COELINGH'S DEVENTER ONTBIJTKOEK aarom GWmiig„EDI", |UG.)Spitringslr. Ill,MM Boelgoed H ïirM leeliike tandaanslag VERTEGENWOORDIGER. PUBLIEKE VERKOOPING N.V. Schuiers Goederenhandel Alleen Lage Gouwe 34 Middelen tegen Rheumatiek ANTON COOPS „ALRO"-Ongevallenverzekering M GOUDSCHE FRUITHANDEL Cat&SUt D. van Dijk's GEVESTIGD TOTALE UITVERKOOP GROENENDAAL 105 Goudsche Dienstverrichting Adverteert in dit Blad. GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 27 OCT. 1928 TWEEDE BLAD De Bedreiging der Plassen. heei3a^rttdrtstrbow#ze"en Fr-iVf-dM in in Villi! ■- II «Ai iin i GEKARND in de SLUE-BAND FABUIEKEN Hoog in kwaliteit,^ Laag in prl|s. Opnieuw verzilveren van verweerde Spiegels. Een iroiti partij Aardewerk, Materialen en grondstoffen, MacbinerieêR en gereedschappen, Adverteert in dit Blad. ,,ALRO"-Kantoor, Gouda Zwarte-, Gekleurde- en Boterballen li too\vd J. L. A. BRAAK, A. Vingerling, Brandstoffenhandel Spoorlaan Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar atle plaatsen. Transport van Piano's, Orgels, Brandkasten, ens. ens. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling. POLDERVAART. •Joh. Bel| dJn°™ I?™8* dC d°nkere W0lk van het Een Gemeentelijke Girobank op komst EngrosFIRMA RENEMAN VAN DER HEIJDEN - GOUDA. 1762 10ü Voor den verkoop van Huishoudelijk* Machines worden voor Gouda en omstreken ACTIEVE VERTEQEBWOOR- DlfiERS gevraagd. Zij die bekend zijn met naaimachines genieten de voorkeur. Brieven met opgave van referentiën onder No. 2104, a. h. bureau Goudsche Courant, Markt 31. 20 DEKKLEEDEN—NENYTO op Dinsdag 30 October vm, 10'/j uur, zullen in het Verkooplokaal a/d Goud- schesingel te Rotterdam, (en niet als eerder geannonceerd met goederen en gebonwen der Nenyto in Tivoli) publiek a contant worden verkocht plm. 100 dek zeilen w.o. nieuwe en gebruikte canvas, olie en gummizeilen in diverse afmetingen. De zeilen zijn één uur voor den verkoop te bezichtigen. 30 Deurwaarder A. A. van ARNHEM. GEVESTIGD: in welke onderneming van af heden wordt vervaardigd Geslepen en Ongeslepen, Verzilverd en Blank Spiegelglas in de meest moderne uitvoeringen ten dienste van de Meubel Industrie, Carrossiers, Scheep- werven, Café- en Winkelinrichtingen etc. Autoruiten kunnen direct geleverd worden. 2060 30 WOLLEN- en GESTIKTE DEKENS WOLLEN ONDERGOEDEREN HEEREN-KLEED1NG - MEUBELEN I alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden I Verzendt Uw goederen per 2 x daagsche Autobasteldlenst J. VAN DE MEER v.h. J C. de Man GoudaMoordrechtNieuwerkerkRotterdam RotterdamNieuwerkerkMoordrechtGouda WoerdenUtrecht. Adres te GOUDA: Bodehuis: „HET CENTRUM" Nieuwe Markt, Tel. f»77. Adres te ROTTERDAM: Bodehuis: Grootekerksplein, Telefoon 4279. TE LEMMER. Wegens opheff. v. h. bedrijf. Op VRIJDAO 2 NOVEMBER 1928 's morgens 10 uur, bij de aardewerk fabriek van den heer C. STEENSTRA te LEMMER, en ten verzoeke van dezen, zullen publiek, a contant wor den verkocht alsong. 18000 bloempotten in alle maten en div. soorten, comforen, testen, aschbakken, potjes, stoof- en spekpannen, waschkommen, bloem- hangers, schoorsteenpotten, schoor steenkappen, draineerbuizen, inmaak- potten, vazen, varkentjes, kippebakjes, potdeksels, doofpotten, voerbakken, vergieten, theestoofjes, tuitlampjes, kamerpotten enz. 2112 65 als 4 kuipen m. glazuur, kunstglazuur, beenzwart, krijt, kwarts en gips, 13000 K.G. pijpaarde, zand, machine-olie enz. als machin. draaischijf m. schlabone- houder, bloempotmachine met 7 vor men (fabrik. Rosker G. O. R. Garlitz Duitschland 1925) met drijfwerk, verf- molen, kleimolen, glazuurmolen, ong. 80 vuurvaste platen, vuurvaste bakjes, koperen loodtest, 400 droogplanken, 90 ronde draagborden, draaischijven, bascule met gewichten, verfmolen, 3 draaibanken, vormen, kruiwagens, handkar, oliebussen- en -snippen, ladders, kachels, ton, schoppen, hout, zeeven, drijfriemen en hetgeen meer zal worden aangeboden. Bezichtiging daags van verkoop. D00DK0RTE en BR0ERSMA deurwaarders te Sneek. HALF POND noodigi U het Hyo meisje niet et ke« aan Uw tafel? Velen hebben hei I gedaan en bet heeft niemand berouwd I Integendeel I Dal komt. omdat flgrvg too smakelijk en uikerst voedtaam is en samengesteld uit de tufvere bestanddeelen. waaraan de Blue Band fabrieken hun roem te danken half ponds pakie ÖE3 te brengen Mei I een kwartje is de vriendschap voor goed I bezegeld I MARGARINE VOOR ALLEN Thermogène wallen Sloans Liniment 40 Spirosal Drogist - Wijdstraat 31 - Tel. 38. VERZEKERT U tegen schade door ONGEVALLEN bij de De uitkeeringen zijn sedert eenigen tijd wederom belangrijk verhoogd. Laagste Premiën. Hoogste uitkeeringen. Coulantste voorwaarden VRAAGT PROSPECTUS. KLEIWEG 59 TELEFOON 769 Vraagt Uw Grossier of Winkelier Anijstablattan - Suikerbeestjes - Haverstroopitten van CORNELIS BROER 28 LAGE GOUWE 242 - GOUDA Firma Wed. A. Rl«tv«ld. LANOE TKNDEWEG 27 TELEF 313 BLAUWE DRUIVEN, PERZIKEN. SINAASAPPELEN, CITROENEN, TAFELPEREN, TAFELAPPBLEN, BANANEN. ia voorraad TOMATEN. i NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN BLIK, VRUCHTEN IN GLAS BUSGROENTEN (merk Sleutels). -/ DUIZEMDBi BAKKEN S3 MEE EN ZUN TEVRÉÈ heerlijk krenten roggebrood en gewoon roggebrood. Wordt ook op verlangen thuisbezorgd. Neemt proef met mtyn van ouds bekend Zeeuwsch Tarwbrood MACHINALE BAKKERIJ 20 DOELENSTRAAT 22-32 te GOUDA, Burg. Martenssingel 24 Lee raar M. O. Boekhouden. Opleiding voor practijk en examens. ANTHRACIET 20/30 2.30 (groot van stuk) i<lcni 30/50 2.50 idfem 20/30 30/50 speciale kwaliteit 2.90. Prima WALES Importnootjes 20/40 3.20. Alles per H.L. franco huis, alhier. 26 Gruis en steenvry. Bij grootere kwantums reductie. 15 pCt. 15 PCt. met 15 pCt. korting HAARDEN, KACHELS EN FORNUIZEN. ARTIKELEN EN GEREEDSCHAPPEN. Wegere opheffing mijner zaak in bovengenoemde Artikelen. van HUISH. Beleefd aanbevelend. L. N. Radio Electr. Techn. Bureau Blauwstraat 12 Tel. 66 ontsiert het knapste gezicht. Kwalykriekende adem werkt afstooteud. Beide schoonheids- gebreken worden grondig verholpen dikwijls reeds door eenmal poetsen met de heerlijke verfrisschend smakendo Chlorodont-tandpasta. De tanden krijgen dan een prachtige! ivoorglans, ook op zijde, in het bijzonder wanneer men te gelijkertijd den daarvoor expres geconstxoeerden Chlorodont-tandenborstel, die iets bijzonders is,' gebruikt. Rottende spijsresten in de tusschenruimten der tanden als oorzaak voor onaangenamen reuk uit den mond worden daarmede grondig verwijderd. Probeert U het eerst met een tube van 35 cent, grooto tube 60 cent. Chlorodont-tandenborstel voor dames 7o cent (zachte borstels) voor hecren 75 cent. (lmrde borstels). Alleen echt in blauw-groene ver pakking met het opschrift „Chlorodont". Overal verkrijgbar. De Werkcommissie inzake de Reeuwijk- sche en Sluipwijksche Plassen de Droog- makingscommissie heeft dezer dagen een uitvoerig adres gericht aan de Staten tan Zuid-Holland, waarin op verschillende gron den de droogmaking der Plassen wordt be pleit. En Woensdag j.f. is de Goudsche wet houder Van Staal in een bijeenkomst door de Federatie der S. D. A. P. te Rotterdam belegd, eveneens voor die droogmaking op- Het Adres der Droogmakings-Commissie. Wat Wethouder Van Staal in Rotterdam vertelde. Een kreet van verzet van Sluipwijk's Ingelanden. wyksch water s p o r t park, nat straks aan het kruispunt der groote wegen van Am sterdam—den Haag, Rotterdam en Utrecht komt te liggen, ten ondergang wil doemen. Het heet in het adres dat in hooge mate vooral de welvaart der stad Gouda door de droogmaking zal worden vermeerderd. Want de producten van tuinbouw en akkerbouw en wat de veeteelt zal brengen Gouda ter markt worden gebracht. De vee- en kaasmarkt zullen er wel by varen. Het ware te wenschen dat er goede mid delen konden worden gevonden om de wel vaart van Gouda te bevorderen. Dat deze in de droogmakery van de Zoutmanspolder te vinden zyn, er is wel niemand werkelijk ernstige gronden kan aantoonen. Het zyn alle argumenten in de ruimte. Een vergelijking met wat andore droogmake rijen hebben voortgebracht, gaat in geen enkel opzicht op, wyl de Zoutmanspolder een zoodanige diepe polder zal worden met kouden grond, dat men wel zeer pessimis tisch moet zyn omtrent hetgeen in een verre toekomst van dien grond kan worden ver kregen. Wanneer - Gouda'g welvaartsver meerdering langs dezen weg moet komen, dan ziet het er voor onze gemeente wel allerbedroevendst uit. Het argument dat na de droomaking der Plassen en by egalisatie van ven gekomen bodem wellicht een min of meer groote hoeveelheid veenaarde ter be schikking zal komen vóór de tuinbouwbe drijven in Boskoop, die daaraan behoefte hebben, doet duidelyk zien hoe weinig se rieus de voorstanders van droogmaking kennis hebben genomen van de ontworpen plannen. Want die bovenkomende grond wordt in de plannen al tweemaal verwerkt, terwijl hy toch maar eenmaal te gebruiken is. Dr. Hissink en Dr. v. d. Spek achten de baggerlaag tezamen met damhoeken en eilandjes juist voldoende materiaal voor het vormen van een bouwvoor van de vereischte dikte, terwyl Van Hasselt en de Koning deze eilandjes en damhoeken willen ge bruiken voor het maken van de dijken. Dat is één van die merkwaardigheden uit de rapporten, waarvan er meerdere zijn aan te wijzen en welke doen zien welk een tegenstrijdigheid van begrippen er in deze bestaat. Maar hebben niet de Aaismeersche kweekers moord en brand geschreeuwd om den Westeinder Plas niet droog te maken, teneinde hen in staat te stellen hun aarde uit die Plas te halen? Waren zij niet bang, dat door droogleging dezer pias de nachtvorsten heviger zouden worden? De Boskoopsche kweekers kunnen er alleen belang bij hebben dat de Piassen plassen blyven. De drooggemaakte polder Vettenbroek en Broekvelden verkeert in kommervoi'en toe stand door het bestaan der Plassen, zoo segt men. Deze polder gaat gehukt onder de lasten der droogmaking van de overstroo ming op Oudejaar 1925, welke het gevolg was van onvoldoende onderhoud van den dyk. Tegen die afzonderlijke droogmaking is in Januari 1926 met klem door Ir. Smit hier gewaarschuwd, maar ze is doorgezet. Er is een zware dijkversterking aange bracht, die goed onderhouden, elk gevaar voor doorbraak uitsluit. De kosten daarvan, groot 150.000, zyn, komt de nieuwe droog making tot stand, weggegooid geld, daar deze dijk dan geheel wordt ingesloten en geen dienst meer behoeft te doen. Het groo te bezwaar van Vettenbroek zit echter in de kwel, over welles oorzaak de geleerden het niet eens zyn, waardoor het geenszins vast staat, dat de droogmaking der Plassen ver betering van den toestand van Vettenbroek met zich zal brengen. Het argument dat speciaal Gouda aanbe langt is dat der werkverschaffing?-Ren paar weken geleden hebben wy dit argument naar de juiste betoekenis onttee*n toen is gebleken dat als er sprake van zou kunnen Zijn dat Gouda zijn werkloozen daar aan 't werk zou kunnen zetten, hét bedrag dat Gouda uit dezen hoofde belang kan hehben, nooit hooger kan zjjn dan de raming den daarvoor op de begrooting uitgetrokken post van rond 50.000. Dat is een druppel m dezen emmer van financieel leed. dat deze geheele droogmaking beteekent. Zoo valt de geheele argumentatie van de Werkcommissie var. het (Droogmaking»- comité uiteen. Zal dan nu toch de gemeente Gouda wel licht op het illustere voorbeeld van Dordrecht een Vereeniging ais van den Biesbosch dur ven stichten krachtens titel 7 van de Ont- I eigeningswet, welke met Rijks-, Provincie- en Gemeentesubsidie de droogmaking ter hand zal nemen, een vereeniging, waarvan de door den Gemeenteraad benoemde leden, de aandeelen zullen beheeren, die in handen der gemeente zijn? Bij de behandeling der Gemeentebegroo- tlng 1928 heeft de Voorzitter van den Raad op 11 April 1928 gezegd dat B. en W. zich pas zullen uitspreken over de Reeuwijiksche Plassen, wanneer daarover een gevestigde meening kan worden- gevormd na kennisne ming van alle overwegingen. Wanneer dit het geval zal zijn. is niet bé kend- We weten slechts dat de wethouders van Staal en Heerkens zich als uitgesproken voorstanders der droogmaking hebben doen kennen De wethouder vau Staal heeft Woensdag jd in een door de Federatie van de S.D A.P te Rotterdam belegde bijeen komst de droogmaking der Plassen verde digd tegenover zijn partijgenoot Sandifort, die krachtig voor behoud heeft gepleit Be- Het is zeker van beteekonis de van beide zijden aangevoerde argumenten nauwkeurig te beschouwen, te meer daar in heide ook het belang dat deze droogmaking voor de gemeente Gouda hebben sou, naar voren is gebracht. Allereerst het adres der Commissie. De merkwaardige historische gronden, waarom deze droogmaking moet worden tot stand gebracht, welke door onzen stadge noot Dr. Hoffman in de bekende vergade ring in Reeuwijk met zooveel enthousiasme zpn gelanceerd, worden ook hier aange voerd. Er is sedert eeuwen, zoo staat er in het adres, een traditie in ons vaderland, om dergelijke Plassen droog te maken en weer als cultuurland terug te winnen. De oud- Hollandsche Staten hebben in den loop der tijden deze jiroogmakeryen steeds ten sterk ste bevorderd door verleening van soms jarenlangen vrijdom van verschillende las ten en zelfs met rechtstreeksche steunver- leening. Ergo moet deze vaderlandsche tra ditie worden voortgezet. Tegenover dit historisch argument is reeds meermalen de vraag gesteld, waarom dan onze voorouders er niet aan hebben ge dacht de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen droog te maken, en daarop is nooit eenig antwoord ontvangen. Het antwoord daarop moet dan ook luiden, dat het voor geslacht deze Plassen voor het nageslacht heeft bewaard, wyl de droogmaking daar van voor hen geen waarde had. Deze con clusie vindt ook steun in het feit dat de ver schillende concessionarissen, die in de fatere jaren pogingen hebben gedaan om de droog making der Plassen tot stand te brengen, daarvan door de onoverkomelijke bezwaren, die daaraan zijn verbondon en die men in de thans verschenen Rapporten vindt ver meld, hebben afgezien. Wel is waar wordt ook in de bedoelde Rapporten vermeld, dat aan de bestaande bezwaren „zooveel moge- lyk is tegemoet gekomen, maar de des kundigen, die over deze zaak hun licht heb ben laten schijnen, zyn het op tal van car dinal punten, de droogmaking rakend, zóó oneens, dat men wel zeer sceptisch over die tegemoetkoming aan die bezwaren moet oordeelen, dat men daar inderdaad zeer hui- verig tegenover moet staan. Volgens Prof. Blink „Tegenwoordige staat van Nederland" is tengevolge van de vervening in den loop der lijden een land- verhes geleden van 581.332 H.A., waarte genover door bedyldng en droogmaking een is tot stand ^bracht van 373.607 H.A., zoodat het nog overblijvende verhes met minder dan 207.800 H.A. be draagt. Dit verlies terug te winnen om aan de door de toeneming der bevolking van Nederland dringend bestaande behoefte aan cu tuurgrond te voldoen, heeft er mede toe geleid dat men tot afsluiting en droogma king der Zuiderzee Is overgegaan. Wel is volgens de berekening Ier Commissie-Lo- vink aan de behoefte aan cultuurgrond eenigermate tegemoet gekomen, daar in de laatste eeuw gemiddeld 4000 H.A. landaan- winst per jaar is verkregen door bedijking, droogmaking, ontginning van woeste gron den enz. Maar dit wordt niet voldoende ge acht, temeer met wijl jaarlijks voor bebou wing, straten, wegen en wandelparken, ka nalen en havens een verlies aan cultuurland van gemiddeld ongeveer 2400 H.A .geleden Het lper genoemde cijfer van een toe name van 4000 H.A. cultuurland per jaar behoeft eenige correctie. Uit de verslagen ,°nTnofnIfüdbOUW'in Nederland Wijkt dat in 1926 het door ontginning gewonnen cul tuurland, en daaronder zyn de 1511 H.A. zandgronden, die beboscht werden, niet be grepen, 6932 H.A. nieuw cultuurland is ver kregen. In 1925 waren deze cijfers voor cul tuurland 7578 H.A. en voor beboschte zand gronden 2607 H.A. Bovendien z\jn tal van gronden, die vroeger practisch gesproken geen opbrengst gaven, door verbetering van de ontwatering, zeer in cultuurwaarde ge stegen, wat ten slotte ook ontginning )s. Maar afgescheiden hiervan is het toch wel heel vreemd dat men gaat spreken van verlies aan cultuurland van 2400 H.A. Per jaar, voor stedenbouw, wegen enz., als of deze oppervlakte niet productief zou S' ^?ar Wndverües geleden werd door uitbreiding der steden, ontstonden centra van bevolking, industrie, handel, wat rijk dom beteekent, wat blijkt uit het feit dat e steden den Haag, Amsterdam en Rotter dam meer belasting betalen dan geheel overig Nederland samen. Landverlies door een beter wegennet, ook dat beteekent meer eivaart. En wanneer wy hier in Gouda agaan dat ook hier land aan de cultuur wordt onttrokken voor sportparken de gemeente Gouda doet daaraan uit een cul tureel oogpunt mede dan kan men dit ook kwalyk een verlies noemen en dan w het onverklaarbaar dat dezelfde wethou- er van Gouda, die voor de totstandkoming n een s p o r t park aan den Graaf Floris- g zoozeer is opgekomen, thans het Reeu- halve de argumenten door de Werkcommis sie in haar adres genoemd, heeft wethouder van Staal ook op andere punten gewezen. Hy heeft aangevoerd dat de geheele Reeu wijksche bevolking „snakt" naar de droog; making, dat er in den nieuwen polder SÓ boerderijen kunnen worden gevestigd, dut de opbrengst per H.A. van den bovenkomen- den grond zooveel meer zal zijn dan 909 per Hjt. dat een winst-cyfer wordt be reikt van een half millioen met inachtne ming van de bijdragen. De Inpoldering zal dan moeten geschieden door een te vormen I vennootschap, die een crediet krijgt von I 1.550.000, waarin ryk, provincie en de ge- I meenten Gouda en lteeuwyk bijdragen. De wethouder van Staal heeft hier op de I meest wonderbaarlijke wyze zijn fantaisie I laten werken. Want het is niet waar dat de I gansche bevolking van Iieeuwyk snakt naar I de droogmaking. De bewoners van Reeuwyk hehben ook In zicht gekregen in de plannen en bedoelingen, die uit de rapporten voor de droogmaking zijn bekend geworden. Het moge juist z(J.n dat aan degenen, die niets van deze droog making weten, de gedachte is ingegeven dat de droogmaking voor Reeuwyk van groot belang is, zy, die zich de moeite hebben ge geven iets van deze zaak te weten te kon.en, zyn van de dwalingen huns weegs terugge keerd en hebben het onomwonden gezegd dat zy van een droogmaking niets en nie mendal wpten willen. Heeft niet de vergade ring van ingelanden van den polder Sluip wijk gisteren unaniem besloten zich on- verwy'Jd tot de Prov. Staten te wenden tot welk college zjj hun verontwaardiging uit spreken over datgene wat ten hunnen aan zien zonder hen over hen is beschikt? Er is een krachtig verzet ontstaan, Wy! de belang hebbenden thans tot het besef zyn gekomen dat door het uittrekken van drie ton in to taal voor onteigening van #2 H.A. land, 738 ■H.A. water, 8 huizen, bedrijfsschade enz. deze droogmaking voor een belangrijk deel geschiedt ten koste van de arme eigenaren in den Sluipwijksche» en de omliggende pol ders. 'Die kreet van verzet is een geheel ander geluid dan dat hetwelk de wethouder van Staal uit Reeuwijk doet hooren! Dat er 80 boerenbedrijven zouden kun nen worden gevestigd op den bovenkomen- uen grond, in geen der rapporten is er iets van te vinden. De Commissie-van der Tor ren spreekt van 50 boerderijtjes! En dan de waarde van het land? Heeft de Commissie van der Torren een waarde aangenomen van J 9001000, is ni de begrooting een be drag van 1O00 aanvaard, waarbij dan een verlies is becijferd van 8 ton, wethouder ven Staal meent een half millioen winst te kun nen maken met inachtneming van de be dragen van Ryk, Provincie en Gemeenten. Wanneer nu hekend is dat land in Vetten broek bij openbare veiling rond 500 de H.A. heeft opgebracht, dat bekende voor aanstaande mannen, die wet den landbouw in deze streken volkomen op de hoogte zyn, de waarde voor den grond taxeeren op 500—700, dan verschijnt de rekening van den Goudschen wethouder van Financiën wel in een zeer merkwaardig licht en moot deze zich by den opzet zijner cijfers zeker van een flink vergrootglas hebben bediend. Aan zoon geflatteerde uitkomst is op grond van het oordeel van practici niet de minste waarde te hechten. Wanneer de gemeente Gouda in een zoo riskant bedrijf moet v. or den gesteund en op de wyze als door den wethouder van staal in zyn Rotterdam st-he rede is ontvojfctó, dan is het eind van de fmaneieele misère niet te overzien De Staten van Zuid-Holland moeten nog spreken. Over enkele weken komen zy byeen. Er komt kentering in de ideeën van hen, die de beslissing in handen hebben n#. Statenleden J. ter Laan en Suze Groem.- weg hebben zich in Rotterdam tegenover Van Staal geplaatst. droogmakingsgevaar nog onheilspellend I boven onze hoofden. Maar het krachtig geluid dat Sluipwyk thans heeft doen hoo- ren moge nog aanzienlijk versterkt, in staat zyn deze te doen vaneenscheuren en te ver jagen voor goed. Opdat nu voor eens en voor alty.l de drei ging der droogmaking van Reeuwyk's Plas sen worde weggenomen rieerende tusschen 2V£—4% en voor, spaargelden van 3.Ö Voorts xullen uit Je saldi te goed betalingen in binnen- en bui tenland kunnen geschieden, aulleu kwitan ties, postwissels, wit-sel-chèques en coupons kunnen worden geind, zullen ook periodieke betalingen worden gequiteerd aan de ge meenten, het ryk en aan particulieren, zul len voorts periodieke vorderingen worden geïnd, contanten op giro-biljetten worden verstrekt, ja zelfs iulldn reiscredietbrieven worden uitgegeven voor oinnen- en buiten land. 1 Hieruit blykt dal de gemeente gaat uit oefenen het bankbedrijf, zooals dat dooi particulieren geschiedt. Verwacht wordt dat het giro-kantoor vry belangrijke kapitalen zal aantrekken, en men onderstelt op grond van wat Zwolle laat zien, dat het saldo te Gouda zal stygen tot 3 millioen gulden. Is dat zoo, dan kan daarop een netto-winst van 15.000 worden behaald. Het is vooral het in uitzioht ge-telde feit dat de gemeentelijke girodienst zal kunnen gaan beschikken over een saldo van drie millioen gulden, dat voor een provinciestad als Gouda zeker aanleiding moet geven tot ernstige bezwaren. Wanneer het mocht zijn dat de gemeente-girodienst een zoo belang- I rijk bedrag tot zich zou trekken, dan betee kent dit dat dit groote bedrag onttrokken wordt aan de particuliere 'bankinstellingen. I Het gevolg daarvan zal zyn dat deze ban- I ken, die handelscredieten verleenen, voor het feit zullen komen te staan, althans die mogelijkheid moet men zeer sterk onder het oog zien, door onvoldoende liquide middelen de by hen loopende credieten op te zeggen Of m te krimpen, hetgeen voor den handels- I man en dit geldt vooral den niet kapitaal- krachtigen handels- en indnstrieelen mid- enstand, tot de grootste onaangenaam- I heden en schaden leiden kan. Geschiedt dit op eemgszins uitgebreide schaal, dan be teekent dat een ontwrichting met alle na- deehge gevolgen, die daaraan vastzitten. Hoewel het niet als zoodanig ig vermeld, ■s het gansch en al niet onmoge'yk dat de gemeentelijjj ke dienst dan trachten zal cre dieten te verleenen. is dat inderdaad het ge val, dan zit ook hierin een bron van veel kwaad, die zeer groote risico's voor de ge- meente meebrengt. Op dit o.a. meest cardinale bezwaar wil- len wy heden slechts wyzen. Besloot de Raad in zyn jongste zitting tot aankoop vm een gebouw voor de huis vesting van den Gemeentelijken Ophaal- en otortingsdienst, waarvoor het voormalig bankgebouw van Slavenburg en Co.'s Eanlul*10 hoek Gouwe-Wydstraat is bestemd, thans zal op ai Nov. a.s„ aanvankelijk was bepaald reeds Maandag a.s„ maar daarvan is men teruggekomen, aan de beslissing van den Raad worden voorgelegd een voorstel van en ,W', reorganisatie van het fi nancieel beheer, benevens de instelling van een centrale incasso en van een centrale administratie. Dit voorstel dat grootendeels dezer dagen in dit blad is af- gedrukt, beoogt m de allereerste rfaats de instelling van een Gemeentelijk Giro-kan toor, dat dienen zal tot het doen van ont vangsten en betalingen die de gemeente en hare diensten en bedrijven heeft te verrich ten. De rekeninghouders maken kosteloos van dezen diensten gebruik; het girokantoor 7» eiken opgehaalden pos; van den gemeentelyken stortings- en ophaaldienst een nader door B. en W. vast te stollen ver goeding Het girokantoor zal blijkens het voorstel j bleden tet het deponeeren van kasgel den onder genot van rentevergoeding, va- Een lofzang van baldwin up den I Volkenbond. I Alfulstjr Baddwin, dia gisteravond in oen oijeenkomst niet betrekking tot den Volken- I ou,ai het woord voenie, horiiuierde aan da I rtyuuig vau hel coufuct tusHuliieu Zwedvu en i'inlaad over do Aaland<ralMiden door de tusscheakpiaat vau den Volkenboud omspelend op liet geaohil lussohtu Folou en Lltauen betref,end» Wilna zeddo de spra- 1 dn! het feit, dat deze quaeaiie aan het I oordeel ian den Raad van den Voïataoond was onderworpen, een huldo was, gebraj*t I aan liet ofsohoon langzaam desnlettem'n I groeiende gevoel onder do volken ran Euro- I P», dat er een autonfteit van de grootste I waarde bestoui en dlat men er afkeert» vau was zijn toevlimlil te namen tot uitersten I ZM«or aiders hulp Je zookan. Baldwin zia- I speld., eveneens op do regeling van het I geschil tussohen Polen en Duitschland be treffende Siloziël evenals op andere ge schillen, die op bevredigende wijze door den Volkenbond waren geregeld. Verder verklaarde Baldwin dat hel lu- ternutionalle Hof van Permanente Justitie do verwachtingen in den beginnen op (lit instituut gebouwd laat overtroffen. Hij zong ai hof blzondor den lof van den Volken bond omdat deze het vraagstuk dor uiige wekonen uit )K!ein-Azië (mul opgelost. Groot-Brittanniö heeft, zoo besloot' hij, zijn nauwe betrekkingen met Frankrijk verbeterd, volkomen vriendschappelijke be trekkingen met Duiteohland in het leven geroepen en een rol gespeeld bij hat werk lot hft verkrijgen van betere betrekkingen tusschen Frankrijk en Diuitschiand. STADSNIEUWS. BUITENLANDSCH NIEUWS. ROEMENIë. De treinramp. 31 uooden, 47 gewondèn. Hot blijkt, dat bij de spoorwegramp ƒ31 personen om liet leven zijn gekomen, "an wie vier spoorwegamployós. Tot de slacht offers behoort een uit drie personen be staand gezin. Van de dooden zijn 24 van Koemeensoh} nationaliteit. Het aanUl ge wonden bedraagt 47. ZWEDEN. s De Nobelprijzen. De uitkeering van de Nobelprijzen zal op December plaats hebben. De prrj«win aars ontvangen behalve een ddplouia en een medaille een bedrag van f 105.000 DUITSCHLAND. Trein in een groep arbeiders. Een personentrein is gistermorgen nabij Beiners'tetten in diohten nevel in een groep arboders gereden. Een ploegbaas werd overrulen on .gedood, een anrlere arbeider verloor oen been. Uit de metaalindustrie. Scheidsrechterlijke uitspraak in het West-Duitsche loonconflict. Gistermiddag werd in den loonstrijd tus schen de werkgevers en arbeiden? der N. W.-groep in do Rheinisch-Westfealsche me taalindustrie na langdurige onderhandelin gen tussohen den werkgevers bond en de drio vakTereenigingeu door do bemjtdde- llngskamer uitspraak gedaan. Dfearbij wor den de loonea mot ingang van 1 November verhoogd mot twee tot zee pfennig Uiterlijk op 29 dezer moeten partijem mo- dodeeling doen omtrent do al of niet aan vaarding der uitspraak. GOUDA, 27 October 1929. Gemeenteraad. Agenda voor de vergadering van den Raad der gemeente Gouda op Maandag 29 October 1928, des namiddags 8 uur. Aan de orde: 1. Het voorstel betreffende de finan- cieele regelingen voor het Van Itorson Zie kenhuis. 2. Het voorstel tot het aangu.in eener kasgeldleening van 200.000. 3. Het voorstel tot aankoop \an grond van M. G. en P. C. W. Begeer. 4. Het voorstel tot het verleenen van een subsidie ad 6.— per jaar aan de Ned. R.K. Volkszangvereeniging te Utrecht. 5. Het voorstel tot het vernieuwen van van de gasbuizen in de Krugerlaon. 6. Het voorstel tot afwijzing van het verzoek van den R.K. Bond voor de Han- deldrjfvenden en industrieelen Middenstand „De Hanze" tot het houden van den markt dag op 31 October a.s. in verband met den R.K. Feestdag „Allerheiligen". 7. Het voorstel tot het verleenen van het recht van overpand aan A. K. de Jong over het gasbuizenterrein der gemeente- lichtfabrieken. 8. Het voorstel tot opheffing der onbe woonbaar verklaring van de woning Lange Dwarsstraat no. 38. 9. Het voorstel inzake het beioepschrift van K. Both, krachtens art. 5. alinea 4 der Woningwet en verdere voorkomende zaken. Een afwijzende beschikking op het verzoek schrift van de „Hanze". Door de R.K. Vereeniging van den Han- c'eldryvenden en Industrieelen Middenstand „Do Hanze" afdeeling Gouda, werd verzocht in verband met het samenvallen van den R. K. Feestdag van Allerheiligen en den markt dag van Donderdag 1 November a.s., de markt te stellen op Woensdag 3L Qetober I Adreseante voert daarby aan, dat het voor R.K. zakenmenschen te dezer stede zeer moeilyk zal vallen dien dag naar behooren te vieren., indien de gewone wekelyksche markt alsdan wèl gehouden wordt en deze dan ter wille van hun clientèle uit d« om liggende gemeenten gedwongen zullen zyn hun zaken geopend te hebben en de v«r- schillende Commissies te behandelen als op oen gewonen marktdag. Dit zal tot gevolg hebben, dat ey, noch hun personeel, dezen hoogen R.K. feestdag kunnen vieren. Voorts is zy van meening, dat de markt op l No vember toch van minder beteekenis zal zyn dan gewoonlijk, omdat er zeer vele R.K. boeren zullen zjjm, die dien dag niet met hun waren ter markt komen. De Commissie van Bjjstand In het Beheer van het Marktwezen is van meening dat er overwegende bezwaren zyn, aangezien er reeds eerder gebleken is, dat het verzetten van een marktdag het marktbezoek op zoo- •danigen dag zeer gering is te noemen. Bovendien is te verwachten, dat ook ande ren, speciaal de Israëlieten met een derge lijk verzoek zullen .komen, zooals reeds ten vorigen jare is geschied cn hetwelk toch ls afgewezen. Ten slotte acht zy den tyd te kort om voor 31 October a.s. nog een besluit te ne men. Ook B. en W. kunnen zich met de overwe gingen van de Commissie geheel vereenigen en onderschrijven de geopperde bezwaren ten volle. Zy stellen den Raad voor afwijzend op het verzoek te beschikken Een beroepschrift van H. Both, Tuinier, Ridder van Catsweg. De heer K. Both, wonende Ridder van Catsweg 49, alhier, van beroep tuinier, heeft zich by beroepschrift overeenkomsaig het bepaalde by artikel 5, al. 4 der Woningwet jo. artikel 4 der Bouw- en Woningverorde ning voor deze Gemeente tot den Raad ge wend met het vei zoek, hem wegens weige ring van B. en W. alsnog vergunning te ver leenen tot het oprichten van een z.g. warenhuis voor groententeelt op een per ceel, plaatselijk gemerkt Ridder van Cats weg no. 49 en kadadffaal bekend in ge meente Gouda sectio K no. 1217. By besluit van 2 October hebben B. en W. de gevraagde bouwvergunning geweigerd uit overweging, dat het bouwplan in strijd ia njet het loor deze Gemeente vastgesteld uit breidingsplan, waarom ingevolge het voor schrift van artikel 3 al. 2 der Woningwet tot deze weigering moest worden overge gaan. Adressant voert in zyn beroepschrift ver schillende redenen aan, op grond waarvan de oprichting van het bovenbedoeld waren huis in zyn belang z.i. noodzakelijk moet worden geacht. B. en W. meenen daarvoor naar het by de stukken ter inzage gelegd beroepschrift te niogen verwyzen. Voorts bestrijdt adressant de beschikking I van B. en W. met een interpretatie van het I woord „gebouw" genoemd in meergenoemd I artikel der Woningwet. Naar zyn meening kan de door hem te bouwen kas niet onder „góbouwen", als in dat artikel bedoeld, wor den gerangschikt, omdat zy slechte zal be- staan uit balken en palen, alsmede eenig licht hout, terwijl het geheel wordt afgedekt met z.g. „eenruiters" ramen van glas, zooals overal in den tuinbouw gebruikt worden cn weUce loe op het houten geraamte worden gelegd. Waar dere kas te allen tyde semakke'yk kan worden afgebroken, teodat bij even teek onteigening door de Gemeente in de toekomst deze kas van geen invloed kan °p de waarde iet betreffend per- srtrirt lT" h" *enegen 18 schriftelyk vrywanng te dezen te geven, verzoekt adressant, gelyk reeds gezegd, hem alsnog vergunning tot oprichting te geven. Naar de meening van B. en W. is hier Ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3