omdat hun die als eerste adres opgegeven wa Zegt dat n'ret genoeg! Uit ons Parlement. De Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst. Van lang vervlogen dagen. ft&'i&Sifeteinev?„0rini!en V"n Raadsels voor de Jeugd. ZELFS DE KOZAKKEN kochten hun REGI tweede kamer. Verschillende wetsontwerpen en interpellaties. Het mynrecht, een in 192b tyüelyk afge schafte heffing op de mynen, is herleefd, wijl het Rijk was blijven door-betalen het gedeelte van de opbrengst, dut de z.g. mijn- gemeenten en de provincie Limburg ont vingen. Die regeling is nu a ervangen door de volgende: De mijnen betalen voortaan 10 cent per ton (tot 1925 25 cents) en mogen afhou den wat zij aan Zakelijke Bedrijfsbelasting betalen. De Gemeenten behouden hierdoor grootendeels wat zij tot nu toe ontvingen, het Rijk geeft zijn.eigen recht op deze hef fing op en geeft bovendien aan de provin cie Limburg, die tot nu toe 2% cent per ton ontving, een in 10 jaar afloopende uitkee- ring, beginnen met 2 con over 1929. Of schoon deze regeling verre van fraai is, zal zij vermoedelijk als compromis door de Ka mer aanvaard worden. Het Rijk heeft zich hier wel zeer royaal betoond, doch de goede ■zijde van de oplossing is, dat de mijnen piet al te zwaar belast worden en een strijd over loonsverlaging, welke anders had ge dreigd, is voorkomen. Vervolgens is een aantal wijzigingen goedgekeurd in de organisatie van de raden van beroep voor de directe belastingen. Deze Raden zullen voortaan een enkelvou dige Kamer kunnen instellen en de secre taris, tot dusver door de Raden zeiven be noemd, wordt een ambtenaar. Het voornaamste bezwaar hiertegen, in een amendement-van Gyn neergelegd, was, dat de secretaris zich dan niet meer geheel onpartijdig zou voelen. Een gxoote meerder heid heeft zich echter bij deze wijziging neergelegd, nadat de invloed van het De partement van Financiën was uitgeschakeld door de bepaling, dat de Kroon secretaris sen aanstelt op voordracht van het Depar tement van Justitie. Een derde wetsontwerp, waarmee de Ka mer zich bezig hield en dat reeds aangeno- ■m——w 11 ii nale overleg. Dat lijkt ons heel wat beter dan een strijd van de gezamenlijke bieten- landen tegen het riet, wat vooral voor Nederland weinig aangewezen schijnt. Over de interpellatie en volgende maal. i [luiio wurm nwi door mogelijk, wat minder zal doen af schrikken van procedeeren om betrekkelijk geringe bedragen. Voorts krijgt de Kantonrechter het recht zekere zaakwaarnemers, van oudsher zaak waarnemers betiteld, te weren. De Kamer nestor mr. van Sasse wist hjerby bepaald te blijven, dat zulk een geweigerde gemach tigde recht van beroep krijgt, namelijk op de rechtbank, die den uitgeslotene hoort en van den Kantonrechter inlichtingen inwint. Vervolgens heeft de Kamer zich gerui- men tijd bezig gehouden met een ontwerp tot wijziging van de be vorder ingswet voor de Landmacht. Veel pleizier heeft de mi nister van Defensie hiervan niet beleefd. Twee belangrijke quaesties zaten er in en daartegen kwam zulk een oppositie los, dat hij aanmerkelijke concessies moest doen, ter wille waarvan de beraadslagingen geschorst moesten worden. De voorgeno men opwachtgeld-stelling van overcom pleet geworden officieren werd omgezet in non-activiteit (gelijk tot dusver) met een aftrekregeling voor verdiensten uit burger lijke ambten, terwijl de z.g. vóórbevorde ring, d.i. opschuiving op de ranglijst van zeer verdienstelijke officieren, beperkt werd tot kapiteins en hoofdofficieren, ter wijl wellicht een commissie van beoordee ling voor deze keuze-bevordering zal wor den ingesteld. Alles bijeengenomen was het resultaat het tegendeel van een succes voor minister Lambooy, welke bewindsman den laatsten tyd wel heel ongelukkig is. Toen kwamen er twee interpellaties. De eerste, van den heer van den Heuvel, liep over de misère in de suikerindustrie en ae daartegen te nemen maatregelen; de twee de, van den heer Drop, over toestanden in het 'mijnbedrijf, met name over de mijn ongelukken. Veel succes had de heer v. d. Heuvel niet: de Regeering had juist deze week een rapport van de ingestelde inter departementale commissie ontvangen en de conclusies van dat rapport waren zóó nega tief, dat minister de Geer zich wel moest bepalen tot een toezegging van bestudee ring met spoed en tot een aanbeveling van een internationale regeling in den zin van de oude Suikerconventie. Dat de interpel- lant weinig enthusiast was over dit weinig positieve antwoord laat zich begrijpen; met een motie kwam hy echter niet. Kwam men van Rechtsch met aandrang naar protectie, van de Linker banken werd daartegen ge waarschuwd en oordeelde men den toestand niet zóó dreigend. Het slot was, dat de Mi nister van Financiën zoo noodig nog een landbouwtechnisch onderzoek toezegde en by zyn gereserveerde houding bleef. De be windsman deelde nog mede, dat hy juist uit Genève had vernomen, dat men het daar meer zoekt in de richting van een betrek ken van de rietindustrie in het internatio- gelijks en in de silooten in de buitenwijken tweemaal per week. Over de medewerking van het publiek om Tollen. Toen, in het begin van onze Christelijke jaartelling, ons land bewoond werd door Ba tavieren en andere Germaansche stammen, en hier nog geen dijken en gem andere bevaarbare wateringen, dan de rivierei., die van de vroegste tijden af, haar wateren naar zee voerden. Bijgevolg waren hier ook gten tollen, maar nauwelijks hadden de Romei nen hun intrede gedaan en eenigermate orde in den chaos geschept door heirbanen aan te leggen van de eene nederzetting naar de an dere, en door kanalen te graven, lie eon verbinding tot stand brachten van rivu ren, welke altijd langs verschillende paden haar weg naar zee hadden gezocht, of 'le tolle'i kwamen. Ze zym dus al eeuwenoud, en heb ben een by zonder laai leven, want nóg, nu het verdeer zoo tallooze walen drukker is geworden, dan in dien ouden, ouden tijd, zijn ze in groote hoeveelheid binnen onze land palen te vinden, en „Holtaid-toUnnd" in nog een juiste naam. Al bijna twintig eeuwen lang vraagt men den reiziger eeltig geld voor Vt begaan van verschalende wegen, zoo te water als te land. Tweeërlei redenen schijnen hierbij te hebben voorgezeten: eer- stens was men van oordeel, dat hij die vr.n een zekeren weg gebruik maakte, ook ver plicht was in het onderhoud daarvan by te dragen, anderzijds was men er op uit, een zeker bedrag by den in- en den uitvoer van meerdere handelsartikelen te heffen. Het is bekend, dat Dirk III, graaf van Holland, het oog had geslagen op zekere gronden in de buurt van het tegenwoordig Dordrecht, die de leenheer, Keizer Hendrik, aan Adelbold den Ltrechtschen bisschop in leen had verstrekt. Hy stichtte een sterkte aan den mond van het riviertje de Dubbel, thans verdwenen, en hief voortaan tol van alle koopwaar, die Maas en Waal op- en af gevoerd werden, zonder zelfs den keizer vergunning daartoe te vragen. Klachten over tollen, we hooren ze nu, ze werden ook toen vernomen. De toenmalige handelsteden lemmerd, dat ze ten laatste buiten staat zouden zyn, het Kyk de gewone schattin gen op te brengen. Maar de tol bleef bestaan, en was de oorzaak van het ontstaan der aloude stad Dordrecht, eens Hollands grootste koopstad, gyoot al, toen de handel van Rotterdum nog fit zyn windselen lag. Oorspronkelijk bezat alleen de Duitsche keizer hier het tolrecht, later kregen de graven dezer gewesten de zelfde rechten, nog later ook de steden. Toen verrezen ze als paddestoelen, en de weerzm er tegen was zoo algemeen, dat by de in stelling van het Groot-Privilegie, aan Maria van Bourgondië afgedwongen, aan de onge breidelde vermeerdering van tollen paal on perk werd gesteld. Maar, die er eenmaal waren, ze bleven bestaan, in allerlei vor men. „Wie wil varen over de Vecht, logge zyn beursje op de plecht", rymelden onze vaderen, en ze wilden daarmede te kennen geven, dat je om een teekenacht ige uit drukking van velen te gebruiken ,.wel met je portemonnaie in je hand kon blijven staan", als men dat riviertje bevoer, om by elke brug tol te bellen. Het oude middel, om tol van den voorbyvarenden schipper tc heffen, de stok met een touw er aan waar een klompje aan vast zit, men ziet het ook hier nog aan de Roode Brug gebruiken is nog overal in ons waterryk land he kend. Waar zooveel tolgeld motst, worden opgebracht, daar Was voor bepaalde catego- riën van personen vrijdom van tol ingesteld In- en omwonenden hadden soms geen tol te betalen (denk maar aan de Koudekerksche brug!) Leidsche kooplui hadden in de mid deleeuwen het voorrecht, heel Holland te mogen doorreizen, zonder tol te behoever. te betalen, en dat wilde in die dagen vooral wat zeggen! Het liep op, als je een reis van tv- teekenis had te maken. Ook de lui uit Delfi waren vry van tol in heel Holland. Zoo had de graaf het geordineerd, en zoo geschiedde het. Ik noemde de tollen taai van leven, en dat is zeker waar. Toch valt niet te ontken nen, dat er in de laatste honderd jaar veel zyn verdwenen. Waren ze er nóg, de heeren automobilisten zouden nog harder klagen. Het heugt me, dat midden in het dorp Zwammerdam er twee stonden, vlak naast elkaar by de vergulde Arend. Wie van de kant van de brug kwam, en naar Bodegra ven moest, passeerde er één, die rechtsom de richting naar Gouwsluis inging, moest dubbel betalen! By Bodegraven, aan de hooge zyde, stond er weer een, even voor men Alphen inkwam, ongeveer op de hoog te van den watertoren, had je al weer zoo'n wegversperring. By de tegenwoordige uit breiding van het verkeer passen ze niet, het zyn anachronismen geworden, die hoe eer hoe liever dienen te verdwynen, en de laat ste tol in ons lieve vaderland mag, wat mij betreft, worden opgeborgen in het een of ander museum van oudheden. We kunnen de sta-in de weggen uit vroeger eeuwen thans niet meer Aan liet ly-vig verslag van de Gemeente lijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst waaruit wy reeds een en ander publiceerden, ontleenen wy nog het volgende: In totaal waren in dienst van de Reiniging aan het einde van 1927 32 werklieden, van welke 28 in vaste, 3 #i tijdelyken en 3 in lossen dienst. De loonen van deze werklieden varieeren van 28.35 per week t»t 33.76. Een onder baas verdient 36.—. Afvoer van faecaliën enz. De stadsgrachten, alsook de riooten ach ter de Tuinstraat en langs het Houtmans- plantsoen, op welke de faecaliën vanuit alle woningen in de binnenstad, deels door mid del van riolering en deels rechtstreeks wor den afgevoerd, werden geregeld ververscht door inlating van water uit de rivier de lJssel. De sloot achter de woningen aan de oost zijde va-n de Krugerlaan, waarop de privaten dier woningen loozen, werd electrisch afge malen en ververscht met water uit den pol der „Willens". De afvoer in de stadswijk „Korte Akke ren" werd in zyn geheel bewerkt met het in 1924 gereedgekomen ©lectrisch-automatisch poinpgemaal aan den Boschweg. iDe hoe veelheid afvalwater uit die wijk langs dien weg in de rivier de IJssel geloosd, bedroeg in 1927 554240 M3. In het stadsdeel „Kort-Haarlem" bleet- het afvoeren der faecaliën op den Burge meester Martenssingel en op do slooten in die omgeving, onveranderd doorgaan. De vervuiling dier openbare wateren op deze wyze ontstaan, leidde ook dit jaar tot groo- ten hinder voor de omwonenden. Gezien het meer en meer (bevolkt raken van deze wyk is het brengen van een afdoende verbetering ook in dezen toestand een aangelegenheia welke feitelyk geen uitstel meer toelaat. Het ververschen en bemalen van riolen en slooten en liet verwisselen van tonnen heeft in 1927 gekost 7837.55. Schoonmaken van riolen, zinkputten en straatsyphons. De riolen by welke zulks noodig bleek werden op de gebruikelyke wyze gereinigd. Het doorspoelen der riolen met gebruik making van de schuringswerken voyd slechts éénmaal plaats; alle aanbeveling verdient het dat dit zoo nuttige werk in vol gende jaren meerdere malen pluats vindt. Door particulieren werd in 13 gevallen de hulp van dezen dienst ingeroepen voor het reinigen en stoppen van riolen en voor het ledigen van zinkputten. Enkele dier reini gingen geschiedden door tusschenkomst van den Inspecteur van het Bouw- tn Woning- de grachten en slooten niet te verontreini gen door daarin allerlei afvalstoffen ee de poneeren, kan nog steeds niet geroemd wor den; by velen heerscht nog de opvatting om deze wateren als natuurltfke vuilbergplaat- Baggerett en diepen van wateren. De stadsgrachten werden door geregelde baggering en daar waar noodig door uitdie ping, in een goeden staat gehouden; ook aan het baggeren der slooten werd veel zorg be steed. Het opvisschen van dryfvuil uit de open bare wateren geschiedde in da grachten en Verzamelen van huisvuil en asch. Om dezelfde als in het vorige verslag ge noemde reden bleef de indeeling van de op- haahvyken ook dit jaar ongewyzigd. Ophalen van slachtafval. De regeling omtrent het afhalen van slachtafval uit de slachteryen bleef ongewy zigd. Het aantal tonverwisselingen bedroeg 2905 (vorig jaar 2653) en werd aan slacht afval ingezameld 264 M3. De kosten van uitvoering dezer werk zaamheden zyn begrepen in de voor het onderdeel „Avoer van faecaliën" begrepen uitgaven. Vernietiging van afgekurd vleesch en dierenlijken. In den verbrandingsoven aan den Bosch wég werden vernietigd 50 cadavers en 104 partijen afgekeurd v'eesch, waarvan 30 ca davers voor rekening vain diverse buitenge meenten. Van deze vernietigingen hielden er 30 met Miltvuur en 20 met ongeschiktbevinding voor de consumptie verband. Schoonhouden van school- en andere gemeentegebouwen. In de organisatie van den schoonmaak dienst der gemeente-gebouwen kwam geen verandering. Diverse werkzaamheden. Behalve al deze werkzaamheden was de dienst nog belast met de volgende, geleide- lyk daarbij ondergebrachte werkzaamheden: Het rangschikken van "de ter markt ko rnende kaaswagens; Het voorzien van de kalverhokken van ligstroo tijdens elke Maandag- en Donder dag-kalvermarkt; Het verleenen van de benoodigde hulp aan de keuringsveeartsen tydens het keuren door hen van het ter markt aangevoerde vee; 'stomden wagen werden naar het'van Kersen Ziekenhuis overgebracht 86 ^altenten; Het doen afmaken van honden en katten het aantal honden en katten door den die renarts G. Hupkes, door middel van .«trych- nine-njecties op het terrein van den dienst Pijnloos gedood, bedroeg respectievelijk 102 en 23; Het verieenen van assistentie tijden» liet wegen in de kaas- en in de varkenswaag tij dens de Donderdag-weekmarkt; Het verleenen van assistentie en het hou den van wacht bü aan den openbaren weg geplaatste voertuigen tijdens de Donderdag- weekmarkt; en Het uit de omliggende gemeenten afhalen en vernetigen van het aan Miltvuur gestor ven vee. Opgenomen is het volgend staatje dat een overzicht geeft van de ontvangsten en uit- .7 igeacnieade in de grachten en gaven van den dienst van het tiidstio der in do sloot langs het Houtmansplantsoen da- exploitatie in eigen beheer af. t—, •-* O UITGAVEN ONTVANGSTEN bijdrage uit de GEMEENTEKAS: - S n D o oa O •O TOTAAL per inw. in clc. TOTAAL per inw. in ctt. TOTAAL per inw. in ets. 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 20184 26160 26481 26471 23430.07% 3079L11% 38356.44% 57426.60 72346.41 90129.13% 93841.55% 95619.39% 354.2 377.3 372.2 117.7 144.8 216.9 272.3 338.1 351.7 27153 102462.46 27229 101357.43 27533 103894.03 377.3 191M> 27847 105290.79 378.1 1927 28090 102711.48 365.7 De Gemeentelijke Ontsmettintsdienat -Medisch toezicht. Met het geven van medische instructies als in artikel la van de desbetreffende ver ordening bedoeld, bleef belast de Gemeente- Geneesheer Dr. E. J. Hamburger, voor wiens bemoeiingen met den dienst als zoodanig, wordt verwezen naar diens over dit jaar uit gebracht, bij dit verslag gevoegd rapport. Directie en personeel. De leiding m den zin der Wet berustte bij den Directeur J. P. Anemaet, die tevens Di recteur van den Reinigingsdienst is. Inrichtingen. Van de ontsmettil/gsinriohting, welke eigendom is van net/Van Iterson'Zieken- en over welke de dienst krachtens ver ordende bepalingen lie beschikking heeft, werd de ruimte, tot vijor eenige jaren door den dienst benut voor het bergen van de ^^^e-goede ren trans-port wagens, ingericht o^Fgarage voor een door genoemde instel ling aangeschaften motor-ambulancewagen. Een onderzoek naar het ^Rtamettend ver- 10612.12 15950.37 20213.69% 40765.36 37235.14 21865.22 20563.36% 16038.18 19849.94% 26039.61% 26996.27% 30523.63% 26668.33 40.5 60.9 76.3 154.0 140.2 82.0 77.0 59.4 73.1 95.6 98.5 109.6 •94.9 12817.95% 148.40.74% 18141.75 16661.24 36111.27 68263.91% 73278.19 79581.21% 82612.51% 75317.81% 76897.75% 74767.15% 76043.15 48.8 56.7 68.5 63.0 132.1 256.1 274.7 294.8 304.2 276.6 279.2 268.5 270.8 mogen van den ontsmettingsoven werd van wege het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht verricht op 4 October van dit jaar. De uitkomsten van de bacteriologische onderzoekingen op de voor die proefneming gebezigde levende micro organismen, waren positief. De formalinekast, waarin worden gedesin fecteerd de goederen welke niet tegen een temperatuur van 100" C. bestand zyn, bleef goed voldoen. Van het centraal gebouw van den Reini- gingsdienst aan de Vest bleef voor onder brenging van den motortransportwagen een gedeelte van de garage en voor berging van klein materieet, ontsmettingsmiddelen etc. een gedeelte van het magazijn gebruikt. Door den dienst Wert voor de gebruikma king van den ontsmettingsoven aan voor- melde ziekeninrichting vergoed 896 en aan loon voor het bedienen van den oven be taald 218^7%'. Materieel. Aan het onderhouden van het materieel werd goede zorg besteed. Van de ontsmet- tingszakken werden de versletene door nieu we vervangen en werden voor het doen af zonderen van de bed- en lijfgoederen van Roodvonk-patiënten in gezinnen waarin deze worden verpleegd, 6 waschzakken aan- '.schaft. Ontsmettingen. De ontsmettingen bepaalden zioh hoofd zakelijk tot het behandelen van lyf- en heil goederen. In enkele gevallen adviseerde de medicus ook tot mechanische ontsmetting an het ziekenvertrek. De woningen, in welke een typhus-lyder werd verpleegd, werden tydens den duur der ziekte voor het opvangen van de faeces van ee nprivaatton en voor het drenken in lysol- oplossing der bed- en lyfgoederen van den patiënt, van een waschkuipje voorzien. Voor het afzonderen van de bed- cn lijf goederen van Roodvonk-patiënten werd, ook met het oog om deze vóór het wassehen te doen ontsmetten, in de betrokken gezinnen een waschzak in bruikleen gegeven. De van hoogerhand gegeven voorschrif ten, op te volgen by het thuis verplegen van Diphtherie-, Typhus- en Roodvonk-patiën ten, werden in elk voorkomend geval aan het gezinshoofd uitgereikt. Beknopter sa mengestelde voorschriften als waarvan in het vorige jaarverslag sprake was, bleven dit jaar nog uit. In het laatst van dit jaar werd, op verlan gen van den Geneeskundig Inspecteur, hot ter onderzoek opzenden van ratten, doch in dit geval naar het Centraal1 Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht, hervat. De ratten lieten zich echter moeilyk levend vangen; zelfs de daarvoor ingeroepen mede werking der burgery leverde weinig succes op. De krachtens artikelen 4 en 5 der Wpt tot voorziening tegen besmettelijke ziekten plaats gevonden reinigingen en ontsmettin gen bedroegen in totaal 64, waarvan 19 wo ning-, 27 goederen- en '18 tonontsmettingen. Voor rekening van den ontsmettings dienst der Zuid-Holl. Vereeniging „Het Groene Kruis", werden 43 party en en voor rekening van de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose te Gouda 1 woning en 8 partyen goederen ontsmet. Drie woning- en 7 góederenontsmettin- ^ikying^emc«,3^nu^i"i« "u.3 Soede re™Ilt" ontsmettingen met Scabies, 1 goederenont smetting met Kanker en 1 goederenont smetting met Vervuiling verband hielden, werden op verzoek van den Medisch Advi seur kosteloos uitgevoerd. Voor de exploitatie van den dienst werd in dit jaar in totaal uitgegeven 5452.87 en werd ontvangen 986.49. Het bezoek van de liuitenlamlsche journalisten aan Gouda en Boskoop. De Olympiade van dit jaar heeft tal van buitenlanders naar en door ons land ge bracht, onder wie in de eerste plaats wel, de plm. 80 journalisten, behoorende tot 20 ver schillende nationaliteiten, genoemd mogen worden, omdat zy kwamen met een speciaal doel: ons land nader te leeren kennen en hun indrukken terug te geven aan het blad in hun vaderland, dat zy vertegenwoordig den. Wat een schitterende reclame voor ons land en zjjn diverse industrieën! Dat vele landgenooten, die buitenlandsche bladen niet ter beschikking hebben, razend nieuwsgierig zyn om eens te lezen, wat som mige dezer heeren van ons land, onze indus trie enz. vertellen, vooral van de stad an haar Omgeving die deze landgenooten bewo nen, kan men zich voorstellen. We zullen hun nieuwsgierigheid bevredigen door die artikelen vertaald, onder hun oogen te bren gen, die in onze handen komen, waarbij we ons hoofdzakelijk bepalen tot mededeeiing over Gouda en Omgeving. In de Heilage zur Prager Presse" van 17 Juni 1928 komt een artikel voor „Holland m zohn Tagen" met verschillende foto's, waaronder een van de Waag en het Stadhuis alhier. Het artikel begint: Gouda en Boskoop. Groote Kerk. De grootste kerk van Hol land'staat hier in Gouda. Mijn gids merkt glimlachend op: „U komt int Praag?" Ik ken die stad ook wel eenigs- eins, maar een kerk als deze hebt U daar toch niet." Ze zijn trotsch, die Gouwenaars, op dezen superlatief. Ook in Baedeker (een reisgids) staat-iy deze -kerkramen een ster retje. En weer speelt het orgel en voort gaat de kprkbeambte met zyn uitlegging; hij ver telt van de afzonderlijke ram^o^r hunne scheppers en schenkers, over het verleden en over wat in de toekomst nog te ver wachten is. In deze kerk steekt het geloof van menschen, die recht hebben op iets te wachten.- Zy wandelen hier, waar eeuwen in de 17e speurt ze na. De Burgemeester is retailer "I leidt zyn gemente naar rotarische princi- JAS bij Frans van Cairip 2130 200 pes: Koöperatie geen sentimentaliteit. De geschiedenis voorzeker de leermeesteres van het leven, maar verbindingen te land en te water geven het leven ook heur deel; en hier hebt ge ze. „Audite et alteram partem" staat in het raadhuis geschreven. Niet slechts „hoort ook de tegenpartij" maar „blyft toch niet bij deze eene!" In de moeilylke tyden van het begin der 19e eeuw is de bevolking achteruit gegaan, in deze eeuw heeft de industrie klappen gehad. Daarvoor hebben de bewo ners in de nieuwe eeuw een nieuwe industrie doen ontluiken, waarop ey even trotsch kun nen zijn als op hun kerkramen*Zij mogen trotsch zijn op hun kazen, hun'nieuwe pij pen en op hun aardewerk. Goudsche Kaas. Kaas wordt in den ge- heelen omtrek gemaakt en op-eiken Donder dag brengen de boeren dit smakelijke pro duct op hun ouderwetsche wagens en hun nieuwe auto's naar de stad, en in hee.'e scheepsladingen sturen de handelaars zc dan de wijde wereld in. iMeer dan 3.000.000 K.G. van dit zuivelproduct werd het vorig jaar van hieruit verzonden. Goudsche Pijpen. De industrie, waaraan de overheid zich in alle tyden gelegen liet liggen er waren vele fabrieken en in do toekomst kwam er veel wryving en de over heid bemoeide zich er zoolang mee tot er op •n goeien dag byna niets meer over was. „Dit was in den bloeityd van de 17e eeuw" vertellen ons de hirlorieblaan. In de 20e eeuw begon men opnieuw, opnieuw begon men „de lange py'ip" te maken, die iets heel bizonders is in de kunst van het rooken, want zy eischt niet alleen het genot van het rooken, maar ook een goede behandeling je te stooten en... je kunt een nieuwe ne men. Goudsch aardewerk en Kunstprodukten. De Plateelbakkerij „Zuid-Holland" produ ceert heel bevallige kunstvoorwerpen en doet haar best Kopenhagen en alle overige steden, die hiermee begonnen ztfn, in te ha len. Ook dit is een oude industrie, waarvan men in de archieven zeer interessante af beeldingen vindt, van heel eenvoudige potjes „zelfs bij de natuurvolken heeft men exem plaren aangetroffen" vertellen ons oude aanteekeningen, voert de weg dezer Goud sche industrie naar de reusachtige vazen en standbeelden van oen tegemvoordigen tyd. Boskoop. Op een breede vaart worden we van Gouda gebracht naar dit paradijs van kweekers. Voor ons en naast ons kolossale vrachtschepen en booten met pleizier-reizi- gers. Zakdoeken wuiven en van beide zijden zien we windmolens, groote en kleine, van heinde en veer, deze uitgelaten aan. Twee menschen loopen aan den wal en trekken een zwaar beladen schuit voort. Inspanning en de warmte geven hun kleuren als boeien. Boskoop komt in zicht. (Een landschap zooais je dit elders ook ziet in Holland: wyde vlak te, waarvan het einde niet te zien is. En alles in groen gehuld. Sedert de 16e eeuw legt men zich hier met geestdrift en ver stand toe op den tuinbouw. In de 19e eeuw zym deze tuinders de wijde wereld ingevlogen. In ieder hoekje van Europa vindt men een tuinman, die weet wat de tuinen van Boskoop waard zyn. En het mag nog gezegd worden: we kwamen in een broeikas, waarin roode rhododendrons stonden, links dof getint, rechts prykend met warme, gloeiende kleuren. „30 lange jaren heb ik deze vurige rhododendrons ge kweekt en gekweekt tot ik dit resultaat be reikt". Dertig lange jaren werkens aan één kleur. Maar juist daarom is Boskoop, het Hollandsche stedeke met nauwelijks 8000 in woners, ook bekend ever de heele wereld. Er is geen hoekje in de wereld, waar de tuin man dezen naam niet kent. Het is waar, dat het stadje maar 8000 inwoners telt, maar zoo ongeveer 700 kweekerijen breiden zich daaruit over 1000 H.A. gronds, voor G.OOQ.OOO Hollandsche guldens wordt er jaar lijks aan bloemen geteeld en niet meer dan 5 dezer kweekeJingen hly ven in het eigen land. Naar Noord- en Zuid-Amerika, naar Oost- en West-Indië, naar Australië, Nieuw- Zeeland, naar Zuid-Afrika, zelfs naar Ys- land worden scheepsladingen met Boskoop- sche kinderen verscheept. Maar, het is waar ook, de kweeker, die ons zyne rhododendrons heeft laten zien, heeft aan deze warm, roode kleur 30 jaren van zyn leven ten offer ge bracht. Dr. S. S. HOOGvSTRA. Krullen en nog eens krullen. Een van de voornaamste darr.eskappers uit de Seinestad heeft, blijkbaar geïnspi reerd op modeboeken uit lang vervlogen jaren, een poging gewaagd om... de kleine, kokette pypekrulletjes weer in eere te her steilen. En zoo ingenomen bleek vrouwelijk Parijs met het probeersel te zyn, dat het nièuwtje reeds op een kapperstentoonatelling werd gedemonstreerd. Alweer met 3ucces! We gaan dus weer krullen dragen. Op het achterhoofd worden de kurketrekkers zorg- zuldig in ryen gerangschikt, over de ooren vallen ze ook nog heen, maar het voorhoofd blyft vry. „Krullen, krullen en nog eeii3 krullen", zullen wy in het winterseizoen te zien krij gen. Krullen die laag neerhangen in den nek, of die door de draagster tot een klei nen, lossen chignon worden opgespeld. Krullen langs de slapen, z'ooals het flat- teuse kapsel van 1830, waarvan wy hier een afbeelding geven. Gladde haren heeten nu reeds ouderwetsch, en wie heur achter haar volgens de goede, oude shingle-me- thode wil laten opknippen, krijgt van den kapper te hooren, dat zooiets niet meer „du ton" is. Beter kan men het erg korte haar laten aangroeien, totdat men weer een pruik heeft, die veel gelijkenis vertoont met den haardos uit de allereerste bob-periode. Het dient gezegd dat de meeste vrouwen er wel by zullen varen, als zy haar lokken een ietsje laten groeien. De kortgeschoren hoofden-mode vergde niet alleen een goed- gevormden schedel, maar ook zuivere trek ken en een scherp profiel. Bovendien stond zoo'n jongensachtig hoofd al heel slecht Jrifj een kostbaar avondtoilet. Wie tailor-made en pull-over pittig uR»Cg met haar gecentimeterde pruik, maa^ffe zichzelf belachelijk zoodra zy grand' robe de soir van zw&af satijn of luchtig chiffon, gedécolleteerd en mouw loos. Mode heeft dus gelijk,/at zy, by de mo dieuze, bewerkelijke ja|fonnetjes een welyker kapsel eischy De kosten van deze nieuwe gril zyn niet gering, want een per manente golf is een eerste noodzakelijkheid er ten allen tijde gesoigneerd indiei uit FIGARO. De vriuadelijke kapper, die ons inzeept, heeft voor ons dm giaas vani de roman tiek en den stralenkroon van ilo macht verloren, diio hom ia vroegere tijden; omga.7 Het sprookje reeds vertelt do geschiedenis van den reus, dien niemand wilde sche ren omdat hy al heel gauw kwaad werd en dan er maar dadelijk op loealoeg, tot een jong kereltje het toch durfde te wagen om toen liet monster, nadat hij was gescho ren den jongen vroeg, waar hij den, moed vaudaam had gebaald:, vertelde hij open hartig: „Als ik je gesneden had, zou jk dadelijk gezorgd bobben, dat ik niets meer Vün jo had' te vreezen". De man, die steeds liet mes aan de keel van zdjn modomeii- sohen zetten diurft, genoot in de tijden, toen men nog zoo beyoliaaïd was als te genvvoordag, eon bijzondere verbrouwens- ainbt en tlaarom waren de barbiers dikwerf do al machtigste gunstelingen van groote hoerscher8, niet alleen in het Oosten maar ook in de Europeescke geschiedenis. Men denke maar eens aan don Vlaainsohon bar ber Danhirsch, die als Olivier do Daim, de almachtige miniarter van Lodewijk X1 weirl en die door Alfred Neumann tot den beid van zijn bextoemdeo roman „Do Dui vel" werd gemaakt In do Itusaischo ge schiedenis heelt de barbier L'Estocq, de zoon van een I-'-vanschon Hugenoot, die zich te Hannover had gevestigd, een go- lij ko rol als Le Daim gespoeld onder regixtriiig van Keizerin Elisabeth van Rus land. Do geschiedenis van do barbiorskunst - want als oen kunst is vroeger het sche ren boscliouVd - verliest zioh in de don kere tyden. Emil Szittya, die aan den bar bier in Sahanewmniu-monat een interes sant artikel wijdt, laat do barbierskunst bij Alexander den Groote beginnen, die het scheren in Griekenland zou hebben uit gevonden. In ieder geval is do barbier in daa Rainoinscben keizertijd reed» een aan zienlijke persoonlij kheii ei» eon barbier was de eeirete leermeester van dJeu later en kei- Nd lil Middeleeuwen schommelde hot gll- do der barbiers tussohen aanzien en vor- acliitang. Het beroep „van den baardkrab- ber" behoorde laingMn tijd tot de eorl'ooze beroepen, maar men had ook barbiers, die tegelijk als ,,öhirusgijnenoen zegenrijk work vorridhtten en „aderlatere" worden Do barbier op hiet platteland tijd de functie van aderlater uilgeoefend. Vroeger kende men twee ma nieren om zioh te laten scheren, vooral op hot platteland. Do barbier, daar, vroeg aan zijn klanten, of zij over den lepel of over do duimen wilden geschoren worden. Om n.l. op do wangen mot bet roes goed tc kunnen komen, kregen de betere klintcn van den barbier een lepel in den mond, terwijl do barbier, bij de minder goedbeta- Jërjdo oliëntèle de dtuimen in den mond stak. De post van vertrouwen, wélke de bar bier wegens zijn „beroep" genoot, werd later nog begunstigd door de nauwe samen- raking, waarin hij met zijn klanten ge raakte. De barbier kwam in vdle huizen en kwani in vele slaapkamers. Hij werd een „levendige kroniek" en vertegenwoor digd' in den tijd dlat er nog geen pers (was, het moderne dagblad. Als de versprei der van nieuwtjes en van de kletspraatjes moedig* en grappige persoonlijkheid, zoo als hij door Beaumiaröhais In zijn „Figa ra" onsterfelijk is geworded. Wöb do barbier in oude tijden de ver trouwde van den man, de kapper is sinds dé 18e eeuw steeds meer de raadgever van de vrouwen geworden. Beroemde kappers, die de mode der haardrachten maakten, kende men reeds te Parijs In de 17e eeuw. Sinds het pagekopje is ingevoerd', is dc invloed van den kapper nog grooter ge worden. De beroemdste coiffeur in den te- genwoordigen tijd ls zeker wel de Par ij- zenaar Antoine, die zich er op beroemd, de schepper van den pagekop te zijn. Wfcl mag het hem bekomen. ONZE KOLONIËN. Verduistering door een Notaris. De administratie geheel in de war. Reeds sedert enkele dagen komen bsr.ch- ten uit Batavia omtrent door een notaris ald»ar gepleegde mail ver sa ties, terwijl uit de nadere bijzonderheden bleek dat do ad ministratie van d'ien notaris geheel ia de war was. W Anota seint thans Inzake d|a verduisteringen van den no taris Koeloffs V&lk alhier wordt nog me degedeeld, dat praotisch alle advocatenkan toren te Batavia civiele procedures liebben iloopon tegen notaris Koeloffs Valk wegens terugvordering van onrechtmatig geëinpj- oheerde gelden» De administratie van het kaaitoor is absoluut in de war. Vermo gens onder beheer bleken alle dooreen te zijn ondergebracht in één pot, waaruit naar believen werd geput. Ook is gebleken dat tn deze zaken die vroegere partner van no taris Roelo/fs Valk, de heer Heyman Co- hen, die destijds werd doodgeschoten door den heer Van Rijn, betrokken is gewoes- Notaris Roelofs Valk bekende reed» vol mondig tweo vorduieteringen te hebben ge- p' egd tot een gezamenlijk bedrag vani 30 mdlle ten nodeele van hem toevertrouwde ■na 1 atonscliö p pon „Zijn finanoieolo toestand was zoodanig, dat liij o.a. getracht heeft geld te leeneu van oen iuchtgelegenhoid alhier. Reeds ge- ruimen tijd stopte hij het eene gat met Reeds lang koestorde de justitie vermoe •lens tegen dien hoer Koeloffs Valk. Thans is een uitgebreid) waarbij bijstond verleent. Men vermoedt, dat de notaris zich heeft schuldig gemaakt aan verschillende verduisteringen van hem toe vertrouwde golden, die in totaal tiendui zenden guldens moeten bedragen. Notaris R. V. hoopt döw het te gelde maken van zijn bezittingen 'liet bekort aan te zuiveren Hat „Boor. Handelsblad" wist nog te mélden, dot de vermoeden» dier justitie be gonnen te rijzon bij gplegenlnfd van een Wfairo met f 15.000 van de Eykenstiobting, de itotavlaeohe bedelaarskolonie, welke gelden door notaris R. V. op een uiterst zonderlinge wijze aan een Arabier als hy- potlieekgelden waren verstrekt. Een des- lij dsolie oproeping van liet parket werd aanvankelijk door den .notaris genegeerd, waardoor hij voldoenden tijd wen om liet bedrag op te non schillende ingezet* pen gedaan beeft, voor Itfjt parket tontie overleggen, zuak verder Met oog hield op zijn doordat hij bij ver van Batavia stap- hij tenslotte toch kon hij dequi- do justitie do mar toch het Thans stelt de Bataviasohe juistitia een uitgabreid onder- «ook ja oaar do Financieel.) hand-'iageu van verdachte, dte nog grtraoht mort heb. bon, door realisatie van zijn bezitting"® do tekorten tijdig aam te zuiveren, maar daarin niet gestaagd is. „Ancta" vernam nog nader, dat mende mogelijkheid nagegaan is, mot de crediteu ren tot een aocoord te komen, met welk doel ctmige crediteuren den heer Van Heus den, van de firma Van Heusden en Mees, hebben aangezocht om, ingeval van een mogelijk accoord, als trustee daarbij op te treden. Dto lieer Van Heusden verklaar de zioh dlaartoe voorloopig bereid. Oplossingen van de Raadsels van vorige week. 1. Huisklok, klokhuis. 2. Tang. 3. Spijker. 4. Steen, been, leen, peen. 5. Arnhem. j j. 6. Bord. De prys is by loting ten deel gevallen aan AAFJE IJSSELSTIJN, Spierjngstr. 47. Nieuwe Raadsels. 1. Welke steenen, die lang duren, Metselt men toch nooit in de muren? 2. Wat klimt zonder ladder, touw of trap de hoogte in? 3. Ik ben nu eens zuur en dan zoet, En smaak alt(jd even goed. Wie ben ik? 4. Wie vliegt er iqet een snelle vlucht, Laag langs de straat, hoog door de lucht, Zonder vleugels, Zonder teugels, Sé En zoo luid, dat alleman, Die niet doof is,'t hooren kan? t 5. Zeg my eens: welke pypen zyn, Geen ijzeren, geen steenen; Maar als men ze gebruiken gaat, Altijd gevuld met beenen? 6. Wat maak je hieruit voor lekkeOmy? stop fer jef. Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant, Markt 31. Meisjes en jongens moeten opgeven hoe oud zy zyn. KERKNIEUWS. Ds. M .C. van Wyhe. Intrede te Nietiwveen. Na des morgens doo* ds. C. de Jongh, van Enkhuizen, tot zyn ambtswerk te zyn inge leid, deed ds. M. C. van Wyhe Zondagmid dag zyn intree -als predikant der Ned. Herv. Gem. te Nieuwveen (Z.H.) Onder de vele aanwezigen waren o.a. de burgemeester van Nieuwveen, de heer Geesink, de emeri- bus-predikamt ds. J. A. Prins uit Leiden, die 50 jaar geleden te Nieuwveen in het predik- ird, dr. P. Glas uit Bos koop, de heer G. A. de Ridlder uit Amster dam en de bekende schrijfster mevr. Anna van Gogh—Kaulbach. Ds. van Wyhe sprak naar aanleiding van het woord uit Romeinen 1 16 „Want ik schaam my het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelyk, die gelooft". Na de predikatie sprak de voorzitter der Ver. van Vrijz .Hervormden in Nederland, de heer G. A. de Ridder, da. van W\jhe toe, zyn blijdschap betuigende over het feit, dat ds. v. Wijhe, na zyn belangrijken arbeid eenige jaren lang uitsluitend op het gebied van organisatie en uitbreiding der Vryz. Hervormde pers, thans daarnevens ook weer het gemeentewerk ter hand kan nemen. De consulent, ds. J. R. Wolfen3berger te Zevenhoven, heette namens de gemeente ds. v. Wyhe welkom en wenschte Nieuwveen geluk met zyn nieuwen predikant. By alle principieel verschil, hetwelk tusschen den consulent eenerzyds en den bevestigden pre dikant en diens gemeente anderzyds be staat, was hem de samenwerking tijdens de vacaiture aangenaam geweest en ook heden bleek hem, dat er iby alle klove toch een eenheid is in het Evangelie van Christus, dat de prediker in de Ned. Herv. Kerk heeft te 'brengen. Hy verzocht de gemeente, <to. van Wyhe en zy'n echtgenoote (mevr. Alle Smeding) toe te zingen de zegebede uit Gezang 96. KUNST. DE TRAGEDIE VAN TURANDOT. De ltaliaansche Opera heeft het nimiwe seizoen met een kunstdaad van groote be- teekenis ingezet: de eerste opvoering in Ne derland van Puccini's laatste werk: „Turan- dot", de tragedie der trotsche prinses uit Gozi's oud-Chineesche fabel. In zyn laatste levensjaren heeft de schep per van „Butterfly", Bohème, ,^Manon" en „Tosca" rusteloos gezocht naar een nieuw gegeven, waaraan hy zyn beste krachten zou wyden. De keuze viel ten slotte op het werk van Gozi, en het is deze compositie welke is geworden tot des meesters finale zonder finale. Want wanneer de partituur byna gereed is, grypt, in 1924, een gruwe- lyke ziekte Puccini aan; hy schryft verder, in een wedren met den dood, doch wanneer nog slechts de laatste scène moet worden georkestreerd, moet hy de pen voor het laatst neerleggen, en voltooid zyn leerling het meesterwerk. De première ging in 1926 (December) in The Metropolitan te New- York, waar 650 personen aan de opvoering deelnamen, en een acteur by het begin der laatste scène naar voren trad met de ont roerende mededeeiing, dat op dat punt de meester stierf. Turandot is de Chineesche prinses, die om haar jeugd en schoonheid door velen wordt begeerd, doch zy verlangt niet naar een huwelyk en stelt daarom by ieder aan zoek de voorwaarde, dat de candidaat eerst dan haar hand verwerft, wanneer hy drie door haar op te geven raadsels weet op te lossen. Tot dusver faalden allen, doch dan dingt een nieuwe candidaat, de Onbekende Prins, naar de hand van Turandot. De ge stelde vragen weet hy, geïnspireerd door zyn liefde voor de prinses, op de juiste wy<ze te beantwoorden. Toch poogt Turandot nog te ontkomen; zy doet zich voor als zynde met haar jegens den prins vervuld, maar deze weet van geen wyken. In zyn edelmoe digheid wil hy echter Turandot nog, één kans geven: indien zy zyn naam te weten kan komen, krijgt zy haar vryheid terug. De prinses laat dan een slavin uit het gevolg van den prins martelen om haar het geheim van zyn naam te doen verraden, doch de slavin offert zich op door zichzelf te doo- den. Turandot wordt tenslotte bewogen door de groote liefde, die zy ziet en volgt den Onbekenden Prins. De weergave door de ltaliaansche Opera heeft dit werk met zyn sterke spanningen prachtig tot zyn recht doen komen. Aan het machtig decoratief, dat voor het effect een sterke rol speelt, was niet gespaard. De hoofdrollen gaven een schitterende uitbeel ding, het samenspel bewees het juiste be grip van de regie, en de sterk bezette koren volgden evenals het orkest de uitmuntende leiding van maestro Parenti. LEVE DE VOORWIELREMMEN. V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2