IE HEE t K'S scMint: 99'1. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 67* Jaargang October 1928 No. 16903 Woensdag ekbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen N, GOUDA g 53, Gouda 1 hoorweg. FEUILLETON. Langs verborgen wegen. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx I ID HOLLAND: I met zijn stem, een commandeerde ..Waar zijn lidhte buiging EINDE. recteur i Huisvrouw RING 100.- het oogenblik in financieele moeilijkheden zou bevinden. zoowel in hand- alt in electriache machine* e oog *n 7 Zoo dacht. hart oen oogantrfik ophield niet kloppen. Hij stond met knikkende knieën op en naar c_ zijn. Deze was hoonde men, l.«. wegreed. Langzaam, met starende oogen, de Avonturen van d«*n beroemden Engejschen detective HERBERT PORTER. Vrij near het Engelsch door J. van d'T Slu/s. Carstens naar den man. Aio nog steeds be wegingloos op den, grond lag. Hij boog Werk! dat is het devies der natuur. Als gij ophoudt te werken, sterft ge intellectueel, moreel en phy- siek. liOIBSUIE COURANT. zuilen lijn. .Maar ze bSbben hem toch ge vonden. Zijn vijanden wisten/ dat zijn eeuwig waakzaam wantrouwen een kennis making met vreemden onmogebjk zop ma- krn. Daarom kwamr mep. op de gedachm een filmopname te fiugeeren en u, meneer Carstens, daarvoor te engageeron. In u, diet, hij kende, zou hij geen, vijand ver moeden. Zoo werd dtr filmopname gearran geerd, zoo drukte men u het pistool in de l»and, dat «feu man moest dooden. Maar daar alle landwegen zijn afgiezet... Hallo? Wat is dat? Een groote auto kwam in suizende vaart 'ken hoek omrijden en stopte met een ge weldigvn schok. Verscheiden mannen zalen er in; een hunner, een politie-inspecteur trad op db detective toe en Salueerde „Mr Porter, bij Taerback hebben we ze ingehaald.” De Engelsch man knikte, ze?” ..Hier in de auto.” Ik dank u.’’ De inspecteur wierp een blik op demtoo- nee|speler. „En wie ie dat?” vroeg hij kortaf. Het jonge meisje kwam naderbij en keek met angstige oogen in het gelaat van den detective. *.Deze man”, antwoordde Herbert Porter op rustigen toon, ..deze man is het slacht- o’fer van de samenzweerder», net zoo gooi nis de doode. Hij te onschuld1 g ik sta voor hem in.” De inspecteur maakte een voor Carstens ,.Dat is voldoende meneer U bent vrij.” ongeveer had ik mij deue scene ge- Ik weet wel: er is een klein ge- vaajr aan verbondlen, dat meneer Johns tru de leek, de heele opname door zijn oner varenheid kfan bederven. Daarom verlaat 'k mij op u, meneer Carstens. U, met uwe routine en talent, moet er zorg voor dra gen. meneer Joimetrup meel te sleepen. Maar, in het uiterste geval nemen we nog een tweede proefopnamo vóór we de eigen lijke in de costaums laten opnemen.” „Papa!” Meneer Garelen» keerde zich om Uit öon zijweg, die tussohen de elzenstruiken liep kwam Ellida, zijn dochter vlug aanloopen. ,,Om Godswil!i Verbaasd ging haar va der naar haar toe. „Hoe kom jij zoo vroeg hier, kind?” Ik kon het thuis niet uithouden. va der”, hijgt Ie ze, terwijl ze haar hand op haar borat legde, die hijgend op en neer ging. „Ik wou bij u zijn, vader.” Ze keek meneer va» Dymen aan. „Als di er niets op tegien heeft, zou ik de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. UVan buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry». INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. han den krampaebtig samengeperst, ging Peter Het sohadevergoedingswraagstuk. De nieuwe leider van de Duitsch-Nationale Partij. In de „Daily Telegraph” geeft Perti.iax nadere bijzonderheden over de besprekingen tusschen Churchill en Poincare. De bespre kingen hebben ertoe geleid, dat Poincaré de in de Balfour-nota neergelegde beginselen heeft aanvaard, terwijl Churchill zich met de opvatting van Poincaré heeft vereenigd, dat de definitieve regeling van het herstel- vraagstuk Frankrijk de middelen moet geven, om zijn schulden aan Engeland en Amerika te betalen. Parker Gilbert heeft zich met deze opvatting van Poincaré ac count verklaard. Men is overeengekomen, dat een Duatsche annuïteit van 2 tot 2.2 milliard mark voor aen duur van de betaling der oorlogsschU'lden aan Amerika voldoende is. Van Italiaansche zijde is daartegen geen verzet te wachten. Parker Gilbert zou thans met de Belgische regeering onderhandden over de terugbetaling van 6 milliard mark, die tijdens den oorlog door de Duitsche be zettingsautoriteiten zyn uitgegeven. Poin care heeft zijne sympathie met dezen Belgi schen eisch uitgesproken. De ratificatie van de Meilon-Berenger overeenkomst en de Caillaux-Churchill overeenkomst is zeker, als overeenstemming over de nagestreefde beginselen bereikbaar wordt. De verkiezing van Hugenberg tot leider van de Duitsch-Nationalen gaat in beteeke- nis boven de gewone wisselingen van het leiderschap uit. Het beteekent zelfs meer dan een koerswijziging. Het is een totale frontverandering, en de gevolgen zijn niet gemakkelijk te overzien. Marx, de leider van het Centrum heeft zyn party al gewaar schuwd, dat de verkiezing van Hugenberg een gebeurtenis is waarvan de ernst niet mag worden onder^chat. Zy beteekent vol gens hem niet meer of mander dan een be dreiging van den binnenlandschen vrede. Heeft tot dusver de Duitsch-Nationale Partij zich, zij het mokkend en moeilijk, bij het parlementaire stelsel en de republikeln- sche vormen van den Duitschen staat neer gelegd, thans is door Hugenberg reeds een on verzette! yke oppositie tegen het parle mentaire systeem aungekondigd. Zyn „program” bevat trouwens in hoofd zaak negatieve elementen. Weg met den tegenwoordigen vorm der sociale wetgeving, weg met den verwoestenden geest van het Marxisme, weg met de halfslachtigheid van Stresemann. Hy wil van samenwerking met andere partijen niets weten ,en is een even heftig tegenstander van de buitenlandsche v erzoeningspolitiek. Wat hy wèl wil heeft hij nog niet duide lijk uitgesproken. Weliswaar heeft hy be toogd, dat h®t huidige credietensysteem moet verdwijnen, wil Duitschland over tien jaar niet zyn eigen economische waarden VER. STATEN. Fiat en General Motors. Onderhandelingen over samenwer king. Volgens een bericht uit New York worden er tusschen de Fiat S.A. te Turijn en de Ge neral Motors Comp. onderhandel ingen ge voerd over samenwerking zoowel op finan cieel als op het gebied van de productie. Be vestigd is dit bericht nog niet; het is echter geenszins ónmogelijk, daar de Fiat zich op totaal verloren hebben, terwijl hy voor den landbouw een nieuwe organisatie bepleit, om hem uit het opnemen van steeds meer vreemd kapitaal te redden, maar welken staatsvorm hy begeerenswaardiger acht dan den huidigen, heeft hy nog niet duide lijk gezegd. Beoogt hij de herstelling van de oude monarchie, of is hjj tevreden met een fascistische dictatuur, waarbij hy, Hugen berg, natuurlijk, de aangewezen dictator zyn zal? Zijn verkiezing intusschen beteekent nog niet, dat de Duitsch-Nationale party als ge heel de zwenking naar rechts zal meemaken. De Duitsche bladen betoogen, dat de crisis in deze partij door Hugenberg’s verkiezing eerder verscherpt is dan opgelost. Er zijn aanzienlijke groepen, die van zyn negatieve politiek niet zyn gediend. De jon geren in de eerste plaats. Zy, die de monarchie en het oude regime nauwe- lijks gekend hebben, kunnen over ’t alge meen ook geen heimwee koesteren naar den terugkeer. De agrariërs denken meer aan het behoud van hooge graan-invoerrechten dan aan een strijd tegen het parlementaris me. En er schijnt ook een groep te zyn, die door Hugenberg’s politiek moeilijk kan worden bekoord. Als woordvoerder van deze groep schynt van Keudell opgetreden te zyn, oud-minister van Binnenlandsche Zaken, die op de vergadering van de partij o.m. de vraag gesteld moet hebben of Hugenberg financieel voordeel heeft beloofd aan de zeventien districten, die zich voor hem heb ben uitgesproken. Von Keudell wees er ook op dat Hugenberg ongeveer het vierde deel van de Duitsch-Nationale pers (en verschil lende filmondernemingen) beheerscht, en dat de mogelijkheid bestaat dat deze pers stelling neemt tegen de partij. De mogelijkheid is dus geenszins uitge sloten dat in de Duitsch-Nationale Partij een splitsjng ontstaat, in een extreem recht- sche groep (Hugenberg) die wellicht aan sluiting zal vinden met de Völkischen, en in een meer positief ingestelde rechtsche groep die te vergelijken zou zyn met de conservatieve party in Engeland. Een dergelijke splitsing is echter nog niet een kwestie van vandaag of morgen; het blijft een probleem van de toekomst. Maar dat de strijd tusschen rechts en links in Duitschland aanzienlijk zal worden ver scherpt, lijdt geen enkelen twijfel. BUITEN LANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een echtgenoote van een commissaris van politie veroordteld tot vier jaar gevangenisstraf. Do rechtbank to München heeft de 1G- ',urj|gu cwhtgcnaote van een commissaris van up'buiuu graag wlliu-i bij wonen. Ateneur v^n Dj men iroiMo de wenabrau wen „Dat hebban we niet grauig, ju’Irouw t aretens Noemt u het mij met kwalij a Dat brengt de spel ere dikwijls lu de war. Dus als net niet beslist uoodig is....” „Ik zou hol z<^j gaarne willjix.” „Nu, bet eeisigo wat ik dan kan doen is u eon plaats aanvijzen, ginds bij de ronde bank. We moeten good de ruimte hebben. Daarginds kunt u alles zien zonder dat u □as in den weg staat. EUi'to Carstens draaide zich langzaam om en giug met zware stappen naar de baak, die onder de kale serin«struiken stond. D directeur keek op zijn horloge. js twee minuten voor zeven zei hij. Dus vlug, mijn hoeren 1 Hierheen, meneer Skan- sen! Hier, bij duie linde!” De aangesprokene nam het statief met de filmcamera op dun rug, zette het voor de linde neer en stelde het in. Klaar?” „Klaar.” „Als ik u verzoekea mag, mijnheer Car- steuiS, achter die struiken! Opgepast! We beginnen. En lr is het pistool. Hij gaf Wen tooneelspeier het wapen, die het in zijn zak stak. Da toren van de FryidmLiindikapel liet drie heldere slagen hooren. Nog trilden de klanken in de morgenlucht na, toen op het slingerende tuinpad van het slotpark een gratalte kwam aanwandelen: Meneer John strup. Hij liep naar bet hek toe en legde de hand op de klink van de poort. Peter Carstens keek om. De directeur knikte Bij de linde stond de operateur te draaien. Carstens sprong uit de struiken te voor schijn. vloog md het heele gewicht van zijn lichaam als’ in zinnelooee woede le- BINNENLAND. De burgemeester van Deventer gaat heen. De burgemeester van Deventer, jhr. mr. T A. M. A. van Humalda van Eysinga, deside in de gisteren gehouden raadsverga dering mede, dat hij het voornemen heeft in. den loop van 1929 aan H. M. de Ko ningin zijn ontslag aan te vragen. De schoolbevolking in Rotterdam. Op 16 September j.I. 4902 leerlin gen meer op de Büz. dan op de O. L. Scholen. B. en W. van Rotterdam hebben den Ge meenteraad een staatje voongeflegd van «te schoolbevolking der openbare en bijzonde re scholen voor gewoon en uitgebreid la ger onderwijs. Daaruit blijkt dat op 16 September 1926 de verhouding: openbare scholen 9.193 en bijzondere scholen 13.445 dus 4252 leerlingen meer op bijzondere scholen. Op 16 September 1927 waren or 4205 leerlingen meer op de bijzondere scho len dan op de openbare en op 16 Septem- l>er 1928 4902 meer op de bijzondere dan óp de openbare. Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gtd. Stoten hebben aan de Staten dezer province mcdededling gedaan van de door B. en W. van Rotterdam den, AJ Maart 1928 aan den Gemeenteraad ter vaststel ling aangeboden plannen inzake aanleg van een dulbbele schutsluis tusebhen Park- en Coolhaven to Rotterdam. Ged. Staten merk ten op, dat bij den bouw van de door het gemeentebestuur ontworpen sluitwerken naar hun moeuing een provinciaal belang betrokken moot worden geacht. Immers, de scljeepvaant in de provincie zal door do totstandkoming van bedoelde sluitwerken, Welke de verbinding zullen vormen tus schen de Driehavousche Schje en den Nieuwen Waterweg, in hooge mate worden gebaat Het gemeentebestuur heeft de bouw kosten der sluizen, de l’arksluizen toebehooren geraamd op f 3.676.000. Ged. Staten stellen voor om aan do ge- meente 1.otterdam oen subsidie toe te ken nen van f 870.000 in de kosten van den aanleg van de sluizen. Voortó stellen Ged. Staten voor aan Je R.K. schoolvereeniging Sint Nicolaas te Rotterdam en aan de Prins Hendrikver- vereeniging te Rotterdam een subsidie uit de provinciate kas te verleeneo in de kos ten van huisvesting en verpleging van söliippeirskindcren uit Zuid-Holland, dio aan den wal verblijf houden om onderwijs to genieten, ten bxldage van f 0.75 per pleegweek. Verder hebban Ged. Staten den Staten ter goedkeuring aangeboden de begrootin- ABONNEMIENTSPRIJSper kwartaal 2.25, per week 17 cebt, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. pleegzuster van Hussinann, verklaart deze, dat ze haur pleegbroeder in den nacht van den moord niet naar huis heeft hooreu ko men Zij lieeft hem voor Het eerst gezien, toen ij van liet verhoor terugkwam. Hij heeft toet» thuis gezegd: ik ben het niet geweest. En allen hebben hem geloofd. Ook 4<i de volgende dagen liad hij zich niet ge drukt botoond. De zaak werd daarna tot heden verdaagd. FRANKRIJK. Poincaré’s oorlogsmemoires. Zjjn reizen naar het front. Na de „Lendcmain d'Agadir”, „Lee Bal kans en ten „l Europe sous les acnes „rUniom sadrée is thans het vijfde deel van de oorlogsherinneringenvan PoincarA verschenen, ,,1’ 1 vasion” getiteld. Do ge- hecte reeks is outer dan algemoenen titel „Au service de la France” sameiigevat. Dé Illustration’* is in de gelegenheid reed» eenige bladzijden uit het nieuwe werk van dm miinteter-pres&dent tijdens den oorlog president der republiek - te publi- ceeren Pbincaré verhaalt er in hoe hij gedurende da eerste oorlogsmaanden her haal lelijk besprekingen voerde met de ge allieerde staten, met Koning Albert van België, hoe hij heen en weer reisde naar en van het front. Hij doet weer voor ons loven de spannende dagen van einde 1914, toen do sa/menw “rking tusschen de gealH- eeirde strijdmachten nog te wenschen over liet en het snheen of de Franschen het niet zouden kunnen uithouden totdat de Erwgelschen gereed zouden zijn met de or gantea tir van hun leger- Vlot en boeiend zijn Poinöaró’s beschrij vingen van zijn eereto bezoek aan La Pan ne in de villa van Koning Albert en Ko ningin Elisabeth van België, en van zijn besprekingen met Foch, toen nog generaal en toegevoegd aan het h/oofdkwartóer, dat van Don Hens naar Cassel was overge bracht Groote overstroomingen nabij Grenoble. Naar uit Grenoble wordt gemeld neemt het hooge water in het dal van de Isère steeds grooteren omvang. Veel vee is om gekomen. Beneden Grenoble vormt de Isère een meer van 46 K.M. lengte en 4 KM. breedte. De materieel© schade is zeer groot. De velden staan van 1 tot 2 Meter onder water. gen het huK op on legde bliksemsnel het pistool aan. Jolmstrup schronk, wankelde terug en hief af werend de handen op- „Schieten! commandeerde van Dymen. Cairptens gaf vuur. Een korte knul, John strup wierp de urmen in de lucht en viel zonder geduid te geven op den grond. „Naar hem toe gaan!” counnandeerde Dymen. Peter Car-stea» opendo met uweite o. zwaro ijzeren deur. Hij wierp bet pistool als in <te grootete opwinding op rten grond, bleet een oogenbti,k stian, legde zijn han del. op het lUart, toen ging hij naar de be- weigiuglooze gestalte toe en boog zioh over hem neer. „Vader! Vader!" Onwillig keerde Carstens zich om. Naast Item lag, op haar knieën zijn dochter. „Jo bederft do heele opname, Ellida schreeuwde hij vertwijfeld. Zo haalde ddap adem, sdoot haar oogen en antwoordde trillend ..Dat was geenl spel, vaderdat wai geen spel." Hij keek beetje verward! om zich heen. „Wat... bedoel Jp?*’ Aarzelen 1 keek hij om. De operateur on d.er do linde was verdwenen. De tooneelspejer had een gevoel of zijn ’-’ippen. - ^keek de plaats, waar de directeur moest .ca er ook niet meer. En nu hoe een auto in volle vaart zicui over hem Ween. Daar, onder do hart streek, vloeide bloed. Hij keek naar gezicte. Do oog*n waren gebroken. „Moord’’, zei Carstens met dte uit een andere wereld scheen te komen - en toen viel hij machteloos naast den dooJe neer. „Dus toch to laat”, zei plotseling ecu maunens.em naast hem. Carstens kook mot zoekende oogen op. Voor hem stond een reen «ie. Mr. PorterI” riep Ellida uit, verlicht. „Dus toch iet» te iaat”, knikte hij dij ging naar den tooneolspeler en legde hem de hand op den schouder. „U bent het blinde werktuig van een samenzwering gowcwt, meneer Carstens zei hij on zag hem in de oogen. ,,U bent onschuldig. Ik zal het bewijzen. U heat liet p stooll in goed geloof afgedrukt; want u kon niet weten dat het geladen was. Hij liet het hoofd zinken en keek naar den man die op den grond lag. „Die hier ligt, is de vroegere pres’dent van een Zuid-Amerikaansche republiek”, zei hij zacht. „Zoo straks, een halif uur geleden, heb ik deze zekerlmid gekregen. En het is niet mijn schuld dat ik vijf minuten *e laat ben gekomen. Detse man hier”, hij wees naar den doode, „heeft jarenlang een bloedig bewind "evoenl. Zijn politieke te- gensitanders heeft hij naar de galeien of naar de gevangenis gt^stuurd Of naar de galg. Ten slotte heeft men hem het land ui (gejaagd. M|wr de vloek en de. wraak van degenen, die hij van vader, broeder of zoon beroofd heeft, dreven hem ruste loos van lan»l tot Isvnri. Nergens was hij rijn leven zeker. Zoo kwam hij eindelijk hier. Op deee afgelegen plaats, in deze eenzame villa dacht hij onvindbaar *e politie dhar ter state tot vier jaar en één maand gevaiigjonisstraf veroordeeld. Do «.touw had zich aan niet minder dan 70 gev&Uen van Verduistering schuldig ge maakt. Ze had aan goedgeloovigen dertig tot veertig procent interest per jaar be lojofd en hen aldus kunnen bewegen haar in het geheel 2^000 mark, toe te vertrou wen. Do man fan beklaagde, dio gehe«‘l onder den invloed van zijn vrouw stond, werd beeohuldiigd va/n inodopliohtighcil. Hij werf echter vrijgesproken. De man had terstond na <te ftrrestatfo van zijni vrouw ontslag genomen uit den dienst. Een gefingeerde treinroof? In den D-trein, die gisteren om liall 1 uit hot Luhrter station te Berlijn was ver- trekiien, te te IV^ttenberg in een coupe 3o klas een bewusiéloozo vröuw gevonden. De treinórts stalde vast diat zij verdoofd was. Toen zij was bij gebracht, vertelde zij de 29-jarige óludonto Johanna Rascher uil Berlijn to zijn. Een medereiziger had. haar op oimpgdielderdc wijze verdoold en van liaar bagia^d co ge.d beroofd De Lokal Anzeigcr verneemt echter dat do studente den overval vermoed'elijk heeft verzonnen om d» rijkss|)oorwogmiatttechap- pij eon schadevergoeding af te zetten. Hot is n-1. gebleken dat de z.g. studente hij gt*en Borlij n*ohc hoogosohool is ingc*- schroven. Do pqtemantel dte haar zou rijn ontstolen is bovendien in haar woning te Berlijn gtwondenj Ook moet vaststaan dat zij al eens we gens bedriegerij e» met de pcftjlie kennis heeft gemaakt. Het proces-Hussmann. Gisteren is, uMr Wolif uit Essen meldt, de moeder van Ben vcrmooalen scholier Daube opnieuw ♦erlioor’d. Zij deed mede deel ingen over het karakter van haar zoon on meende, dat de reden van de vriend schap van dezen met Hussmann, dieus pleegzuster Ilse geweest was. Zij kan nliets bijzonders ten nadeele van Hussmann verklaren. Hun betrekkingen waren volko- jmen Inormaal. Op een nacht was haar zooa heel stil thuisgekomen en niet naar ziju kamer gegaan. Na drie kwartier was1 zij mar beneden gegaan om te zien oï er soms iets met hem gpoeurd was. Zij had toon Hussmann en haar zoon samen beneden in de kamer gevonden. Hussmann verklaarde hierop, dat ze samen foto’s hadden beke- k)Cn Rooter Daube wordt dan ook nlog ver hoord over lijn uitlating, nadat hij ge hoord lifld, dat zijn zoon vermoord was: dan li-»eft Hussmann li«t gedaan. Hij wou daarmee alleen maar uitdrukiken, dat zijn zoon geen zelfmoord gepleegd kon hebben, zooajs de justitie herhaaldelijk beweerd had. Bij hit verhoor van Ilsé Kloinböhwer, do

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1