar daar hoor ik hem wod^ naar zijn atelier gaan.” Gagerot met zijn lenlijk karakter ver heugde zich in hetgeen er gebeuren zou, toen men zacht aan het atelier van Torcy hoorde aankloppen. Cornelie kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en keek eens uit. „Het zijn twee dames”, zedde zij met een zachte stem. - „Ah, zoo!” dacht üet waren inderdaad mevrouw de Br «vis o en Camille. Torcy verwonderde zich ’'zeer, toen hij meVrouw de Changirdh herkende. Op he eerste oogenblik verwenschte hij zijn be roep, dat hem dwong om dit lastige be-_ zoek met vriéndelijk» beleefd!»ei<| te ont- Omtrent den tocht van het luchtschip op Zaterdag en Zondagochtend kunnen nog de volgende byizonderheden worden gemeld: Volgens een door het marinestatikn te Chatham in den staat New-York ontvangen draadloos bericht, was de Zeppelin Zater dagmiddag vier uur (9 uur Amsterdamsche tyd) nog op circa 2050 KjM. van Lakehurst verwyderd. Om zeven uur des avonds (12 uur Amsterdamsche tyd) was de afstand tot 1750 K.M. verminderd., Kort daarop ontving het marinestation het volgend rechtstreeksch draadloos tele gram van het luchtschip: „Wy maken gun- stagen voortgang op ongeveer driekwart der normale snelheid in de lucht. Zaterdagmid dag om zeven uur tyd van New1-York, was onze^ositie 34 gr. 40 m. N-Br. en 56 gr. 10 'm. WJu. Indien wy met dezelfde snelheid BUITENLANDSCH NIEUWS. DUtlSCHLANU. Auto by Beriyn door een trein medegesleurd. Zaterdagmiddag is by het station Eich- kwalde in Beriyn, by den overwég aan de %.aiser Friedrichstrasse, een auto door een personentrein van het traject BeriynKö- nigswusterjjtttoBn gegrepen en ongeveer 200 M. nieoge.'jjJMJe drie inzittenden van den Lauto zyn offlteK leven gekomen. rung nog grookor, torn hij vernam, met welK oogmerk mevrouw de Cbaagirou g komen was. „Hel spijt mij, movrouwI’ begon hij; „maar u. heb. nog niet oin uwe verzame ling kunuen »Wi.»en. - „Dat geloof ik wex’ antwoordde Camille, „maar het ia ook niet daarover, dat Ik n wilde spre ke». - „Wat we» ei» dun van uw verlan gen?’ „Gij hebt gisterenavond mijn- ,haur de Clianglron gjzien?" Torcy bloos de, want deft> vraag bracht hem* te bin nen, waarom de Changiron gekomen was. „Ja, ine\rouw! antwoordde hij. „Mijn heer de Changiron liad zich ongerust gc- maalt over een dreigement van Chagoin.” „Daarover wikte ik niet spreken.” „Neen!’ <viel mevrouw de Brevise hierop in, „wij hebben niet het minste recht o’ vecringon om te weten f wat er bij u kan voorgevallen zijn; maar wanneer gij hoort wat er gebouwd is, zult gij begrijpen waar om mijn dodiiter zich ongerust maakt.’ Daarop wrhpakte zij het geval van '°n brief aan Gagerot, alsook, hoe de Changb ron zich naar liet rendez-vous luid begeven en tot nog toe niet teniggekomen was. Daarop vervolgde zij ''met een verlegenheid d e Torcy bewees, dat zij Wel geyoelde, hoezeer hetgeen zij zedde hem krenken moest: „Voordat wij de pólitie te hulp rbfpen.lom te weten of mijnheer de Cban- giron ook het slachtoffer van een valstrik was geworden, zijn wij hier gekomen, om te vragen, of de juffrouw, wier naam men bem zou openbaren, en die bij u woont, om io spreken, dhukt mij t* BeliWive uul, itc liug njel. De kamermeid eu de purUer- I ster xuunen het getuigen. - „Wat is er gebeurdvroeg Lav.gnan. „tiet suiujoi* dat gisteravond, Usiwjjl 'iorcy ui£ was, Claagoln hier is geKomen, en een bezoek bij Antonie heeft afgelegd. - „Ter ■vijl zij mij liet zeggen, dai zij niet thuis was’voegde Cornelie er bij„Zoo waarlijk?” zeide Gagerot. „Ja, ^»o waarlijk’ liervatte Cornelie. „Maar het mooiste is nog jets andere. Toen Manuel thuis kwam, en vrpeg, of er iemand ge weest was, heeft men geantwoord', dat er niemand was gekomen.” „Van .morgen kwam Torcy oij mij, niij een plaatwerk van oude Franse' dendraahten te leen te vragpn. had ik het hem gogevon, of Cornell hem, of hij zidh bij de Oliangiron wel ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1