TcLa^t THEE VANYSENDYK'5 'koffie Sigarettenkokers WO Ms* WnbiH Een reuzengemak voor de Huisvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN - llimecrl II op dil Blad “VALET Irvings Gist-Tamine «M MMO0» sa «MOMI «Ma GIST IS LEVEN IELE DUIZENDEN LEZES en lezeressen opmerkzaam dat er geen boter publiciteitsmiddel in Gouda en omgeving is dan de ZATERDAG-EDHTE van de mntiE tinm A. Vingerling, Brandstoffenhandel Spoorlaan ANTHRACIET 20/30 2.30 (groot van stuk) idem 30/50 2.50 Goudsche Vraagbaak Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard, en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. 4’|2 °,o Pandbrieven a 99‘|2 No. Iff Dit bla EN GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND: FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN, GOUDA FE feiligheidsscheermes Slijpt Zichzelf Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT NIE1 BERGAI NIEUW] Langs L limiElllIlQliiiii 11. Het Voedselvraagstuk Molenaar’ Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. EISCUT VEEL VAN DE HUISVROUW Bloedarmoede - Zenuwzwakte - Algemeene verslapping Jïï2u---i-“ftCTï 11SS JAARBOEKJE Goudsche Vraagbaak PRIJS 25 CENT. De VELO blijft steeds DE BESTE electrische machine" VELO Waschmachine Mij,, L.Tiendeweg 53. Gouda Als Gij lijdt aan trage ontlasting, gal. slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering enz. neem dan Wortelboer’s Kruiden of Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortel- boer van Oude Pekela en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar A 60 ct. bij Apothekers en Drogisten. Pandbrieven f 47.000 000.— 2102 12 Gruis en steenvrij. Mr. A. J. S. VAN LIER A 6 fl. 11- Den Haag. QMT TAMINl-TAOLrmM a U nd KW KES KHMELUU HSIMMBUBN elke regel meer f 0.12H, mits contant aan ons Wij hebben, voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vaakgesteldn.l. van 18 ge wone regel» EEN GULDEN 111 Vrij i Bureau: MARKT 91 Uiterste termjjn voor ZATER DAGMORGEN 9 uur. en eveneens voor het annon- ceeren van aanvragen en aan biedingen van KOOP en VERKOOP voor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL Avonturen v i louw.i HUJN f 0.7B. f LBO. ff S4Q, ff fe* ABONN per kwarti Franco pe. Abonnei bij onze a Onze bu Redactie '1 PRACHTS0RTEER1NG TEL. 517. 10 De' Heer en Mevrouw TEN BRUGGENCATE- Bbbkenkamp danken hiermede voor de belang stelling, bij de geboorte van hun Zoon TEUNIS ondervonden. Rijswijk, October 1928. Vondellaan 8. alsook van HUUR en VERHUUR Voor de primitieve mensch, die baby heet, is er slechts één vraagstuk Als de voedselkwestie ia opgelost met de hulp van Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR Co. WESTZAAN. H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 192S, ’»-Bo»ch 1924, R’dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. Wij maken onze Zend vooral vroeg in. BESARANDEERDE OPLAGE MINSTENS 6160 EX I Die vaak door gebrek «air hulp te kampen heeft mat neuralgie en hoofdpijn UNuenToaNtagM. K Hiomt MBttCME antfUM DE»KMN «ft «Imo ateMeaatai In alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte of algemeene slaptetoestan- den, is de Sanguinoxe het middel dat snel en afdoende verandering brengt. Een groot voordeel van de Sanguino.se is, dat zij ook door de zwakste gestellen verdra gen wordt en geen schadelijke bijwerkingen vertoont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gy de echte Sanguinose hebt. WACHT U VOOR NAMAAK. Sanguinose kost: per fl. 2.—, 6 fl. 11.12 fl. 21. Met duidelijke gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar by alle Apothekers en voorname Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2 c/4. ^•rirlJihitr I» dU apparaat, J Valat" nwaiea loada i5| idem 20/30 30/50 speciale kwaliteit 2.90. Prima WALES lm port nootjes 20/40 3.20. Aides per H.L. franco huis, alhier. 26 By grootere kwantums reductie. Zoo onge« dacht. Ik w vaak" aan ven de leek, de vareuihékl Ida mij op u, i routine en ti gen. meneer Maar, in hel een tweede lijke in de ,,Papa!” Meneer Car zijweg, die kwam Ellida ,,0m Gods- d.er naar haa hier, kind?” Ik kon der”, hijgde haar borat 1 ghkg. Ik - keek meneer recteur er ni De verkiez van de Duit» nis boven d leiderschap u dan een koei frontverandei gemakkelijk t het Centrun schuiwd, dat een gebeurte mag worden gems hem nie dreiging van Heeft tot i Partij zich, z het parlemen sche vormen gelegd, thans on verzettel ijk mentaire sysl Zyn „progi zaak negatii tegenwoordig weg met den Marxisme, w< Stresemann. andere partij, heftig tegen; verzoeningspt Wat hij wé lyk uitgesprc toogd, dat J moet verdwij jaar niet zy Werk! natuur. Al sterft ge ir, siek. By de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON alhier is ter perse om binnenkort te verschijnen een voor iederen Gouwenaar onmisbare wegwijzer op alle gebied, die den titel zal dragen van DER GEMEENTE GOUDA voor 1928—1929. Bevattende alle inlichtingen betreffende Rijks- en Gemeentediensten, - Openbare «n Bijzondere Instellingen enz enz. - Uit officieele gegeven samengesteld. Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Gouda in het kort in te lichten over al datgene wat ieder hunner eigenlijk weten moet, omdat ieder met al wat tot het Geuneentelyk- en het Rijksbestuur wat Gouda betreft, dagelyks te maken heeft. Waar moet ik hiervoor wezen? Wat moet ik in dit geva] doen? Tot wien moet ik my wenden Wat moet ik betalen voor gast voor electriciteat, voor water? Hoe hoog is de belasting 1 Welke school moet i^ hebben voor myn kind? Deze en zoo talloos ander© vragen komen er tedkens en telkens naar voren. Weet ge ook wat er by Politieverordening verboden is, waarvoor ge de kans loopt by overtreding te worden gestraftKent ge de regelingen van het verkeer in deze Gemeente? Weet ge welke formaliteiten er te vervullen zyn bij geboorte, huwelijk en dood 1 Kent ge Uw stad in bijzonderheden en ook hare instellin gen? En weet ge wat er in Gouda bestaat op het gebied van gezondheidszorg, liefdadig heid, sport, kunsten en wetenschappen De zal U op al deze dingen het antwoord geven en U een wegwyzer zyn, zooais U uit de hier volgende opsomming van den inhoud zal bl ijken. 3%»71 Ieder kan hierin terstond vinden wat hij noodig heeft. Bestellingen worden thans reeds aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. In de „Dai nadere bijzon tusschen Chu kingen hebbel in de Balfoi heeft aanvaa de opvatting dat de definil vraagstuk F geven, om zi Amerika te zich met de: coord verklai dat een Dui milliard mark der oorlogssc is. Van Italia verzet te wac met de Belgi over de teruj. die tijdens de zettingsautor caré heeft zij schen eisch u de Meilon-Be Caillaux-Chui als overeenst beginselen be Gemakkalijke Conditiën. Bezoekt ons Dépot A BEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekien, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in 't aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pjjn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt. In den kop van het apparaat bevindt zich een eenvoudige, practische en onmiddellijk wer kende aanzet-inrichting. waardoor men in 10 seconden het mesje voor het scheren kan aanzetten. Een paar streken over den riem, dat is alles wat noodig is, om die scherpe snede te herstel len, waardoor de “Valet mesjes over de geheele wereld beroemd lijn. Scheren met een Valet apparaat ie even gemakkalijk als veilig. QNJZE OAWANTH De BANK stelt beschikbaar in stukken van f1000. f500.en f100. De Di r e c t i e Mr. P. R. HOORWEG. 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3