B it BladJ ara 99‘U NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iRHEID No. 18909] Woensdag 31 ekbank NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, BTOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ONr» 'TARD POWDER kanten Rotterdam BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, pOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Dw schadevM'goedingsquaesii». büh^nlandsch NIÉUWST" DVITSCHLAND. WERELDSPAARDAG. Langs verborgen wegen. FEUILLETON^ 5 Gij -- ekte. ten men lijdt n< verbaasd on hij het j TOO— JftZOOH HAARLEM de r.d. HEIJDEN tiBiudi ,tis receptenboekje. •udere gevallen, mn, Breukbinden rljicourint gratli. (lOiiisniE f»iKi e l. HOORWEG. :RDE KONING >3 Gouda, werd bekroond: )sch 1924, R'dam 1921, n Utrecht 1927. “ÏÏ'jtKr 'teamyifycK «•j~~ ,ams vormen door D. Ft. ERSCHE KRACHTPIL iVonderbare Bustes. Ook en zwakken. Bekroond es en eere-diplom*’*. h pond toeneming. ijk. Door Arts^baol*" Vele dankbetuiging», in 100 slaks 8.60, 2W o thuis onder rembouri in postwissel. Zeeetr. 21, Den H*M- RUSLAND, De communistische partij. Omvat slechts 1 der bevolking. Volgens een mededeeling van het Russi sche bureau voor de statistiek telde, zoo meldt het Hlbld. althans, de commnistische party op 1 Juli 1928 circa, 1.418.000 leden. Daar blykens de laatste volkstelling Sov- pet-Rusland 145.49.3.000 inwoners heeft, is slechts 1 van de bevolking communistisch georganiseerd. .Bleekzucht tis Maag of 1st, zwaarten in (uitslag, roode ten enz. op elke Rheumatiek, lever, leverstee- Alle ziekten van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—<5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en. den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentie» in het Zaterdagnummer 20 bnslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertcntiën en ingeaonden mededeel ingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en motsen daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. de geneesmidde- m te vragen aan )r in de Medicü- Iroote Markt 7, verwacht mm dat Iwt Idohtschip, wanneer hot voortdurend gunetigen wind heeft, he denavond vroeg of misschien nog voor het aanbrekmn dor duisternis zal aankomen. Duitschland in afwachting. Ean bijzondere eorreeponteiit van Wolit meldt, dat man er in ,,d« kringen van den Zeppelinbouw” op rekent, dat het lucht schip eerst DoaiderdagHMHgBn to Friedriohs- liafen zal aankomen. Het te weliswaar mo gelijk, dat het rood» des Woensdags boven. Duitschland komt maar dan zal do Graf Zeppelin het vaderland toch bij hot aan braken der duisternis bereiken. In dit ge- al zal hef luchtedhip waarschijnlijk des nachts blijven kruisen eu b.v. een omweg over Berlijn maken om vervolgens bij dag licht in Friedrichshafen te kunnen landen. Aldaar zijn reeds alle voorbereidingen voor do ontvangst getroffen. Do hotels zijn vol. Er zijn maatregelen genomen om zooveo' mogelijk menschen bij het landen te kun nen toei a tm Een geteelte van het veld is togen betaling »aa entree voor de menigte Ixöchikbaar gesteld on do politie doet al lee om eventueele geestdriftige doorbraken to kunnen, voorkomen. Men is zeer nieuwsgierig wat er mot 'en blinden passagier zal geschieden Volgens ingowonnon informaties zal hij omniddel- lijk door de politie woïdeu gearresteerd die dient na te gaton of hij wel .oen pas (heelt. Op dit delict staat een geldstraf van 20 mark. Of men hom z< kunnen ten laste leggen, dat hij de passage niet heeft be taald? Dat zall wellicht niet gaan, omdat nteevli/jgen tegen een Ijedrag aan geld niet mogelijk was. Aid sport®|reBtati0 neemt men do zaak van den, humoririisiohen kant op 'en in het algemeen noemt mén het feit ook zoo op. Er hangt natuurlijk wel van af hoe de Amerikaansche consul te Stuttgart er over denkt. De bjjeenroepihg van een commissie van deskundigen. voorloopig verder van kracht blijven, zoowel voor Duitschland als de andere by ’t vraag stuk der schadevergoeding betrokken sta ten. Het tegenwoordig plan-Dawes is dus een vluchtheuvel, waar men beiderzijds zich kan terugtrekken, wanneer men thans geen resultaat mocht bereiken, dat beiden par tijen gunstiger voorkomt dan de toestand van thans. Duitschland betaalt nu jaarlijks 2500 millioen mark, waarbij later eventueel nog een verhooging in overeenstemming met den welvaarts-index komt. Maar deze som is nog niet definitief vastgesteld; Duitschland heeft nog altyd de mogelijkheid eener latere herziening: het heeft du transfer-bescherming. Het is duidelijk, zegt het Duitsche blad, dat een definitieve rege ling, die daarvan afstand zou doen en Duitschland decennia lang veel vaster zou binden met betrekking tot de vastgestelde betalingen, voor Duitschland slechts zin zou hebben, wanneer zy, vergeleken met h.-t plan-Dawes, een vermindering der lasten meebrengt. Anders zou beter de tegenwoor dige toestand gehandhaafd kunnen worden en gehoopt worden op een matiging van de eischen der geallieerden op een later, gun stiger tijdstip. Het bereiken eener definitieve regeling is echter niet alleen een kwestie van geld, maar zou tevens bijdragen tot de moreele liquidatie van den oorlog. Dat de uiteindely- kc ratificatie van de Fransch-Amerikaan- sche overeenkomst inzake de schulden ook reeds een rol speelt by de discussies ov?r het herstelvraagstuk, toont overduidelijk aan, dat dit probleem niet slechts een Duit- sche aangelegenheid is. De oplossing ervan zou der wereld meer rust schenken en betere waarborgen voor den vrede bieden. Het luchtschip boven Ierland. Op de werf te Friedrichehaven is heden to 10 uur het volgende bericht van de Zeppelin ontvangen. Positie zes uur m.e. t 48 gr. 40 min. n.br en 15 gr. 20 min. westerlengte. Deze positie is op ongeveer 400 K.M. vao Ierland. Te Friedrichshaven worden, de schijnwer pers in gereedheid gebracht, en worden aW?, nwateegelen genomen om een landing dn den nacht mogelijk te makes Daar .ten westen van Ierland een sterk deprefisiegebierl ligt zal het luChtsohip niet rechtstreeks naar het oosten kunnen Koer sen doch zeer waarschijnlijk iets zuidoos telijk vliegen. De critieke toestand in de Hamburgsche haven. De toestand in de zeescheepvaart in Je ïlamburgsche luwen wan hedenmorgen nog pteele *onqpgeljelderd. Dfe arbeidersorgani saties hebben do arbitrale uitspraak aan vaard, dbch de Duitsche reedersbond heeft ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. De reis van de „Graf Zeppelin”. Het luchtschip wordt hedenavond op Friedrichshafen verwacht. ik' „Mauretania hemt het draadloos station Portellend medegedeeld, dat het d.d 30 Oct. sedert 1.19 uur (M.E.T.) in ver binding met de Zeppelin stond. Al|«» was Wel aan boord Op het stoom schip nam men aan, dat M luchtsehlp jniet meer dan 50 mijlen van do boot ver wijderd was. De positie van de Maureta nia was ’g middags 45 gr 53 min. N.B. en 4;l gjr. 40 min. W.L. Er stond een Z.- storm van mtetelniatige kracht. Uit Berlijn meldde Wolff d.d. 30 Oct. jWij vemanen, dat dc „Deutsche Versuch- saTiStalt für jLuftfahrt’’ sedert gistermiddag 3.40 op de korte golf in verbinding met ïiot luchtschip staat, die vorder wordt on- derlmuden. De ontvangst is uitstekend. Optimistische verwachtingen. In luobtvaiartkringen te Friedrichshaven Op 28 Juni 1925 is te Milaan gesticht het „Internationaal Instituut voor het Spaar wezen”, gelukkige verwezenlyking van de gedachte, dat het wemchelyk zou zyn vp het gebied van het spaarwezen een inter nationalen band te vormen. Immers, samen werking kan niet anders dan den bloei van het spaarwezen en dus de welvaart der vol keren bevorderen. Sedert de oprichting zijn thans meer dan 4500 spaarbanken als leden tot het Instüauit toegetreden. Ztf vertegenwoordigen eeilör- zamenlljk inlegkapitaal van verscheidene milliarden guldens. Eén der middelen om zyn doel te bereikei heeft het instituut gezien in het instellen van een Wereildspaardag, die op 31 Octobci, vandaag dus, ia vastgosteld. De bedoeling is op dezen dag m het byaonder propaganda te maken voor het sparen. Over de geheelê wereld is verleden jaar op de indrukwek kendste manier de 31t October gevierd. En men zal daarmede eiken 31en October voortgaan. Nederland zal hierbjj natuurlijk niet achterblijven en de actieve Nederlandsche Spaarbankbond, waarby thans reeds 124 spaarbtóken in ons vaderland zijn aange sloten, heeft den datum yan 81 October aangegrepen om aan ons volk een kort overzicht te geven van hetgeen in ons land 1 op het gebied van het spaarbankwezen ge beurt. In dat overzicht worden merkwaardige dingen over het sparen medegedeeld. Na- tuurlyk wordt in de eerste plaats nadruk gelegd op de economische beteekenis van het spaarwezen voor de welvaart van ons w»rt>ij er ooïwmn wurdt/del Avonturen van don beroemden Bngeltohen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Siuye. De aangekondigde stap der Duitsche di plomatieke vertegenwoordigers inzake het bijeenroepen eener schadevergoedingsconfe- rentie zal, naar de bladen melden, heden of morgen tegetykertyd te Londen, Parys, Rome, Brussel en Tokio geschieden. Volgens het „Berliner Tageblatt” zal ook de Duitsche gezant te Washington de regee- ring der Ver. Staten ervan in kennis stellen. Zooals men weet, is Duitschland over de Londensche en Parysche onderhandelingen inzake de schadevergoedingen ingelicht; de Duitsche regeering 'heeft nu enkele dagen geleden langs diplomatieken weg aan de overige vyf staten zijn inzichten meege deeld over de vormiiig der commissie van deskundigen en daarbij o.a. te kgnnen ge geven, dat een werkelijk resultaat alleen dan kan worden bereikt, wanneer het comi té uit onafhankelijke deskundigen bestaat. M.a.w.: Duitschland verlangt een tweede Dawes-comité, waarvan de leden gemeen schappelijk moeten onderzoeken, wegen en wikken en tenslotte den regeeringen voor stellen doen. Deze laatste moeten niet vooraf haar definitieve standpunt bepalen, doch zich laten leiden door de inzichten der ex perts. Daarna kunnen de regeeringen verder met elkaar in diplomatiek-politiek contact treden. Overigens zyn er nog moeilijkheden te over en onder deze neemt de houding van Amerika een belangrijke plaats in. De Ver- eenigde Staten handhaven nog steeds hun financieele eischen met betrekking tot de bedragen, waarvoor Engeland, Frankrijk, Itïlië ehz. bij Amerika in t krijt staan. Het geyplg hiervan is, dat laatstgenoemde sta ten tot dusver op vry starre wyze hun scha- devergoedingseischen met betrekking tot Duitschland hebben geformuleerd. Engeland houdt zich aan de bekende nota van Balfour, waarvan de inhoud hierop neerkomt, dat Groot-Brittannië van zijn schuldenaren, Duitschland inbegrepen, niets meer, maar ook niets minder, zal eischen dan de som, die het aan Amerika moet betalen. Frank rijks standpunt, dikwijls door Poincaré ge formuleerd, is eveneens bekend: het wil geen regeling aanvaarden, welke Frankrijk niet de middelen bezorgt om zijn eigen bui- tenlandsche schulden te betalen en waar door het niet schadeloos wordt gesteld voer de uitgebreide uitgaven, verbonden aan het herstel van de verwoeste gebieden. Men ziet dus, dat er by de onderhandelingen der des kundigen niet al te veel speelruimte be- «caat. Toch zit er niets anders op dan dat het comité van experts rustig en zakelijk na gaat, wat binney dit nogal enge kader op redelijke wyze kan worden overeengekomen. Een blad als de Frankfurter Zeitung is van oordeel, dat zelfs, wanneer men op dit «ogenblik nog niet tot overeenstemming mocht komen, er nog altijd het plan-Dawes is: Duitschland betaalt de voorgeschreven bedragen en de getroffen regeling zou dan Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel voor benauwdheden, zo afgewezen. Indien, heten de uitspraak niet bindend wordt verklaard bestaat morgen geen acbeiitereovereenkonist meer en zal de slaking uitbraken. Verwacht wordt dat de reedors een bin- dendverklaring van de uitspraak zullen aanvaarden. Het proces-Husamann. Beklaagde vrijgesproken Gisterenavond is de 20-jarige Hussmann, verdacht zijn medescholier Daube te hebben gedood, vrijgesproken. Het bevel tot gevangenhouding van Huss mann werd terstond ingetrokken. Tevens werd bepaald, dat de proceskosten ten laste van den staat komen. De motiveering van het vonnis. Na de uitspraak deed de voorzitter der rechtbank uitvoerig mededeeling van het standpunt dezer laatste in de geheele aan gelegenheid. Hij besloot met de verklaring, dat de rechtbank zich noch van de schuld, noch van de onschuld van Hussmarn had kunnen over tuigen, weshalve bekl. wegens gebrek aan bewys was vrijgesproken. ITXUUk Overstroomingen. Venetië onder water. Naar uit Venetië wordt gemeld, heeft het zeewater, opgedreven door een landwaart- sehen storm, de eilandenstadgrootendeels onder water gezet. Het water stroomde langs het Dogen paleis en drong door tot het historische Piaziza San Marco, waar het tot twee voet hoogte steeg, overstroomde ver volgens het kerkportiek van de San Marco, waar juist de mis werd gelezen, en zette de vloeren van de beroemde paleizen aan het plein blank. De touristen, die in de hotels aan het Carale Grande logeeren, vonden de vestibules des morgens overstroomd en moesten door de portiers op te schouders naar den uitgang gedragen worden, waar de gondels hen opwachtten voor een rond vaart door de straten. Honderden kruiers improviseerden draagstoelen, waarin zjj het publiek door de overstroomde straten droe gen. Alle politie- en brandweerlieden, die slechts even gemist konden worden, werden opgeroepen tot het bouwen van tijdelijke planken-bruggen naar de aanlegplaats van de boot. Ook in het portiek van de Kathe draal zyn plankieren geïmproviseerd, zoo- dat honderden weer in staat zyn de mis te hooren ige ontlasting, koortsigheid, oofdpijn, geen slechte spijs- enz. neem dan er’i Kruiden lboer’s Pillen l Marin Wortel- Oude Pekela en ^edig weer her- rijgbiMU A 60 ct. ;ers en Drogisten. mei uLeen - verbos hem zelfJ gmi oogeu- blili uit het oog. Else knikte werktuigelijk, De beidé man nen holten de trappen aJ De portier stond beneden met een'pakket in de hand en keek met een verlegen gezicht iviar hen. „Hebt u een mijnheer met een vollen baard gezien, die dit huis is binnengeko man?” Die- portier schrok ,on knikte. „Dfct is do man, die „De man, die?” „Die mij heeft woggectuurd, naar het hotel Deutecher Hof op hei Raadhuisplein. „AJitt. Vertel dat eens een beetje uitvoe riger.” „Hij had mij vanmiddag een paar schoe nen gf-bracht, daar moesten een paar gum mihakken onder worden gemaakt. U moet namelijk weton, voor bijverdienste doe ik zod’n beetje aan sehoesunaken. schoe nen zouden tegen dien avend gehaald wor- ik>n Een half uur geleden komt die mijn lieer weer en g&ett mo vijf gulden. ,^Hiei*’ zegt hij, „breng die schoenen direct naar Ifcotel D'utsaher Hof. Zqg maar, het 1» voor de mijnheer van no. 41. Ze moeten direct in»e ingepakt worden „En heb je gedaan wat je gevraagd word? De portier krabde zich achter het oor „Menschm van mijn soort verdienen niet zoo gemakkelijk vijf gulden, mijnheer. En dan, waarom zou ik nied?” „Je moest toch op je poet blijven - en de deut o pen makten? een stnrre uitdrukKing van ontzetting en haar siddereaide hand wees iu de verlicht*, kleine ruimte vau de lift. Op do rend lag Inct het gezicht naar beneden, onbewegu (ijk, stiiujnbaar dood, de bezoeker van zoo even- „Dus toch”, mompeldo Herbert Porter, „dus toch. Weea zoo goed otn uw atelier weer open te maken - dan kunnen we hem naar binnen dragen.” Mrt buitengewone voorzichtigheid nam bij het licweginglooze ttohamn op e» droeg het houder eeidgio zichtbare inspanning naar de woning van do fotografe, waar hij het behoedzaam op de divan neerlegde. Daarop boog hij zich over hel slachtoffer „lletzolfde wapen”, fluisterde hij„waar- ipee uw collegia Weingarten is neergesla gen. VormoeJdijk een, guimnikniuppel.” „Is hij dood?” „Neen; alleen maar verdoofd. Haalt u oven wat wajer, zoo koud ate maar kan een spons'?'’ Else verscheen na eenige seconden met het vertangde en de detective begon liet achterhoofd en do slapen van ten bewus telozen man te tevochtigem. Hij liet een otederzo<feeni(te bljk over de gestalte van der patiënt glijden. Daarna faalde bij hem te 'portefeuille uftt do binnenzak. Een groote s4m in groot bankpapier bevond zich daarin vijftien duizend gulden. Overigens was de (portefeuille leetg. Else had vol awget de bewegingen van Porter gevolgd. „Hierin heeft hij zoo pas de foto gedaan”, fluisterde zij metheesche „Ja, dat heb ik ook togen die mijnheer gezegd. iMunOp «igon hij te lachen. „Ma.ik je maar niet ongerust, baas”, zd hij; „dat baantje zal ik wed even vbor je waarne men.” Herbert Porter wierp een blik in de por tiersloge. Daar was een kleine schoemua-. kerewerkplaats. Alle» weee erop, dat de portier een nuttig gebruik van zijn vrijen tijd maakte. „Maar alle duivels”, baret de asa'slent uit. „Waf is dal voor oo«iia? Waarom w die mijnheer itet zelf naar het hotel ge gaan? Hoe beeft hij je dat aanneuielijk gemaakt?” ,,Nu antwoordde -de schoenmaker, „hij had geen tijd. Ik moest maar voor hem gaan?' „Qoon tijd? Ate hij toch tijd had om hier te wachten tot je terugkwam.... dan bad hij toch ook adf kunnen gaan.’’ „J^.... daar hebt u gvdijk in”, knikte te portier verlegen, „dalai» heb ik waaratje niet aan gedacht” Herbert Porter lachte. „Wel, en in bet hotel? Daar hebben, ze de schoenen zeket- met luid gejubel van je aangenomen „Neen’, antwoordde te so'voecmaker met een somberen blik op het pakket dat hij nog onter den arm hield. „Integendeel Kamer 41, waarvoor te schoenen bestemd moesten zijn, staat al verecheidetie dagen lee De meneohen in het hotel hebben me uitgelachen. Ze hebben me uitgelegrl, dat iemand me voor te mal heeft gehouden. (Wordt vervolgd) stem. „Het negatief e» den af druk.” Herbert Porter knikte. „En nu heb ik nog wat azijn nxxxiig?’ Else gang naar de keuken en terwijl ze daar bezig was, klonk te deurtiel. Zij kromp ineen van schrik en vloog naar buiten. De detective stelde baar gerust. „Het is mijn assistent- Ik IwB hem een teeken ge geven om boven te komen.” Else deed open. „Hallo, Morris”, begroette Porter hem. .,I'3r gebeuren hier leuke djegpn!” „De man is niet naar buiten gekomen”, begon de assistant aarzelend. „Dat geloof ik graag Hij ligf namelij< binnen 'bewtwMoos met een wond aaci zijn hoofd. Is er, behake hij, het laatste kwartier iemand binnengekomen of uitge gaan?” ,.De portier heeft hot huk verlaten; bij is in groote haast in de richting van de Koninklijke Schouwburg gegaan. Korf te voren kwam w een heer mèt een vollen baard n^t een pakket in do hand.*’ „Heeft dia het huid weer verlaten?” „Tot nog toe niet. „Wie heeft jou binnengelaten? „Weet ik niet. Op mijn bellen ging <’e deur open.” „Latei) we naar beneden gaan. Ik wil Hen port’er* wel efone spreken. Juffrouw Hoffman, rik moet u „verzoeken u ’n oogen- bjlkje met dien mijnheer daar te behelpen Qaat u maar vodrt met rijn hoofd met koud water te wasachen. Maar iaej hem Bond zijn aangësloten door hun bestuur- ders worden beheerd uit een oogpunt van algemeen maatschappelijk nut, met uit sluiting van persoonlijk winst be jag, zoodat de winst der spaarbank aan de reserve, en dus aan de zekerheid der spaarders, ten goede komt. De spaarbanken hebben zelfs een afhaal- dienst georganiseerd um het geld by de spaarders aan huis af te haten. De spaar banken belasten zich verder byv. met de betaling van belastingen, rekeningen voor gas ,electriciteit enz. Men kan zyn salaris zelfs kosteloos op de rekening van de spaar bank laten gireeren. De spaarbank voldoet aan de drie noodzakelyke eischen; soliditeit, liquiditeit en rentabiliteit. Men mag dus wel spreken van een groot maatschappelijk belang, dat de spaarbanken -.dienen. De Nutsspaarbank te Gouda» welke by den Nederlandschen Spaarbankbond is aan* gesloten, heeft de goede gelegenheid aan gegrepen om door middel van onze courant aan onze lezers het geschrift toe te zenden, welke door den Nederl. Spaarbankbond is uitgegeven, met de bedoeling allen op te wekken het goede denkbeeld van den We- reldspaardag te helpen verwezenlijken. 13 Zich ojii; „Excuseer me efeu oogenblik. Als ik mij te.” „Wilt Ik moet.' n mo alleen laten, Mr Porter?” ik moet. Zij haalde diep ad<nn> en drukte de ’and tegen haar hart. „Neen, dat kan ik niet, in deze ongerustheid alleen Wijven. „Goed dan. Gaat u dan maar met me mee.” Een oogonblik later stonden zij op trapportaal. -,We kunnen met de lift naar beneden”, «ei ze. Hij knikte. De lift was nog beneden. Else drukte op de knop. Ze hoorden het gezoem van. het naderende toestel cn met een klik hiel 1 bot op hun verilieping) stil. ®j drokte d» kleine sleutel jn het slot 00 «(pende de de|ur. Met een gil viel ze terug. Haar oogen openden zich wijd mei) een plotselinge beweging draaide «iet vergis, ig er ieta niet in or-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1