IBAAK 0 chijnt >9'1» OH Gouda, ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STÖLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena •7« Jaargang No. 189081 n a kbank T A y L I Langs verborgen wegen. 1 E vS 1OO pagina’s Dinadag SO October 1928 Een verstoerde plechtigheid Poolsch economisch nationalisme. FEUILLETON. Dit blad verfehijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 12 -- n HOORWEG. Ca] onderbrak hem de viel vrlj raw. I- 1 netelig parket. -■-van i de pypen was in het jzak gevon- 00.- stille half- tor fltaat u maakt. Avonturerf* van dm beroenjden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelscb door J. van der Sluya.- (otterdam n, Breukband» icourant gratia. er Ik [bij, ,,ik deze afdruk In gereed en haal beeft eei|. wft. aat voor Na hy wat te eten, de Poortstraat. „Goed Maakt u uw werk mij dan oy> half negen af.” „Hier in liet hold „Ja moet kreeg laai uit- BINNENLAND. a Radio op de Lagere School. Het standpunt van den minister. Op do vragen vao den heer Van Wijn bergen betroffondo hot geven van onderwijs por rudlio op do lagere school antwoordde de minister van Onderwijs, K. en W» Do vraag, of de aantallen urt^ waarvan ^sprake is ini art. 3, vierde lid, H art. 90, eerste lid, der L. O.-wet 1920. voor een uren, de minister van Onderwijs, K. De vraag, of de aantallen urt^ “prake is ini art. -3, vierde l d, H verste Hd, der L. O.-wet 1920, willekeurig deel kunnen bestaan uit waarin per ratio ouderwijs in de da&rbedoelde vakken, minister beveiatjgend, ohder testuur, gemeen- belastingen, de lafkantoor, Raad ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring 1—<5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDBELINGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekh laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. d‘U do wuttelijKe voorschriften Detreftoiiw leerplan en leerooater wortlea nageieeld. M’ radio-v oorikraeht binnen het sahoo'ver baad zal geen andere leerstof mogen oe- haiuld.cn dan die binnen het leekpian vult. Een bijzondere voorziening ter uitvoe ring van du vooraebriden, welke de arlt. 25 en 90 in zake leerplan on. leerstof be helzen, komt den minister overbodig voor, omdat het per radio gesproken woord wel ten deelo bet onderwijs van den onderwij zer vervaagt, maar deze daarvoor niet oni» heven wordt van de volledige verantwoor delijkheid voor zijn teak. De vraag, oi do docenten, die per radio aan opaöbare on bijzondere scholen onder wijs geven, goaobli wordbn tot liet perso neel dier scholen te bohooroi, beantwoordt de mdnteter ontkennend, omdat hij het niet mogelijk acht, dat zij ah onderwijzer wor den benoemd au werkzaam zijn aan do scholen, wier leerlingien door do ondlerwij zers in de gelegenheid worden gesteld naar de radio-voordrachten te luisteven Do ra- dio-sproker zal dus ook nirt behoeven te voldoen aan de utaohen van bekwaamheid en zedelijkheid, die do wet aan du onder wijzers stalt. Niet h'ij is vtranitwwrdelijk te Stellen wegens de door hem gehouden voordracht, maar do klasSo-ortdorwlJzer voor het feit, dat hij de leerlingen daarnaar laat 1* tate ren. Of de kosten van aanschaffing enz. eener radio-installatio voor een openbare school uit dy gemeentekas zullen worden betaald, is een vraag, welke in de eorato plaats don gemeenteraad ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per. kwartaal 3.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 96 uhr. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. thans uit te vinden of de republikéinsche garde, die roi doodschoot, al hu diepe daarna het beleefde ant woorden van den portier Daarop ging de deurbel i ‘.Derttó ar om, dat u mij niet voorstelt”', tzei Vletbert Porter ladhenl. „Ik l»en al ledn maar uw bediende.*’ Else Hoffman 4,'ig naar buiten en open de de deur- Een welgedaan on goedge- kJeed heor trad binnen. „Goeden avond”. ■zM hij. „Wel. is (X)« werkje ge’ukt?’’ „Zeker’antwoordde de fotogra'e. „Hier is het negatief en *»r ie de afdrak. U ziet, het ia heel scherp en duidelijk ge- tuurlijk niet op. Terecht Ixdoogt do Ac tion Francaise oobter, dat deze groep ;n hor borstbeeld van Combes een levensbe schouwing getroffen' beeft. Opniauw bracht dit de regoerin^ in een netelig parket. De overhad heeft naar de meaning van de royalisten nagelaten de gendarmes1 en an- dt>rc ordebewaarders tot kalmte aan. te spo ren. Zij wist, dat er wanordelijkheden dreigden, in die omstandigheden had zij dus- de soldaten niet in. de gelegenheid moeten stallen met scherp te schieten. In geval' van staking of relletjes in het Rijn land worden de scherpe patronen van de (roepen ingenomen. IjitNsschen is nog niet bekend, wie met •den hamer het IxKiiatlImeld beschadigd' heeft. Evenals de vorige maal in overeenkomsti ge omstandighelen IwudJt de dader zich schuil. v latham program voor ’t bereikt zelfstandigheid. Z.i. koi worden vvrwezonjijkt door voortbrengselen voi”komea te wel moest men ervoor zorgen, productie gulijkwaardig iwerd aan die van liet buitenland en gelijkgerechtigd' naast de ’voortbre.ngn.ng in den vreemde kon bestaan. De Poolsche segeering moest, wat haar streven op ’t gebied der handelspolitiek, strekkende tot bescherming, der binnen- landsche nijverheid, betreft, een. krachtigen weerklank vinden bij het volk spreker I meende, dat de sympathie der bewolking, nadat de academische jeugd zich ge roerd en een man als do Amerlkaansche ,Eh de de huis- 1 over het lange uitblljven van zijn passagier’ (Wordt vervolgd) Al verscheidene weken lang hebben groo- te groepen Warttchausohe studenten een campagne tegen den koop van bui toni and- sehe luxe-waren, die, naar liet heet, de l’oolsche handelebalane zoozeer benadeelde, op touw gjezel. Zater.lag j.l. nu werd te Warsoliau in de Technische Hoogeschool een groote vergadering gehouden, die de voortzetting detzor agitatie gpld en waar aan, ah'? eerste spreker, de Amerikaansche Ünaneieelo co.ii tr^eur, Charles Dewey, d>>elinaan. De uitn^fetaj^saffiohes voor deze demonstratie warcir^^Hid met het portret van Dewey en alk» sprekers na hem hul digden hem als den eigenlijken schutspa troon dw,ljBW«giag voor do ,#conourieche onafhankelijkh-“’d van Polen. Oven-gums bepaalde Dewey zich tot het uitspraken van enkele a/lgoïnCenheden. Hij vergeleek den strijd voor het eejnoniisch hrsH van Polen niet den meer dan hon derd jaar ouden polilieken vrijheidsstrijd van t Poolsdhe volk en drong er bij de studeerendc jeugd op aan alle krachten in to gpanoym, teneinde te komen tot de ont wikkeling eener eigen Poolsche industrie. Van de volgende sprekers ontwikkelde de voorzitter vu^ 't indimtrieele verbond ,,Le- een tot in bizonderheden aidalend <en» der economische )n ’dit einddoel niet buitenlendsche weren, maar dat Polens th.’* nafllK beneden. „Ja fluis- lopftid hart. ,,Ja hij is zacht geluld begon door het r» W.l lift*’ 7.P. Zondag is er te Pons een gedenkteeken onthuld voor den in 1921 overleden radicalen politicus Emille Combes. Minister Herriot heeft daarby, uit naam van de regeering het woord gevoerd. Reeds vóór het begin van dë plechtigheid had de politie aanplakbiljet ten moeten in beslag nemen, waarop met een beroep op den bisschap van La Rochelle, tegen de onthulling van dit monument werd geprotesteerd. Toen de menschenmenigte na de onthul ling voorby het monument trok,’ dat door twee man van de republikeinsche garde en zes gendarmen werd bewaakt, trad, naar Havas meldt, een groep van een twintig jongelui, die men voor camelots du roi houdt, door de afzetting heen, voorgevend een krans te willen leggen op het voetstuk van het monument. Men liet hen hun gang gaan, maar pilotseling haalde een der jonge mannen een hamer te voorschijn, waarmee hij op het borstbeeld van ®ombes begon los te beuken, dat dan ook weldra neus en kin m’oest missen. Bij het kathal dat er Vervol gens ontstond, moest een der militaire be wakers van het beeld, diev onder den voet geraakte, van zijn revolve^gebruik maken. Hy vuurde eerst in de ‘lucht, maar trof ver volgens twee betoagers, van wie den eenen doodelyk. De man overleed na enkele oogen- blikken in de apotheek, waarin men hem had binnengedragen. Er werden' tal van be- toogers in hechtenis genomen, die op één na, spoedig «weer vrij werden gelaten. j Uit ihet door de overheid ingestelde onder zoek moet, volgens Hava^zyn gebleken, dat de militairen, de het mfmument bewaakten, terecht hebben gemeend, dat zy zjch in £r&- •'inr r. Mm# té- poW Jm” houden betoogers hebben erkend tot'de or ganisatie der Camelots du roi te behooren. Aan hot banket» dat er na de onthulling van’ het monument volgde, heeft minister Herriot de aanwezigen verzocht na het ’s ochtends voorgevallene hun kalmte te be waren. i Do justitie probe^jt soldhMi van de «tei> oanielot ihi net in wqttige zelfverdediging gehandeld Daarovar loopon de meeningen uit- Officieus verluidt,.«flat dit het geval Da Action Fnanöaise daarentegen houdt vol, dat hij schoot, voordat de vecht partij ontstond. IX- ‘royalistisch* betoogers kwamen versoliillende plaatsen. Dit bewijst, tax plan zorgvuldig is in elkander gezet De republikeinen houden dit voor een be zwarend^ omstandigheid. De royalisteh antwoorden, dat de verreerdems .van Com- besj die de plechtigheid te PoiS bij woon den. evonhiin uk dio plaats alleen afkom st g waj»en. Hen aantal wordt op ongeveer p000 gestold, terwijl Pons nog geen 4000 inwoners t’lt. Deae redeneoring gaat na- Veel wat bespottelijk wordt genoemd, Zou juister heet en „onbegrepen” -liOlIMHE OHIIAM. Herbert Porter stond aam het venster van het kleine atelier in de Lindenallee en keek zwijgend naar beneden, naar de don kere ^*k.^at Juist 'sloeg het negon uur. Eon auto werd uit den nevel ^bhtb^ar en hield be neden over .h^t huis ril. Het^lioht van de lantaarn viel op een heer, die uitstapte en iijet langzame passen op het huis toetrad. „Is dal*uw klant?” Het jonge meisje boog verder uit i raam tin tuujde n“*^ temde zij met kloj het.” Een z-3^-— --- huj? te zoemen.' „De "lift’’, zei ze luid. DeurcA sloegen. Men hoonle een irtnnnensleft» en om goedgeloovige boeren aandeek-n van 300 M. aan te pryzen. By onderzoek is geble ken, dat in een huis te Hannover vier zulke -maatschappijen bestonden, die aardige zaakjes in geheel Duitschland maakten. Elders is een grootp meubelfabriek afge brand, waardoor 40 arbeiders op straat staan. Twee jaar geleden brandde de fa briek ook af. De directeur en een onderge schikten employé zyn gearresteerd, daar hef vermoeden van brandstichting bestaat. De vroegere directeur van de „Holzindus- trie Berlin-Dessau”, iBernstein, is gear resteerd. Tegelyk is de directeur van de onlangs afgebrandde gasfabriek te Dessau gevangen genomen onder verdenking van oplichterij van den staat Anhoit Te Berlijn is een sinds jaren hangend proces begonnen tegen een chemicus, die met behulp van drie artsen, twee apothekers en een kojmman allerlei z.g. geneesmiddelen in den hanclel bracht. De man, de jarenlang straatarm was, bezit twee groote landgoe deren, eenige villa’s en de noodige auto’s. FRANKRIJK. Een dubbele moord. Voor de magistraat van Stockton-on-Tees heeft zich op het oogenblik de twee-en- twintigjarige arbeider Charles Coulin te verantwoorden wegens de beschuldiging van moord in den nacht van 21 Sept, op zijn vier-en-zestiigjarige grootmoeder Emily Kirby gepleegd. Coulin zou^de beide oude menschen den een na den ander uit het buts, waarin hy met hen samenwoonde, hebben gelokt en ze daarna met een senop hebben neergeslagen. Vervolgens groef hy in den grond achter het huis een kuil, waarin hy de beide verslagenen begroet, De*' moord werd ontdekt doordatrde Oude lül hurt staan plaats op de markt, waar zy gewoonlyk ver schenen, niet innamen. Toen zy worden op gegraven bleken hun lichamen nog warm. Als doodsoorzaak werd in beide gevallen vermeld verstikking, terwyl als bijkomstige omstandigheden vermeld voor den man sla gen op het hoofd, voor de vrouw worging. Coolin ontkende dat hy den moord had ge pleegd, doch men had hem in den nacht van den moord met een schop het veld op zien gaan, had bloedsporen in een vwh de pijpen van zyn pantalon gevónden ep was in het bezit van Thomas Kirby’s knapzak gevon den. göécKeu'rTn g der gememtiSmgröóHïlg. ifori" die vraag bevestigend beantwoord, dan ïuL Q’C'ui zij. naar hot den minie#r voorkomt, vallcm onder rübriek f ot rubriek o, ge noemd in artikel 55 dor weti Of die kos tenindien zij voor een bijzondere schooi wtonlen gwnaalkt, glereikend worden te be lmoren tot’die, bedoeld in art. 72 of ari 101 dor wet, zal uitgemaakt moeten wor den op de wijze, 'door dei wet daarvoor aangewezen. Vereeniging van Ambtenaren. Gemeentefinanciën, gemeentebe drijven en gemeentediensten. Db Vareenjgiug van ambtenaren der ge- inwntefiaaneiëu, giemeentebedirijveu en ge meentediensten heeft haar jaarvergadering la’elioudon te Amsterdam. Lte voorzitter oer vereeniging, de heer 1’. C. van der Have, gemeentoontvanger \an Rotterdam, herdacht in zijn openings- wooül de vuAlieiisten van den afgetreden voorzitter, d&n heer Kroon, gemeente-ont- vai-ger van Gouda, die zich om geaond- heldsredenen genoodzaakt heeft gezien, ziin functie neer te leggen. Voorts memoreerde -hij. dat du voreenigiing in bloei toeneemt, igeaeveo wordt ot loden van het hoofdbestuur werden bAtwoonU 'taffeBÉieind de heera. M. L Reuvekamp, ve- lit^loorbjhoud p^FTcatour doi* genieeutedinanciën te Hilver^ J Iteb (locdi eon inbraak, noch een moord op mijn geweien, wees daar gerust over. Ik lieb deze foto besteld..,, en ik heb ze be taald. En i!k geloof goed betaald. Goeden avond Met deze woorden glooide hij de deur achter zich dicht en ging naar de lift. Het portaal wae leeg. Do portier had blijkbaar, jjen gerieve van den bezoeker, de lii’t boven galaten en was te voet naar beneden gegaan, om zich aan zijn particu- ierex aangelegenheden te wijden. Else Hoffman opende met blaar sleutel do liftdeuren voor hem. „Stapt u maar in, mijnheer. Drukt u maar op do knop waar op „Parterre” staat en opeiP u beneden beide deuren.” „Dank u”, zei de ander kortaf., De lift deur rammelde dF de lift g|eel zoemend omlaag, Toen Else baar atelier weer binnen trad, week zo geschrokken terug. Het verirek lag in de diepst» duisternis. „Wat is dat? Waar Imnt u, Mr Porter?” Een zaöht lachen antwoordde haar. Van de openslaande ramen kwam een sch-rp gefluit; het licht gloeide weer aan. „Wat betoekent dat?1’ Niets. Niets bijzonders. Alleen maar een bericht aan jnfjn assistent beneden op straat dat heny za«t; Geef acid. Hij komt „Aan uw assistent? De man, die tons zoo iuist verlaat, wordt dus ook verder in.liet eog Relmudm?” Als eöni'* antwoord gleed een korte glim- riaoh ver het gelaat van den detective, ik eerlijk zeggen^ Mr. Porter?” ..C onrad Becker woont op de Ludwigka- de no. 28 .en 'Wolfgang Weingarten* op het Oude Marktplein no. 74.” De detective ecliiroef.de adresben op\’ja', a zijn u^tiftoboeikjo. „No® iets. Weet u ook .mh,4cluen de plaatsen, waar de onpameu hebben plants gehad?” 1 Ht»t jonge meisje dacht na. „Het huis; dat ik gefotografeerd heb was Augusta- houlev^fd 177; beidd^anderen weet.ik' k niet A maar, wacht, ik geloof dat Beclcer XjjWhei vart die Dierentuin.” Tlerbert Por,ter sdo^g ïijn notitieboekje dicht: „Ik zal pröbeeren zelf van de bei de hoeren wat meer gewaar te worden.” ,.Wat zal ik rfli'doen, Mr. Pbrter?” Wel, u moet in de torste plaats begin nen met de plaat te ontwikkelen. Misschien is het u mogelijk dit op neutraal terrein te doen, misschien bH een van uw colle t’s?” „Natuurlijk. Ik zgl naar mijn vroegeren patroon gaan, naar mijnheer 'Eckstein in het meisje keek aarzelend naar bum en en lichte blos kwam over baar gezicht, „ik was al een klriu beetje verwonderd, dat u... die mijnheer... boe zal ik het zeggen, uit liet oog verloor. Her.bert Porter knikte kort. „Ik was eerst van plan geweest in de lift mot hem naar beneden te gaan. Maar u hebt giöhoord hoe een vijandige toon hij aansloeg, toen ik probeerde met hem te praten Er is geen tfvvijfel aun; 'hij zou nwjn gezelschap onver biddelijk hebben afgewezen. Daarom deed ik maar geen moeite - er was mij veel aan gelegen geen lii’gwaan te wekken. Do detective had dit geheo'.e gesprek ge voenl zonder liet jonge meisje aan te zien. Hij was aan het venster blijven staan en nu pas bemerido Else, dat hij onafgebro ken soliorp naar de straat kéék. ‘,,MaAr dat is to«h morkwaard’g” hij zichzelf plotseling in de rede. „Wat dan?” vnrg zij, doordat ito tr van zijn stem haar angstig had geit „Vfel, uw klant verschijnt niet.”, „Wat bedoelt u daarmee?'* „Hij moest al lang benedën zïjn Ma-ir ik wad^t vergeefs dat hij het huis verlaat. Ts'er misschien nog een tweede uitgang „Neeq.” s „Zijn auto staat er nog steeds, chauffeur kijkt onafgebroken naar d<‘ur - hij is ook verwonderd Volgens een is er aan L. dekt, die wasschep, hij wat te even, uaar <iy uccicui<m*i <***- gehongerd was. Hy is geen dilettant, in de proeftocht motorschii ununuieele controleur deze beweging «leun de niet achterwege zou bltjveui. Met het zingen va» t volkslied eindigde Ie dumonslrptie, waaraan verscheidene dui zenden personen deelnomen. Gisteren heeft zich hierbij aangesloten, oen puiAieke be- joogjug op een der grootste pleinen der stad', waarbij enkele kmutarkende luxe- wiren pleohtiglijk werden vernietigd. Ten ges olge van t ontbreken van een Duitsch- Poolsch hiuidujsseirdrag richt zich de ge- heclo beweging practised voorloopig te hoofdzaak legen West-Europeesohu produc- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De „Graf Zeppelin” op de thuisreis. De Zeppelin is om 9.95 plaateelyke tyd over de Noordelijke bocht van de Trinity- baai gevlogen. Het lustschip vloog laag, m Oostelyke richting. De weersomstandig heden zyn zeer gunstig, een sterke Z. W. wind en helder weer. Een verstekeling. bericht Van de Graf Zeppelin boord een verstekeling ont- straf de vaten x de ontdekking daar hy heelems kunst van zich te verstoppen, want hy heeft ook reeds als verstekeling den proeftocht van het grootste Amerlkaansche motorschip California medegemaakt. Het luchtschip in een storm? Naar het New-Yorksche weerkundige bureau op grond van berichten uit het Noor den van den Atlantischen Oceaan weet te melden, zal de Zeppelin, wanneer zy verder boven den oceaan komt, wisselende winden en buiig, weer ontmoeten. Er loopen geruchten^volgens welke de Zeppelin een storm zou ontmoet hebben op 30G myl van de kust, doch er is geen enkele bevestiging van deze berichten ontvangen. Afgedreven door den storm. Hedenmorgen werd te Friedrichthafen bericht ontvangen dat het luchtschip „Graf Zeppelin” zch te 24 uur £m. tijd 5.20 Amst. tyd zich op 250 mylen ten noord-oosten van Cape Race bevond. Aan boord is alles wel. Er woedt een sterke storm uilXhet Zuid oosten. Het luchtschip scbynt door den sterken Wind weer naar het Noorden te zijn afgedreven. Lichtschuwe praktijken. Het aantal berichten óver moorden en gruweldaden in Duitschland, stygt den laatsten tyd op byna schrikbarende wijze. Vrijwel dagelyks kan men in de Duitsche bladen allerlei verhalen lezen over de vaak bloedigste moordtooneelen. Maar ook de relazen van lichtschuwe praktijken en zwendelary ontbreken niet. Om slechts enkelen te vermelden van de laatste dagen. Donderdag is door de politie te Colbe aan de Saaie een individu in hechtenis ge- j nomen, die zich adjunct-directeur noemde van een, zooals later gebleken is, geheel denkbeeldige maatschappy, Egon Erdöl Ge sellschaft. Deze oplichter maakte er zijn werk van (en s^on dahr aardig zyde by r) w-ordeu. ,,L’.takkend knikte de bezoeker. ,,H. is de Kreet van hef geld 100 culdcn. moet voortmaJceni”, voegde hij \rbij heb no» meer zaken te doen. Met woorden stak hij negatief en z.iju portefeuille en ging met vaste schre den naar de deur. 4 „Mijnheer.” De bezoekier draaide zich *hoogst verbaasd om. Herbert* Porter stond voor hom'. „Wat wenscht .u?” „Wilt u mij eau vraag veroorlooven, mijnheer? Ik heb weltowaar niet het ge- noegbn uw naam te kennen en ook geen recht ernaar te vragen....” „Mag ik ’wetende. onderbrak hem de andere. Ik bon de bediende*Van juffrouw Hoff man, Wc hebben -toevallig gehoord, dat de opname, die ze vanmorgen gemaakt hoeft, nipt de eerste van dit sooirt Is.... dat in tegendeel, twee pnecieö eendere foto’s: twee vechtende appelewventorsi, door twee ande- r»|‘ fotografen in do stad zijn gemaakt!” „Da* is mijn zaak”, antwoordde de be zoeker uit de hoegite. Ik g*doof niet dat dat iemnpd aangaat. Ik kalj vpor mijn ge noegen Jjpoveel opnamen laten maken als ik maar wil.” AOngetwijfel’ Maar het zalu verder ndsechien bekend zijn, dat aan deze opna men clTOnaardige dingen verbonden zijn de eene keer een inbraak, ‘de andere kedr een overval, dft. bijna een moord.... Ik weet van niets”, antwoordde de an- ,Laat mij met vrede. Ik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1