J. laimachines Fornuizen i en Kachels tab Mij. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 99% "I. i en blaas D.D. Donderdag 18 October 1928 No. 18898?:’ 97* Jaargang NIELWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Fe|stdagen en in Hnnr. OUDA, tekbank t I 'iendeweg 54, I BERGAMBACHT, BERKBNWOUDK BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWBRKBRK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWUK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era I reparatie Igenotvan /fS^yrydt ya/s uantt/f prijscourant san da idsmsvaarl FEUILLETON. Langs verborgen wegen. at: Ik ES. I.- Een nieuwe 9 12 fl. 21. Avonturen en Haag. (Wordt vervolgd) I j)()ke ondermynende levensopgewektheid had no- Boven den geheelen Oceaan zijn onbeduidende gebieden van slecht I 2697 40 2 Do vrs verbazing .eroveren wier eet- slaap behoefte hebt; »se. ebruiken. Tweemaal trasigneerd, en goedj juist overleden keizt Feodorovna (Dagmai. ÜIIHMIIE COURANT. f 100.— i e R. HOORWEG. ddelen uit planten- fanen gij lijdt, man om een uitvoerige op te zenden aan a de medicijnen, bij DAM, die U alle ehandeling, met de en. laren, Advertentiebureau! en onxe agenten en moeten daags vóór d» plaataing aan bat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfln. BU1TBNLAND8CH M1BUWS. ITALIË. Brand in een kruitfabriek. Naar uit Cunea gemeld wordt ia in. een. kruitfabriek in welke twee jaar geleden ook reeds een ontploffing heeft plaats gehad, brand uitgebroken. Twee arbeidsters wer den door de vlammen verrast. Een van haar werd gedood, terwijl de andere in ernstige toestand naar het ziekenhuis werd ver voerd. De omgeving van de fabriek is door militairen af gezet, daar jnen ontploffingen vreest. Getracht wordt het vuur te blus- schen. oud is, had goed weer afgewacht en zyn op stegen was sensationeel door het onver wachte. Hij vliegt alleen, heeft gee i draad- tooze installatie en geen drivers. Hy heeft brandstof voor 3600 mijl aan boord en kan 36 uur in de lucht blijven. Naar nog uit St. John gemeld wordt, zyn de weersomstandigheden voor de Oceaan- vliucht van Macdonald zeer gunstig, daar hij met een rukwind van minstens 20 myl kan rekenen. slechts weer. Het vliegtuig van Macdonald is het klein ste waarmee ooit over den Oceaan is ge vlogen. Hij heeft voor 36 uur brandstof in, in welke tijd hij 3600 K.M. kan afleggen Macdonald is 28 jaar. gen dut hij er onsympathiek uitzag. Inte- (gendeel het was' een. knappe, slanke, voor naam uitzienlo lieer. Niet jong meer; nij zal zoowat niiddpn vijftig zijn. Maar in zijn groote donkere, nog bijzonder jeugdi ge oogen scliittarde iete zeldzaams, dat ik niet kon verklaren. Het sdherpo profiel niet den enorgieken neus, de op elkaar ge klemde lippen en zijn heerechêrwmanieren deilen me van het eerste oogenblik aï aan een gezicht denken, dat ik eons gezien had. Ik zocht lang in mijn herinnering na En plotseling wist ik het: het was ddkop van Napoleon- Duidelijk stond do Bonaparte- bitste voor mijn oogen, zooals ik die ge zien liad in de Glyiptothek van het Thor- waldsenmuseum. Do snit van zijn pak was buitenlandsch en, ook aan zijn uitspraak van hot Deensch, dat hij overigens vloei end sprak, kon men merken, dat hij een buitenlander was.’ ,,Hoe heette die heer?” vroeg de En- gvlschman. De Duitsehe communistische party heeft met haar „Volksbegehren” tot het houden van een referendum, gericht tegen den bouw van pantserkruisers, een nederlaag geleden. Ze hebben een volksstemming verlangd teneinde de kiezers in staat te stellen zich uit te spreken ten gunste van een algemeen verbod tot het bouwen van oorlogsschepen. Volgens de Duitsehe wet is een der gelijke stemming slechts mogelyk indien tien pro- T®ïft"v’an dë kiezers zurfcT verlangen en gisteren hebben de kiezers die iets voor de communistische actie gevoelen, op daar toe bestemde lijsten geteekend. Het is een mislukking geworden, want klaarblijkelijk hebben zelfs geen vijf procent der kiezers gevolg gegeven aan den oproep der com munisten. Dezen hebben natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om den strijd te prediken tegen de sociaal-democraten en hoewel de beslissing van het rykskabinet tot het bouwen van pantserschepen in so- ciaal-democratische kringen fel gehekeld is geworden, schynt niemand er in het sociaal democratische kamp er iets voor te hebben gevoeld de communistische actie te steu nen. Te Berlijh 'hebben in bet geheel 413949 kiezers zich uitgesproken voor het referen- „„düm. By de verkiezing op 20 Mfei j.l. heb ben de communisten te Berlijn 61'1000 stem- mqh behaald. Daar te Bertjjn zeer vele over tuigde pacifisten van alle schakeeringen de referendumlijsten hebben geteekend, valt hier een aanmerkelijke achteruitgang bij de communisten waar te nemen. In de provincie is de geleden nederlaag nog grooter dan in de hoofdstad. Zoo toe kenden te Stettin slechts 4642 personen de ly'st, alhoewel de communisten aldaar bij de jongstef verkiezing 16292 stemmen hebben behaald. Te Hamburg stemden 38880 kiezers voor het referendum terwyl er 112000 op 20 Mei voor communistische candidaten hebben gestemd. In het district Dusseldorp Oost behaalden de communisten bij de ver kiezing van 20 Mei 239000 stemmen en slechts 81500 kiezers hebben zich hier uit gesproken ten gunste van het referendum. Te Neurenberg hebben in het geheel slechts 6087 kiezers de lijst geteekend. Het eindresultaat van de voorloopige Ik zeg maar wees geleerd, Dat mooi! maar wees verstandig, Dat ’s mooier nog! en mensch, Vooral wees niet onhandig! van den beroemden Engelsclusi detective HERBERT PORTER. Vrij naar liet Engelsoh door - J. van der Sluys JiAJNfNBM LAÏW. net eeuwieest uer non. Mil. Academie. Het begin der ieestehjkiu-den. Gisteravond K^tiur zijn op liet voorplein der Kon Militaire Academie onder gewel dige belangstelLng- do toosten ter eere van liet lUU-jarig beslaan der K. M, A. oltiel- eel geopend Tevoren had om 7 uur in hol gebouw der K.M.A. do aanbieding, plaats gevonden, van hel geschenk der Bredasehe burgerij aan do jubWecrcndo instelling. Dit geschenk, beslaande ulj een volledig ameublement voor de reuepiiezoal der K.M, A,, is vervaardigil door do firma André Lodens, meubelfabrikant te Breda. De aanbieding geschiedde door den. bur- gi.-moester mr. dr. IV. G.*A. van) Sonabeek aan den gouverneur der K M.A. generaal- majoor H. G. van. ^yowRngen. Do burge- meester sprak een sympaïniek woord, waar na de gouverneur vol bewondering over dit kostbare geschenk, hartelijk dankte. Bij do offioieolo opening der feesten heeft de burgemeester tevons een sympathieke rede uitgesproken.» Hierna vond- de uitvoering plaats van den ulgwneenen feraimarsch (KMA. marsefi) door allo Bxednscho muziek- en zaugver- eenigingeu. Db feestmarseh is gecompo neerd door den heer Louis de Moree, ka pelmeester van de stafmuziek van het 6e reg. inf. Het trio werd gezongen) door allo Bredasche zangvereenigingen. De woorden hiervan zijn van don heer ir. A M. J. J. Smits. De ieestmorweh werd op do jGroojo Markt herhaald, waarna een muziekuitvoering plaats vond. De stud is door de veraerin- gen als ’t wa.ro in een lustoord herschapen- Bijna geen straat of er zijn eerepoorten, groen- en bloemveraieringen aangebracht. Du versiering der Groote Markt is m éen woord overweldigend eu de verlichting der stad, van hot Valkenberg, Markt, van Stad huis en van tal >an andere opt-nliare ge bouwen en particuliere woningen is in één woord feöeriek. Geschenk van de Koningin-Moeder. Nauwns do Koningin-Moeder heeft haar particuliere secretaris, C. 8. Sixma baron van Hoorns tra, gisitetaniddag aan de Kon Militaire Academie oen oud geelkoperen lichtkroon voor do receptiezaal als ge schenk aangeboden, ter gelegenheid van het eeuwfeest. De gou orneur van de Kon. Mi litaire Academie heeft <lit hoog gewaar deerde blijk van belan^tolding in tegen woordigheid van een aantal officieren en, leeraren, benevens don senaat van het lomps cadetten, met do groots to daxik baar heid voor do Academie aanvaard. rreeantleüng maakte een beweging van „Houdt u mij niet voor een slechte doch ter, mimeer, al® ik zoo iets over mijn va- der zeg. Maar ik ben ervan overtuigd dat nïijii vader voor veel dingen talent hoeft do verstandigste en beste man tek we- ^■<1 is. Maar voor het tconeef deugt hfj h by zich Juist in 'n hooM gehaald. Hij speelde vroeger op ver- krollende Heine plaatsen in, Denemarken ABONNEMENTWRDSi per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.88? Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau. MARKT II, ftOUDA, bj| onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. De publioeering van de documenten der Engelsch- Fransohe vlootovereenkomst. Geen referendum over den pantserkruiser. Een echec der Duitsehe communisten. De triomftocht van Dr. Eckener. Naar de „Echo de Paris” met betrekking tot de gelijkertijd te Londen en te Parijs te publiceeren documenten inzake de En- gelisch-Fransche vlootovereenkomst mede deelt, zullen ongeveer dertig documenten in de publicaties worden opgenomen. Met uit zondering van twee documenten zijn al deze stukken reeds gepubliceerd of is de inhoud daarvan bekend geworden. Een der nog niet gepubliceerde documen ten is een memorandum van. Chamberlain, van het belangrijk onderhoud dat hy tijdens zyn verblyf te Parijs op weg naar Genève op 2 Juli met Briand had. In dit onderhoud werden de algemeene lynen der overeen komst vastgelegd. Oo.a. het opgeven van de bezwaren van Engeland tegen het Fransche standpunt inzake de legerreserves en de Fransche toestemming voor de niet beper king van den bouw van kleine kruisers. Deze gedachten worden definitief vastge legd in de beide nota’s van 28 Juni en 28 Juli en in de Fransche nota van 20 Juli. stemming zal eerst einde dezer of begin vol gende week bekend zijn. Dr. Eckener en de bemanning- van de Zeppelin zyn op groótsche w^jize door de stad New-York ontvangen. Per extra-trein werden zij van Lakehurst naar het station van Jersey gebracht, waar da receptieboot van de stad gereed lag. Haaelijk toege juicht door het talrijke pubfek en terwyl een muziekkapel het DuitschlandÜed speel de, gingen dr. Eckener en zijn manschappen aan 'boord. De boot bracht hen naar Bat tery waar de feeststoet werd samengesteld. Voorop ging een afdeeling bereden politie, dan volgden een afdeeling infanterie en een afdeeling cavallerie, daarna de auto’s met de eeregasten. Dr. Eckener, zijn zoon, admiraal Hoffet en de heer Whaler, vertegenwoordiger van de stad New-York, hadden in de eerste auto plaats genomen. Langzaam bewoog de stoet zich, door een dichte menigte luide toegejuicht, langs Broadway naar het stadhuis. Er werd na tuurlijk weer een ontzaglijke hoeveelheid confetti geworpen. Overal waren de Amcri- kaansche en Duitsehe vlaggen, ook de zwart- wit-roode vlag, uitgertoken. Terwyl de muziek het DuitschlandÜed speelde, besteeg dr. Eckener, naar alle kan ten buigend, de trappen van het stadhuis. Daar burgemeester Walker op het laatste oogssblik "crLiHhMgL win .r" "~n be langrijke aangelegenheid naar Washington ontboden was, had de ontvangst door don loco-burgemeester Mackee plaats. Deze wees er in zijn toespraak op, dat de vlucht voor het toekomstige handelslucht- verkeer van de grootste beteekenis is en dat het welslagen aan Duitsehe techniek en Duitschen vlyt te danken is. Hij wenschte dr. Eckener hartelyk geluk met de geslaag de onderneming en overhandigde hem de eere-medaille der stad New-York. Dr. Eckener antwoordde in het Engelsch en dankte voor de hem verleende onder scheiding. Voorts verklaarde hy, dat hy by den aanvang van de reis wist, dat hij met moeilijke weersomstandigheden te kampen zou hebben, doch de reis toch ondernomen heeft, om de luchtvaardigheid van het &chip te bewijzen. Hy geloofde te mogen zeggen, dat het schip de stonnproef goed heeft doorstaan. Commandant Rosendahl dankte voor de gastvrijheid, die hem in Duitschland ten deel was gevallen en -prak de hoop uit, dat deze vlucht de beste vruchten voor het Amerikaansche en voor het Duitsehe volk zal dragen. Nadat nog een toer door de stad was ge maakt, vereenigden allen zich aan een feest banket. Des avonds werd in een der theaters een gastvoorstelling gegeven, waarby ook opnamen van de Zeppelin tijdens de vlucht boven- Amerika, in het bijzonder toen het schip boven het kapitool te Washington vloog, werden vertoond. Vrijdag zullen dr. Eckener en zijn man schappen op het Witte Huis bij een lunch de gasten van president Coolidge zijn. Naar verluidt zal Henri Ford een van de passagiers zyn van de „Graf Zeppelin” wan neer het luchtschip naar Europa terugkeert. euk U hel eiapenlg druppel» D.Q. p.i stegen, wesflialvo de Raad in H921 aan dé Kroon verzoefat, het voorschot to verhoogen tot f 30.000.000 en de bijdrage tot f 710^281.88. De regeering luxsft dit ver zoek afgewezen. Om finantieele en andere rottenen is heT- plan naderiianrii teruggebracht tot 2381 wo- ningeenheden, wolkar bouwkosten nogi aan- merkelijk uitgingwn boven het oorspronke- 1 lijk voor do 3600 woningen geraamde be drag. J Bevolkingsboekhouding. Gisternamiddag is de Commissie voor de Bevolkingsboekhouding, ingesteld bij be schikking van den min. van Binnen' Za- 1 ken en Landbouw van 1 Sopt. j.l. door prof mr. H. W Methorst in een der lo- kalen van het Centraal Bureau voor de Slapstick namens den minister geïnstal leerd. verhuurd - haast tegen onze oigien wil. Op een middag in September kwam er een h *er hij ons, die ons vertelde, dat hij on’.e villa op een uitstapje had gezien en ze gaarne voor oen jaar zou willen huren Mijn vader wijde hiervan eerst niets w* 'ten. liet wa» geen huurvilla, zei hij kortaf Maar de vreemdeling hield aan. Toen bij ton slotte zag, dait zijn kansen slecht ston den, bood hij een huuirsom, die eigenlijk heiilcmaal buiten verhouding tot de waarde van het huis stond, en die ook voor goed1 gesitueerde menschen oen klein vermogion vertegenhvoordigfdlo. Mijn vader, die geen besluit kon nemen, riep mij binnen om mijn meening lu liooren. Ik was ook togen liet verhur wi Ik dacht aan de vele hwrlijkö dagen, dat ik met mijn vader en mijn vriendinnen in dat heerlijke huis doorgebracht had. Want ook ’s winters, gingon we, zoo dikwijls wij ■maar konden er hoen, en dat zou natuurlijk uit zijn, als we liet huis gingien verhureq. Ik ket^k den vrwmdejling van terzijde ongemerkt aan. Hij merkte wel, dat hij aan mij gean steun had Jk zal niet zeg. Vrijheidsbond en het Staatspensioen. De com missie-Lely verklaart zich voor invoering van premievry ouderdomspensioen. Naar wij verneinea, zal de volgende waok een rapport worden gepubliceerd, uitge- brwcht djoctr du ^ciale ooinmiasio uit du Liberale Staatspartij Do VrijMdsboud over de wmscheiijkhoidi en de mogelijkheid van staatspiwionnoerinig. Van die, uit zeven leden bentaaade commissie (voorzitter dr. C. Lady, rapporteur moj. mr E. C. van Dorp) verklaart do grootst mogelijke meer dorheid zich, op de basis vaa punt 7 van het Program van actie van 1922, voor in voering van. premiovrij ouderdomspensioen. In de gedocumenteerde en uitvoerige toe lichting met vele becijferingen, welke aan do wnelusies voorafgaat, wordt om van tal van andere argumenten te zwijgen - o.a. betoogd, dat het vooruitzicht van de kleine uilkeering de neiging om iete er bij te sparen vergrootdat van, liet in 1913 in»gevoerde (allengs uitstervende) staats pensioen een mar*kbara invloed ten goede is uitgegaan op de verhouding tusschen oudere en kinderen en dat de gehuwde vrouwen er bij de bestaande arbeddsverze- koring, ondartks de weduwonrante, het eleolite aFkomen. Betoogd wordt, dat do lasten van de betoogde regeling niet over matig zullen zijn. Do welstandsgirens zal echter andërë moeten worden igercgeld dan bij het overgangfii-stelisel van minister AaL berse het geval is. Het is dwaas, iW hij, die f 1199 inkomen heeft, de volle r 156 ontvangt en Idaarmede zijn inkomen zal mo gen opvoeren tot 11356, terwijl hij, die f 1200 heeft, niets ontvangt. Het pensioen zal roo geregeld moeten worden, dat het inkomen roet do rente samen slechte tot een zekere grens zal mogen stijgen, welke aanzienlijk lager kan worden gesteld. Zes ton verlies op het z.g. 3500-woningenplan. B. en IV. van Amsterdam stellen den raad voor, een bedrag van f 639.&20.&l>i beschikbaar te stellen tot dekking der kos ten, ontstaan door verlies op materialen on voor heb maken van niet nitgevoorde plau- neii voor den bouw van gemeentewoningen in den Buiksloterhani, da Tranavaalbuurt, do Polanenbuurt en Watergraafsmeer. Reeds in 0917, zoo schrijven zij in du toeilichtinn;, waren aan de gemeente bij K. B. twee voorschotten voor een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 14.886.830.- toe- gtkend, benevens een bijdrage van ten hoogste f 325.4Ö4.57 por jaar. Door den oorlog waren de kosten zeer ge- ADVERTENTIEPRUS; Uit Gouda omMrefao (btboorand» tot d«o bMorgkring): 1—6 regels L88, elke regel meer 1.25. Van buiten «Gouda en den bezorgkring: 1—6 regel» L55, elke regel meer 8.88. Advertentiki in het Zaterdagnummer 28 M hflslag op den prjjs. Uefdadigheide-advertentiin de helft ran den piü». INGEZONDEN MEDEDBEUNGENt 1-4 regels UK, «A« regel meer M O* de voorpagina 51 tt kooger. 4 Gewone advertentiün en ingezonden mededelingen bty contract tot ster gereduoeerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataruimte, naties van kleinu loo-iuxüspclei’s, die un hoele leven van de geringe gago moeten leven. Als mijn vader na de voorstelling jlihuis komt, dan liecft hij een gezellijg home waar hij uitrusten kan van do vele teleur stel lingeii die zijn beroep hom bereiden. Wij wonen in ons eigen huis aan de Sjs- kildevej en hebben nog en villa in Skods- borg. IhuiA in dat verrukkelijke huis, di- rtci non mFOresund, bleven we altijd den gehetden zomer tot aan de herfst, ja, soms wol den heelon winter ook. Ik zelf doe een beetje aan schilderen u kunt zich wel voorstelien, dat het landscliap aan de Sund met zijn lichten weemoed, mij veel moge lijkheden) biedt.” ,,U woont”, onderbrak haar begeleider, „als ik goed begrepen het), op het oogen Blik aan de Roekildovej?” „Ja. Dezen winder zijn we nietinSkods- borg gebleven. Mijn vader wordt langza- nwrhand e«v beetje oud «i dtet verre af stand lederen avond als de sdiouiwlnrtrg af geloopen was, werd hem een beetlje te veel. En toen kwam ot ook nog feta anders bij. i Wij hebben dë villa in Skodshon# tijdebjk RUSLAND. De dochter van den Tsaar. Een verklaring der keizerlijke familie. De „Figaro” bevat een uitvoerige ver klaring van de leden <er voormalige Rus sische keizerlijke familfe aangaande de per soonlijkheid van mevr. Tsjaichowsky, de vrouw ,die naar men weet verklaart grootvorstin Anastasia te zijn, een van de dochters vah Tsaar Nicolaas II. Zy beweert te zyn ontkomen aan het bloedbad van Jeka- terinenburg en eischt nu haar rechten als dochter des overleden keizers op. Veel is er reeds te doen geweest over deze vrouw, die door de leden der keizerlijke familie voor ,een bedriegster, of althans een geëxalteerde wordt gehouden, door anderen echter is herkend. Het door grootvors-,tin|Olga, de zuster van Tsaar Nicolaas II, geteekend stuk, is door grootvorst Alexander Van Rusland gecon- idgékeurd door de zoo ize^i-weduwe LMaria irtf^door de groot vorstinnen Xenia en Olga (haar dochters) en door een groot aantal andere familie leden. Aan de hand van getuigenissen van intimi aan het voormalig keizerlijk hof, van gouverneurs der tsaristische kinderen en van medici wordt nadrukkelijk medege deeld dat de vrouw, die zich Mme Tsjai- kowsky noemt en zich voor grootvorstin Anastasia uitgeeft in geen enkel opzicht op dezen naam aanspraak kan maken. CHINA. Hongersnood in de provincie Sjansi. In de provincie Sjansi is hongersnood uit gebroken. Volgens de officieele gegevens zijn hierbij 300.000 menschen betrokken. Deze hongersnood is zoowel een gevolg van den burgeroorlog als van het mislukken van den oogst. De gouvemeur-geenraal der provincie Sjansi heeft een telegram gezon den aan de regeering te Nanking, waarin onverwijld om het treffen van de noodige maatregelen verzocht wordt. Indien niet ty- dig hulp verleend wordt, zal volgens hem de bevolking tot alles in staat zijn en plunde ringen zulJen dan niet meer kunnen worden tegengegaan. Onder de hongerlijdende be volking heerschen epidemieën en er zijn reeds meer dan 300 lieden gestorven. Het Rockefeller-instituut te Peking heeft een speciale afdeeling ingericht voor de bestrij ding der heerschende ziekten. VER. STATEN. poging om over den Atlantischen Oceaan te vliegen. V- Gisteren is een eerste poging om deiyAt- lantischen Oceaan in een licht vliegtuig'over te steken ingezet door kapitein-luitenant ter zee, H. C. Macdonald, een officier van de Engelsche marine, die om 16 u. 51 (tijd van Greenwich) opgestegen is met zyn Havil- land Gipsy Moth, met een span/wijdte van slechts 7.93 meter. Macdonald, die 2b jaar bij reizende looneclgczetecliappiHi en kleine rollen en jarenlang zijn we als maden hout en weer gereisd. Toen stierf mijn vaders moeder en we Worden ploitsoling rijk We orfdenj twee hui zen jn Kopenhagen on wn aardig vermo gen. Twee dagen later waren we al in de hrofdstad om de erfenis (e aanvaarden Toen zag mijn vader een mogelijkheid om zijn hoogste ideaal te zien verwezen lijken .- in het Kpninklijke Theater in Ko penhagen op te treien. Als men do agen ten goed betaalt, kan men veel bereiken. En daardoor kon mijn vader op een keer in het Koninklijke Theater een kleine rol krijgen. Zoo te het jarendang gegaan. Ver der is hij niet gekomen. Maar dikwijls "'an ik het goed aan hem mfken hoo ongeluk kig hij zich voelt omdat men zijn zooge naamd talent niet apprecieert. Om kort te gaanl hij houdt zichzelf voor een mis kend genie! Nu, de schipbreuk, die de liooggestemdc plannen van mijn vader heb ben geleden, heeft gelukkig alleen betrek king op zijn kunst, niet op zijn geld. Het femat ons niet zooftlö de vele duizenden fa-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1