en S” Éts sakken MS NG N, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx 67* Jaargang diandel Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen erij FEUILLETON. urs Langs verborgen wegen.- li. Sanitas Boerderij n nieuw sitraten- land bij te huren. japer --- No. 16901 otterdam, 'worden <M Bureau: MARKT U, GOUDA, GE, -W 30 N EN SPRITS. verkrijgbaar telefoneert1 a Ik UDA. Heb karakter, want daaruit vloeit het succes voort. De Pressa. Een deficit van 35 millioen. De Düsseldorfer Stadsanzeiger verneemt uit welingelichte kringen, dat het deficit Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van der Sluys. 9C88 80 N Gouda, Tel. 809. CT. P. STUK. BUITENLANDgCH NIEUWS. DUH'SCHLAND. Voortvluchtig bankier. Een passief van e«n millioen gulden. Leo Goldschmidt, eenig firmant in de ban- kierszaak Goldschmidt und Gruggenheimer te Neurenberg, is met de noorderzon ver trokken. Zyn schulden beloopen 1.600.000 Mark. Hy zou ook de depotwet hebben over treden. ,,mijn komst meisje een u tele- zij ,.dait detective, van her heelt. 2LEFOON 762 u zoo goed t getuigschriften oudsche Courant, FRANKRIJK. De leider van het otticieele Sovjet-orgaan in Frankrijk gearresteerd. Volgens de „Matin'* is de leider van het officieeie sovjet-orgaan in Frankrijk, Henri Aristide Denys, onder beschuldiging var. militairen tot ongehoorzaamheid te hebben aangezet, gearresteerd. Hy is ter beschikking van den rechter van instructie gesteld. De instorting te Vincennes. Het 17de lyk uit de puinhoopen. Zaterdag is het zeventiende lyk uit de puinhoopen van het ingestorte huis te voor- schyn gehaald. Een misdadig drietal. Vrouw, minnaar en schoonmoeder. Op de beklaagdenbank van het Assisen hof te Chartres zaten drie personen: Made leine Pelletier, Maurice Fertey, Mme. Des- vaux, moeder der eerste, beschuldigd van poging tot moord op den heer Pelletier. Pelletier is de eigenaar van het Hotel du Cheval Blanc, een goede zaak, die hem veel geld inbrengt. Zyn vrouw mocht hem niet lyden, had een innige vriendschap met Mau rice Fertey gesloten, een jongen man, die tn het hotel woonde. Zy wilde echter niet schei den, daar zy in economisch opzicht het leven naast Pelletier nog zoo slecht niet vond. Haar moeder, Mpie. Desvaux, had bepaald een hekel aan haar rchoonzoon en adviseer de dochter en minnaar dus: Ruim hem uit den weg! Dit geschiedde, echter niet op afdoolde wyze, want dp arme Pelletier werd gered, doch hield een blindheid aan één oog over. Vandaar dat het misdadig drietal in de be klaagdenbank zat. Op wonderlijk laconieken toon werd de loop van het drama Verteld. Tezamen had den zij besproken hoe het slachtoffer het best zou kunnen worden afgemaakt. „Schiet *m dood”, zei schoonmama. „Daar voel ik niet veel voor”, had de minnaar geantwoord, „maar waarom doet u het niet?” „Och, als ik maar sterk genoeg was,” merkte schoonmama spy tig op... Overeengekomen werd Pelletier den strop om te doen. De rollen werden zorgvuldig verdeeld: Fertey moest het koord om den nek van den slapenden hotelhouder slaan. Zoodra deze was gestikt, zou Mme. Desvaux voor de verdwijning van het lijk zorgen. De echtgenoote, die „zi^jets niet kon aanzien”, behoefde er zich niet mee te bemoeien. Zy mocht rustig gaan slapen. Te elfder ure werd van het plan afgezien. Er zou toch een revolver Worden gebruikt, door de schoonmoeder aan den minnaar ter hand gesteld. Deze loste vier schoten; twee waren er maar raak „de sufferd”, schold de oude dame en kwetsten den hotelhou der ernstg. De beide vrouwen aarzelden de gevolgen van haar daad te aanvaarden. Madeleine Pelletier ontkende dat ze er in had toege- stemd dat haar man werd gedood; integen deel, ze was hem in het hospitaal gaan op- Gaat Marx heen? Zijn aftreden alk voorzitter der Cen trumpartij aanstaande geacht. Verschillende bladen weten te melden dat ex-kanselier dr. Marx gedwongen zou zyn zyn functie als voorzitter der centrumpartij neer te leggen en dat op den te Dusseldorf te houden rykspartydag zyn opvolger zal worden gekozen. De toestand van zyn ge zondheid, zoo meldt het blad verder, zou het dr. Marx ónmogelijk maken de partij te blij ven leiden. Ook de Vos®. Ztg. ipaakt melding van h’et a.s. aftreden van Marx, doch dit blad zegt den indruk te hebben gekregen, dat niet ge zondheidsredenen, maar politieke motieven Marx tot zyn besluit hebben gebracht. Hy was van opvatting, dat het Centrum tegen over het kabinet M idler Franken een gere serveerde houding moest aannerhen en zich niet verder moest binden. Dit kwam dus hierop neer, dat er van de groots coalitie niets zou komen. Intusschen zou Marx geen succes hebben gehad bij zyn pogingen om zyn meening ingang te doen vinden en dit zou hem er toe hebben geleid als voorzitter der party zijn ontslag te nemen. Als zyn opvolgers worden genoemd oud- minister Brauns, d? candidaat van den katholieken volksbond, en verder de afge vaardigden Stegerwald, Esser en Joos. Uit een vliegtuig gevallen. De „B. Z. am Mittag” ontving uit Zurich het bericht van een eigenaardig vliegonge val in het Jungfraugebied. De luitenant-vlle ger Mauerhofer was met een jongedame, mej. Clara Gerber uit Bern, van het mili taire vliegveld Thur opgestegen om een vlucht te maken, die op uitdrukkelijk ver zoek van de dame boven het Jungfrau- gebied zou zyn. Toen de vlieger zich, by het overvliegen van den Alietschgletscher, naar zyn gezellin wendde, zag hy tot zijn schrik, dat de waarnemersplaats leeg was. Er ïs geen andere mogelijkheid dan dat mej. Ger ber uit het vliegtuig is gevallen en op den 1000 m. lager gelegen gletscher is terecht gekomen. Het lyk kon tot nog toe niet ge borgen worden. Een onderzoek door de mili taire justitie wordt ingesteld. Een bericht uit Thun meldt, dat het lyk van mej. Gerber, die boven den Aletsch- gletscher uit een vliegtuig is gevallen, ge vonden is. POLEN. De staking te Lodz geëindigd. Naar uit Warschau wordt gemeld hebben de werknemers besloten de staking in Lodz en omgeving te eindigen op den basis van het bemiddelingsvoorstel der regeering, vol gens hetwelk een overeenkomst met de werkgevers wordt gesloten why**by een loonsverhooging van 5 wordt toegekend. Dit besluit werd gisteren ook door de vak- vereenigingen goedgekeurd. Heden hebben de textielarbeiders het werk hervat. VBK. STATEN. Twee kinderen van een Sky-Scraper gevallen. Op het dak van een belendend huis verpletterd. Twee kleine jongens, die op het dak van het Surrey-Hotel, m New*-York in tegen woordigheid van hun moeder, de bedrijvig heid op straat gadesloegen, vielen over een hoogte van dertien etages op het dak van het belendende gebouw en werden gedood. De moeder had de kinderen op een laag muurtje gezet, maar zy verloren het even wicht en stortten neer. De moeder viel, toen zy zich rekenschap gaf van het gebeurde, in zwym. Zy is mevrouw Waldeman, dochter van den millionnair Guggenheim, die bij het vergaan van de „Titanic” in 1912 om het le ven is gekomen. BULGARIJE. 130 reizigers geplunderd. In het gebergte op de grens tusschen Bul- garye en Zuid-Slavië zyn, volgens berich ten uit Sof ia,tal rijke overvallen gepleegd. Binnen vijf uur werden door roevers in to taal 130 reizigers beroofd van hun kleeren geld en voorwerpen van waarde. Ook a/uto’s werden aangehouden en geplunderd. Zfj werden onklaar gemaakt om te voorkomen, dat de politie kon worden gewaarschuwd. Je trap op, dia naar de eeme verdieping leidde. Eu terwijl ze naar het geluid vau baar eigen voeuJia^ppou luisterde, kwam moer en meer oen gevoel vau groote ver latenheid over Luw. van de „Pressa” te Keulen ongeveer 3& mll- lioen mark zal bedragen. ENGEL^NK- Hèt lot yairMacDonald. Nog steeds is niets vernomen van den Oceaanvlieger MacDonald. Zaterdagmiddag om twaalf uur was te Londen de hoop dat hy toch nog geslaagd kon zyn, tot het nul punt gedaald. Er is een gerucht dat een schip op den Oceaan in de verte iets van een ontploffing meent gezien te hebben, maar dat klinkt heel vaag en verder is er taal noch teeken van den vlieger gehoord. Men vreest dat MacDonald Woensdag avond om half ti'auif reeds in moeilijkheden verkeerde en lichtseinen ten teeken dat hy in nood verkeerde, heeft uitgezonden. Zulke lichten zijn wanneer zy uit de hoogte neervallen op grooten afstand zichtbaar. Zware stormen. De zware storm woedde de laatste 24 uur boven de Britsche eilanden en bracht groote schade toe aan de kust en over het gehoele land. (lOUkSLIIE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstrek» (WMoreode tot den beaorfkring): 1—i regels L88, elke regel meer BJ6. Van buiten Gouda en dan tmorgkriag: 1—5 regel* 1.55, elke regel meer AM. AdvartentMn in bet Zaterdagnummer M bjjaiag op den prijk Liefdadigheida-advententidn de helft van dan prty*> INGEZONDEN MEDEDKKL1NGKN: 1—4 regela LM. eUoa regal meer IM O» de voorpagina 56 fc booger. Gewone advertentün en ingezonden mededelingen M contract tot «eer geredueeerden prps. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatanrimto. Advertentita kunnen worden ingezonden door tu aar hen kom at van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór da plaataing aan bat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to stfn. WtU had dat* to betook enen? Er was geen twijfel aan: meneer van Dy men had! nve- Johnstrup willen onfloofpen. Dat drin- gi’Tide telefoongesprek was toch zeker maar een uitvlucht. Wat had van Dynnen er mee voor om den man niet te willen ontmoe ten, waarmee hij een paar dagen te voren succeevol onderhandeld had en. op wiens medewerking hij morgenochtend gierekend had’? Ijk keek) om. Daar liep meneer John- strup, die handen in zijn zakken verder. Ho directeur was verdwenen, als hal de aarde hem verzwolgen Hier was iets niet in orde - iets wat ik niet begrijpen kon. mijn vadnr kwam mij in de gedachten, dia in gelukkige stemming in zijn hotel in Skodsborg verlangend naar den volgenden morgen uitkeek. Ik had' het gevoel dat ik hem beschermen, moest voor dat onzegbare, dat dreigend en raacfeeladhtig in mijn ge dachten woelde. En het volgende oogenbllk baalloot ik mijn vader niet alleen te laten ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.88. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oub Bureau: MARKT 81, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. u den even willen om mijn kornet te molden?’’ Zeker. En wanneer hoor ik nader van u? Om oven uur is de opnaane al.” Do Engetscliman stopte het blad papier in zijn zak en g.uf de jonge dame de hand Ik ben er als u mij noodig hebt'*, ant- wojidde hij zachtjes. De deur werd rammelend gesloten. Een oogenhük stond de jonge dame na te den ken terwijl 7.o den deteotive naoag, wie ia sjanko gestalte langzamerhand in den don kere nacht verdween. Even staarden haar oogen in de zwarte duisternis, die drei gend over het stille landschep en over de grijze Oresund lag. Toen keerde zij zich met een zucht om en ging met den portier worden een weg te vinden, waardoor het aan Duitschland mogelyk wordt gemaakt, zon der dat de belangen zijner crediteuren daar door worden geschaad, zyn financieele taak tegenover de geallieerden uit te voeren op een wyze, die voor Duitschland minder ver nederend is. Het ligt toch in de bedoeling het buitenlandsche financieele toezicht op te heffen en eveneens de transfer-clausule te doen verdwynen. Het tegenwoordige sy steem van talryke annuïteiten schynt men te willen vervühgen door een regeling waar bij de bedragen, die Duitschland als schade vergoeding is verschuldigd aan de geallieer den, definitief worden gecommercialiseerd. De onderhandelingen dienaangaande zullen echter onvermijdelijk een moeizaam karak ter dragen, daar o.u. van Engelsche zyde meermalen is opgenierkt, dat de Engelsche belastingbetaler niet het slachtoffer mag worden van financieele schikkingen, die er toe strekken een definitief accoord inzake het herstel vraagstuk te bespoedigen. Een en ander komt dus neer op een her ziening van het thans van kracht zijnde plan-Daiwes in dezen zin, dat een bepaald bedrag zal worden vastgesteld, hetwelk Duitschland aan zyn schuldeischers moet betalen. De grootte dezer definitieve som kan nu nog niet worden aangegeven en ook kan thans nog bezwaarlijk de juistheid wor den nagegaan der berichten, die net voor stellen, alsof van Duitschland niet het uiterste zal worden gevraagd doch op rede lijke wijze rekening zal worden gehouden met Duitschïands prestatievermogen. Het Fransche standpunt schynt te zijn en ‘t Engelsche beantwoord blykbaar gelyk hieraan dat van Duitschland niet meer ge- eischt zal worden dan de bedragen, welke noodig zijn om Frankrijks eigen oorlogs- schulden te voldoen en de bedragen te com- penseeren, besteed aan den wederopbouw van het verwoeste gebied. Dat de Ameri- kaansche bankiers een groote rol zullen spe len by de definitieve regeling der ingewik kelde schuldenkwestie, zou afgeleid kunnen worden uit het feit, dat ook Morgan, de be kende Amerikaansche bankier, die thans te Parijs vertoeft, blykbaar niet onkundig werd gehouden van hetgeen de staatslieden in de Fransche hoofdstad bespraken. Onvermeld mag in dit verband ook niet bly’ven, dat de nieuwe Dawes-commissie, waaraan men het aanzien wil geven, van ge heel anderen aard is, daar zy, in tegenstel ling met de reeds bestaande, eveneens Duit- sche vertegenwoordigers zal tellen. Ook dit kan worden uitgelegd als een vooruitgang. Natuurlyk is er nog geen aanleiding om luid en voorbarig te juichen, maar men krijgt niettemin den indruk, dat er eenige vorderingen zijn gemaakt op den weg, die leidt naar de geleidelijke liquidatie van het herstelvraagstuk. Ik nam oen rijtuig en reed naar jykoJs- boirgi. Al.ee zou goed gegaan zijn als ik Piiet inidxlen op dm weg naar Klampenborg een ongeluk gehad had.* Maar hier js het hotel. Als wilt zijn op den knop te dnü&nn in ieder gev-1 diaiuk ik u hairteljjk voor uw vriendelijkheid, meneer.” De Engelschman legde ziju liand om de bronzen leeuwenkop, die in de post van het hekwerk aangebracht was on trok aan He- bel. Men hoorde in het donkere huis dof een bel overguan. De jonge dame maakte haar Iwuid los uit haar mof, roikte die don Engelechman, terwijl deze zijn hoed afnam. „Mag ik mij even zei hij met een klei ne buiging, „aan u voorstellen. Ik heet Herbert Porter.” De jonge dame keek hem vol belangstel ling aan .Heroert Porter?” herhaalde zij is de naam van den beroemden die een tijd geleden dat raadsel vliegongeluk in Stockholm ontdekt Bent u familie van hem?” De Engolschman gllilmlachltle. „Deee de tective”, antwoordde hij, „deze Herbert Porter, juffrouw Carstens, ben ikzelf. Ik ben op mijn, terugreis van Stockholm.” ,,U, in eigen persoon?” herhaalde d jonge dan» met onverholen Irewondelring. „Bent u Mr. Porter? Ben ik dan zoo toe vallig den rechten man tegeugökömen? Zij keek hem eenö goed aan. „Vertelt u ’t mij eerlijk, meneer Portier Is er voor mij eenige reden om bezorgd te zijn?” Hij haalde de schouders op. „Daar is dieustuieisjo kunnen meegoven. lx zal in de hall even een paar woorden schnjvon. Wijt u zoo goed zijn een paar minuten mee te gaan...’ ,,Do schrijfkaoner is op do eerste verdie ping”, zei de nachtportier oen best-je uit zijn, humeur. „Niet noodig zei Herbert Porter; brief papier en een vulpen heb ik bij me. Als u zoo goed wilt zijn Hier is al een tafcj on een stoel, juffrouw Carsteitó.” Het iongo meisje schreef een paar rebels op het dunne mailpapier, dat de Engelscb- man liaar gegeven had en gaf het met een woord vau dank terug. „Eén ding nog’, zai hij; ,,rJ zoo midden in de nacht zou uw beetje bang kunnen maken. Hebt foon?” „Ja.” „Zoudt De auto, waarin Herbert Porter zat raas de door bet nachtelijk Kopenhagen en hield eindelijk voor oen vriéndelijke villa stil; de witie gevel Huhemerde deftig-eenvoudug tusschen do berxen van de Koskildevej. Hi* belde. Een raam weid verlicht het ven ster werd geopend en een skiu riep naar noden „Meneer Porter l^a het bevestigende antwoord riep de stem „Een «ogenblikje.” Een paar seconden later kwam een vrou wengestalte vlug de trap af. De de*ir ging kraikemjJ open en een slaperig meisjesge zicht kwam in de voordeur. „De juffrouw heeft getelefoneerd moest u dit geven.” „Heel goed Dan, je wel kind.” Herbert Porter ging schuin het trottoir over en liet het licht van zijn zaklantaarn op het carton, dat hij in de hand: hield, schijnen. Op het witte papier waren de scherpe trekken van een geweldigen lieeraciherekop algebeeld. Het vooruitspringende voorhoofd en de lialf gesloten oogen dirjukten ongewo ne wilskracht uit. Maar de mond, die even open was en de breede, baast vierkante kin gaven aan dit raadeelaohtigo gezicht een uitdrukking van ingehouden wreedheid. *j (Wordt vervolgd) Een nieuwe Davecoommïssie, Hel vraagstuk der Duitsche herstelsehuld. Volgens de Times hebben de besprekingen tusschen Parker Gilbert en de Engelsche re geering ten. doel gehad, zoo spoedig moge lyk een einde te maken aan de beperking van de Duitsche souvereiniteit. Voor de bij- eenroeping der commissie van deskundigen, waartoe te Genève is besloten, zyn reeds goede voorbereidende werkzaamheden ver richt. De Engelscho regeering zal zich niet verzetten tegen de bespoediging van een de finitieve regeling van het vraagstuk det schadevergoeding, doch stelt zich op het standpunt, dat aan de Engelsche belasting betalers geen nieuwe lasten mogen worden opgelegd. De deskundigen van het departe ment van de schatkist zijn ten aanzien van de meening, dat binnen zes maanden een regeling zal worden bereikt, niet zoo opti mistisch als hun Duitsche, Fransche en Amerikaansche collega’s Parker Gilbert, Poincaré en vele Duitsche staatslieden, be nevens een groot aantal invloedrijke Ameri kanen gelooven, dat het oogenblik voor de definitieve vaststelling van de Duitsche schadevergoeding is gekomen. Volgens de Chicago Daily News is Parker Gilbert er in geslaagd om lOhurchiH er toe te bewegen, dat Engeland door obstructie de a.s. confe rentie over de Herziening van het Dawes- plan niet zal belemmeren. Parker Gilbert stelt er prys op dat de conferentie tusschen 10 November en Maart a.s. zal worden ge houden, dus na de presidentsverkiezingen in Amerika en voor de parlementsverkiezingen in Engeland. De New York Times beweert, dat Parker Gilbert, Baldwin en Churchill het reeds eens ztfn geworden over de instelling vah een nieuwe Dawescommissie, wier taak het zal zyn het bedrag der schadevergoe ding definitief vast te stellen. De Parijsche correspondent van dit blad noemt het zelfs waarschijnlijk, dat ook zonder medewerking van de V.S. de Duitsche annuïteiten tot 2 milliard mark verlaagd kunnen worden en dat, indien Duitschland er in slaagt een vol doende bedrag van de obligaties te plaatsen, het op een verdere overeenkomstige vermin dering van de annuïteiten zal kunnen reke nen. Het resultaat der inleidende besprekingen te Parijs waarbij ook Churchill tegenwoor dig was wordt zeer gunstig genoemd en mag men aannemen, dat binnen afzienbaren tyd, „de onderhandelingen inzake de liquidatie der oorlogsschulden in eën actief stadium zullen komen.” Het wachten is nu blykbaar op een Duit- schen stap en zoodra Berlyn het desbetref fend initiatief heeft genomen, zal vennoe- I dely'k niets meer in den weg staan aan een betrekkelyk spoedige bijeenkomst der des kundigen in de Duitsche hoofdstad of waar ook in Europa. Wanneer de besprekingen der experts zullen verloopen in den door Duitschland gewenschten geest, zal er een einde komen aan de beperking van Duitsch- landasouvereiniteit. Immers: getracht zal huig liiet veel vaa to juürouw C^r- sieuri, maa<r Loch schijut do zaak mij mot aniularubaiuit eu ik wil mij or wel mee bonwo.eui. lu de hall werd licht gemaakt. Een sleu tel werd omgudraaid en de nachtportier kwam de trap af Hij uum ziju pet ai en opende het tuinhek. Jufrouw Cagsteos?” zei hij verbaasd, toen hij de jonge dame zag, „zoo laat in de nacht? ,,Ja' antwoordde de jonge dunne, ,,ik heb een ongeluk mot mijn rijtuig gehad Dezo lieer was zoo1 vriendelijk mij te ver gezellen. Heb je een kamer voor mij, por tier?” „Zeker, juffrouw. Moet meneer ook een kamer hebben?” „Noen”, antwoordde Herbert Porter glim lachend, „ik ga naar Kopenhagen.” Eu terwijl hij zich weer naar de jonge dame toewendde, zei hij „Eén ding zou mijn werk erg; vergemak kelijken als ik van dezen intereesanlen meneer Johnstrup eon foto had.” „Een foto!” antwoordde juffrouw Car- stans glimlachend„niets gemakkelijker dan dat, Mr Porter. Ik heb u al verteld dat ik oen beetje schilder. En omdat ik vond dat meneer Johnetrup zoo’n interes sante kop hoeft, heb ik Ivein udt het hoofd nageteekend.” „Hebt u die toekening hier?”' „Neon. Helaas niet. Die ie in onze wo ning aan de Roakildevej. Als u haar zo’udi willen halen „,...daa zou ik u een briefje voor het 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1