Sigarettenkokers Velo-Naaimachines Boreas Fornuizen Haarden en Kachels Jongens gevraagd DE SMARTEN VAN SATAN ZQgfêsd HET MODEL Adverteert in dit Blad Maison Para Ir/7 ONZE TIJD Irvings Gist-Tamine GIST IS LEVEN I THALIA THEATER i Wat hetpmi g&ed getrainde s[tieren DE KORFBALHELD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN VELE DUIZENDEN LEZES GOUDSCHE COURANT L IINNENDIIK, Kleiweg 87. a contant en in Huur. Lange Tiendeweg 54, GOUDA, ™70 Het Voedselvraagstuk „Ferm I tan" Te koop aangeboden Zaak in Kol.waren en Comestibles A. Vingerling, Brandstoffenhandet Spoorlaan IIIIIIIIIIIIIIIIH Schouwburg Bioscoop - Gouda Goudsche Vraagbaak ■i JAARBOEKJE m Goudsche Vraagbaak PRIJS 25 CENT. EISCMT VEEL VAN DE HUISVROUW W No. 16905 Vrijdag*26!0otober>~1928 87^ Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, POSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, on. het hui8 fin vond FEUILLETON. W^j maken onze en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel in Gouda en omgeving is dan de ZATERDAG-EDITIE van de voor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon ceeren van aanvragen en aan biedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wij hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld: n.1. van 18 ge wone regels EEN GULDEN elke regel meer 0.12%, mits contant aan ons Bureau-, MARKT 81 Uiterste termijn voor ZATER DAGMORGEN 9 uur. Zend vooral vroeg in. GEBARANDEERDE OPLAGE MINSTENS 615 O EX. PRACHTSORTEERINO TEL. 517. 10 Verkoopdepöt: Voor de primitieve inensch, die baby heet, is er slechts eén vraagstuk Als de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar' Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR Co. WESTZAAN. wormpoeders vendry ven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel by volwassenen als by kinderen. 85 cent per doos. Drie tloozen 2.40. -By Apothekers en Drogisten. leeftijd ongeveer 14 jaar, om opgeleid te worden tot glas- bewerker, Aanmelding fabriek Spieringstraat 131. aiiS GLAS-ONDERNEMING „GOUDA" Op een zich sterk uitbreidende plaats nabij den Haag wordt een sedert 30 jaren bestaande annex flink Wijndepöt ter overname aangeboden. Zaak heeft veel uitbreng klanten en is beslist voor uitbreiding vatbaar. G. G. of P. G. gewenscht, doch niet noodzakelijk. Eigenaar is genegen 1 a 2 maanden bij te staan. Verdere bijzonderheden op aanvraag. Alleen serieuze, kapitaalkrachtige personen ge lieven te reflecteeren. Brieven No. A 18656 Bureau Haagsche Courant, den Haag. ANTHUACIET 20/30 2.30 (groot van stuk) idein 30/50 2.50 idem 20/30 30/50 speciale kwaliteit 2.90. Prima WALES Importnootjes 20/40 3.20. Alles per H.L. franco huis, alhier. 26 Gruis en steenvry. By grootere kwantums reductie. Van af VRIJDAG als hoofdnummer de meesterlijke verfilming van MARIE CORRELLI's boek Een Paramountfilm in 9 bedrijven, vervaardigd onder regie van D. WARWICK GRIFFITH. De hoofdrollen in deze film worden vertolkt door Adolphe Menjou, Lla da Putti en Rleardo Zorlez Het spel der hoofdpersonen, de fotografie en regie, de opzet der film, alles grenst aan het volmaakte. In ons voorprogramma loopt: Een bezoek aan een Indische Theeplantage. JOURNAL - HOLLANDSCH NIEUWS O a. Opening der Schoonhovensche Pont Prima muzikale Illustratie.» Toegang boven 18 |aar 80 Hoofdsteeg 7 - Botterdam Verp|egingsartikelenJ Corsets, Gummikoussn, Breukbanden Warmwaterzakken Geïll. prijscourant gratis. - GUMMIWAREK - als longen en hart niet meewillen Hoofdvoorwaarde bij sport-prestaties is een goede ademhaling. Daartoe zijn gezonde, krachtige ademhalingsorganen vereischte. Keel en strottenhoofd moeten dus worden ontzien, want de geringste verkoudheid bemoeilijkt de ademhaling, En wie zijn longen niet behoorlijk kan volpompen is spoedig knock-out. Wybert-Tabletten behooren tot de uit rusting van den sportsman ten eerste als voorbehoedmiddel, ten tweede tegen dorst en ten derde om den leelijken smaak na het rooken weg te nemen. Bij alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 45 en 65 Cts. Vanaf Vrijdag 26 October groot attractie Programma !t (Gevaarlijke romantiek in een schildersatelier). Realistische SUPER FOX FILM met de mooie elegante OLIVE HORDEN in de hoofdrol. EXTRA Een komische sportgeschiedenis van oudertrots en jeugdige verliefdheid. Alleen toegang voor personen boven 18 jaar. By de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON alhier is ter perse om binnenkort te verschijnen een voor iederen Gouwenaar onmisbare wegwijzer op alle gebied, die den titel zal dragen van DiER GEMEENTE GOUDA voor 1928—1929. Bevattende alle inlichtingen betreffende Rijks- en Gemeentediensten, Openbare en Bijzondere Instellingen enz enz. Uit officieele gegeven samengesteld. Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Gouda in het kort in te lichten over al datgene wat ieder hunner edgenlyk weten moet, omdat ieder met al wat tot het Gemeentelijk- en het Rijksbestuur wat Gouda betreft, dagelijks te maken heeft. Waar moet ik hiervoor wezen? Wat moet ik in dit geval dben? Tot wien moet ik my wenden? Wat moet ik betalen voor gas, voor electricitedt, voor water? Hoe hoog is de belasting? Welke school moet ik hebben voor myn kind? Deze en zoo talloos andere vragen komen er telkens en telkens naar voren. Weet ge ook wat er bij Politieverordening verboden is, waarvoor ge de kans loopt ibjj overtreding te worden gestraftKent ge de regelingen van het verkeer in deze Gemeente? Weet ge weLke formaliteiten er te vervullen zyn bij geboorte, huwelyk en dood? Kent ge Uw stad in bijzonderheden en ook hare instellin gen En weet ge wat er in Gouda bestaat op het gebied van gezondheidszorg, liefdadig heid, sport, kunsten en wetenschappen? De zal U op al deze dingen het antwoord geven en U een wegwijzer zyn, zooals U uit de hier volgende opsomming van den inhoud zal blyken. Ieder kan hierin terstond vinden wat hij noodig heeft. Bestellingen worden thans reeds aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. Oio vaak door gebrek aair hulp te kampen heeft met neuralgie en hoofdpijn OWZe OAWAHpi tof» Wofo OM-Teadae Toto» Im vee fO.78 ea mm proef opouttootoa. NOmU aht volume avertidgd <ae de Pe geMdeljfa. -eAiegee.de OUT e* «Me i» eeaB^ "V mom oppookt ea aeageaeew geaeefc 8f niet ooi xfo of vermeld geveetee mam Mg ff M NT TAMINB-TAaVCTtN ea U voed U Mn* ea ntm W kw Ka taan iot kot mus I 0.70, I LBO, I *00, t Om. 4k renAiU retourneer ene de ledtoe deeo ee «4 htoefco U per toeraede peelMgdd (iOUDSUHE COURANT. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Peestdageo ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ2.25, par weak l? cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper gaaehiedA Franco per poot per kwartaal 8.15, awt Zondagsblad 8.80. Abonnement*» worden •agalljlu aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81. GOUDA, kQ oom agenten en in boekhandel m de poetkantoren. Onze bureaux MJn dagalfltat geopend ran 9—4 aai Administrate Tak lat 69 ADVERTENTIEPRIJS» OH Gouda ea l—» regela L80, elka regel maar ƒ0.28. Vaa baltea Geoda m ém 1—4 regela L65, elke regel meer 0JW. AdrerteatRa la kal latenten bijslag op dee prfja Liefdadlgheida-adrertaatlia de helft vaa ém prifa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN i 1—4 regela ftM, aihe ngelw de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentüa en Ingesondea mededeel ia gwi IQ den prtya. Groote letten ea randen worden berekend naar Advertentiën kunnen worden ingezonden door eKaufcm^ mm eotlads I delaren, Advertentlebunanx ea otue Agantea m aaa bat Bureau tjja Ingekomen. f 0| daage Hór da i dmTu+Ê. Met aohadevergoedingauraagstuk. in Sovjet-Rusland. Nieuwe oppositie De Excelsior" meent le kunnen bevesti gen dat do commissie van deskundigen die ovor do definitieve -regeling van het scha- tlevergoed inga vraagstuk zal beabisBen, to I'arije, den zotefl van de oommiseie van herstel zal bijeenkomen. Daarna zullen te Befrlijn technische sub commissies worden ingesteld, die in voort durende verbinding mot de Duitsohe fegee- ring zullen staan. Hat blad zegt vwler uit godde bron te tobben vernomen, dat het bericht dat de presidenten van do circulatiebanken van Duitsehland, België, Frankrijk, Engeland en Italië deel uit zullen maken van de eamr|jwio van doebundigBn, oj> aljn minet voorbarig zoo niet onjuist is. Minister-prosidont Poincaré heeft over de samenstelling van de commissie nog geen beslissing genomen. Waiirsohijnlljk zullen do samenstellingen van de commissies Dins dag in aansluiting aan den Ministerraad worden vastgesteld', nadat Poincarli zijn eollegss op de hoogte zal hebben gesteld met het resultaat van zijn onderhandelin gen inot Churohitl en Parkter Gilbert. Nu do strijd tegen Trotzky uitgestreden is, en daarmee do oppositie van den lin kervleugel - althans schijnbaar - is on derdrukt, richt Stalin zich tegen een nieu- wen vijand, die volgens hem - zooals men gisteren in ons blad heeft kunnen, lezen - nog ernstiger is dan het gevaar, dat van dei, kant van Trotzky dreigde. DB actio van Trotzky was o.tn. gericht o«i> het reactionaire element in de boeren- politiek. Thans schijnt Stalln, nu hij zich eerst van Trotzky c.e. ontdaan heef', in te zien, dat zijn vroegere tegenstander voor oen goed deel gelijk had. En ook zijn p-olil|iek gaoit zich richten op de bestrijding van het „kapitalistische'" element op hel platteland, >1© z.g. Koel aki. Toen in het voorjaar do graaaiverzorging der steilen gevaar liep, is men tot geweld dadige maatregelen overgegaan', tot arrea- taties en bestraffing van groote boeren en Inseolienhanddaron, maar het hielp niet. De noiod werd sfoode grooter, do Regeering trachtte het met overreding to doen. Miaar ook dat baatte natuurlijk niiet. Wij weten wel uit onze eigen mobilisatie-jaren, wat een vermanend woord-alléén weinig vetr-*1 mag, wanneer de winzucht bij de men- hoogtij viert. De te komen. Maar het ie weer oen nieuw bo wijs van den finauoieelen nood, waarin men ginds verkeert. Een binnenlandsche premie-leening, waarvan men 500 millioen roebel verwachtte, bracht slecht 340 milli oen op, waarvan de boeren slechts 24 mil- li-om voor hun reklening namen. Dit alles zijn symptomen die een zekere nerveuze stemming in do leidende kringen verklaren kunnen,-. Zij wdrpen oen. verhelderend zij licht op den achtergrond van don nieuwen partijstrijd. In het Moekcusoho Oomitó van de Oom- munisttsCho Partij, een van de belangrijk ste lichamen deeer organisatie, komt men door die diepe ioeeningm-oreohillen, nipt mear tot stellige besluiten. En juist hier schijnen de roohteohe elementen vasten voet te hebben gekregen, duo aandringen opeen verlangzaamde industrlaliseeringepolitiek en op verdero welwillendheden jegens de boe ren (o.a. voorrechten inzake do bdlasting) Na een vriendelijke vermaning van het Centraal Comité, dat o.a. het b eid van Lenin opriep die de redding van Rusland zocht in de groot-industrie, "te thans de scherpe boetpmlikimg van Stalin gevolgd. Met meer dan goWonfl belangstelling volgt men in liet buitenland den loop van deze gebeurtenissen iu Sovjet-Rusland. De bols $evi tetisohe «opubliefc hoeft den laatste® tijd weer uitzicht gegeven op een aantal con cessies voolr buitenlandsche ondernemingen Ei,i hoopt op grgoten amimo bij buittenland- sdhe firma's, on# daarnaar te sollioiteeren, maar de Duitsdho pers, die uiteraard hier kwl gyvag heeft, waareohuwt den Sovjet al, dat do animo van het vreemde kapitaal zeer afhankelijk- is van de wijze waarop men in Rusland del innerlijke moeilijkhe den zal oplossen Do Rueelsoho koers schommelingen van den laatwten tijd zijn in iedor geval iu die richtLng niet bevor derlijk. BUITENLANDSCH NIEUWS. do voorraden te „inobiliseeren"zelfs we den de inkoopprijzen! verhoogd en onder ging do gohcolo prijspolitiek een wijzi ging- Dit schijnt cenigo opluchting in don locs land. gebracht te hobben, maar tovre- deu is men nog allerminst. Duitscho bladen wijzen er op dat in Ber lijn een aantal kunstvoorwerpen uit Rus sische musea op de markt gebracht wor den. Het schijnt niets nieuws te zijn dat da Sovjet zooiets doet om aan. contanten DUITSCHLAND. De roofmoordenaar Heidger gearresteerd. Aan zijn verwondingen bezweken. De roofdmoordenaar Johann Heidger is gistermorgen na een opwindenden jacht en een hevig vuurgevecht met de politie, waar bij ook van handgrannaten werJ gebruik gemaakt, gedood, vermoedelijk door een handgranaat. Heidger werd door een huisbediende,ont- traohtte dekt op een zolderkamertje in de villa van de Colonnia Verzekerings Mij. aan den Rieh- lerwal. Niederlander-Ufer. Heidger bedreigde den man met den dood, indien hy hem aan de politie zou verraden. Desniettegenstaande waarschuwde de man de politie, die terstond met een groot macht, gewapend met karabijnen en hand granaten, uittrok en het huis omsingelde. Heidger werd nog op de zolderkamer aange troffen. Aan de sommatie om zich over te geven, gaf hij geen gehoor, doch greep ter stond naar zijn wapens en begon op de poli tie te schieten, waarbij een agent een schot in het hoofd kreeg. Ten einde zich aan geen verder gevaar bloot te stellen, trok de politie zich terug en begon toen met handgipnaten te werpen. Door 3 granaten overal aan het lyf getrof fen, kon hy ten slotte overmeesterd worden. Ernstig gewond werd hij naar het zieken huis overgebracht. Zijn toestand was levens gevaarlijk. De inspecteur Mayboom, die door een ko gel aan het hoofd is verwond, verkeert in levensgevaar. ,De kogel is echter door een operatie reeds verwijderd. Een andere lezing zegt, dat Heidger des morgens door een openstaand venster de vil la, die door dr. Oertel, den directeur-gene- raad van de Coïbnia Verzekerings-My. wordt bewoond, binnendrong en zich eerst naar de lager gelegen verdiepingen begaf, waar hy door het keukenpersoneel werd gezien. De zen begonnen te gillen en om hulp te roepen, doch de bandiet dreigde te zullen schieten, indien zy zich niet stil hielden. De chauffeur, die zich in de garage be vond, was echter door het gegil opmerk zaam geworden en loste driemaal een schot, om alarm te maken. Een politiepost in de buurt gaf daarop ter stond kennis aan het politiebureau en kort daarop was een groote politiemacht ter plaatse. Het huis werd omsingeld. Op de alarm schoten van den chauffeur had de mis dadiger zich naar de bovenverdiepingen b5- de logeerkamer. Door de geven. De wlitie do den g®zo4fc, ,op d half geopeJSMeur vecht geleverd, ée van item ij iiBIUil - -«.-y-y---- OP de politie, waarbij inspecteur Mayboom levensgevaarlijk werd gewond. Ten slotte gaf Heidger, die door karabynschoten en splinters van handgranaten leelyk gewond was zich over. Kort daarop is de man aan zyn bekomen verwondingen overleden. ENGELANB. Weer een spoorwegongeluk. Vier De nachtexpres van Londen naar Aber deen is Donderdagochtend om kwart over drieën te Lockerbie, in Schotland, op een goederentrein gedoopen. Vier menschen zijn gedood, namelyk de machinisten en de stokers van de twee trei- VER. STATEN. Graf Zeppelin. De laag hangende wolken zouden alle uit zicht beletten. Hel tijdstip voor do rondvlucht van de Graaf Zeppelin over Centraal Amerika was vastgesteld op gistermiddag 5 uur Ameri- kaansoho lijd. Gi-stwen breidde zidh evenwel boven het gebied van do Giroota Meren een depressie uit en was de windrichting zoo, dat hot luchtschip den geheel on dag met sterken tegenwind to klampen zou hebben gehad, zoodat de snelheid van het luohtstihip aan- zenlijk verminderd zou zijn. Belangrijker dan dit was voor dr. Eckener nog de over weging, dat de passagiers wegiene de laag hangpnde wolken, de heele reis bijna ni^ts zouden hebben kunnen zien. Dr Eckene- beeft ook de vrouwen van den Duitsohen zaa igelastigde en van den commandant van Lakehurst uitgenooiliigd de reis mede te maken. In verbind met de vertraging van do reis boven Amerika is ook de datum voor de terugreis naar Europa uitgesteld. Mbn rekent er op, dat de terugrris op zijn vroegst eerst op Woensdag 31 October zal kunnen, worden etanvaard. FRANKRIJK. Zes gemeenten onder water. De over?troomingen in de Fransche Alpen. Do ovomtiioainingvn in do Fransche Al pen heblieu een nog grooteren omvang aan genomen. BoNen Grenoble ia een stuwdam onder tien drong van het water van do Isero liezwekeu, waardoor het dal over om lengte van 50 en oen breedte van 5 K.M. overstroomd! werd. Zee gemeenten kwamen onder water te staan en de óe- woners van oen tehuis voor kinderen, die op de zolderverdieping gevlucht zijn, kon den nog niiet worden verlost. Er is veel vee omgekomen. ZWEDEN. De Nobelprijs voor geneeskunde. Aan prof. Nicolle toegekend. Het Karoliniiecho Instituut te Stookho'm hoeft liealoten den Nobelprijs voor genees kunde dit jaar toe te kennen aan prof,. Charles Nioolle, directeur van het Insti tuut Pasteur to Tunis, voor zij ni onderzoe kingen over vlektyphosT BINNENLAND. Albert Thomas naar Indië. Vragen van het Kamerlid Droog- leever Fortuyn. Do heer Droogleev ur Fortuin heeft aan den Minister van Koloniën de Yoigende ragen gesteld 1 Is liet duriolit juist, dat: de Ned InJ. Regeer ng ooil uitnioodigiing heeft ge kiekt tot den dir. van het Int. Bur. van den Arbeid te Genève, den heer Albert Thomas, om een bezoek te brengeu aan Ned. Oost- lndaë, ten eind© zioh op de hoog te te stellen van de omstandigheden, waar onder door de arl>oidere in de cultures wondt g arbeid/ en dat de heer Albert Thomas deze ultuoodiiifing heelt aangeno men, maar zijn l>ezoek zich zal bepalen tot het enkele dagen verblijven in Batavia en Buitenzorg, ten einde daar niet ambte naren overleg te plegen? Iiuliicn dit bericht juist is, is dan de Minister niet van meening, dat op deze wijze liet voorgenomen bezoek niet kan beantwoorden aan de s,rekking van de zeer toe te juichen uituooInging, en ls de Minister bereid te bevorderen, dat door, of in overleg met de Ned.- Indische regeoring, alsnog den dir. van het Int. Bur. van den Arbeid de gelegenheid wordt aangeboden om zich ter plaatse, meer be paaldelijk op .Sumatra, persoonlijk: op de lioogie te stellen van de omstandigheden, waaronder door de arbeiders in de cultures wordt gearbeid'? De wethouders-vacature in Amsterdam. Gisteravond beeft de federatie Amsterdam van do S-D.A.P. een zeer druk bezochte ledenvergadering gehouden, dd© moest be slissen over het voorstel van de sociaal democratische raiaHs4iraotie, txierop raeerfco- rawide, dat men onderhandelingen zou voe ren met d© burgerlijke partijen over het deelnemen aan bet dagelijksoh bestuur der gemeente op een urgentleTprog|ram. Van de burgerlijke fracties was een daartoe strek kend voorstel ingekomen, dat tevens in hield, dat do sociaal-democraten genoegen zouden nomen met twee zetels in het ool- lfïgp. Dit laatste was in het gisteravond aan de ledenveitgaderirv? van do federatie dér 9.D.A.P. voorgelegd voorstel niet met zooveel woorden geformuleerd, maar do lodiocting lag er tooh wel in, opgesloten. Er was, gelijk bekend is, een minderheid in de raadsfractie om het oude standpupt van drie aetel» of geen, te handhaven. Het voorstel v&n da raadsfractie is gisteravond door de ffvleratlervergadorlng verworpen met 1023 van diei 1339 uitgebrachte geldige stem men tegen 196 Voor, dus met overstelpen den meerderheid. Lorentz-Comité. Print*» Juliana heeft een bijdrage ge- solKvnkon tuui het Nationaal Loteotx-Couu- tó, dat zioh ten doel sWlt, een gedonktee- ken op te richten tar nagedachtenis van prof. dr. Loreotz. TWEEDE KAMER. Vergadering van 25 Oct. VoorzÜtter Jhr. Mr. Ch. J. H. Ruys de Boerenbrouok. Installatie Dr. Vos. Do hoe4 BEUMER (a.-r.) bracht rapport uit namens do commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven vam hot nieuwbenoemde lid ddr Kamer dr. I. H. J. Vos. De oom- j missie concludeerde tot toelating, nadat de nieuwbenoemde de vereischte eedeo of be loften zal hebben i Conform besloten. Dr. I. H. J. VOS (lib.) door den grif fier der Kamer binnengeleid, neemt zitting na in hamden van den voorzitter met ge- dekten hoofde de voreischte eedon te heb lieu afgolegjl en door dezen met zijne bo noeminig te zijn gelukgeweneclit. Interpellatie-van den Heuvel. Aan de orde ie de voortzetting van de behandeling der interpellatie van den heer Van den Heuvel, betreffende den toestand van de sui terindustrie en eventueels maar regelen, welke hiertegm genomen zouden kunnen worden Aan het einde des levens gaat de ziel alleen verder; onze goede doden zijn dan onze eenige vrienden. Langs verborgen wegen. Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluys Weer ging een lange tijd voorbij, waarin niets bijzonders gebeurde. Er verschenen övi paar straathandelaars met handkarren uil tegenovergestelde richtingen en die pos teerden zich juist tegenover ons, precies vlooi een van do huizen, waar mijn met gezel zoo gesponnen naar keek. En weer zng ik iets bijzonders: op het oogenblik, dat haj dew karrevoerders, die groote slo pe's appelen op hun wagens hadden, in de gaten krec?, merkte ik dat hij een onrus- fcigon blik op mij wierp. De beide koop liedten begonnen hun waren luidkeels aan te prijzen, om de aandacht van de voor bij gangers te trekken. Af en toe bleet *r een staan om een paar appel» te koopen; dan bij den een, dan weer bij den ander. En nu kan het wel zijn dat de een meer kracht in zijn longen had dan de ander of dat zijn koopwaar er/ aantrekkelijker uit zag; kort en goed, d» een kan wel een te zijn beiden elkaar iu de haren, waarbij ze a1- lebei een onguloofolij ke keel opzetten Een paar menschen bleven staan, deels geamu seerd, deels con beetje bang De bekle hee- ren rolden vee Intend ovor het trottoir e i worstelden volgons do regelen van de kunst V-radii Ikmdo vensters werden opengemaakt e-i lachende gezichten koken naar de straat. Allerlei iuiriii*x*liigingskreten weerklonken Eindelijk, nadat zo er beiden blijkbaar ge noeg van lindklen, gingon zo weer, alsof er niets gebeurd was, naar hun karren teruom den verkoop voort te zetten. Wij beidon, mijn metgezel en ik, hadden na tuurlijk inet begrijpelijke belangstelling naar d t tooneeltje gekeken Plotseling raakte mijn buurman mijn arm aan en zei halfluid' met een stem waarvan Ik duidelijk merkte dat zij beefde Stelt u nu uw toestel in en houdt u klaar." Ha'f geschrokken, half verwonderd, deed k wat mij gevraagd Verd; ik schatte de terkte van het licht om goed te kunnen nstellen; daarop zagi ik mijn klant vra gend aan - want voorioopig wist ik nog let waarop ik mijn toestel moest ,,Richt uw toestel op dat huid duisterde hij, zoodat die beide ook op do foto komen." Ik knikte, want nu begreep Ik düidelijk de bedoeling van onze expeditie de foto noes4 een komisch beeld uit het volksle ven vastleggen Zoo zat ik zwijgend, stods Imetde CT.imiba! ia de Imad, toeu plotting tot mijn verbazing do beide der dat ik zou k' elkaarweer iu de haren zaten. Dit keer schretxuwden zij niet, maar in plaats daar van .sloegen zij er des te flinker op los- Niemand probeonle zo to scheiden, 'oen plotseling uit het huis, waarop ik mij u toestel gericht had een heer kwam, die op de beide mannen toestapte, blijkbaar vafl plan voor scheidsrechter lo spelen. „Los commandeerde mijn klant op dit oogenblik", do drie moeten op de foto". Ik drukte op do bal - do opname was gemaakt. Bijn» op hetzelfde oogenblik gaf mijn lastgever den. chauffeur een teeken door de spreekbuis cn op slag suisden wij weg. Ik boog een weinig uit het voneter en kon constateeren, dht do vreemde zijn scheids rechters taak met bewonUvenswaiartlige snel heid verricht had: do beide straatventers hadden elkaar den rug toegsüraaid en maak ten aanstalten om heen te gaan. De heer zelf was verdwenen - mrissoMon was hij in de auto gestapt die daar gewacht had en nu in ruzenilo vaairt naar de stad reed - in dezolfte richting als wij, nauwelijks twee honderd passen achter on Weer waar schuwde mijn geleider den chauffeur; deze verhoogte onze snollwid thans tot het ma ximum on we suisden met ulk eon vaart over de Klaiisenburgerweg, dat de wagen heen on weer slingerde en ik een paar maal bang was dat we zouden omvallen Mijn metgezet hl rit de handen in de Nut hij de linkerhand uit de zak van zijn over- jas on nam voorzichtig het ehusei» met de plaat uit het fototoestel, terwijl hij het mij oserreikte. Daarbij wierp ik een ver wonderden blik op zijn rechterarm en nu pas ontdekte ik iJat hij do roolitorhand mis te. Een lopze handsohoen, die vastgenaaid scheen te zijn, bundelde aan zijn mouw. llij zag dat ik ar .aar keek on hij gl.in- techte. „Nu zult u begrijpen, waarom ik de opnaino niet zeLf gemaakt heb", zei hij. Ik m:„s do rechterhand. Herbert l'orter haalde een klein gouden étui uit zijn vestzak en knipte het open. „Rookt u?" „Alstublieft." Do jonge dame nam voor zichtig eon van de fijne, dunne sigaretten uit de koker. Ik moet u nog zeggen, d mijn metgezel verscheidene malen uit het acbtorraampjo keek „Misschien speurde hij naar de andere „Dat scheen mij ook zoo toe. Ik meen- ds op e«n gegeven moment een zucht van verlichting te hoeren. Ik keek snel -'oor het aohteiraampjr en merkte dat er van de andere auto nie' meer te zie« was. Met om opgwekte riem vroeg hij: „Zal ik u j naar huis brengen, in <to Lindenallee Tk schudde van neen. „Hrt is etenstijd. Ik eet altijd in een klein restaurant m de Schiller»!raat." We naderden de Koninklijke® Schouwburg Aan de overkant links", verzocht ik hem „Het is voldoende, ate u zoo goed wilt' zij® mij op de hoek van de Shiller- straat af te zetten." De auto stopte op 'het gegeven a'.gnaal Mijn klant opend het portier, stapte uit en hielp mij uit de wagen. Daarna keek bij in de smalle straat. „Dus afgespro ken, u maakt een afdruk één enkelen, niet meer. Ik moet u jp het hart drukken dat u niet voor u zelf, om zoo te zeggen voor uw genoegen - een tweeden afdruk maakt. Daar te mij om verschillende rede ntei, die ik u uiet zoo gauw kan uiteen zetten, zeer veol aa« gelegen.' Ik voelde mij een klein beetje belee- digil. Ik zou absoluut wet weten wat mij aan deze opname bijzonder zou kunnen interesseeren'', zei ik uit de hoogte. „Nou, nou' zei hij glimlachend. „Het zou toch geen misdaad zijn. Wanneer kau ik de afdruk komen halen?" „Over dr:e uur kan hij klaar zijn. Hij keek óp zijn horloge. „Goed, loten we daiv afspreken., dat ik vanavond om 9 uur bij u loom." „Goed.'" In orde." Daarop stapte hij weer In de auto Ou eze reed in snelle vaart weg. H'rt kleine restaurant in de Sohillerstraat waar ik gewoon ben te eten, behoort bij het clubgelxonw van onze fotografertvereenl- gling. Tk eet daar goed en goedkoop, bo vendien Vind ik or steente glezeleehep, want «r komen daar uitsluitend collega's; men- iohen die ik ken en waarmee ik gemeen schappelijk» betengen hefc.'' (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1