t K'S IE MEE cUw KEN OON. Omgeving dan 6500 gezinnen in Gouda en l Deze Courant komt in meer No. 16906 153, Gouda 1, GOUDA FEUILLETON. 9 Bahlmann Co. - Gouda Aparte Damee- en Kinderk|e«ding Zaterdag 97 October 1929 S7<^Jaargang Dit nunmar bestaat nit tire bladen. EERSTE READ te en van mij onderzoekend aan I neer 6 Huisvrouw ING oor ijke ird. WIE ZIJN ZAAK WIL ZIEN MARCHEEREN MOET IN DIT BLAD STEEDS ADVERTEEREN. >owel in hand- als in ectriaéliQ machines Wie den meesfen lof vyor zichzelven heeft, heeft de minste liefde voor an deren. r 'de hand dat die vorm I dank zij de invioe- den van kunst en vernuft. Men, ziet er hier de bewijzen van. HAGENAAR. A f Langs verborgen wegen. Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluye. 5 HOLLAND: Wegen» verbouwing van onze magazijnen vanaf heden extra lage prijzen in alle zfdeelingen Hacker. „N«- atelier op het Oude Markt kennis. „Dat wel oen bij zi woest zijn.?'’ „Heelemaal niet antwoord; ,,ee ik heb op de gefotografeerd. Hoeden, Pelterijen, Bontmantels, Stoffen, Fluweelen, Zijde enz. Vesten, Pullovers. ZELFKENNIS. De herkomst van het oude Grieksche orakel van Delphi ligt in het legendarische duister. Volgens den klassieken tooneekiich- ter Aeschylos, die in de vijfde eeuw vóór Christus leefde, was de oudste profetes Gaea het eerst in het bezit van het orakel, zjj gaf ihet aan haar dochter Themis; deze op haar beurt aan hare zuster Phoebe/welke het als peetgeschenk schonk aan haar klein zoon Phoebus Apollo. De plaats van het Delphi’s heiligdom wis een spleet in de aarde, welke bedwelmende dampen uitwa semde, waarover het binnenste van het hei ligdom gebouwd was. Boven de opening stond een hooge drievoet, waarop een cirkel vormige doorboorde schijf rustte en op deze stond de zetel voor de profetes Pythia. Door de opstijgende dampen geraakte de profetes in geestvervoering, waarin zjj orakeltaal sprak, welke dan door de priesters werd verklaard en in versmaat gebracht. Lange jaren was dit orakel de vraagbaak van zeer, zeer velen, niet alleen in Griekenland. Het had een veelzydigen invloed op den gang van staatkundige zaken. Maar de jaren kwamen, dat de luister van Delphi taande. Meer verlichting werd hét bezit der m<n- schen, maar ook drong omkoopbaarheid en partijpolitiek tot Delphi door. Wèl Weef^t bjj. In den tyd der Christelijke kerkvaders werd het door dezen fel bestreden; door de keizers uit dien tjjd werd het meer dan eens geplunderd en ten langen leste door Keizer Theodosauë tegen het einde der vierde eeuw na Christus gesloten. De tempel van Delphi droeg als opschrift de woorden: „Ken Uzelf”. Een zeer oude levensles dus. En ofschoon de dienst der Pythia verdween en men niet meer geloof de in een goddelijke inwerking in Delphi, bleef de oude les van diepe levenswijsheid van kracht: Ken uzelf. Trouwens deze les is geen uit het oude Griekenland alleen. IWe gelooven niet te overdrijven, wanneer we zeggen, dat weinig beoefenaars der levenswijsheid uit vroeger en later tjjd deze les niet aan de mensch- heid hebben willen leeren: indien ge wjjs wilt wezen: ken uzelf. Wat is zelfkennis? Waarmede zullen we haar vergelijken? Een tweetal beelden. In een spiegel zien we onszelf zooals we zijn. Een spiegel flatteert niet. Ieder grijs haar, wu”, herhaalde mijn kleinigheid. Het zal ge- lj leef hij staan, om met eenigp bekenden een paar woorden te wteselen, en telkens merkte ik op «lat men hem vol verbazing aankeek. Eendelijk kwam hij aan omr ta jHtje. ,^Wai4 is er gebeurd, mjjulieer FrauL ton?” „Een verHchr ikkelij ke ge^biednfo*'*, int- jwoonklc de gerant „Ukkunt- mijnheer Weingarten toch wel?” „Weingarten”, herhaalde tuur!ijk, die zijn plein heeft? „Precies.’ „Wat ia er daw mei mijnheer Weingar ten. „Hij Is gisteravond overvallen. Hij was urenlang bewusteloos en Idgrt au nog dood ziek in bed. De politie was er direct bij inaar zij kan geen oorzaak voor «bazen aam- val vinden er is oolc niets gestolen Plotseling voelde ik, dat Becker mij van ter zijde scherp aankeek Er lag iets dwin- gends in zijn blik, die gewoonweg door mij heenging. Ik voelde dat Benker weoach te mijn Wik te ontmoeten. Mrt de grootste moeite hief ik eindelijk langzaam liet hoofd op; mijn oogleden waren zwaar en star geworden. Ik zag Becker sidderend1 aan en toen las ik in zijn oogen een. angstige vraag. Als door een nevel zag ik zijn ge zicht en als uit de verte hoorde ik zijn stem die mij scheen te beven: „We zullen naar Weingarten toegaan. Mechamisch, als in een angst aanjagen- den droom, stond ik op. (WMdt vervolgd) ieder rimpeltje, ieder vlekje weerkaatst hy natuurgetrouw. We kunnen dat toejuichen of bejammeren, het doet er niet toe. De spiegel zegt: zóó zyt ge, precies zoo en niet anders. En wanneer de spiegel dat niet doet, doordat hy gebarsten of verweerd; binnen- of buitenwaarts gebogen, is, dan voe-len we, weten we: die spiegel deugt niet. Geen foto grafische retoucheerkunst komt by een spiegel te pas. Of ook: Zelfkennis is ais een myn. In de piepte daalt men af en uit de diepte wordt te voorschyn gehaald, wat ver borgen was voor het oog. Daar is by wat goed is en edel en kostbaar. Daar is ook by wat geen waarde heeft. Maar de arbeid on het omhoog te halen en het in het heldere licht van den dag te zien is moeilyk en zwiaar. Zelfkennis, zeide eens een kerkvader, is geen hemelvaart, maar een hellevaart. Poch is die kennis noodig even noodig als het dagelyiksche brood. We ontmoeten vaak menschen in den opgang hunner jaren, van wie we zeggen, dat ze te veel verbeel ding hebben van zichzelf, of te weinig zelf bewustzijn. En dan denken we, die zullen nooit komen op de plaats, waarop ze een moreel recht kunnen laten gelden. De één, omdat hy te hoog gry.pt; de ander, omdat hy niet hoog genoeg gryipt. Zoo mislukken feitelyk heel wat menschen, eenvoudig door gebrek aan zelfkennis. Wat van jonge menschen geldt, dat geidt zeker in niet mindere mate van de oudereti. Wie gaf zich nooit aan een taak, die hy niet mogehjk was, dat het I spreekwoord ontstond: te veel hooi op de vork nemen bewyst, dat het in de men- schenwereld aan zelfkennis zeer hapert. Waarom-? Omdat de menschen bang zyn voor de hellevaart, benauwd -zijn voor de resul taten van dat zelfonderzoek. Feitelyk is het verkeerd, wanneer we zeggen, dat er geen zelfkennis is onder de menschen. Het is in wezen niet anders dan een niet durven aanvaarden yan wat men weet omtrent zich zelf. We gelooven niet, dat er veel menschen zijn, die niet weten, welke deugden ze be zitten, piet welke ondeugden ze behept zyn. Het eerste wordt echter overdreven, het tweede weggedoezeld. Dat zoodoende mo reel® schade geleden wordt is zoo klaar als de dag. Toch is het noodig, dat we de resultaten der zelfkennis aanvaarden, omdat we alleen daardoor kunnen medewerken aan den op bouw van ons leven; aan het bereiken van het doel, dat ook aan ons leven wordt ge steld. Dc volgend» periode is die van den krachtigen frivolen Biedermeijer-stijL, ’t Ia »ll™ hloonrijk, fleurig en Pup- perlg naast liet zware der vorige periode, maar misschien meer in stijg van de stem ming van hen, die zioh aan den ilLoii zul len scharen. Het statig», ife'tige h weg, het vroolijke blijde overheerscht. Langzaam ontwikkelt zich de vorm van den diach tot dien Van den huldigen tijd. Natuurlijk is in onze oogen die dlsch uit kunstoogpunt verreweg liet Ixwte maar het intieme mist men) er aan. Nu ie het we* zóo 'dat wij dezen vorm het beet kennen en er het meest mee vertrouwd zijn ter wijl die andere door hun vreemdheid bi- zondere attractie hebben. Vandaar dat het geen one Imkend is, niet aanstond» be koort. Er ligt echter een kille voornaam heid over daze tafel van heden en niet een Orivole lucbtigheld. De menschen. zijn al tijd in de beste stemming aja zij gaan der gasten. Want dit moet men n’et ver geten de gasten die aanzibten vormen de encadreerlng van de tafel van hun „kleur en fleur'hangit voc|r de tafel ook vfeel &f. De tentoonstelling ia heel interessant en leerzaam en uit een historisch oogpunt belangrijk. Aan dien disci is altijd veel *- ■zorg lusteed sedert men onze eeè functie ia gnan benutten als een vermakelijkheid. Sa me n-eten ia een guitigheids vorm gewor- den en liet ligt vc zich lieeft ontwil ABOWBM4.ÜTSPMJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looner geschiedt Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 3.80. P «escniedt. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zün dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef Interc 82- Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. inhere, öz, 01 - De Engvlsche detective kalkte „En. na •gebeurde er iets, waardoor die onschuldige geschiedenis u plotseling -in een ander licht versaheen, nietwaar?” Het jonge meisje sloeg de oogen Inderdaiiil, Mir. Porter.'' „Zpudt u niet eindelijk uw sngjaret aan steken?” zei de detective glimlachend. »,Als m>n ruokt, praat men gemakkelij- ker en vooral rustiger.’ „Dank u”. Het jonge meisje deed een paar haastige trekjes, maar in het volgend oogenblik had ze de sigaret alweer tus- schen haar vingers. Het restaurant was, zpoals meestal op dit uur, meer dan vol. Ik liep langs de rijen tafeltjes om een plaate te zoeken, groette hier en daar een bekende, en vond eindelijk een plaats aan een tafelt je waar aan een paar collega’s zaten, De eene van ben was aan het dessert, de andere was al klaar «gt las een -van de ochtendbladjen. zeilde honorarium Alleen moest de upnu- nw niet op de Augus^a-boulevard worden gemaakt, maar bij den Dierentuin.” Nu was ik aan do beurt om mij te ver bazen. Ik verteude nauwkeurig het verloop den voorinliddag <iu bijna bij ied.-'r woord mompelde hij: „Precies eender.’ En tarn ik uitverteld had, zei hij: „Pre cies eender... een corpulent, go-edgekleed heen, die do rechterhand miste, - een ko dak, die hijzelf had meegebracht - een paar uur wachten in de auto twee ap pelenventers die aan het vechten \<aren - een man, die er tusschen kwam - op het- ze.fdie moment de opname vijftig gulden voorschot... „Nu ben ik ar achter viel mijn kennis hem lachend in de .rede. „U hebt d» rest var het geld niet gekregen.” „Toch wel. Daarvan is geen sprake.” „•Wel, waarom windt u zich er dan zoo over op? Een of nnitere rijke vent die zich verveelt en op die manier tijd en geld stuk slaat.’” „Toegegeven. Maar nu komt het eigen aardigste van het haele geval. De plaat is mij dmzelftlen avonl dbor een inbraak ont stolen, kort voordat de besteller ze zou komen afhalen. Hot merkwaard'gste is dat er niets anders werd gestolen dan de'/e plaat - nodh geld, dat vlak bij lag, noch dingen van wairde, noch een andere plaat of wte dergelijks. Niets anders dan die eene plaat en den afdruk „Misschien heeft dde mijnheer wel uil verveling zelf die inbraak uitgovoerd.” naast lage, rustige en toch voldoende ver-, lichting getoond. Sommige Uitvindingen zijn heel praetisch. De verl'jchüing op de slaapkamer, aange- braoht onder het bed, zoodat alleen de vloer verljhht wordt, is inderdaad vernuf tig. Voor eventueel nachtlicht of tijdelijke verlichting in den nacht fe deae methode zeer merkw&aWig eu handig. Het ef'ect te zelfe verrassend en het lijkt ons zeer ge makkelijk omdat in den nachi hot hebt meestal alleen dient om den bodem te kun nen ziey. De andere tentoonstetfjing die wij 0[ dit oogenblik in den Haag kunnen bezichtigen geeft een brok historie op aanganame wijze. Alles verandert in den loop der tijden maar er zijn zaken die onveranderd blij ven. De mensch heeft altijd moeten eten en zal ajtijd blijven eten. De wijze waar op hij dat deed en d»oet_ wisselt echter, vloed /yehad en in de methode waarop ze zijn diseb arrangeerde gal en geeft hij uiting aan zijn gepetarontwikkeling. Tus- schen de maaltijd van liet hei-kouter boer tje en een ho*'gailadiner bestaat inderdaad eonig verschil. De gedekte latei In den loop <Der eeuwen is de histoc.sche tentoon stelling die men thans in 1 et gemeente- musouin» heeft gjeorgunlseeru. We zien de ontwikkeling van 1Ó80 tot op don huldi gen dag. De oudste tafel was sober en doet dekken aan die van het eenvoudige boertje. Hout en tin zij o nog in hoeveel heid aanwezig want bet porcelein is nog niet uitgevonden- Messen en vorken ont- Ibrekon. Er werd meest met de handen „ge wenkt”. Eerst in den aan ang van de ze- veidiendle eeuw kpmen dez r iittigie en voor on? onmisbare instrumenten In zwang. De kunst der Renaissance oe' n*< loedde het ta felgarnituur, het zilver, zoowel als het damast en in den loop dier eeuw verdrong liet porcelein het houten en. tinnen vaat werk. Kunst en techniek gaven leiding. De Empire stijl ovcwheerschte in de achttiende eeuw met zijn groote monumentale pronk stukken en zijn overdadigheid. M ^««nd^rd.opl.,. ««pp «g. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen advertentieprijs: uit Gouda m «natreken (beboerende tot den beeowkHnri- -- rep! 8 f J regel meer 0.25. Ven buiten Gouda en den beaorgkriM:' Ugre£‘d^^ 2d de*^™™ %E^EL,NGEN: 1 0^ O» en “F”1"10; l>ii contract tot zeer ger^duoeerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. io^Veasen!ién?UJmen worden inbonden door tusschenkomst van soHede Boekhande laren, Adyertentiebureaux en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. heer, die de courant zat te lezen, kjeek op en. zag Spoedig hervatte hij zijn lectuur. „Hönderdvijft’g gulden”, •-.—.Xre IA»! jg J-lreV jijzandeire moeilijke opname „'.oi gaf ik lachend ten „een heel eenvoudig gevalletje: de Augustaboulevard een huis waarvoor twee appelen- kooplui aan het bakkeleien waren.” „En daarvoor”, vroeg mijn ooNega ver baasd, „krijgt u 150 gulden?” Plotseling liet de lezende heer zijn cou rant vallen en staarde mij met onverholen ontzetting aan. „150 gulden’’ - herhaa’de hij met bevende stem, „twee alppeienkoop- lui, die aan het vechten- waren.maar dat te....” „Wel „Dat is precies dezeifde opdracht die ik drie dagen geleden kreeg. En ook het- De epne collega kende ik. oppervlakkig, dun anderen neelemaaj niet. De kellner kwam; ik zocht een paar fijne schotels uit en bestelde bovendien,, om mijn e^tra verdienste eeuw te, vieren, een flesch wijn, i De eene Kooilegh, die mij kende en die w(®t hoe eenvoudig ik gewoon was te eten, zag mij yan. ter zijde aan. Eindelijk zei hij plagend: „Wel, juffrouw Hoffman, uw zaak schijn! vooruit te gaan.’ Ik lachte. „Ja, het gaat wel aardig. Ik i heb vandaag met één opdracht 150 gulden verdiend.’ Da „Neen. Hij kwam op den afgesproten tijd. Toen, ik lïem vertelde dai de afiruk on het negatief verdwenen waren, wen'- hij doodsbleek ja, ik kreeg den indruk dat de mAledeeling hem geheel van streek bracht Hij betaalde mij edhter de rest en ging been.” „Een oogenblik”, onderbrak dc Engelsch- mar de vertelster: „Hoe heet deze colle ga? Heeft hij zich aan u voorgesteld? „Het was een zekere mijnheer Becker, Conrad Beedies».” „Prachtig. „Ik moet bakennen: wat ik zoo juist geöioord had, bracht mij eenigszina van streek. Niet dat ik inng was, maar de ge dachte aan iets buitengewoons, am let? onbegrijpelijks, werd in mij wakker. Wat was dal voor een merkwaardig man, die hier de stad opnamen maakte van een zoo Biiledaagsch geval: een kloppartijtje tus- schen twee straatventers? Ja, en datn.et alleen; die blijkbaar precies wist dat Jezc vechtpartij in een der eerstvolgende uren te verwachten wan die zich op de juiste plaats bevond om het juiste oogenblik af te wadden. En dan de andere welk belang kon die er bij hebben, om hem deze opname met geweld weer afhandig te pua'ken. Was dat allemaal wel werkelijk 7no onschuldig? Of stak er hert wat ders achter. D» gerant van het restaurant liep tusschen de rijen tafeltjes door Reeds uit de verte meende ik te zien, aan zijn heftige gebaren, aan zijn rood gezicht, dat hij erg opgewonden wes. Hier en daar BRIEVEN UIT DB HOFSTAD~ cmZii Twee tentoonstellingen. Niet minder dan tufee tentoonstellingen tegelijkwüjd hJbben wfj tkutó iQ de rem. denWv. Ho kondigden zu vorlge |awl al aan. Thms aij» zo geopend ld mcuqjjk er M eau o» ander van te ver tellen. Du ééne -is van hel gemeentehjk eledtrlsch bedrijf, dat onlangs zijn hom derdduizendsten afnemer boekte eu nu eens wil taten zien wat op het gebied van de otectrimteR vooral ia de gewone woonhui zen mogelijk, en bereikbaar fe. t,.ü toonstelling is dus uiterst leeroaam voor iedere huisvader en hwsmot^r ua imler- daal M heeft oiw getro.'fen dut de expo sitie zeer loerzüaim te, niet tracht gewei dige dnagen op electrtech gebied te vertoo- nen mam- vooral practióch te zijn Wijven. De eteoti'ioiteit heeft zich een belangrij ke plaaw in hut huishoudelijk teven ver evend en wij zagen kte< de toepassing. Niet minder dan 56 verschillende artikelen en instrumenten ten gebreke in het huis houden zijn reeds „electriscb” gemaakt, d. w. z. dat ze door eenvoudige aanslui ting op de lichtlöiding onmiddeüijk aan te wenden rijn. Wo kennen alle reeds den Wo'zuiger, hot strijkijzer, den haar-ilrogcr, den broodiyooster en de waterketel d'ie door electaisaben stroom ons hun diensten bewijzen, Wlaji nu zoo zijn er nog een vij*- tiglal, tot de eleofaiscfje. vaten-wasch-iiia- appnrtMt ro». nierxuffrtg» ze MlCAnwer- king bewonderen en menige huisvrouw zal er verbluft van stean, dat haar het werk op zoovele wijzen vergemakkelijkt en ver eenvoudigd kan wortlen Natuurlijk is de verlichting nog steeds hoofdzaak en op dit gebied wordt zeer veel geleerd. Bij de intree der tentoonstelling ie een historisch overzicht van de belich ting gegeven van de prae-historische schel- 'pen, wöarin de Olie werd gebrand tot het gflfglloeirchikousje dat de liatst? perfectie van. heit gaslicht was en het einde daarvan tevens. Da olie-lanrpjes, de snotneuzen, de kousen-standaairds, de petroleuin-lam- pjes, de gaspitten in allerlei soorten, zijn allon vertegenwoondigidl en wij zien daar nahst oiunidddlijk de elactrische lampen Leerzaam zijn de vele voorbeelden van gpede en slechte verlichting dip gegeven werden. Er zijn kaaners ingericht, huiska mer, slaapkamer, badkamer, keuken, enz., volleing ingericht eti| in alle zijn 'wee ver- llichtingen aan gebracht, een goed en em verkeerde. Om de minuut gaat de éóne uit er> de andere aan, zoodat men onmiddedijk het versch l kan waarnemen. Te hooge. te felle en te verblindende verlichting wordt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1