iansl A OP HhIik JOON. EIKEN Planten en oudere gevallen, Kiaard. dke ziekte. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 87»ü Jaargang Donderdag 25 October 1928' No. 18904 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen zeg 53, Gouda FEUILLETON. ie verslapping^ emeene slaptetoestan- I idering brengt. Een I kste gestellen verdra- I ?r de proef van. Maar I Langs verborgen wegen. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. buitenlandsch nieuws. DUITSCHLAND. is de i van buiten 8 21.-. voorkomen, ja, die mij Den Haag. goaJo prijs1'' n. ti heer zijn een (Wordt vervolgd) voor lllijka verd. Sn. E zoowel in hand- als in electrische machines Geen rijker kroon Dan eigen schoon! van financieel be- 50. v. ±550 irverpaldung. de Huisvrouw SERING N - ficiousc „Excelsior’ over de houding van de Fransche regcering ten opzichte van de definitieve regeling van het eiohadevergoe- dingBbwngBtuk zoo goed als bevestigt. even- ean De Fransche Amerikaansche schulden. Nog eens het wit- en het geelboek. De gedurende de laatste dagen telkens lierhaaldta beweringen dat Poincaré de Ka mer db ratificatie van de Fransdh—Ameri- kaïanscho solui Idenovereeiikomt zal voorleg gen, wordt in een lang artikel van de of- een misluk- Avonturen van den beroemden Eligelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van dier Sluye. FRANKRIJK. De twee Fransche vliegers uit geleverd. Volgens een bericht uit Madrid wordt of ficieel medegedeeld dat de door de Marok- kaansche stammen gevangen genomen Fransche vliegers Riene en Serre aan Spaansche autoriteiten zijn uitgeleverd. ENGELAND. Engelsche officieren verdacht van spionnage. De te Tokio verdacht van spionnage ge arresteerde Britsche Marine-officieren van de „Macedonia” zyn volgens berichten uit Tokio weer op vrye voeten gesteld. RUSLAND. Een nieuwe oppositie. Stalin acht haar veel gevaarlijker dan het z.g. Trotkyïsme. De sovjetbladen publiceeren eerst thans dat Stalin reeds op 19 dezer in een plenaire vergadering van bestuur en controlecom missie der comnpmististische partyafdee- ling Moskou heeft gehouden. Stalin keert zich daarin tegen de oppo- sitioneele strooming, die den laatsten tijd in de partij valt waar te nemen. Stalin zegt o.a.: De nieuwe strooming in de communistische partij moet als zeer em- 60UDSCH E ffllRAYÏ. stig worden beschouwd, daar zij niet het ge volg is van persoonlijke meeningsverschil- len, maar uit den geheelen gang van zaken is voortgevloeid. Deze nieuwe oppositie, zoo gaat Stalin voort, is veel gevaarlijker dan het z.g. Trotz kyïsme, daar zij de party op den duur naar het opportunisme zou leiden. De eerste s mptomen van deze beweging waren reeds in het voorjaar waarneembaar en op het oogenblik bevinden zich reeds v:r- tegenwoordigers van deze richting in het centraal uitvoerend comité. Uit Stalins rede blijkt voorts, dat de recht sche oppositie in de Moskousche^afdeeling een program heeft opgesteld met de vol gende eischen: Beperking der industrialisatie; het afzien van de coöperatieve bedrijven in den land bouw; beperking van het monopolie van den buitenlandschen handel. De toestand is zoo ernstig, dat de corres pondent van de „Voss. Ztg.” te Moskou reeds van een ernstige crisis in de leiding der partij spreekt. Eenige leidende partymannen te Moskou zijn reeds van hun functie ontheven. VER. STATEN. De vlucht van de „Graf Zeppelin”. De vlucht van de „Graf Zeppelin” gisteravond in verband met de hevige stor men uitgesteld tot hedenmiddag 5 uur. Alle deelnemers aan de vlucht zijn gistermiddag reeds te Lakehurst gearriveerd. Een tankschip vergaan. Vyf en veertig personen vermoede- lyk in de golven omgekomen. Volgens berichten uit Boston vreest men dat het Amerikaansche tankschip „David Creed", dat 1 October uit Semarang, op Java, vertrok met bestemming naar Phila delphia, by den storm van 15 October in den Atiantischen Oceaan met man en muis is vergaan. De stuurlieden van het hier aan gekomen stoomschip „West Carnifax” ver klaren dat de „Carnifax” 14 October van de „Creed” noodseinen opving, die zeiden dat het schip zinkende was. De „Carnifax" begaf zich naar de aangegeven plaats. Zij vond geen spoor van de „David Creed”, doch bemerkte,wel een streep petroleum in zee over een afstand van verscheidene mij len. Het tankschip had 44 personen aan boord. om zich van ver- e lucht, dit kie- ;n dankt Icruiden- menstel- 1, borst- zonder iddelen. denkend. hier vlak bij, bij do Ka'sérplatz?” Juist, de h°von. wakte, Bleekzucht ronchitis Maag of i eetlust, zwaartea in ekten (uitslag, roods npuisten enz. op elke !ren. Rheumatiek, ian de lever, leverstee ig Alle ziekten van laren. bt in de geneesmidde- «huren te vragen aan doctor in de Medici!- •5) Groote Markt 7, ziekten men lijdt. langzaam, terwijl ze diep ademhaalde „Ja, Mr Porter. Een bestelling is ia- dardaad de oorzaak. Een bestelling, die ik vanmorgen kreeg au die mij meer en meer onbegrijpelijk - ik zou bijna zeggen, gri“ zol’g soafklDint.” „Het is dus zóó, als ik het wel heb, dal vanochtend iemand in uw atelier kwam om zich to laten fotografeeren? „Neen, hot moest een opname zijn.”1 „die u dusr zooals ik hoor, zoo op windt. Is hetgeen gefotografeerd moet wor den, zooiete buitengewoons?” Integendeel, het is zoo alledaagseh als het maar kan.’’ „Wat is het dan?” „Het zijn de bijkomende omstandigheden, <lao mij vreemd, voorkomen, ja, die mij angstig maken.” „Wilt u er wat meer van vertollen?” De jonge dame wierp een blik heen. „We zijn alleen” zei de detective rus tig. „Vanmorgen om half tien kwam een hoer bij mij en vroeg me, of ik bereid was on der zijn leiding een bulten-opname te ma ken. Het was oen grap|/J, een amateurop name, en hij moest de conditie maken, dal ik een heel klein toestelletje zou gebrui ken, zoodat degenen, die gefotografeerd werden, er absoluut niets van zouden mer ken. Ik zei tegen die mijnheer dat ik zoo oen klein toestel niet bezat. „Dat had ik wel gedacht” zei hij lachend geen had durven hopeu. Ik nam met een vaart hoed en mantel en vij I minuten later zaten wij samen in een auto, die voor 'le deur had gewacht. Do rit ging door het Westen \au de stad, langs bot groote park, naar do voorstad Klausenburg. Hier, bij een klein pLuuteoen, tegenover de breedo Augpsta-boulevard, stop* de auto. MUu geleidde zei; „Wc zullen hier wachten", en liet het raampje zakken. Do Augusta- bpulevard was op dit morgenuur geweld!' druk er was oen reusachtig rumoer van venters en alilerlei straatkoop lieden. Ik wierp oen blik op don man tegenover m«.' Mijn royale klant zat rustig op zijn, plaats en keek onverschillig naar de drukte voor ons Men kon zien dat bem dit alles niet interesseerde. De tijd ging ontzettend lang zaam voorbij. In de nabijheid is de St Jozefskerk; ik lioordo de torenklok ieder kwartier slaan Langzamerhand werd ik moe en kreeg ik honger, maar ooik daar aan had mijn geleider gedacht. Hij baalde een groote rol chocolade uit zijn k. „Eet er maar zoo veel van, als u lust, dat verdrijft de honger en maakt u weer opgewekt cm fnisch Plotseling, het zal ongeveer twaalf uur geweest zijn, zag ik dat hij opschrok. Ik volgde de riediting van zijn oogen, maar ik kon absoluut niets' bijzonders ontdekken, hoogstens dat een paar mensdien in ’e laiizen uit- om ingingen, die hij met d“ grootste aandacht scheen te beschouwen. terstond fictief. Maar omdat do documenten hun liest doen de wereld te doen gelooveu, dat Engeland en Fra.'ikrijk alleen onderhandelen op jrond van het volkenbonidsconvenant, waarin wordt (vkendi dat het liehoud van den vrsde be perking van de bewapeningen vereischt tot liet milinimun», dut met do nationale veilig heid is overeen te brengou. Er is echter wei nJieamnd, die zich kan ontveinzen, dat andiere bedoelingen den eigenlijken doorslag hebben gegkwan, on dat Engeland au Frankrijk als sterkste zet> en nis sterkste landimgenidilieid1 van Europa elkaar hebban willen vinden, ten einde in zekeren zin dc handen vrij te krijgen. Gemakkelijk zijn die toenadering en over- eeibsteimning niet bereikt. In het voorjaar van '27 kwamen de Britsche en Fransche delegaties bijeen, teneinde de algenieene conferentie ter beovapeningisbeporking voor |o bereiden. Toen reeds werd het duidelijk hoe ver de onderlinge opvattingen uiteen liepen. In de voorbereidende commissie werd men het niet eens, en het kon wel haast niet anders of ook de Vlootconleren- tio van den zomer ’27 werd king. Deze mislukking was aanleiding tot in fonnedle besprekinglai tusBchen Chamber- lain en Brinnd in Maart van dit jaar te Genève. Do voorstellen van Engelsche zij de gedaan waren aanvankelijk voor Frank rijk onaannemelijk. Mbn wilde daar van de Britsche vlootbeperking naar de ver- schi1 lende calogoriën van schepen niets we ten, totdat.... hot donikbedld van oen ruil aan i)o bami word, gedaan. Engeland zou liehte kruisers in onbeperkt aantel mogen bouwen, terwijl Franlkrijk onbelemmerde vrijheid kreeg in dén aanbouw van kleine ABONNEMIENTS'PRIJSper kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. en trok uit de zak van zijn overjas eeu kodak, rlio ik direct als een zeer duur toe stel herken -.te. De camera was zoo klein, dat mm liem gemakkelijk in zijn hand- tcschje kon steken. „We zullen de opname direct vergirooteu”, verklaar Je hij, „dat is luM'l gemakkielijk. De lioofdzaa.i is, dat de zaak discreet Ijehandeld wordt, zoodat de mop niet mislukt. Ik moet ongeveer de hahe dag de beschikking over uhebben’, ging hij voort. „Wat bun ik u schuldig voor dóen lijd?’’ „Vijf en twintig gulden’, zei ik. Mijn bezoeker begon te laclien. Dan ant woordde hij mij: „Wel juffrouw, u stelt uw eischen voel te 1 lag.’ Om kort te gaan, we werden het ten slotte eens op houdtenlvijftig gulden. Ik verlang goed werk, en ik betaal een verklaarde mijn, bezoeker. En ik had geen reden om ontevre- Vanochtend kwam een lotgenoot op het bureau en dreigde dit in de lucht te laten vliegen. Geraffineerde oplichterij Geheimzinnig geval in een D-trein. De Berlijnsche recherche houdt zich bezig met een geheimzinnige gebeurtenis. By de aankomst jcan den D-trein te Wittenberg, die om 12 uur 32 van het Lehrter station te Berlyn vertrekt, werd, naar de ,^bend” meldt, in een coupé derde klasse op een bank een reizigster gevonden, die daar als leven loos ineengezonken zat. De stationsarts con stateerde, dat zij slechts bewusteloos was en het gelukte spoedig, haar weer bij be wustzijn te brengen. Zij werd geïdentifi ceerd als de 29-jarige studente Johanna Rascher uit Berlijn. Naar zy verklaarde had een andere reiziger haar op een onverklaar bare wijze verdoofd en daarna haar koffer en bontmantel gestolen. Het ingestelde onderzoek heeft echter het vermoeden gewekt, dat de bérooving gefin geerd is, om den spoorwegen een schade loosstelling af’Jte persen. Johanna Rascher is bij geen enj^e Berlynsche universiteit ingeschreven als studente. Zij beweerde op weg naar Hamburg te zijn om familieleden te bezoeken. Daar juffrouw Rascher ten stelligste ont kende dat men haar een verdoovingsmiddel had toegediend terwijl niettemin geconsta teerd werd dat zy een verdoovingsmiddel gebruikt moet hebben kreeg men achter docht tegen haar. Het bleek dan ook dat de „gestolen” bontmantel zich in de woning van de juffrouw te Berlyn bevond en later gaf zij toe, dat zij den koffer op het perron te Berlijn had laten staan. Voorts bleelf, dat Johanna Rascher reeds eerder wegens op lichterij met de politie in aiuiraking is ge weest. ze 113 heb me vestigd’, bot is een dat atelier ge ondm vierde verdieping, maar Do huurl valt nogal mee en ik zit er vlak bij do drukste buurten. Ik ben pas een half jaar gevestigd, dus u kunt begrijpen dat de opdrachten maar mondjesmaat ko- jnen. Iedere nieuwe bestelling beteekont een kleine feestelijkheid voor me.” „Dat laat "zich begrijpen”, antwoordde Herbert Porter. „En ik vermoed dat “en dergeflijko bestelling de oorzaak is. dat u bti mij komt De jonge dame zag den Engelschman een oogblik zwijgend aan- Daarop zei ze benoeming aangenomen. Het Kamerlid Dr. I. H. J. Vos heeft de Bij het Centraal Stembureau is bericht ingekomen, dat dr, I. H. J. Vos te Am sterdam, zijn benouming tot lid van de Tweede Kamer Iweft aangenomen. De Staat en de K. L. M. Ingedlend is een wetsontwerp, tol aau- vulbjüg en varhoofcjing \an het I&de hoofl- sluk der StaatebqgrootiiDg voor 1928 (deel neming aainüeelen kapitaal Kon. Luchtvaart liet lag n.L aaaivailnjolljk in de bedoeling de 4000 aandeelen, welke het rijk nog lieeft te nemen ingevolge de subsidie over- eemkoinrit met do K. L. M. voor Nederland en Koloniën, niet center te nemen, dan In den aan vang van 1929, 1930 eu 1931. Het is (hans evenwel wenschulijk geble ken, die aankileelon eerder te nemen en wel de hebt zoo spoedig nwgelijk on de overi ge in den loop van 1929, zulks tor wille van de ontwikkeling van hot postvervoer naar Nedi.- IndiJ, welke ontwikkeling snel Ier blijkt te moeten worden voorbereid, dan zich bij het ontwerpen „van de over eenkomst liet voorzien. De K. L. M. i# voornemens gedurende 1929 maandelijks postvluohteh naar N«L- Indiö en terug uit te voeren en heeft thans voor do aanschaf fing van het vqor die vluchten noodige vliegtuigmateriaal behoefte aan kapitaal. Voorgesteld wordt nu de helft der aan- deelen reeds filuans te nemen en daartoe de begrootüig voor 1928 met I 200.000 to ver- hoogen. Herziening ambtenaarssalarissen. De nieuwe regeling zal waar- schynlyk 1 November ingaan. De sub-commissie uit de Centrale Com missie voor Georganiseerd Overleg in Ani- BINNENLAND. NederlandBelgië. Een Nederlandsche gedelegeerde te Brussel. Volgens een B.T.A.-telegram uit Brussel werd met betrekking tot de Belgisch-Ne- derlandsclio onderhandel inigen vernomen, dat wn. ambtenaar van het Nedeklandsche miinisterie van Buitenlandsche Zaken Dins dag te Brussel zou zijn aangekomen om zokeiro politieke kwesties, die buide landen aangaan, te bceprel'cen. In Belgische odficiade kringen verklaart men, dat ten opzichte van de besprekingen 'tusschen Nederland en België nog geen en- IL Het Photo-mysterie. Ho portter van het Palacohotel trad de spnedk.luunhn’ binnen. „Daar is de dame”, Mr, Porter, zei, hij, terwijl hij eerbiedig aan zijn pot tikte. Ho aaiigesprokeno stond op. Achter de bininonitretdende sloot do deur gem'schloos. Do portier wierp nog een nieuwsgierigen blik door het glas in de deur en verdween, in het gewemel der gas ten, dio de groote hal van liet hotel vul de Do Enigelsahman wierp een blik op het visitekaartje, dat hij in de hand hield. „Juffrouw Else Hoffman?” zei hij, ter wijl hij de jonge dame vragend aankeek. Zij knikte, terwijl oen lichte blos haar wangen kleurde. Do detective liet de grij ze oogen met welgevallen op de jonge kek- beslissing is genomen en dat de Bel gische regeerlng ziel» op het oogenblik slechts bezig houdt met het rapport, dat haar door do deskundigen is voorgelegd De Belgische kroonprins naar Indië. Ook naar Ceylon en Singapore. Een B.T.A.,-ltlegrain uit Brussel d.d. 24 Oct. meldt nog omtrent de aanstaande re.s van den hertog en Je hertogin van Bra bant, dat deeo reis zich niet aal bejjalen tot Nederlondsoh- Indiö. Prins Leopold heo.t hot voornomen zich du de Nederlandsche koloniën to wijden aan wetenschappellljke en koloniale studiën en zich, door vergelijkende beetudeeringen, re kenschap to geven van do doelmatiglioid der methoden, wolko in Nedorlandsch-in- dië en in don Belgischen Kongo worden gevolgd. Do prinp en zijn gemalin zullen eens een bezoek brengen aan Coylon Singapore, maur dezo bezoeken zulten strikt particulier karakter dragen. Gerexend wordt np een afwezigheid van vijf maanden De prins en de> prinses zullen worden vergezeld door ooi, deskundige in kolcnjajo zokèn. dame rusten. Hot was eeu frisch meisje, blond en blank, flink in haar optreden en toch schuchter. Haar donkerblauw wandel pak was goed vari snit en zij maakte ge- lut‘1 den iudruk tot dén gejoiden burger stand le bobooien. „Wilt u niet gaan zitten?’ De jonge dame knikte en zotte zich op haar gemakkelijko maaier in do aangebo den clubfauteuil, terwijl zij langzaam den blik liet zinken. Weer zag Herbert Porter vluchtig naar het visitekaartje. „U bent beroepsfotograaÉ nietwaar juffrouw Hoffman?” Else keek bp en knikte loestammond „Ik lieb een klein atelier in <to Lintlenalleo „Lindenallee’herhaalde do detective na- ,,Die is, als ik mij niet vergis, - 1,11 kl! ITn.ï alrmr.lïl te.Pi' verbindt da binnonsitad met pas sedert kort go- galukkig toéval dat ik heb. Het isi op de ik heb een lift. H4 Engelsche witboek en het Fransche geelboek vragen nog steeds do belangstel ling. Niet omd'at er zooved interessants iu dezo documenten te lezen staat dal nog niet bekend was, do voorbarige pereberichteni en mededcolingen van den Amerikaanschon journalist liadden daarvoor reeds gezorgd. Ook niet omdait de overeenkomst weinig of geen practisdho waarde had1. Zij zou im- m*rs pas definitief zijn aangegaan, wan neer dc andere groote zeemogendheden er hun zcgal aan gehecht hadden en toen do Vereeniigde Staten begonnen met bezwaren t< komen was de schikking eigenlijk al duikbooten. Engeland deed nog een tweede oonerssie. 't Logde er zich bij neer dlat de geoefende reservisten van. liet Franse.ie leger niet moe zouden tellen bij de bere kening van de sterkteverlioudinige, die een taakjinetigo onlwapeuingsoonferentie zou aannemen voor een to ontwerpen beper kt. gsschema. Op 30 Juli worden aan de regeeringoti te Washington, Rome en Tokio nota's ge zonden mit een korte mededoeling betref fende het bereikte compromis, maar hierin \urgat men melding te maken van loatst- geuM)on*le door Engeland gedane concessie! Geen wonder dat toen al eenige achter docht ontstond. Hoewel Robert Cecil reeds liet vorig jaar te kennen had gegeven dat do reserve kwestie andere landien moer belang inboe zemde dan Engeland, wilde hij zich toch niet vooruit vastlqggien, en wij herinneren er aan, >D.d Cecil tenslotte zich torugtrok, wijl hij met do Britsche poldiek in Ge nève niet meer accoord ging. Over het witboek zullen in het EngvlsChe Lagnrhuis nog wol eenige noten gekraakt worden. De ongelijkheid van. den ruil - Enge land doet twee condeseice tegen Frankrijk één - zal aanleiding zijn tot do noodige 'opposite, vooral nu men do algenieene ver kiezingen in het zidld krijgtl Deze depositie zal zich niet laten weer- ■honden door het feit dat er tenslotte van het heele- vlootacooord niets komt. De daad van een wanhopige? Men herinnert zich hoe eenigen tijd gele den te Berlyn een man op het bureau voor de regeling van uitbetaling van schadever goeding aan door den oorlog nadeelde Duitsche onderdanen in het bui tenland, kwam en daar drie uur lang den ambtenaar met een helsche machine be dreigde. Iets dergelijks heeft zich thans te Breslau voorgedaan. Naar het W. B. aldaar meldt, is gisterenochtend in het bureau van den chef van de plaatselyke afdeeling van het „Reichsentschaedigungsambt für Kries- schaeden” onaangediend een man binnenge drongen, die zonder een woord te zeggen, een zware electrische staande lamp greep en deze naar het hoofd van den plaatsver- vangenden chef wierp. Een der andere amb- tenaren wist te voorkomen ,dat het projec tiel doel trof. Het bevel de kamer te ver laten volgde de indringer niet op; hy greep integendeel een zware marmeren inktkoker en smeet deze op den grond. Aan toege schoten politieagenten gelukte het tenslotte den man te binden. De arrestant bleek een zekere Hofreiter uit Opper-Silezië te zyn, die recht heeft op schadevergoeding. :t« bynnden i,, b ik - wcj dm te zijn.” „Natuurlijk niet. Noemde d“ naann?” „Neen.” - „De hoofdzaak i°zei hij, „dat u voldoenden tijd meebreng*, om p-iar uur met mij te kunnen wachten. Want ik kan u niet precies zeggen, wanneer de opname zal gelxiunein Wilt u zoo goal zijn u diirect aan te kleeden en met mij mee te gaan. Mijn auto wacht beneden. En u be hoeft niet liang te zijn voor risico hier hcH u vijftig gulden ais voorschot op uw honorarium.” Hét duizelde mij. Dat was een gelukje, zooals ik er in mijn korte praktijk nog ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—<5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regdl meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de hélft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1