KEN OON. lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN;, OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOCDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. No. 18902 /kbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. verslapping Langs verborgen wegen. HOORWEG. (te. n men lijdt. >1.— en Haag. ai. en gjjig niet en ig maakt. genezen. chauffeur tikte in afwachting aan zijn itten aan- (Slot volgt) |llllliiiiiiiiii!,Tllllllllll!lllOP||l|l^ oor ike »rd. Ice dagen letten in ermt zich infectie’» 00.- iere gevallen, jene slaptetoestan- •ing brengt. Een e gestellen verdra- e proef van. Maar ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den .boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijiks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. water en de stralende zon overwon;, glim lachend als een ontwakend kind en schoot haar stralen neer op de Noorecho landen. De heer, die ongeduldig aan do landings brug heen eui weer liep, trok bibberend zijn jas dichter om zioli heen en keek zoo nu en dan de weg af, die naar Hollerup gaat. Een zatöht gebrom werd waarneem baar in de stilte van den morgen/ on werd langzamerliand luider. Een paar minuten later kwam om do bocht van. den landweg een auto in snelle vaart aanrijden. Uit de wagen, die met een schok bij de landings brug stopte, stapten Directeur van Dymen en een jongere man, die zorgvuldig eenige voorwerpen in den wagen terecht legde. Goed en morgen, meneer Carstens”, «ei van Dymen, terwijl hij den tooneelspeler da hand gaf. ,,U overtreft mij nog in stiptheid. U veroorlooft mij, dat ik umijn operateur voorstelMieneer Skaneen is een der flinkste assistenten in de film- brainche. U zult wet met zijn opname te vreden zijn, denk ik. En nu zullen we, als u ’t goed vindt, het kortje eindje maar te voet gaan. Ik zou u onderweg nog gaarne een paar instructies willen geven. U, inijinheer Skanisen, wilt wel nakomen in do auto niet uw apparaat. Zoo, m/ijp- heer Carstens”, begon de directeur, terwijl hij zijn hand vertrouwelijk op de arm van den tooneelspeler legde en langzaam met hem verder wandelde. ,,Uw rol zal, zooals ik u in ’t kort reeds vertélde ongeveer zoo zijn Meneer Johnstrup speelt in onze film Bleekzucht 8 Maag of t, zwaarten in uitslag, roode n enz. op elke Rheumatiek, ‘.ver, leverstee- Ue ziekten van i geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- oote Markt 7, heeft verklaard dat by in den nacht van 4 October een bericht opving van het radio grafisch station van Kaap Finistère in Spanje, waarin slechts aan alle schepen, die langs een aangegeven plek zouden varen, verzocht werd een onderzoek in te stellen naar een wrak of een visschersschuit, die zou zyin aangevaren. Intusschen heeft Leygues, de minister van marine, een onderhoud gehad met mr. Bas- devant, juridisch expert bij het ministerie van buitenlancüsche zaken, terwyd hij tevens de verzekering heeft gekregen van den Griekschen gezant te Parijs, Politis, dat de „Ekaterina Goelandris" de haven van Rot terdam niet zal verlaten vóór dat de gehe de zaak opgehelderd is. RUSLAND. Een nieuwe „zuivering”. Stalin heelt in de eerste redevoering, dio hy sedert zyn vaeantie heeft genouden, de noodzakeiykneid bepleit van onueidruKXmg der reactionnaire neigingen onder die com munisten, die ten gevolge van. de huidige economische moeilijkheden den moed be ginnen te verliezen. Zy eisciien een wyzi- ging van de industneeie politiek der regee ring, waartegen Stalin zich met kracht ver zet. In een speciale zitting van de discip'inaire commissie der communistische party te Moskou heeft Staiin de overhand over de gematigden verkregen. Besloten werd zes partyJeiders van hun posten in Moskou te ontheffen en de party te zuiveren van alle hooggeplaatste leden, die niet vast in de leer zyn. De centrale commissie der communisti sche party heeft een officieele waarschu wing gericht aan alle communisten te Mos kou en andere gleden, om zich te hoeden voor leiders, die de beginselen van Lenin niet meer volkomen trouw zyn gebleven. Hun weifelende houding beteekent de ver nietiging van de socialistische idee, aldus de waarschuwing. Het lot van Trotski. Het Volk meldt, dat het orgaan van den Lenm-bond zyn bewering aangaande het harde lot van Trotski en zyn meae-bannelin gen staande houdt en het voigenue mede deelt; Er was door den Leninbond een commis sie benoemd, die by de Russische amoassade had te protesteeren tegen de „langzame vernietiging van de Russische Leninistische bolsjwisten”. Zaterdag meldde deze commissie zich aan by de ambassade. Krestinski was niet te spreken. Het was na kantoortijd. Maandag poogde de commissie opnieuw Krestinski te spreken te krygen, maar de ambassadeur was op reis. De delegatie werd toen ontvangen door den secretaris. Deze noemde de berichten over den toestand der bannelingen burgeiiyke leugens, waarna de delegatie opmerkte, dat dit ook was gezegd van de berichten over de verbanning zelf. Maar deze waren toen maar al te waar ge bleken. uea rol van dictator. Hij heelt zijn macht misbruikt door de dochter van zijn inaarl schalx - that benf u - tot een liefideaver- lioudiing te dwingen, terwijl de vader zij a leien dagelijks voor zijn heer in de waag schaal stelt. Het drama «poolt ongeveer m bet jaar 1830. De koniüg vertoeft op een donkere nacht op een van zijn landgoede ren om de dochter vaan ‘n veldheer te bedoeken, die daarheen is gebracht. Dus, deze bedrogen vader, deze inaair- schallk, dat bent u. Een intrig’eereijde hop man Imeft den maarschalk een briefje ge geven, dat de xoning aan de dochter ge schreven had. De maarschalk, die de band schrift van zijn vorst natuurlijk kent, komt buiten zichzelf van woede, verdriet en jaloezie, vliegensvlug in het land terug. De heele nacht sluipt hij rondom het huis. Eindelijk, tegen den morgen, ziet hij, dat de voïöt het huis verlaat en den weg •noemt, die naar het tuinliek gaat. Achter struikgewas verschuilt zich de verbolgen vader. Juist als de vorst bij de tuinpoort komt en de hand op de klink tegit, vliegt /h maarschalk uit de struiken naar voren, trekt zijn pistool en richt dit op den vorst. il>» maarschalk geeft vuur en de vorst valt neer. De maarschalk «laat een poosje stok stijf. Dan komt ineens het beWusteijn wat hij gedaan heeft. Hij rukt del poort open en laat zich op het lijk van den konitig vailen. Mensehen komen aanloopen. Men neemt den maarschalk. die geen weersta..d biedt, gevangen. fiOUDSCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—<5 regels 1.30, elke tegel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regél meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. ïzen wil. verdronk bij. een poging om op de rotsen te springen, doch de anderen slaagden erin legen het aanbreken van den dag den bega- nen grond te bereiken. Het kustvaartuig „St. Brandon” verging in de buurt van Tobermory. Eerst werden vuurseinen afgegeven en toen het schip be gon te zinken, sprongen zij in de booten. Op het laatste oogenblik konden de schepelin gen nog gered worden door een trawler. Het stoomschip „Duke of Krgyll”, van de lijn Belfast-Heysham geraakte Zaterdag1- ochtend in een storm, die een snelheid van bijna 70 mijlen per uur bereikte. By hel binnenvaren te Heysham werd het schip tegen de stormpier geworpen, en wel met zulk een kracht, dat de romp en een groot deel van het dek beschadigd werden. Dé Kanaalstoomboot van de Southern Railway, de „Vera”, die Vrijdagnacht van Southamp ton naar Jersey vertrok, met 112 passagiers aan boord, moest nabij het eiland Wight een schuilplaats zoeken en arriveerde 24 uur te laat op de plaats van bestemming. Te land was de materieels schade zeer aanzienlijk; boomen en telegraafpalen knap ten als riet af of werden in hun geheel ter aarde geworpen. In Zuid-Wales, in de Rhondda-vallei, werd het water gevaarlijk opgejaagd en in vele streken werd het spoorwegverkeer belemmerd door boom stammen, palen en andere zaken, die door den storm waren neergesmakt. FRANKRIJK. De ramp met de „Ondine”. Het onderzoek naar de toedracht van het gebeurde. Waar ligt de gezonken duikboot? Er is in Frankrijk al heel weinig drukte gemaakt van de gruwelijke ramp met de duikboot „Ondine”, die de vorige week door een Grieksch stoomschip in volle zee voor Porto werd geramd en met de bemanning /an 43 koppen ongemerkt in de diepte ver dween om niet meer boven to komen. Begint men langzamerhand ongevoelig te worsen voor de catastrofen, die elkaar in den laat- sten tijd zoo snel opvolgen? Natuurlijk is er op het oogenblik wel een enquête gaande naar de oorzaken van de ramp. Zoo werd den heer Waquier, admi nistrateur der marine te Toulon, opgedra gen een onderzoek in te stellen naar de onvolledige draadlooze berichten, welke door het s.s. „Aibert-a-Leborgne” over het gebeurde werden verzonden. Het is geble ken dat de kapitein van dit schip s nachts van het thans te Rotterdam liggende Griek- sche schip, de „Ekaterina Goelandris”, waarmede de duikboot in aanvaring kwam, het eerste draadloos bericht ontving over de aanvaring, waarin de zaak echter als een ongeval zonder beteekenis werd voorgesteld. Vandaar dat ihy er geen groot gewicht aan hechtte en zich niet haastte het door te seinen. De Grieksche kapitein wordt er echter van beschuldigd wel degelyk te heb ben geweten dat hy een duikboot had ge ramd. De marconist van de „Alberte-Leborgne” Er lag een dikke witte nevel over de grijze wateren van de Oriesund. Ver in het Oosten, achter de nauw zichtbare oevers dier Zweedsohe kust, lag een vurige streep boven de horizon. Mot gloeiende pijlen lioorde tiet licht van de komendh dag in de zware neveimaesa’ö door, die onwillig moesten wijken. Een kwartier lang duurde deze verbitterde strijd tusschen dag en nacht Toen verdwenen de nevels in het Avonturen van den beroemden Ëlngelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van der Sluys. betreft de quaestie der geoefende reserves, welke een impasse veroorzaakte in de voor bereidende ontwapeningscommissie in Maart 1927. Geen enkele andere verbintenis is door één der beide regeeringen aangegaan. Het Fransehe Geelboek dat geJyktydig het licht heeft gezien, heeft ten doel aan te toonen: lo. dat de Fransehe en Engelsche In ’t vroom gemoed, als in de zee, eene diepte, die niet in roering komt onder ’t spoken der stormen. legerreserves aanvaardt en Frankrijk de Engelsche ten aanzien van de beperking van de vloot naar categorieën, omdat men zoo doende althans tot eanig resultaat komt in plaats van star aan eigen opvatting vast te houden en zoodoende niet verder op te schieten. Met de publicatie van de antwoorden van de Japansche, Italiaansche en Amerikaan- sche regeeringen, het eerste gunstig, de twee laatste ongunstig en naar den inhoud reeds vrywel geheel bekend, besluit het Fransehe Geelboek. BUITEN LANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De crisis in het Centrum. Dr. Marx’ oordeel over de verkie zing van Hugenberg. Voor gedelegeerden der Centrumparty in het kiesdistrict Mastenburg (Anhalt) heeft de oud-kanselier dr. Marx Zondag een rede gehouden, waarin hij volgens de „Germa nia” o.a. deed opmerken, dat hy niet om politieke redenen zijn ambt neerlegde, maar wel degelyk om gezondheidsredenen. Ten aanzien van de houding der Centrum party tegenover de regeering, aldus Marx, hebben zich in de jongste zitting van het party-bestuur geenerlei meeningsverschillen aan den dag getreden. Ook de leidende mannen der Centrumfractie zijn, zooals ik herhaaldelijk heb kunnen constateeren, vol komen eensgezind. Het doel van het Cen trum is by elke kabinetswyzging de vor ming eener sterke regiering, die kans heeft op een langen levensduur. Vooral voor de oplossing der groote moeilijkheden der eerstvolgende maanden is een sterke regee ring noodzakelijk. De verkiezing van Hugenberg noemde Mauz een gebeurtenis^ waarvan de ernst niet mocht worden onderschat. Ze beteeken- de een bedreiging van den binnenlandschen vrede in het ryk. ZWITSERLAND. Het gevaar voor bergstortngen. Ontruiming van woningen. Het gevaar voor nieuwe bergstoitingen in de buurt van Bellinaona (Tessino), waar eenigen tyd geleden een aanzienlyke rots massa in het dal is gestort, is den laatsten tyd zeer toegenomen. Heden zyn alle huizen in de gevaarlyke zone ontruimd, meer dan 30 gezinnen zyn elders onder dak gebracht. Brandweer en een afdeeling pioniers hou den de wacht by den wandelenden berg.” ENGELAND. Zware storm. Groote materieeie schade te land en op zee. Omtrent de zware storm welke Zaterdag nacht op de Engelsche kust heeft gewoed, wordt thans nog gemeld dat verscheidene kleinere vaartuigen zyn vergaan. Van een dezer schepen heeft de bemanning den nacht van Vrydag doorgebracht op een rif naby Wigstonshire, waar het vaartuig ge strand was. Het bleek een trawler uit Du blin te zyn, die door hemelhooge zeeën op het droge was geworpen. Een der mannen beetje uit de hoogte. „Wanneer komt hij terug?” ,,Om vijf uur pas.” Herbert Potter* keolc op zijn horloge. Hot ww nu kwart over drie. „Hebt u er eoniig iifeo van, waar hij op het oogenblik ..Hij iö op het bal bij Graaf Kjelland autwoordde de portier. Die detective knikte. Hij tastte ini zijn zak on liet een geldstuk in de luuut van den ouden glijden. „Zoudt u mij willen zoggen waar Graaf Kjelland woont?” Hot knorrige gezicht vau den ouden por tier klaarde op. „Graaf Kjelland woont in de Frederiks- bergtifllee, hoek Alhambravej”, zei hij op oen heel wat beleefder toon dan eerst. „Dank u zeer.” En weer raatfde de auto venter naar liet Zuidwesten toe. Het Renaissttwicepaleis van Graaf Kjel land kwann blinkend wit uit tasschen de rij villa’ö, die aan beide zijdfen van d* Fmlerildsliengallee staan, als een schitte rend slot van een s/prookjefjprinses. Hel wiegend rhythime van een wals trilde zin gend door die nacht en een hondettlvoudig gewirwar van vroólijke stemmen klonk als een koor van levensvreugde door tot de stille straat- De auto hield met een schok stil voor het hoofdportaal. De portier in zijn prachtig livrei, den pet. „Naar het huis van den hoofidcommissa- ris van politie!” Het oude Raadhuis, waarin het hoofdbu reau van de Kopenhagener politie iö on- Jergebracht was nu, midden in de nacht, spaarzaam verlicht. Een eenzame w&obt liep voor het ouderwotsohe portaal stamp voetend hoen en weer. Herbert Porter liet de auto stoppen. Ik zou den hoofdoomaniesarisi gaarne willen spreken De wacht groette en wees naar links. „Het huis ligt aam de voorzijde bij de Veetervoldgade, meneer zei hij beleefd”. Maar n/u nidddbn in de nacht....’1’ „Naar de Vestarvol|dgede’'\ onderbrak Herbert Porter, en met ’n paar rukken ze*te de auto zich in beweging. Ik moet den bóofdoommdsearis spreken regeeringen door hun poging om het op ma ritiem gebied eens te worden, in de iijn bleven van hetgeen op de Ontwapeningscon ferentie werd voorgesteld; 2o. dat men hier reden had aan te nemen, dat Amerika zich met de gemaakte afspraken vereenigen zou en dat Frankryk alles gedaan heeft wat het kon om Amerika’s adhaesie te verkrijgen. Het eerste doel wordt beoogd door de pu blicatie van verschillende uitingen van jhr. Loudon in zyn qualiteit van voorzitter van de Voorbereidende Ontwapeningsconferen tie, waarin de Nederlandsche gezant te Pa- rys de wenschelykheid betoogde, eerst van afzonderlijke voorstellen der regeeringen, later, toen dit niets verder bleek te bren gen, van het houden van besprekingen van kanselarij tot kanselarij, om te trachten tot een gemeenschappeiijken tekst te komen. By de onderhandelingen tusschen Engeland en Frankryk -werd op 28 Juni 1928 door Engeland het definitieve voorstel gedaan, hetwelk de basis van de overeenkomst ge worden is. Volgens de gepubliceerde corres pondentie geeft de Fransehe regeering toe dat zy haar oorspronkelijke voorstel nopens de beperking der globale tonnenmaat defini tief liet vallen omdat zij, nu slechts de aan bouw van twee nieuwe categorieën van oorlogsschepen buiten de te Washington ge noemde beperkt werd, alle vrijheid behield ten aanzien van de andere types, die een speciaal verdedigingskarakter hebben en haar daarom in het bijzonder interesseèren. De instructies, aan den Franschen zaak gelastigde te Washington gezonden om een en ander te verklaren en waarvan men ver wachtte, dat zij de Amerikaansche regee ring zouden overtuigen, worden in extenso publiek gemaakt. Als sterk argument voor Amerika’s ad haesie beschouwde Briand het feit dat, waar de kleinere categorieën kruisers niet ge limiteerd werden, Amerika er daarom net zooveel kon gaan bouwen als het wilde, in dien het in dit opzicht met Engeland gelyk wenschte te komen. De perscampagne, die vooral in Amerika tegen de overeenkomst ontstond, maaÉte dat men het gewenscht achtte de juiste strekking van het document zoowel van Engelsche als van Fransehe zy’de nogeens tegenover de Amerikaansche regeering uiteen te zetten. Daartoe dienden van Franschen kant twee in dit Geelboek opgenomen documenten, gericht tot den Franschen zaakgelastigde te Washington en die ten deel'e reeds uit de onbescheidenheid ƒ- - -Horan-Heanst bekend zijn. Van Eng-, zijde “AT^.?ïï.“’ïdere reswrmpm wat diende daartoe een teteg-ram van Lord cL hendun aan den Engelschen zaakgelastigde, in het Engelsche Witboek onder no. 24 op genomen, waarin de lezing als zou Engeland opzettelijk Frankryk te land, en Frankryk Engeland ter zee, vryilaten, uitdrukkelijk bestreden werd en betoogd, dat de ontwape ning erdoor bevorderd wordt, indien Enge land de Fransehe stellingen op het stuk van Do o.ude portier, die slaperig voor zijn wnstertje zat, wenkte afwijzeiid mot de hand. „Hij is .niet thuis”, zoi hij knorrig een beetje uit de hoogte. Het Engelsoh- Fransehe vlootvergelijk. Publicatie van een Engelsch Witboek en een Fransch Geelboek. Het thans verschenen Witboek met be trekking tot het Engelsch-Fransch vlootver gelijk vermeldt het gesprek op 9 Maart tus- gchen Briand en Chamberlain te Genève ge voerd, waarby Chamberlain, na het uit spreken van zijn spijt over de meeningsver- schil'len tusschen Groot-Brittannië en Frank ryk betreffende de maritieme en militaire vraagstukken, de aandacht van Briand vestigde op de gewijzigde voorstellen var. de Britache Admiraliteit en het denkbeeld opperde, dat indien de Franschen een con cessie konden doen op maritiem gebied, de Britsche publieke opinie er waarschynlyik in zou toestemmen, dat de Britten op mili tair terrein iets zouden toegeven. Ander zijds kon Groot-Brittannië niet zijn stand punt prijsgeven, wat betreft de quaestie der legerreserves, tenzij een dergelyke conces sie kon wonden gerechtvaardigd door een soortgelijke concessie van de zijde van Frankrijk op maritiem terrein. Briand be loofde de voorstellen der Britsche Admira liteit aan het oordeel der Fransehe vloot- autoriteiten to onderwerpen. Daarna volgen de nota’s, gewisseld tus schen de Britsche en Fransehe ministers van iBuitenlandsche Zaken, welke leidden tot aanneming van het compromis, waarvan de bepalingen reeds door de bladen zyn ge publiceerd. Het Witboek zegt verder: De gezant van Groot-Brittannië te Berlijn deelde 4 Augus tus aan Chamberlain mede, dat de Duitsche regeering eenigszins verbijsterd scheen te zjjn door het bericht van het Engelscn- Fransche vlootcompromis en vreesde, dat het een of andere concessie van den kant der Britsche regeering impléceerde betref fende de beperking van de strijdkrachten te land. De gezant vroeg verlof aan de Duitsche regeering de verzekering te geven, dat het vergelijk niets bevatte, dat onver- eenigbaar was met het verdrag van Locar no. Chamberlain antwoordde 5 Augustus met een machtigiryr voor zulk een verzeke ring en voegde hieraan toe, dat de tekst zelf uitsluitend betrekking had op de vloot- beperking, doch dat er een overeenkomst met de Fransehe regeering bestond, tot stand gekomen vóór dat de tekst van het compromis was opgesteld, hierop neerko mende dat indien de Fransehe regeering met de Britsche regeering tot overeenstem ming kon komen, in de quaestie van de vlootbeperking, laatstgenoemde regeering bereid zou zyn haar verzet op te geven tegen het standlpunt der Fransehe regeering stal in de hand, aam zijn stook muur du auto toe. „Kunt u zou-gen dat ik de hoofiteommis- aaris der politie even te spreken krijg?’ Du portier haalde zijn schouders/ op en aui op beleefden toon ,D*ö commissaris i« tien, minuten geleien weggereden. „En waarheen? „Ik weet het niet. Waarsushijnlijk niet iiiaar huis. Een van de inspecteurs heelt hem opgebold.” Herbert Porter dankte terwijl hij zijn hued afnam en ging langzaam naar zijn auto toe. Ik heb vandaag geen geluk”, mompelde hij. Toen tastte hij in zijn zak en betaalde den, ohauflieur. Ik heb u niet meer noodag. Een paar minuten later was de auto ver dwenen. Herbert Porter stak zijn handen diep in de zakken van zijn overjas en ging langzaam en mufenkend door de Frcde- riksbergallee in de richting van de Vester- brogaiie. En terwijl hij met zware passen verder liep kwam er een donkere uitdruk king op ztj n gelaat en een grimmig lachje verduisterde zijn trekken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1