't Kr5 IE HEE I moy Blad. 99'1= 7. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 16 October 1928 No. 18896 67«* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen GOUDA ikbank FEUILLETON. H I i I d d --r --- dam gelegd, die het water ophoudt, een molen te dtrijven. In minder dan minuut werd zij door den stroom n/iar "V* „Het is alles zeer BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WAJDÜINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. D HOLLAND: HOORWEG. de wilde concurrentie vroeg EINDE. r> 100— ld Mijk;.— goed op Hoe meer het luchtschip New-York en Lakehurst naderde, hoe grooter de opwin ding werd die zich van de bevolking heeft meester gemaakt. De bladen gaven de eene extra-óditie na de andere uit en berichten over het verdere verloop van de vlucht. Boven New-York was het prachtig weer. Op straat werden de lotgevallen van het luchtschip levendig besproken. Men drukte zijn groote bewondering uit voor het vlie gen in den storm van Zaterdag en Zondag. De belangstelling te Lakehurst. De beJangtstelling op en om het vliegveld te Lakehurst was gisterenmiddag opnieuw zeer groot. De menigte-die Zondag werd te leurgesteld, keerde terug en reeds vroeg in den namiddag trokken vele duizen den naar het vliegveld. Ook thans had de politie uitgebreide maatregelen genomen voor de regeling van het verkeer. Duizen den automobielen reden in de richting van het vliegveld. Het was warm, zonnig weer en men schatte, dat tegen het uur, waarop het luchtschip verwacht werd, ongeveer 100.000 personen aanwezig waren. De drukte in Lakehurst. De groote luchtschiphal, waar de „ui af Zeppelin" uitrust van zijn wonderbaar! ijken tocht, vulde zich gisteren reeds in den vroe gen morgen met bezoekers. Ze bezichtigden de Los Angeles, die ter zjjde tegen den wand gebracht is en twee kleine buigzame lucht schepen. Meer dan genoeg ruimte bleef er over voor den „Graf Zeppelin” in de enorme hal. Om 5.10 Am. tijd kwam het luchtschip aan varen. De hal werd wyd geopend. Alles bood een beeld van de .beste voorbereiding. 400 matrozen stonden onder den „Los An- BUITENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De „Graf Zeppelin’’ te Lakehurst. Te half elf Amst. tijd aangekomen en vlot geland. De ,Graf Zeppelin” is om 5.30 Amerikaan- sche tijd (11^30 Midden-Europ. ty.d> veilig te Lakehurst geland. “c‘ d’ heerljk Serail eró namen reuk uit den een tube ran 35 cent m* (lachte borstel,)* •ngmeele rerpakking Doet ge iets goeds, dat u moeite kost, dan gaat de moeite voorbij, maar het goede blijft, UOIBSCIIE COURANT. De 'berichten, die de laatste dagen uit Lodz kwamen deden, met betrekking tot at uitgebreide stakingsactie, het ergste vree- zen. Einde der week staakten al ongeveer 200.000 arbeiders en lagen bijna 1500 groote en kleine bedrylven stil. Van gisteren af zijn alle andere industrieele ondernemingen van 't district stil gelegd en eveneens de winkel» zaken, de levensmiddelenbedrjjven, de bak kerijen en slagerijen, de verkeersonderne mingen met inbegrip van tram, auto’s en telefoon, de krantendrukkerijen en gasfa brieken van ’t district. De in vakvereenigingen georganiseered ar beiders en geëmployeerden van ruim twintig takken van nijverheid hebben reeds desbe treffende besluiten genomen. Alle arbeiders zonder onderscheid van politieke richting en ongeacht de vakvereeniging, waartoe zij be- hooren, voeren solidair den strijd. Niet door de staking wordt getroffen slechts een deel der openbare electriciteitsfabrieken en be drijven voor openbare veiligheid, e.d. Tele foonverbindingen wil de stakingsleiding slechts toelaten voor officieele gesprekken. De voeding der stakers en hun gezinnen nemen de socialistische stadsbesturen van Lodz en de omliggende industriesteden op zich door het verstrekken van massa-spijzi- gingen. Het gevaar eener uitbreiding van de sta king tot geheel Polen nam Zaterdag reeds van uur tot uur toe, vooral daar ook in ver schillende andere groote takken der in dustrie momenteel toonbewegingen vallen vast te stellen. Zaterdagochtend ontving de corpscommandant van ’t district Lodz te Warschau reeds instructies voor eventueele militaire maatregelen. De rust kon echter tot dusver, ondanks enkele pogingen der communisten om verwarring te stichten, in 't algemeen worden gehandhaafd. Volgens de Voss. Ztg. was de toestand der textielnijverheid te Lodz reeds sinds jaren zoo bedenkelijk geworden, dat men in Pool sche economische kringen door het uitbreken der staking geenszins verrast is. Sinds den oorlog hebben de gedeeltelijk zeer groote bedrijiven van ’t ^Poolsche Manchester” hun laatste belangrijke afzetmarkt verloren, die in ’t Europeesche en Aziatische Rusland tot aan de oevers van den Stillen Oceaan was gelegen. Nadat de Sovjetrepubliek in 't be lang harer eigen industrieele ontwikkeling den invoer van Poolsche industriewaren bijna geheel weerde, trachtte Lodz zich nieuwe markten te veroveren in Zuid-Oost- Europa (in de randstaten en zelfs in Oost- Azië, zonder echter daar een voldoende ver goeding voor de verloren Russische afne mers te vinden. Tengevolge van Gelukwenschen. De Directeur-Generaal van de Duitsche Ryks-SpoorweghMjj., Dr. Ir. Dorpmuller, heeft aan Dr. Eckener en de leden van de be manning van de „Zeppelin” een geluk- wensch-telegram gezonden. Het gemeentebestuur van Bremen en de directie van de Hamburg Amerika Lijn hebben Dr. Eckener en de bemanning van de „Zeppelin” teidgrafisch geluk gewenscht met de gelukkige tocht naar Amerik^. Niemand aan boord ernstig luchtziek. Volgens berichten uit New-York, heeft Dr. Efkener na de landing van de „Zeppe lin” verklaard, dat het hem ónmogelijk was het geval te beschrijven dat hem overviel, toen hij de oude Z.R. III de tegenwoordige „Los Angeles” terug zag, welke hy vier jaar geleden naar Amerika heeft gebracht. Dr. Eckener verklaarde verder dat niemand aan boord ernstig luchtziek is geweest. Een vergelijking met vroegere tochten. De „Graf Zeppelin” heeft den tocht vol bracht in 111 uur. De Z.R. III, de tegen woordige Amerikaansche „Los Angeles", eveneens bestuurd door kapitein Eckener, deed over de tocht in October 1924 81 uur en 25 minuten en landde juist heden 4 jaar geleden des middags 3.11 eveneens te La kehurst. Ter vergelijking diene dat in 1919 de En- gelsche R. 34, bestuurd door capt. Scott een retourvlucht maakte, die op de heenreis 108 uur duurde terwijl de terugreis in 75 uur werd volbracht. DU1TSCHLAND. De ontruiming van het Rijnland. Geen nota van Duitscniand nog te wachten. De Daily iëlegr. acht het waarschijnlijk dat de Duitsche regeering in tegenstelling met het voornemen voorloopig heelt ge zien, inzake de ontruiming van het Ryn- zoeken hoever hun krachten reiken. Wel heeft de staking zich uitgebreid tot eenige industrieplaatsen in de omgeving. Al deze steden lijken wei uitgestorven, daar ook het tram- en autoverkeer stal staat. Maandag gingen ook de kappers en kel ners in staking. In de restaurants was ’s middags geen eten te krijgen. Ook de arbeiders in de theaters volgden, evenals die der gasfabrieken. AlUjen tot de ziekenhui zen is de staking niet |pvergeslagen. De rust werd tot dusver nergens gestoord. Een groote menschenmenigte beweegt zich op straat, nieuwsgierig de jongste be richten te vernemen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 3.82. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. Da staking in da Poolsche textielindustrie. De werkgevers willen t an geen toenadering weten. tusschen de ongeveer 1500 kleine en groote fabrieken in ’t district Lodz ontstond tel kens opnieuw overproductie en werden de producten veel te goedkoop verkocht, zoodot een stelselmatige hervorming der onderne mingen in overeenstemming met de veran derde omstandigheden voor den omzet niet ten uitvoer kon worden gelegd. De poging, om althans een prysconventie tusschen de voornaamste ondernemingen der katoen- branche tot stand te brengen, bleef zonder succes, daar de destijds grootsche gemeng de ondernemingen te Lodz (de spinnerijen, de weverijen en nevenbedryven) zich buiten een dergelijke regeling hielden. De schom melingen. der conjunctuur, gevolg van de concurrentieomstandigheden, beïnvloedden de qualiteit der producten van Lodz der mate ongunstig, dat zelfs op de binnenlandr sche markt van Polen buitenlandsche katoe nen garens en katoenen stoffen hoe langer hoe meer het terrein veroverden. De Ameri kaansche financieele controleur voor Polen heeft dit feit in zijn laatste driemaandelijk- sche rapport een bedenkelijk symptoom ge noemd, dat een ongunstige werking uit oefende op heel den Poolschen buitenland- schen handel en het Poolsche economische leven. Hy verlangde, dat een en ander op organisatorische wyze zou worden verhol pen, maar tot'dusver is dat nog niet ge schied. Heel de last der chaotische concurrentie in de textielnijverheid van Lodz werd door de fabrikanten op de arbeiders afgewenteld, did" de laagste loonen in geheel Europa ver dienen. In Nederlandsch geld berekend, heb ben de weekloonen der textielarbeiders in Lodz een koopkracht van ongeveer vyf tot acht gulden, al zijn er natuurlijk ook die een bepaalde vakkennis hebben en meer ver dienen. De organisatie der arbeiders, die aanvan kelijk veel te wenschen overliet is vee! ster ker geworden en thans Kunnen zij' een groot front vormen, en meenden zij sterk genoeg te zijn om den beslissenden strijd aan te binden. Wegens den emstigen toestand der Pool sche textielnijverheid is hel evenwel voor de ondernemers mbeilijk tegemoetkomendheid aan den dag te leggen. Zij blijven dan ook weigeren een grootere ioonsverhooging dan 5 toe te staan. Het einde van den strijd is dus voorloopig nog niet te voorzien. Voor eerst moet nog afgewacht worden, hoe de openbare meening op de algemeene staking zal reageeren. Of de staking tot ge heel Polen zal worden uitgebreid, is nog de vraag, daar de leiders van de cen trale organisatie der vakvereenigingen stel- lig op kalme en bezonnen wy ze zullen onder- j ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (taboannde tot den betoigkring 1—6 regale L38, elke regel meer 05. Van buiten Gouda an dan bexorgkring: 1—6 regel* L66, elke regel meer 08. Advertentiln in bet Zatardafirammer 28 hjjeiag op den prija. Liefdedigheide-advartentiin do helft van den prga. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 05, elke regel meer BM O» de voorpagina 58 ft booger. Gewone advertentión en ingezonden mededeeiingon hg contract tot seer gereducoerdea prjjs. Groote lettere en randen worden berekend naar pdaataruimta. Advertentita kunnen worden ingezonden door tuoochenkomat van ooliodo Boekhande laren, Advertentiebureaux en onM agenten en moeten daaga vóór de pieotaing aan hot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname venobord te afn. mout bestaat dun nog'? riep mevrouw do Brevise uit. - „Ja, antwoordde de Ch»n- giroii„het beöuuit nog Giatereuavomi is Chagrin bij Vauuraillan gekomen, om hem le zeggen, dat hij ontdekt bad, dat^Euge nie Pontoia nog leefde, en hem tegelijk twee misdadau. voor te ste-hen, namelijk, dat meisje bij het gerecbl aan te geven, en dm woekeraar to vermoorden, ten einde het testament in handen te bekomen, Hetzij ui,t wroeging of vrees, Vaw'raillan heeft een dng ui to tol gev'raagB, on» zich te bedenken. Toen is hel hem ingevallen, dat nlj met de ontdekking evenveel zou kunnen verdienen als met de misdaad, en daarop heeft hij een briefje aan Gagerot geschre ven, dien hij bij mij wist, dbar deze dit aan Cha"oin had gezegd - „Maar wat hebt gij toen ge laan?" „Ik ben naar een vriend gegaan, wiens naam mij dek ken ko^bij ai wat ik doen zou. Met dez^n vriend heb ik mij vervolgens naar den woekeraar begeven, en heb dezen zonder omwegen de waarheid gezegd «laar hij zag dat de galeien hem wachtten, heeft hij mij het testament overgegeven. Een uur later was ik bij Chagoin, wien ik bet heb laten zien, en gezegd heb, ho“ het in mijn ban den was gekomen, en die een erkentenis der Reldizheid van dit testament en een afstand van al rechten heeft geteekend Hior zijn die papieren.” ,,En toen hebt gij zeker al die olhmdelingen aan h“t ge- recht bvergelezurd? zeide mevrouw de Brevise, de papieren gretig naar zichloe- halende. - ..Ik heb hun vier-en-twlntlg uren tijd gelaten om zich uit Frankrijk te verwijderen, en eerst over twe» dagen zal ik maatregelen nemen, oin de rehabilitatie van Eugenie Pontois te bewerken.” lm net para oitowajii, en, nam mei de vxuchi Eugenie meende baar vader le hdrkennen; eij ijlde hem na, terwijl hij laai^j den muur van hel kasteel sloop, on volgde hem DO», torn hij do groote laan insloeg, zon dier dat hij baar zag, daar zij onder de schaluw der boomeax op het voetbad Ijieet. Aan liet eind, van de laan, bleef hij slil- ebaan bij een man die te paard zat, en nu lioorde zij hem zeggen „Hier is het tes tament van mevrouw de Soubiran”, waar op de te paard zittende antwoordde „En hier zijn de vijltigduizendi francs van Cha- goin.” „Is het mogelijk!” riep Camille uit. - „Maar”, zeide mevrouw de Brevise „als dit vertedsel de waarheid was, bad men immers even goed do voetstappen van Fon teis moeten vinden, alls die van zijn doch ter.' „Die izou men ook gevonden heb ben’, antwoordde de Changiron, „als deze man niet voorzichtig genoeg was geweest om altijd midden op den straatweg te blij ven. waar zijn voetstappen geen sporen konden nalaten.” - „Zool" hernam me vrouw de Brevise „en het is dit eis je die u dit alles verteld heeft?" „Wel neen. Zij wist de misdaad van haar va- j|er ;<maar liever dan hem te beschuldigen, wilde zij sterven want zij heeft* zich in defrdaad in een oogenlblik van waanzinnige smart in de rivier geworpen, waarin gij vruchteloos hebt laten vissollen.’’ „En welk wonder liwft liaar gered? vroeg me vrouw de Brevise met een spottenden glim lach. „Een z«r eenvoudig wonder, me vrouw! Op twintig schreden afstands van de plek, waar "ij in de rivier sprong, een c om een dien dam gevoerd.’ land een nota aan de geallieerde mogenohe- den te zenden. Hiermede zal in eik geval ge wacht wordeti tot na de Presidentsverkie zingen. Dan zal ook Dr. Stresemann de leiding aan Buitenlandsche Zaken weer op zich ne men. De vertraging zou voornamelijk zyn toe te schrijven aan de jongste rede van Poin care waarin deze bepaalde eischen inzake het herstel en veiligheidsvraagstuk stolde, welke voor Duit^chland onaannemelijk moe ten worden geacht. Te Berlyn is men van meening dat Amerika na de Presidentsver- Mjzing beter in staat zal zijn, zijn invloed lp de politieke en financieele verhouding iu Europa uit te oefenen. De vliegtocht van ven Hühnefeld. Baron von Hühnefeld is gistermiddag half zes over de buitenlandsche nederzet ting te Shanghai gevlogen in de richting van Woenoe. Blijkbaar kon hy tengevolge van.de toenemende duisternis het landings terrein niet vinden. Men neemt aan, dat hij doorgevlogen is naar Nanking. Een naspel van de Noordpoolexpeditie. De hulpexpeditie van de „Krassin” door Italië bekostigd. Volgens berichten vit Bergen (Noorwe gen) is er een stryd ontstaan over de vraag, wie recht heeft op het loon voor de aijn het Duitsche stoomschip „Monte Cervantes” dat gedurende een toeristenreis zwart lek kage kreeg, verleende hulp. De Russische regeermg beweert, dat zy als eigenaresse van den ijsbreker, recht heeft op het toon; doch anderen beweren dat de Italiaansche regeering, die de hulp expeditie van dit schip bekostigde, ook de baten van het schip mag incasseeren. Eerst nu is bekend geiworden, dat de Italianen alle uitrusting, zooals kolen en proviand, van den ijsbreker betaald nebben en zelfs ook de kosten van de herstellingen in Stavanger voor hare rekening namen, waarmede totaal 240.000 gulden gemoeid zyn geworden. De Sovjetregeering had ge- eischt dat het schip onbeschadigd in le ningrad teruggeleverd moest worden en dat de verzekeringskosten voor den Italiaan- schen Staat waren. De vaststelling van het bergloon is nu onderworpen aan de uitspraak van een scheidsgerecht, dat tegelijkertijd zal onder zoeken wie recht op het bergloon zal kun nen doen gelden. FHANKRIJK. Een militair vliegtuig verbrand. Op het Vliegveld bij Bordeqpx is Maandag een militair vliegtuig naar beneden gestort en in brand gevlogen. De bestuurder ver brandde, terwyj de waarnemer ernstig ge wond werd. De berichtgever van den journalist Horan. De in de zaax Horun betrokken persatta- tv.ij falen. Op diit oogenjblikl werd de deur van het. atelier geopend, on zag men de Changiron met Eugenie aan do hand binnentaedén. Op het gezicht zijner vrouw en schoonmoeder, die beiden te gelijk uitriepen: „Ja, zij is het!” bleef hij gflimlachendi «taan. „Zw, zijt gij hier?" zeide hij op een spatten den toon. - ,,ï)at loan u niet verwonderen na uw onverklaarbare afwezigheid.’’ Ik ben er blijde om, hernam de Chan- giran, „want hetgeen ik Toroy te zeggen hleb, zal u waarschijnlijk evenveel genoe gen doen.” De schilder en, de twee dames zagen el kander verwonderd aan. terwijl Eugenie, tnet nedlergeslagen oogen. schroomva’lig achteraf bleef staan. De Changiron vatte 19 - „Wat scheelt u toch, mijnheer?’’ mevrouw de Brevise driftigi „Möjiiheer Toroy!,, hernam mevrouw de Brevise, bijna met onstuimigheid „den vijfden, October van verleden jaar, werd mevrimw de Soubiran vermoord door 'e dochter van liaron intendant, en het meisje ontvreemde hot testament waarbij mijn schoanzufltar haar vennogien aan mijn doch ter vermaakte, en haar neef Clmgoin out- eirfd werd.” Deze verklaring was al te duidelijk; de namen en datums pasten al te $>ed op elkander, dan dat Toroy nog bad kunnen iroui zeide mevrouiw de Brevise, „maar men zou bij zulk een roman wel eenige bewijzen verlangen.„Bewijaen? her vatte de Changiron met verontwaardiging. „Ik za: ze u geven. De man, die mij op de brug van Jen» wacntte, is zekere V4u- drillan, wien gij u wel zult herinneren. Deze man was door Chagoin oelast om 1 'ontois om le koopen, en dit was hem ge lukt maar omdat zij beiden doortrapte schurken waren, liad Vaudrillan zorg ge dragen. dat hij, ia den nacht dat de mis daad moest gepleegd worden, afwezig was, on dit voldoende kon bewijzen. „Maar wie was dan die man te paard, aan wien het testament werd overgegeven? Chagoln zelf? - „Neen, mevrouw! Chagoin waa veel ta riim, om zich uit Parijs te verwij deren, en vermoeden te gieven. dat hij eenig doel aan de zaak had. Die man te paard was eenvoudig een woekeraar, eeu der sehnldeisoherts van «ten toen doodarmen Cliagnin. van wien bij driemaal honderd- du'zend fi^ucs te vorderen had. Die som was wel de moeite waard, om de handi te leenen tot een aanslag, welke Chagoin de middelen zou verechalfen om zijn schulden te betalen.” - „En die Vaudrillan heeft u 4pt alles verraden■- „Ja. mevrouw, maar het heeft <mij dertigduizend franoe gekost.” - „Dertigduizend francs, om dit meisje te redden?” zeile mewrouw deBre- viae. „O, mevrouw!” riep Torcy uit, ,,<Jie dertigdnizefid francs.... „Die dertigduizend francs waren door Chagoin beloofd, maar op voorwaarde, dat het testament aan hem zou worden gegeven en daar de woekeraar, van wien ik zoo- oven heb gesproken, goedgevonden heelt, om «lat document in zijn bewaring te hou den,'heeft Chagoin goedgevonden Vaudrail- fan niet te betalen .,Wht!” da| testa- geles'' gereed, de behuipzame hand te bie den. Aan den ingang verzamelden zich de autoriteiten voor de ontvangst. De landing. Om half 6 Am. tyd daalde het schip lang* zaam en statig naar den ingang, 7 min. la ter bevond het zich 50 M. boven de hal. De landingstouwen werden gegrepen en S00 sterke armen stuurden den kolossus in de goede richting. Het gevaarte werd aan den landing«paal vastgemeerd, en bleef vijftien voet boven den grond zwerven. Later trachtte men het in de hal te plaatsen, inaar dit gelukte niet, het werd toen weer geheel naar buiten ge bracht en bleef den nacht buiten. Vanoch tend i» het lichtschip in de hal geplaatst. Nog nooit heeft Lakehurst zoo’n men schenmenigte gezien. Het aantal auto’s werd geschat op 20.000. naar wener oij ue ikwiu, en zeide lot lor- oy; „Mijn vriend. 1 hier breng ik u de edelste vrouw^tonng, -lie ik ooit heb ge kend." - „Zi*r riep Manual u.t, terwijl zijn gelaat van blijdschap schitterde. - „2ij?" riepen de demes met toornige ver ontwaardiging. „Ja zij!” antwoordde de Changiron. at roet. - „Eu welk, vertel- se.t!je heeft mejuffrouw verzounem, om u van hare onschuld te overtuigen?^ „O, mijnheer!" zeide Eugenic, zich tot de Changiron keermde. „Blijf bedaard! zeide hij, luiar zacht de hand drukkende jHdlialvo dat, ik spreek eigenlijk tegen Tor oy.” „In dat geval zijn wij hier over bodig", zeide mevrouw de Brevise. „Kom, Camille.’’ „Zooals gij verkiest, me vrouw”, hernam de Changiron, „maar Ca mille zal zoo goed wezen om hjer te blij ven.” „Hei is noodig dat zij met mij gaat, om getuigenis te geven.” Hij beduide zijn vrouw <m schoonmoed^j, dat zij zich zouden, nederzetten, terwijl Antonie, die zich door Manuel bij de hand had laten vatten, met luxlergeelagen oogen bij dezen staan bleef. De Changiron nam daarop het woord. ,,Wat jou betreft, Tor oy!” zeide hij? „deze vrouw is, gelijk ik je reeds gezegd beb, een edel, onschuldig slachtoffer der omstandigheden. Dit ver klaar ik u op mijn woord. Voor u, dames, zal een meer breedvoerige verklaring noo dig zijn. Luister dan! Toen Eugenie inde kamer van mevrouw de Soubrian zat, half bedwelmd door die koffie, die zij van haren vader had gekregenmeends zij eenig ge- druisch te hooren maar door den slaap overweldigd, had zij de kracht niet om op te zien, en eerst toen zij boorde kermen, snikken en worstelen, gelukte het haar die soort van verdooving af te schudden. Op dat oogenbllk opende een. man de deur, die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1