l <'5 IE HEE Jlad z p k I --J -Tl r baak NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN,\OMSTREKEN BERKEW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, ÜUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. A, Woensdag 17 October 1928 No. 18897 I 87* Jaargang 4 BERGAMBACHT, I 1 T GOUDA I iaak Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. /«Langs verborgen wegen. J, j/JX [IA I, ie Ministerifa^|Zal Woilderdao Elysée pfaafy? vinden.i |My hévï het Elysée deelde <le mmisttrj pteriljindsche zaken, BriipndJHned^ imepten inzake de. F«nsclW) t. 1 f I De f' bil 't 1 1 dc I waarom .au dwars 1 - k< Ik HOLLAND: waar uit 'nr' A f Onbeschaamdheid maakt een nul Nammer één in 't wereldspul. weest, is de eenige nog ongetrouwde doch ter van koningin Marie. Haar oudste zuster Elizabeth is koningin der Heileenen geweest, de tweede, Maria, is de koningin van Zuid- Slavië; en reeds meermalen is het gerucht verbreid, dat de konngin-weduwe ook voor haar jongste dochter een Balkantroon zou wenschen. •t 19. leentediensten, iz. - zijn, zooals U uit de BKLG1E. Prins Leopold en prinses Astrid naar Parijs. Naar de correspondent van de N. R. Crt te Brussel meldt, zullen prins Leopold en prinses Astrid in Januari a.s. een officieel ?erd, is gisteren, in, [«zitting biacht dé rit bn. bezoek brengeji aan de .^tad Parys en den president der Fransche Republiek. Zondag 21 October a.s. zal prins Leopold zich alleen naar de Fransche hoofdstad begèven voor de inwijding van het Tehuis voor Belgische Invaliden. ver- p de dan s be- zult rtige ge- ink- nza. ±550 kkin<. 4 >erse om binnenkort te op alle gebied, die den ll het' kort in te lichten der met al wat tot het te maken heeft, Waar i moet ik mij wenden? hoog is de betasting i andere vragen komen 1 everordening verboden Kent ge de regelingen er te vervullen zijn bij en ook hare instel!in- ndheidszorg, liefdadig- Efn. H nenira kla^iW men k Uit.'ri,' te verlap iï Epiell, pefhbl rr ra ad bijeen. |Me publicatie van He documenten .vlootovereènkom^. fceorpe. jrtrelegu aan deiï miij|ster vaii Akte nadere inl ffinvan de onder: re»teup»n.gen, die ’^voj *pe i |iagelatei^ betrok offdips' van 1 ipelm zal te fiènWriel UllaBdscl. K EWzyn reeds tail v: J ,’icnk' he i&en. K Wplgei By het per week 17 cent, met Zondagsblad vaar de bezorging per looper geselüedt, agsixlad 3.8i. aan one Bureau: MARKT 11, ftOUDA, i de postkantoren. -6 uur. Administratie Telef. Inters. 82; -----«4------ ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /kt per kwartaal W, per week 22 cent, overfl Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zm Abonnementen worden dagelijks aangenottn bjj onze agenten en loopers, den boekhandaL Onze bureaux zijn dagelijks geopend van’ll Redactie Telef. 88. Postrekening 48480. andèl en de Uitgevers N. Avonturen van den beroemden EugelscheiA detective HERBERT PORTER. Vrij mmr liet Engelsch door J. van der riluys - over he? 71 i)i dj kelep ha toestand congreg? ttij d« ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (behoorrade tot dra beaorgkring) l-r-5 regela L88, elke regel meer 05. Van buiten Gouda en dra beaorgkring: 1—5 regela 1.55, elke regel meer f 6.88. Advertentifa in het Zaterdagnummer 21 bijslag op den prjja. Uefdadigheide-edreBtentiin de helft van dra prtja. INGEZONDEN MEDEDBELLNGEN: 1—4 regela 2J6, elke regei meer f 848. Op do voorpagina 58 M hooger. Gewone advertentütn en ingezonden mededeeiingra bft contract tot zeer goreduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataraimte. Advertentie» kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Da Fransche Mini.) De congregaties in Frankrijk Onverv inzake de Fransch-Engelse! Critiek van Lloj Dennet groote belangstelling tegemoet geziene Ministerraad,i Under voorzitterschap van Alen President dttr ffl^eppbliek, Doumer-I s gue, waaraan dodr aj tel ministers, met uit- zondering vanlden minister van koloniën, c Perrier, het Eld Bij III II) i: 1(1 Hot is een heele bijzoudero reden, ik zoo laat nog beu uitg,qgiaan. Wanneer u hulp noodiig hebt, Juffrouw vroeg de Engetlschmm zocht ,,dan beu ik gaarne tot uw dlienat. D jonge dame schudde het bodfd en keek liaair begeleider aan. Ik wil me niet graag in uw vertrou wen dringen”, voegde hij er aan toe. r.Als ik in u geen vertrouwen had”,a»>t woorddo dia longe dame met een zwakke pogjng lot glimlachen, .gelooft u dan dat ik midden in de naaht alleen met u dezen stikdonkeren weg zou willen loopen? Neen. Dat is het niet... dat, wat mij drukt is zoo, dat een ander mij niet begrijpen - ja, me zelfs zal uitlachen, als ik het nem verted.” ,.Wel”, moedigde hij haar aan, .probeert u het eene. Ik heb velen, dia in het nauw zaïten, den rechten weg gewezen.” Zij keek op. ,,Bent u dan misschien ad vocaat?” vroes ze. Hij glimlachte. Iets dergelijks. In 'eder geval kunt u er zeker van zijn ik zal u begrijpen. En ik zal u niet uitlaehen.” Recht voor hen uit, waiar de landweg een bocht had, scheen een ver licht. Dat zou het strandhotel wel zijn. ,,Ik be»”, begon de jonge dame”, het eenige kind van mijn ouders mijn moeder is vroeg gestorven. Om mij is mijn vader nooit weer getrouwd. Mijn vader is foo- nMspeler of voegde ze er talmend aan toe, „better geeegd hij verbeeldt zidh dat hij het is (Wordt vervolgd) Ik ben i mij n vader. „En zijn?” „Klampenborg”, antwoordde de chauffeur. De heer hiwukle medelijdend zijn schou ders op en vro>g, terwijl hij zijn hoed afnam „Mag ik u dan in mijn auto naar uw vader brengen?” Een glimlach gleed over het gelaat van do jonge dame. „Ik dank u wel, meneer'’ zei zc op vriendelijke toon. „Maar het is \iet noodde, dat u mij naar Skodsborg brengt. Het zou al voldoende zijn als u mij naar em hotel zoudt willen brengen. Het strandhotel is tien mlinuten hier van daan daar ben ik bekend. Molrgenochte-nd versfag i Rra-tikeleA 70 j '■i'029. Beide aj parten byzondei klMyeijken van lie namisteAvan bui- e i1 df A iuLi beaamd fwi’ Braggiaaij, der .^èL n^faan goM irabm op 3 Iffiejiwet op iWn^ op te nemen i aan de ontbonden congregaties toe te vertroüwen. Poincaré, die’lriervan op de hoogte werd gesteld, constateerde mdt Briand en Sarraut, dat het té laat was een en ander in de wet op de middelen op te nemen. Er diende een aanvallende studie van te worden gemaakt. Op 28 Juli 1928 verklaarde Briand er zeer grooten prys op te stellen, dat bedoelde be palingen in de wet op de middelen van 1929 werden^opgenomen. Hij legde er daarbij den nadruk op, dat de godsdienstige véreeni- gingen overeenkomstig de wet gevormd waren en wees op het belang er van om, zonder aan de leekenwet te raken, de nooj dige diensten in te stellen voor het function- neeren der Fransche missies die thans in gevaar verkeerden. Den ernst der aange voerde redenen kennende, vroeg Poincaré op 11 Augustus 1928 het advies van den minister van ibinnenlar.dsche zaken, die ver klaarde het formeel eens te zijn met den tekst van het Quai d’Orsay. De wet op de middelen 5was bijna afgedrukt, doch het drukken werd opgeschort en‘Poincaré gaf machtiging tot opneming der artikelen in de wet, welke dadelijk werd af gedrukt en op 22 Augustus aan ministers en parlements leden werd rondgedeeld. De regeering zal aan de Kamers omtrent een en ander verklaringen afleggen en zal goedvinden om eventueele wy'zigingen van den tekst te onderzoeken en staat karakter en strekking der artikelen vast te stellen. De minister van Buiten!andsche Zaken Briand, gaf vervolgens een overzicht van den buitenlandsch-politieken toestand waar in hy tevens de juiste lezing van het geval-Horan gaf. Het onderzoek in deze aangelegenheid werd Maandag j.l. gesloten. Het voltallige documentenmatenaal is thans deelgenomen U tóe gehüüttójii. j ri 'aanvra® van rpresident'l Poin opneiiièn1 van H I StaawbeArootin wJ^ing’ F hll“* T h‘ ■es. j élde mfc4e, <lat d tenlandsch|e zatóah op 2ül aair den imhister van biw vroeg een^artikel' te ontty# machtiging te geven tot te sequesteerde eig£ndd|inmeq dienstige vereenigingen en| cember 1927 vborstelde in middelen van 1928 een bephl om ze GOV BSCIIE OHJMNT. DENEMARKEN. Uitvaart der Russische ^Keizerin- weduwe. Een eenvoudige plechtigheid. Gisterochtend in alle vroegte werd de kist met het stoffelijk overschot van de Russische keizerin-weduwe Maria Feodo- rowna zonder eenige ceremonieel naar de Russische Alexander-Newsky Kerk te Ko penhagen vervoerd, slechts vergezc.d door de naaste verwanten. De teraardebestelling zal Vrydag a.s. te Roskilde plaats hebben. Dis H. Mis, die in de Russische kerk zal worden opgedragen, zal bygewoond worden door de koninklijke familie en andere vorstelijke familieleden. Namens de Deensche regeering zullen de minister-president en de minister voor bui- tenlandsche zaken aanwezig zyn, terwijl voorts een beperkt aantal leden der Russi sche kolonie te Kopenhagen en eenige in tieme vrienden zullen worden toegelaten. Van de kerk, waarvoor de koninklijke lijf wacht zal zyn opgesteld, zal het stoffelijk overschot ^declits vergezeld door de konink lijke familie en haar gasten, naar Roskilde getransporteerd worden en worden bijgezet in de Frederik V-kapel van de kathedraal waar een korte rouwdienst zal plaats vin den. Tot nog toe hebben koning Haakon van Noorwegen,- de 'hertog van York en de groothertog en de groothertogin van Meck lenburg bericht van hun komst gestuurd. FRANKRIJK De oorlogsbegrooting. Totaal 7.G80.0Ü0.0Ü0 of 849 millioen meer dan voor 1928. De oorlogsbegrooting voor 1929 bedraagt 7.680.000.000 francs of 849 millioen meer dan voor 1928. De vermeerdering is even wel meer schyn dan werkelijkheid want 289 millioen is bestemd voor verhooging van tractementen en soldijen, 98 millioen is een gevolg van prijsstijgingen en 311 millioen is bestemd voor uitvoering van de wet op den diensttijd van een jaar. De zaak-Horan. Een verklaring van de Quai d'Orsay. De Quai d’Orsay publiceert een verkla ring naar aanleiding van het vertrek van Horan naar het buitenland. Hierin wordt medegedeeld, dat Horan op 8 October op de prefectuur van politie openlyk verklaarde: lo. dat hy na een vergeefeche poging om den tekst van het compromis in handen te krygen, zyn bezoldigden correspondent de la Planque had opgedragen hem dezen zoo .spoedig mogelijk te verschaffen. Hy beloofde hem, wanneer hij daarin slaagde, een bedrag van ongeveer '10.000 kan ik dan mijn reis oortzetten. Hij boog even „Zooals u wensctit, juf frouw.” In het donker was ik oen beetje bang,’ ging de jonge dame, zichtbaar opgioluoht voort. „Anders was ik wel alleen naar het Jiotel gegaan. Maar met een sterken beg“- JfeilderZij draaide het hoofd om Misschien kan de ehauflfeur de aohterlamp van uw auto losmaken.... De ohaulfeur zag den heer vragend en deze knikte 'liein toe Daarop nam hij de petroleumlamp van de auto at en gai deze wan zijn passagier. ROEMENIë. Hongaarsche arbeiders verbannen. j 650.000 man moeten Transsy|va- nië verlaten. Op i grond van een verordening van den Roemeenscjien minister van arbeid zyn 650.000 Hohgaarsche arbeiders, onder wie niet mindejj dan 350.000, die zich reeds ge- ruimen tijd geleden hadden laten naturali- seeren, uit Transhyiyaoië verbannen. Deze maatregel van de Rofemeensche re- )ersl| j geering heeft, naar het Hbld. verneemt, in (ler Hongarije groote verbittering gewekt. i Prinses, stuurman voor de grpote vaart. i Prinses Ileana van Roemenië het j', brevet vdor stuurman voor de groote vaart uitgereikt. Prinses Ileana, de jongste docht zr van wyien koïüing Ferdinand van Roemenië en ’van de koningin-weduwe Marie, heeft, naar de N. R. Crt. verneemt, dezer dagen met goed gevolg aan de zeevaartschool te Con- stanja het examen voor stuurman van de groote vaart afgelegd. Zij heeft met de an dere candidaten tezamen schriftelyk en mondeling van hare kennis moeten getuigen en de praktische proeven van haar be kwaamheid afgelegd aan boord van een der kanonneerbooten der koninklijke marine. Het brevet voor stuurman voor de groote vaart is haar daarop in tegenwoordigheid van haar moeder door dén admiraal, com mandant Van het marinestation der Zwarte Zee, met byzondere plechtigheid uitgereikt. Blakend van geestdrift voor alles wat de zee betreft, stoutmoedige en beslist van karakter, heeft prinses Ileana sedert drie jaren zich voor het stuufmanschap ge oefend. Zij bezit een eigen jacht, de „Ispra- va”, dat een model in zyn soort is, en waar mede izy van uit Monnia of Baltsjik, waar de koninklijke familie een vilfla heeft, op de zoo wispelturige wateren van de Pontus Euxinos tochten onderneemt, welke van haar kunnen en durf sprekende bewijzen afleggen. Met haar broeder, den prins-regent Niko laas, die eveneens is gebreveteerd door de zeevaartschool, en luitenant ter zee in de marine is, beijvert de ondernemende prinses zich om de jeugd smaak en lust voor het zeemansvak bij te brengen. Roemenië, dat de monden van den Donau, de groote rivier van Europa, bezit, en c-en kust van ruim 600 K.M. moet ook ter zee een veel werk zamer en belangryker rol gaan innemen dan tot dusverre het geval is. Daartoe be hoeft het echter niet alleen schepen, maar vooral en in de voornaamste plaats goede zeelieden. Om het die te bezorgen, werken de koninklijke broeder en zuster door hun voorbeeld naar vermogen mede. Prinses Ileana, die negentien jaar is ge- Ik kom dadelijk terugi’ zei deze, ter wijl lil,j den chauffeur bedandfte. „Het beste is maar dat u h’er zoolang blijft.” „peeft u mij de lamp maar, mene r. weet den weg precies.” Hij protesteerde lachend, maar zij nam hem met een grapjllg-energieke beweging j de lantaarn uit de hand „U bent mdsschi'«n verbaasd meneer' liegon de jonge dame, toen ze zoowat en minuut zwij gend naast elkaar waren voort- geloopen, ,,een jpnge dame heejemaal al leen midden In do nacht op den landiweg te ontmoeten.”- De heer schudde lachend het hoofd Ik ben een Engedstihman antwborde hij rus tig. „Wij hebben een te hoog- dunk van vrouwen om hen niet dezelfde rechten te gunnen als de mannen.” „Dat is mogelijk”, antwoordde het jonge meisje. „Bij ons zijn we helaas nog niet zoo ver. En u kunt mij gerust gelooveai I.. Een filmopname. „Wanneer zijn we in Kopenjiagen? Do chauffeur draaide zich half om, haal- de zijn horloge uit de zak en hield het iu het licht van de taxamotorlaiiip. „Het is nu kwart over een, me neer. Om ^wee 'uur zijn we aan de Kongous Nytorv,” He auto gleed in rhythmdsche beweging, haast onhoorbaar onder do oude beuken vorder. Uit luet Kattegat kwam de Noorde nwind aangieren een voorbode van de vroege lenite. 'De passagior in de auto keen achterom. Aan. zij n linkerhand ging de weg steil naar beneden in de diepte strekte zich donker on dreigend een eindelooze woeetenij ui,t. Een dof ggruisch klonk on ophoudelijk naar boven.. Dat was de Ore- &und, die den landweg volgde als een klein kind zijn, moeder. In de zware duisternis wierpen de schij n- werpers twee verblindende liditbundel» op den weg, die als zilveren slangen voor den wagen uillyj[ppelden. lllotseiing stond de chaulfeur half van ijn zflplaats op. Hti hoofd naar voren gebogen sUaardo hij in het donker v oor zich uit Do remmen knarsten een schok ging door den wagen en trillend als een roof dier, dat op zijn prooi loert, bleef ;le wa gen plotseling slaan. „Wat is or aam de hand?” Do chauffeur wees voor zieh uit De passagier stond op on keek in de richting die hem gewezen werd daar lag, over den weg, een donkere massa. „Een verongelukt rij tuis”, mompelde de cliaufieur uit zijn humeur. De passagier knikte. „Laten we eens kij ken. Misschien kunnen we helpen Zo stegen uit kj.cn wagon en gingjen lang zaam naar het voertuig toe. Een versplin- Itorde dissel boom stak als een gebroken arm boven allee uit. Op de vloer stond een kleine walmende lantaarn. In het droef geestige schijnsel zagen ze beiden een vrouwenfiguur, dal met gebogen hoofd op de overblijfselen van het rijtuig, zat. De vreemdeling' uit de auto Jiaalde de zak van zijn regenjas een electrische [lantaarn, maakte licht en liet een lichtbun- ded op do vrouw vallen. Zij keek ver- stahrikt op, sprong verward overeind en keek angstig do beide mannen aan. „Wees niet bang, juffrouw”, zei de pas sagier van de auto. „Wij hebben geen kwa de bedoelingen. Kunnen wij u helpen?” De spreker keek met zijn grijze oogen het meisje onderzoekend aan. Ze was hoog- we nu ;het Kalrtaal te vullen met zyn duikbooten en iom den indruk te wekken, dat Engeland en AFranikrijk vereenigd tegenover Amerika ’[stonden, aldus iJieyd George, heeft Enge lland datgene gesanctionneerd, wat den vre- fde in Europa eh, de wereld ónmogelijk maakt. Wat beteekent dit alles? Volgens Lloyd George kwam een en ander neer op het zich volledig afwenden, van een plechtig verdrag, I dat Engeland onderteekend heeft en tot de I onderteekening waarvan men iDuitschland gedwongen'1 heeft# Van een verdrhg taan men, naar Lloyd ^eorge meende, foverigen-t nauwelijks spreken: het tractaat 'wuk iets! dat afgeperst was. Engeland, dat ntóoit iij,y de geschiedenis 'zijn woord gebroken heeft^ verscheurde z.i. het verdrag tot snippi Dit noeriid ^Tory-nyat ide LloydGeorge het record 'aeringl BUI^ENLANDSCH NIEUWS. DVITSCJfLAND. ll DC mpord op den scholièr Daube. 'J Gistet-nprgen is te Essen het proces be- ‘gonnraW itjegen den .^holier Huttmann, die beklaagdwordt zijn’vriend Daube in den nachtman 22 Miaart nabij Gladbetk te heb ben vejtmp’ord. Na de voorlezing van de acte van be®chuldiginig zögt Huttmanh, dat hy met Daube bevriend was geworden omdat hun beide religieuse overtuigingen zoo goed strookten. Hy erkeht met Daube aan een „.Bieravond” te Buer te hebben deelgeno- men, waar hij twaalf kleine glazen bier heeft gedronken. Dronken was hij heelemaal niet geweest. Te half drie was men met een clubje huiswaarts gèkeerd en by het stadhuis te Gladbefik had men afscheid ge nomen en waren Huttmann en Daube alleen verder gegaan. Als Huttmann zoo ver is met zyn relaas zegt" de voorzitter, dat de rechtbank nu eerst het belangrijkste punt van de acte van beschuldiging, het tijds verschil van 15 minuten, moet trachten op te helderen. De doktoren hebben vastgesteld, dat aube precies te half vier ’s nachts ver moord is. Dit zou echter niet mogelyk zijn geweest als Huttniann’s mededeelingen juist zouden zijn, want te 3 uur 10 of ten hoogste 3 uur 15 zijn Huttmann en Daube nog samen bij het stadhuis te Gladbeck door getuigen gezien. TSJECHO-SLOWAKIJE. De instorting te Praag. Het aantal dooden bij de ramp te Praag bedraagt thans, volgens een officieel be richt, 41. Men vreest evenwel, dat er nog steeds meer arbeiders onder het puin liggen bedolven. De teraardbestelling van de slachtoffers heeft gisterochtend om tien uur plaats gevonden. By het opruimingswerk zijn ongeveer 100 werklieden en soldaten gewond. ylootovereenkomst gullen worden. Mef, betrekking tot deze toezegging v^n minister Briapd het wel van belang nog eens te wijzen op de rede door Lloyd George gehouden op den liberalen partijdag te Yarmouth. Op deze liberale masfeaver- gadering vond Lloyd George gelegenheid het buitenlandsch beleid van Austen Cham berlain ten scherpste aan te vallen. Hij ging zelfs zoo ver te verklaren, dat de wijze waarop de laatste jaren Enge lands buiten- landsche politiek werd gevoerd, een gevaar vormde voor den vrtde, niet alleen van Europa, maar van heel de wereld. Aandacht heeft vooral getrokken zijn op merking-, dat het voortduren der bezetting van het Rymland neerkwam op het schenden van een plechtig verdrag, daar Duicschland al zyn verplichtingen had vervuld. Het achter den rug van andere mogend heden om tusschen Frankryk en Engelland gesloten verdrag op vlootgebied noemde hij de noodlottigste gebeurtenis sinds den oor log. Een ongelooflijke dwaasheid achtte hij het Italië daardoor voor het hoofd te stoo- ten. Maar Amerika tot tegenstander te ma ken, was in één woord: krankzinnig. Hy wees er nog op, dat Frankrijk, Tsje- cho-Slowakije en Polen morgen aan den dag acht millioen soldaten in het veld zouden kunnen brengen. Maar daarover mocht op de ontwapeningsconferentie niet eens wor den gesproken en de Engelsche gedelegeer den naar Genève hebben opdracht gekregen deze reusachtige reserves niet in rekening te brengen. Iets dergelyks noemde Lloyd George onder luiden byval van zijn toe hoorders, bedrog en zwendeL Absoluten on zin vond hy het de Duitsche reserves met de Fransche te vergelijken. Om een pact te sluiten, dat Frankryk in staat zou stellen plens achttien» jaar het echte type van een jong, -blond, frisdh Deenseh meisje. „Meneer....’’ Zij keek den vreemde nog altijd eeu beetje angstig aan met ha.tr blau we «ogen„Meneer.... Begon zo wear met een stom, die trilde. „Zooals u zio*,. ben ik in een onaangenaam parltot mijn rijtuig is een half uur voor de plaats van bestemming gebiroken.” Do aangesprokene wierp een snellen blik op de overblijfselen. „Waar ie de koet sier?’'1 vroeg hij. „Hij is met de pamxlon teruggegaan uaar Hellerup. Hij wij zien een ander rijtuig te krijgen.. Maiar ik wacht al zoowat een uur tevergeefs op zijn terugkomst. Zij keek zonuwachtig op baar 'hotrlogie en schudde hot l»oofd|. „Waar moest u heem?’’ op weg naar Skodsborg, naar hoe he-ot het dorp, i He documenten mieter van Justitie, iharane, Leyguek ver- Hchtsngen over Hipt ver- leéboot OndineOen de*1 jrdqn tAiekend ikkingen Min de d|&e duilfbootriaihp. Heil Rrt> t tie r <1 a n| m over+j' metuHpt Internationa^ recljjt, [rieksbheri coAsuk'igeleiqiiykordeni eh deskundige ml er iO deel-1 v^| f$tWenveïY lyeengef^acht, 'wi'orena de vejantvyoontelfflkhral kam y|liend’ het ondeizopk ^èrstjv baaindigdï leercl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1