BAAK l I ra i hijnt N Gouda EUWS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRA&N, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER,-JiEEU WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. n No. 18919 J Donderdag I November 1928 97* Jaargang FEUILLETON. I AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRA- WERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER,- Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestd irslappingX e slaptetoeslan- I brengt. Een I ^stellen verdra- I jroef van. Maar I flgteri cite fltyt ondenuwn jLangs verborgen sfègen. N^UWS.1^1 rijgend.) handelingen jjf z| .1 1 zyn terwijl voor vele dl luchtsd De zoowel omge- vóór de plaatsing aan het zijn. ptterdam i, Braukb.nd.n iourant gratli. oni- de ge- ge- den (xjhtenr^zou fles 4 uur heden- SFriedHchshafen flik. Even over schipuboven het ter aa m de lil, dat ran u' h rcld rnifcrikaar^ d%lw at/4n Ipt een rustig en te- voor in de plaats, u op een spoor ik da m an wat we- A'onluren van d'-ii boroemdeu BngeUcheu detective HERBERT PORTER. Vrij near het Engelsoh door J. vun der Sluye. stuur, gemi elastingen? ikantoor, Raad 00 pagina’s lenduór ware! L|vezi|, dié he eftten? krtqwe vervol jnzee. (ilHUMJIE (III[RANT. bij een ol ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—«5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. j Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en panden worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen Worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te Het zwijgen is het wapen van den wijze. •eej' doiii'i idel het|gfe inigtf ontloktey 1 de A - -!,j list'll i|' 1 paW”-’ T1- i haq^tyevondénj ilig inzr" afhad; Htden. de belangstelling van de menigte en werd de bllinde passagier uit le provincie Venetië eén maand geleden l'oen Herbert Porter ongevedr twee uren l'd(‘r zijn hotel weer binnenkwam, verhiel 21oh uit een dieps fauteuil een dame, dio hem niet loome schreden tegemoet kwaïnl D<‘ detective zag ihamr in- het gezicht. Met esn smartelijke uitdrukking in haar uiitgcu Weenda oogien stand Else Hoffman voor hem. „Iets bij zondert voorgeval len „Ja Mr. Porter. Iets onbegrijpelijks.” i$W patiënt verdwenen?” Ze deed een stap achteruit on keek hem! aan. „Ja, Mr. Porter”, antwoordde zo zacht. ,JHoo was dat mogëlijk; ik had u toch verzocht hem niet uit het oog te verlie-; imiddag ikwamhn ui, die aan d£n 1 W ürteijibergsche jerden „fetertocht” echter kwam hij met den presi dent in conflict! Hü kon niet accoord gaan met het Vefdrag van Versailles, en toen hü dit in een geruchtmakend interview mede deelde, zag hü zich in 1)920 genoodzaakt af te treden. ,,l>at was do opname van mijnkeer Boe ker.’ „De derde is- van oen huis- op de Wes-i torboulevanl no. 14. Het gebouw uit drie vordiepipgen, die aparte firma verhuurd zijn een assur Vesta, gerst raat bij don Dierentuin; daar is fahridlc van Rilke en Bnich gefotografeerd. ,,Du be’.cnde nliatechippij voor radio* tolograf’.e? Ja.’’ De landing. Dr. Eckener heeft met de landing gewacht totdat het volkomen dag geworden was. Op het oogenblik van de landing verbrak de menigte de afzetting en stormde over het vliegveld naar het iuchtschip dat na enkele oogenblikken door een dichte menigte ringd werden. Ernstige pogingen om menigte terug te dringen, werden niet daan, daar deze nutteloos zouden zyn weest. Bet gejuich was onbeschryfelyk. Het „Deutschland, Deutschland, über Alles” werd Bezongen, en luide juichkreten voor Dr. Eckener werden aangeheven. On middel lijk ven zich i de mri rbetrgd ét luëhi blinden keukfeh lij nMiwkep .die hïj noot lunnen veri erlieten <k bestaat elk aan een Parterre ia irantiemaiatsdhiappij gevestigd de Vesto, op de eerste etage is de gasmoto- renfabriek van Petersen on Co. op de tweede verdieping de meubelfabriek van Knrl Rossner en op de bovenste zijn de .ateliers van een filmfabriek.” Sacco en Vanzetti. Herziening van het proces? Men herinnert zich nog de ig^weldige be roering, die in den zomer van het vorig jaar in de geheele wereld tot uiting kwam kort vóór de terechtstelling van Sacco en Van zetti, de twee Italiaansche anarchisten, die ter dood werden veroordeeld in verband met pioord op en berooving van een betaalmees ter te South Braintree, in Massachusetts. Uit allb doelen detwereld stroomde het pro testen tegen de uivoering van het doodvon nis, omdat men van meenlng was dat het vonnis op politieke overwegingen steunde, inieder geval de schujd van de veroordeelden niet onomstootelyk1* was komen vast te staan, ^hans wordt uit New Vork gemeld, dat de Zaak van Sacco en Vanzetti opnieuw aan de orde is gesteld, op even dramatische wüze als de zevenjarige strijd voor de levens van deze twee mannen. Voordat de twee mannen schuldig werden bevonden aan den moord van den kassier te Braintree werd Vanzetti tot vyftjen jaar gevangenisstraf veroordeeld in verband met een „hold-up” van de auto van een kassier te Bridgewater, in Massachusetts. De politie vatte van begin af aan de meening op dat dezelfde personen de beide misdaden hadden gepleegd. De heele zaak, die tot de executie van de man nen leide, steunde dan ook op de theorie, dat zy beroepsmisdadigers waren. Aan gouver neur Fuller, die het uiteindelyk verzoek om gratie afwees, is nu een geteekende verkla ring geuonden, behelzende dat Vanzetti met de misdaad te Bridgewater niets had uit te staan. Deze verklaring is geteekend door Frank Syivia, die aan deze misdaad een voornaam aandeel had. BELGIS. Duitsch in het leger. De minister van landsverdediging heeft op een vraag van het Kamejlid Esser ge antwoord, dat de jonge recruten uit de kan tons Eupen, Maimedy en St. Vith, die enkel Duitsch kennen, in het leger hun instructie zullen krijgen in de Duitsche taal, door Duitschsprekende officieren. DUITSCHLAND. De uitsluiting in de Westfaalsche metaal nijverheid. Naar de Duitsche Handelsdienst van werkgeverszü'de met betrekking tot de vei- bindendverklaring van de arbitrale uit spraak voor de Noordwesteljjke ijzer- industrie verneemt heeft deze zich in den loop der onderhandelingen, van Dinsdag buiten machte verklaard een algemeene Joonsverhooging in te voeren. De industrie heeft het moeilijke besluit inzake stillegging van het bedrijf genomen, om te breken met het aloude stelsel, dat bij het verstrijken van een loonovereenkomst ren i in gorffiefl te lip ;I$ .'ide veren; dat Ijiet eigendomsrecht geen jus abutendj (recht tot verwaarloozing) is en dat het verwaarloozen van het landgoed door signor Peretti, in flagranten stryd met het program van het fascistisch regieni, hetwelk toeneming der productie beoogt,1 niet langer kan wordèn geduld. Op dezen grond gelast de prefect den president van de federatie der fascistische syndicaten van de provincie Royigo het beheer van het landgoed vanl signor Peretti over te nemen en dajirby ^jle maat regelen te treffen en alle verbeteringen aan ta brengen, noodig geacht orqf he4 produc tiever tyj maken. Nobile ontslagen? Volgens een telegram uii'RomeAan Stock- holms Tidningen zou genbraai Nóbile uit den actieven dienst -zijtn ontslagelfi^) Hü zóu thans, zod vernam het Wad, ge heel teruggetrokken leven, hy zöu Rome niet (zonder speciale toestemmiifc niogei| verlaten, geen journalisten niogenf ontvan- gen,geenmrtikelen schryven en l^elfs zou hhet hem met zyrf veroorloofd zich in het 'publiek te vertoonen. Een onderscheiding voor den Kpning. Neer van den Italiaanschen honing. Uit Rome meldt men aan de „Manchester Guardian’!.! dat de hertog van de Abrwzzen officieus bezoék aan Tafari, den negus van Abeesynië te Addis Abeba, dezen een zeldzame Italiaansche onderscheiding heeft verleend, de Annunziata-order. De Italiaansche onderscheiding wordt slechts aan zeer voorname personen geschonken en veroorlooft den drager den eere-titel te voe ren van „neef van den koning”. Mussolini en koning Zögoe van Albanië ibehooren tot de houders van dezen titel. Na de plechtig heid werden kostbare geschenken uitgewis seld tusschen den Afrikaanschen monarch en den Italiaanschen hertog, die op beurt de Solomonorde kreeg. VER. STATEN. Robert Lansing, f Een stryder voor het volkenrecht. Robert Lansing, voormalig staatssecreta ris van buitenlandsche zaken, is overleden. Lansing, die 64 jaar oud is geworden, heeft voornamelyk in de oorlogsjaren van zich doen spreken, eerst door zyn vriend schap met president Wilson, daarna door de bestryding van diens vredespolitiek. In Juni 1915, na het aftreden van Bryhn, trad Wj tot het kabinet toe als minister van buitenland sche zaken. Hij had zich tot Jat tydstip op volken rechte! yk gebied bewogen en was reeds vele malen door de regeering als gelegeerde naar internationale conferenties gezonden. Voorts maakte hij deel uit van de arbitragecom missies voor het geschil inzake de Behring- Zee (1892 en 1896) dat inzake Alaska (1903). Als raadsman van president Wilson heeft Lansing belangryk werk verricht. Het heet dat het denkbeeld van den Volkenbond, zoo- ala Wilson het voorstelde, feitelyk van Lan sing afkomstig was. Tijdens de vredesonder- 14 - „Wils die ■mijnheer met zijn mooienhaard flog op zijn poet, af liever op jou post, toen je terugkwam?” „Neen, toen ik kwam, was hij wug.” heeriichtit bijU peli$’ yolkomul Tpeiü'bet 1M gebwibnt stej® kldmt het „IW AlliM I fete een; luid geladh M evtv, Dr.’ Ecl^el ‘81 j ^Crnisiil-gener^al de /ove;rhhndigd$ tot nu ioe in groot ('pap|er dij waren de papiei in puitsch|an<| De passagiers» luchtschip. Om aan c’ te ontkomen werd de bllinde passagier uit het luchtschip en uit de hal v^eggeleid. Als laatste verliet Dr. Eckener den cornman- danjsgondel. Een uitbundig gejuich barste los toen hij verscheen. New-YorkFriedrichshavenBerlijn Londen. Twee van de Ameritaansehe Zeppelin pas sagiers die heden (net het luchtschip te Friedrichshaven zijn gearriveerd zyn te ,9 utfr Ih'éf'êëïl vlfégfuig van'Tlé’ Lufthansa naar Berlyn gevlogen, vanwaar zy per vlieg tuig naar Londen vertrokken. Te Friedrichshafen was men gistemamid- dag om 6 uur nog geheel in het onzekere over de positie van het luchtsdhip. Men nam aan, dat de berichten, die op een vrij Zui- delyken koers van het luchtschip langs de Franschen kust wezen, juist waren en dat de „Zeppelin" boven de Golf van Biscaye klaarblijkelijk met ongunstige winden te kwaad had. Aanvankelijk nam men aan, dat het Iuchtschip tegen middernacht te Friedrichs hafen kon worden verwadht. Daar men een onbewolkten nacht met helderen maneschyn verwachtte, achtte men een landing by nacht niet onmogelyk. Later werd het ech ter duidelyk, dat de vertraging nog grooter zou zyn dan oorspronkelyk werd verwacht, zoodat men het luchtschip thans eerst tegen 4 of 5 uur in den morgen verwachtte. De bedieningsmansohappen, die met het oog op een nachtelyke landing aanvankelijk op het terrein waren gehouden, werden naar huis gezonden, met de opdracht om heden morgen half zeven weer present te zyn. Overigens wapen alle voorbereidingen voor de ontvangst getroffen .Groote schyn- jbben den gehee- jmen ujaat regel en swelfhd» hoqfdjifeij politie - '*-*•“ 66 Agenten tot mte hÜ met deze pde ^te kunnen iian boord van rijlce ^Ameri^l 'lijèlitie t<f bjffial’le on- eVnune in f de terug- lin1^ neemt. i ,,Ja, dal weet ik Du filmfabriek ,,1‘üoe- niy.” „Juist „Maar hoe.... het jpugo meisje schud de in komisolio vertwijfeling hel hoofd maar Imo wilt u hel in godsnaam aanlvan- gen om uit deze woestenij van adressen juist te vinden, waar u wvit aan hebt?” „Wel antwoordkllo Horfbert Pprter la chend, „daar zal wel wat op te vinden zij n. Misschien zal aan e*«n van die adres sen, de een o* ander zich iemand van de mannen herinner»?» waarmee we te doen hebben; óf een van de mlinnen opdefolo, ik bwliOtd iemand van de appelenvent scène, óf de onbekende die wij straks uw lift gevonden hritÏMML „Mlaar, Mr. Porten”, en een schaduxy vloog over het geeichl van Else, „hoe zal men alleen op uw Iwscfarijviing. deze men- sdlwHi herkennen? Ja, als we de foto’s nc.g liadden. Weer kwam dat eigenaardige lichten in de oogen van den Engelsclien detective. daar men odbter het negfeltief ge stolen heeft èn de afdruk, ben ik zoo vrij geweest voor nieuwe te zorgen.” Hij haal de zijn portefeuille uit zijn zak: „Kijkt u maar oens hier Nier is een afdruk van de opname dio u gemaakt hebt; de scène op de Augusta-Boulevard.” „Maar hoe is dat in Godsnaam moge lijk?” ing \an spanning en iitien laohjo kwam ei ,,l> zei zooeven, dat \.as, Mr. Porter. Mag ik teai De detective vulde juist de beidb glazen opnieuw en klonk met haar. Duarop zei hij knikkend, terwijl hij zich van «ion stukje geroosterd brood bediende: „Ja, een en ander ben ik gewaar geworden. Wie uw sllant is en waar hij wbont heb ik u al gezegd. Verder heb ik de drie plaatsen k muien vaststePieti, waar de opnamen ge maakt zijn. H-t zijn de volgende huizen: ten eerste Aiigusila-Boiilevard 177, het kan toorgpbouw van de machinefabriek Stably werk A.G. „Dat Is mijn opname’, zei Else. „Zeer juist. Ten tweede: in de Leipzi- -- i.:: ifi;-i„„_ :3 je Do „Graf Zeppelin** te/Friedrichshaven geland*. Een eqthousiasw ontvangst vay jhaven—HerlijnLonden. Nadat tyodennachllte één uur aangenomen werd, d|it een landing van „Graf Zeppe lin” in.Mirband nujt de xvwrsomstandi le den eeiipttegan acht uur in^en o^htern^: plaats hebben, werd ornstro^- A morgert de bevolking vmi|| opgeschrikt door motoÉge» half vyt verscheen het lucli I’ vliegvepl. d öndjmks liet vroege odl (kenden personen ai Èip enthousm^t begiLc^vcii. Graf Zeppelin” kriïifete vervolden over dd stad en over de Öodenzee. F ‘1 Eveij over 5 uur zyn politiemanschappej^l erschenen om het terrein af te zetten. De1* f chjjmierpers verlichtten hm vliegveld. D,e tfleds aangroeiendoj (luizem^tbpplge menig- ■tj? wachtte in feestielylte stemming op c* (Ending. Te 5.45 naderde $e „Graf Zeppelin” op- h^t vliegveld. De propellers waren élyk te hoorenjHet Iuchtschip gaf licht»- alen en de«mojtoren werden stopgezet. Me» dacht ^eeds dat het( Iuchtschip zou landen, maarniet bevond zich nog honderd1 meter van de landingsplaats. Dun werden plotseling de mótören weer' aangezet. De „Graf Zeppelin” zweefde langzaam over het vliegveld en te 5.47 vloog het weer langzaam weg. Het geronk der motoren loste zich op in de verte. Slechts de lichten in de gondels waren te'zien. Intusschen trok de nevel, die de landing bemoeilykte op. Te 6.20 kruiste het lucht schip nog steeds boven de stad en de om geving van -het vliegveld op ongeveer R/- Meter hoogte. In het licht der sdiynwerpers bood het luchtgevaarte een schitterenden aanblik. Het radiostation van de werf stond in voortdurende verbinding met het luchtschip. Het teeken voor de landing werd nog niet gegeven. De ingang van de groote hal bleef eveneens nog -gesloten. Te 6.50 werd de landing in elk geval verwacht. Het was intusschen geheel licht geworden. Het schip kruiste voortdurend boven de hal, ten slotte is het na een vlucht van 71 uur te 7.05 vlot te Friedrichshafen geland. I IHet eerste geval van onteigening van grond door de fascistische autoriteiten wordt uit Rovigo in d( gemeld. Mussolini had een circulaire aan de prefecten gezonden, waarby hü hen machtigde en aanspoorde om in rechten op te treden tegen die land eigenaars, die hyn grondbezit verwaarloos den en niets deden om dg vruchtbaarheid en den algemeenen toestand er van te ver beteren. In zyn circulaire vestigde Musso lini er de aandacht op, dat het in gebreke blüven om grondbezit 'behoor! yk produc tief te maken niet alleen nadeelig was voor den betrokkene maar ook voor den rykdom des lands. Op grond dezer instructies heeft de pre fect van Rovigo thans een besluit uitge vaardigd dat feitelyk neerkomt op de ont eigening van het grondbezit van sigror Peretti, groot 50.000 H.A. waarop voorna melijk koren, mais en hennep wordt ver bouwd. In het besluit wordt gezegd, dat signor Peretti sedert Juni van dit jaar geen voldoende aandacht heeft besteed aan zyn landgoed en bepaalde landbouwwerkzaam- heden heeft verwaarloosd; dat dit bezit vejleden jaar slechts 145.000 lire heeft opge leverd terwyl het tenminste 174.000 lire zou kunnen opbrengen; dat, ondanks 'het vergevorderde seizoen nog niet is begon nen met ploegen en zaaien en dat de aan koop van nog 60 stuks vee noodzakelyk wordt geacht voor een behoorlyk in bedrijf brengen van het landgoed'. De prefect zegt dan verder dat de politieke autoriteiten hei. niet lydzaam kunnen aanzien dat een landgoed verarmt hetwelk, mits behoorlyk beheerd, groote winsten zou. kunnen ople- guian ou dlut hdi hem m-'t moeilijk zou vul len dii veriangien to verwezenlijken. Daar om heb ik hem voor allo eventualiteiten voor uw huis opgewacht en hem geëscor teerd. Tot zijn woning - natuurlijk niet zoo opdringerig dat hij er iets van heeft (gemerkt.” E1H HoRnum slbnd op. Zij reikte den Eugt-lsohmau de hamdl on terwijl t»en lichie glans in haar oagen kwam, zei ze zacht: Ik dank u, Mr. Porter. Dus dat weet u: wie de gewonde is en wianr hij woont?’ „Ja.” Herbert Porter opende zijn noti tieboekje. „Het is eon zakdre Ernst Krauss ekn gewezen werkhieceter bij een groote brandkaslenfabriek, zooials ik juist in al lerijl op het politiebureau ben gewaar go worden. Hij woont in een villa op de TWheimerweig no. 78, schuin tegenover* hot buurtfi'talioii Thaihoim. En nu heeft u zlcili voorloopig niet al te ongerust to maken, juffrouw Hoffman, want ik geloot \vel dat ik u zegelen mag: Ik bon op een spoor. Maar nu eon am lore vraag heeft u uw avondmaal ml gehad?” Ze seluiddc lachend het hoofd: „Neen, Mr. Porter Diaraam heb ik bij al dezd verwarring werkelijk nog‘niet gedacht.” „Dan mug ifc wel zoo vrij zijn u te in- 'ri'toerotn op oen klein souper? met ee-i Keschje Siam terne?” Terwijl zij in de eetzaal van hot hotel goiioton van. de heerlijke kroeftxm en kcllner juist de tweede fl«*ch witte Bor deaux in don koeler zette, verdween lang zamerhand uit E1f»c’s gezicht die uitdruk- ABONNEMENTStPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondl per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per loóper gcs( Franco per post per kwartaal 3.16, ipet Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GQ by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend wan 9—6 uur. Administratie Telef. Ihtej Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. „U zult ongeveer een half uur wog go- wceet ’zijn, toen lnij tot bewustzijn kwam Hij keek verward om z'ich hoon; toen, her kende hij mij en vroeg me om ecu kop heete thee. Ik kon het niet over mijm lint verkrijgen om bet hem (o weigeren.” „Dat waa ook niet van u Me disclien ge weest. Sloot u de deur adhwr u?” „Ja." „Daar heblxm we ’t. „Toen i.c een paar minuten ^iter met Je tliee terugkwam, was Rij gevlogen.” Er wae een oogeuh'lik van diepe stilte. „Nu zuU u wel heel boos op me zijn>-‘, begon het jojige meisje bedeesd. Ik neem uw bijdl en uw vriendelijkheid in beslag, en lifij de eerste gelegenheid de boste dat ik aan do beurt ben, blijk jk in gebreke. Nu is itritT sipoor verloren. De aangeval lene qn de dader zijn er allebei van4oor en u moot alles opnieuw beginnen. Horiwmt 'Porder hief zij n goziicht op en lol haar stomme verbazing tug Else een licht begin van eon glimlach, die in do diepld van zijn grijze oogen begon te glinsteren. „Wat geeft hot, of ik boos op u lien’ liegon hij, terwijl hij tzijn schouders op haalde. Ik heb met oen dame, niet met eon detective te doen. Maar het komt me toch voor, dat liet werfe, «lat ik Intus- solwi gedhun Irnby. niet heelcmaal overbo dig is geweest.” „Wat voor werlk? vroeg Else verbaasd. „Om u de waarheid te zeggen; ik had al zoo’n idee dat die sinjeur wel eons den wensch kon koesteren om er van door te werpers stonden opgesteld, die in de twéed^ helft van den nacht den hemel afzoehten. De drukte te Friedrich/hafen wafi gistef- ren buitengewoon groot. Alle hotplf" te FriedrichsiRafen als in; de naast lving,’waren yól gasten. I In dé| (ooalvan den nA look verscheioêne auto’s m door de Bejersche en dqV. autoniobiêlclub georganim hadden deelg(|homen. De pofttjeauioriteiten m len mid(tóg overj(de tfe m beraadslakgd. Hdewel *h J rte |,’riedrichsliafel| Ifcyn fres^ljikkijpg weeft, «9 ■nacht de^afsluititfi»' v.oliuM «kerzekereh. Yi ül II Wat dëh blindeiSjpi&sO iüd „Zeppelin”, J>e|reK, kaan heeft telegMlfisf|i Ity »’riedrichÉiaid^4j^l!. kosten voor h«O;erl Duitschlanil qt^oök defkdf ■eis naarAmerika vodj B'ÜiTËNLANDBCH MHRUWS. 1.1 ITALafl. p Landgoed onteigend..] Wegens verwaarloozing door dril eigenaar. IHet eerste geval van onteigening Dr. EckeneK. New-YorkFriedri< Lviidcii, 1 u.’ i werd aangevpngen met het in de hal bmnK< vanide „Grdtf: Zeppelin” om de reizini-a de gelegeyhbid te stellen uit dê l i gaan. Te 7.2»»! we rd het luchtschip Jwj’T groote Hhal gêö’oken en ving de onts<Jn«n i aanl l 1 r Btyven het vliegveld te FriedriclMb»» le landing van de |*Giflai RG mi windstilte. |j|«jrn mttehip int de hal wMwW WdAn luid gejulfel op^fAW^ Maclvland, DeuBschlanw,1 jit> lad dt. S2; (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1