bij nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, stolwijk, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, mh. laid I overs NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16813 ■aandag 8 November 1028 87* Jaargang Malagas BERGAMBACHT, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen leid Langs verborgen wegen. FEUILLETON. Da a.s. ontwapaninga-oonfarantia. BBRKBNWOUDM, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDKRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOBBCAPELLB, 17 - D121IVVrx*l¥JLl>AV<U,Aj VT VFUAATJ» V71J UAXlV/l, V HillDVÖHUvl, VTVVJLzHaKVAH, JLLAAÏ3JLIVJCiVU Af WlVvlUJlHJvU*j iUVAlttVXll, I 4B toeken Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van dier Sluys. hieruit?” het een of kaat ia onbegrijpelijke maaier geopend en Leegge haald wonleia... op verscihaitende plar in, de Uity Als ik mij n.et vergis werden ze op een geheimaitmige manier geplunderd zonder liet goringate van bjscluad'igjing. .,Zeor juist”, ehenrl MU Iwvbt worden voorbereid om een eind te maken aan den strijd in de N.W. Duitsche ijzer* industrie. Het blad acht het mogelijk, dat zij tot een resultaat leiden nog vóór het ar beidsgerecht in eerste en laatste instantie eon beslissing neemt nopens de bindendver* klaring. De schat in de schrijftafel. En de verdachte verpleegster. In 1913 stierf in Berlijn een 78-jarige rentenierster, die den laateten tijd verpleegd was door haar buurvrouw, een 56-jarigé weduwe. Kort voor haar dood schonk de rentenier ster haar trouwe verpleegster een kostbare broche als aandenken. Toen de rentenierster was gestorven, ver baasden de erfgenamen mch, dat er heele- maal geen contanten waren, hoewel bekend was, dat de oude dame steeds nogal groote bedragen en bovendien vele kostbare siera den in huis had. De verpleegster werd verdacht, toen de gouden broche in haar bezit werd gevonden. Een procés volgde, maar bij gebrek aan be wijs moest de buurvrouw van de doode in vrijheid worden gesteld. Niettemin bleven de erfgenamen de verpleegster met scheele oogen aanzien. Het meubilair van de overledene werd op een verkooping gedaan, en zoo verhuisde ook het ouderwetsche schrijfbureau naar elders. In Oct., zoo vertelt de „Frankf. Z.”, werd te Stettin op een verkooping o.a. ook een wormstekige schrijftafel verkocht voor twee mark. Een paar mannen kwamen het oude meubel met een handkar halen om het naar den winkel van een opkooper te bren gen. Onderweg echter brak het vrachtje in tweeën en uit een gehei^i vakje rolde een hoeveelheid goudstukken, met briljanten bezette ringen, armbanden en*., benevens een pak bankpapier, op straat. De beide mannen grabbelden alles bij elkaar, zeiden niets aan hun baas, verdeelden den buit en gingen een leventje van vroolijken Frans leiden. Hetgeen echter hun noodlot werd, daar de aandacht van de politie op hen gevestigd werd, die hen in verhoor nam en hun al spoedig het geheim van de doorgebroken schrijftafel ontlokte. By nader onderzoek kwam aan het licht, dat deze schrijftafel dezelfde was als die van de in 1913 overleden oude dame. Hetgeen de volkomen rehabilitatie betee- kende van de trouwe verpleegster. Het pantserschlp. Het soc. voorstel tot stopzetting. Naar aanleiding van het bij den rijksdag ingediende soc. voorstel tot stopzetting van den bouw van het pantserschip, welk voor stel enkele weken geleden door den voorzit ter van de partij, Wels, op een vergadering was aangekondigd, betoogt het soc. orgaan, de „Vorwarts”, dat de soc. democratie gaarne zou zien, dat de Rijksdag dit voor stel ten spoedigste in behandeling neemt én afdoet. Verloren uren z{j doorknagen Het hart met naberouw tc spa. Miskievicz zongen Poolsche demonstranten het Rota-lied. Vertegenwoordigers van het regeerings- bloc eischten van den minister van Binnen- landsche Zaken, den autoriteiten te Lem berg instructie te geven onverbiddelijk op te treden tegen Oekrajiensche rustverstoor ders. Alle Oekrajiensche studenten, die hunnen nationale kenteekenen op de mutsen droe gen, werden door de Polen aangehouden, waarna hun deze distinctieven werden afge rukt. Een filiaal van een Oekrajiensche melkmaatschappij, dat op tien minuten af stand van de politieprefectuur is gelegen, werd volkomen verwoest. De echtgenoote van den leider eener Oekrajiensche boekbin derij werd uit de eerste verdieping van de nabij de bindery gelegen woning op straat geworpen door een student van de Poolsche Hoogeschool. Zij werd vrij ernstig gewond. Aan het Doodenfeest voor de Oekrajien sche Kathedraal hebben Donderdag onge veer 19.000 Oekrajieners deelgenomen. In verband met deze excessen zijn verte genwoordigers van de regeering naar Lam berg gegaan. LUXEMBURG. Noodlottig handgemeen. Duitscher door douane gedood. Twee in Frankrijk wonende Duitschers, die een wandeling naar Luxemburg hadden ondernomen, raakten by hun. terugkeer aan de grens in woordenwisseling met twee Luxemburgschy douane-be ambten. Deze volgden de Duitechers op Fransch grondge bied, waar het tot een handgemeen kwam. Een der Dmtschers U daarbij door, een douanebeambte doodgeschoten. BOEMJENW. Een kabinetscrisis. Blijkens berichten uit Boekarest is de re- geering afgetreden. Verklaard wordt, dat de regen tschaps raad een concentratie-regee- ring wil vormen; de kansen hierop zjjn ech ter zeer gering. Alles wijst erop, dat Maniu belast zal worden met de vorming van de regeerig. In deze regeering zal Titulescu ongetwijfeld een portefeuille krijgen. Tot diens terugkeer uit Londen zal Bui- tenlandsche Zaken waarschijnlijk bestuurd worden door den minister van binnenland- sche zaken WaidahVoivoda. Van soc. zijde worden de parlementaire vooruitzichten van het voorstel niet ongun stig geacht. lEnkéle dagen geleden heeft de woord voerder van de Duitsche boerenpartij Föhr, te kennen gegeven, dat zyn party niet veel voelt voor het pantserschlp, terwijl ook in de economische party de sympathie niet bepaald groot schijnt te zyn. Het Centrum zal geen stemdwang toepasr sen, zoodat men verwacht, dat deze drie partijen een aantal stemmen voor het so«. voorstel of althans niet er tegen zullen op leveren. Zelfs wordt gesproken van de waarschijnlijkheid van de aanneming van het soc. voorstel. Een blad echter als de „D. ALlg. Z.” twijfelt er niet aan of het schip komt er natuurlijk. De behandeling in den Rijksdag van het voorstel kan dus spannend worden. FRANKRIJK. De zaak der Hongaarsche effecten. De beklaagden in vrijheid gesteld. De correctioneele rechtbank te Parijs heeft in het proces inzake de vervalsching der afgestempelde Hongaarsche effecten op voorstel der verdedigers besloten de vijf zich in hechtenis bevindende beklaagden, Josef Blumenstein, de gebroeders de Failois, de voormalige consul Lacace en Simon Tor- bini voorloopig in vrijheid te stellen. Havas vermeldt onder aille voorbehoud het gerucht, dat er onderhandelingen zijn geopend om te bewerkstelligen, dat de be klaagden de onrechtmatig verworven win sten terugbetalen. De havenstaking te Bordeaux. Krachtige ordemaatregelen. De staking der havenarbeiders te Bor deaux neemt een dusdanige wending, dat de autoriteiten zich verplicht hebben gezien buitengewone maatregelen te nemen. De tachementen infanterie en artillerie, als mede koloniale troepen werken met de gen darmerie en de politie samen tot handha ving der orde. Stakers zijn eenige schepen binnengedron gen en hebben de daar werkende arbeiders met knuppels weggejaagd. Verscheidenen werden gewond. Op de kaden hadden 's middags eenige lichte incidenten plaat-, waarop eenige ar restaties volgden. POLEN. Onlusten te Lemberg. In den loop van gisteren is het te Lem berg opnieuw tot manifestaties van Pool sche studenten en andere groepen gekomen. Het redactiebureau van de „Nowyj Ozas” werd bestormd en verscheidene Oekrajien sche zakenhuizen werden verweest, zonder dat door de politie noemenswaard werd in gegrepen. Hoewel deze excessen louter tegen Oekrajiensche en inzonderheid tegen nationalistische Oekrajiensche instellingen gericht zijn, beweren enkele Poolsche bla den dat communistische Oekrajiensche ele menten de onlusten verwekt hebben. Voor het gedenkteeken van den Poolschen dichter DUITSCHLAND. De tocht van de Zeppelin naar Berlijn. Te 10.20 aan de ankermast te Berlijn. Hedennacht te 2 uur is de „Graf Zeppelin” gestart voor de tocht naar Berlijn, en om 9.20 is het luchtschip te Berlijn aangekomen. Om 9.20 daalde het luchtschip langzaam. Vreugdekreten weerklonken van alle kanten. Om 9.46 is de „Graf Zeppelin’’ veilig ge land, om 10.30 lag het luchtschip definitief aan de ankermast verankerd. Aan dezen tocht namen, behalve vertegenwoordigers der pers, de Wurtembergsche minister van Financiën dr. Dehlinger en de drie Ameri- kaansche officieren, die mede over den Oceaan zijn gevlogen, deel. Naar verluidt is dr. Eckener met den chef van het vliegveld Staaken overeengekomen, dat een beperkt aantal passagiers tegen be taling van 1000 mark den terugtocht van Berlyn naar Friedrichshafen zal kunnen meemaken. De strijd in de metaalindustrie. Rechtstreeksche onderhandelingen in voorbereiding? De „Vosb. Ztg.” vernam, dat er naar het schynt rechtstreeksche onderhandelingen men natuurftfk danig in zyn nopjes over den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen en hoopt tien, dat de Lagerhuisverkiezingen eveneens zullen leiden tot zoo’n éclante zege van Labour, dat het conservatieve kabinet wordt weggevaagd. Verschillende kopstukken der arbeiders, zooals Macdonald, Showden en Clynes, heb ben zich reeds over de resultaten uitgelaten en begrijpelijkerwijze in optimistischen zin. Hun uitspraken kwamen hierop neer, dat klaarblijkelijk het politieke gety is verloo- pen. De conservatieven nemen voorloopig, nu zy by de gemeenteraadsverkiezingen het gelag hebben moeten betalen, een houding aan, alsof de uitkomsten voor hen heelemaal geen verontrustend karakter dragen en dat zy zich ferm zuilen weten te handhaven, wanneer straks de groote stryd wordt ge streden. De conservatieven vestigen boven dien hun hoop op de vrouwen, van wie er dit jaar vyf millioen meer dan tot dusver haar stem zullen uitbrengen. De liberalen van hun kant, die noch van de vasthoudendheid der conservatieven iets moeten hebben, wier politiek zij veroordee- len, zoowel op het gebied der binnen- als buitenlandsche staatkunde, noch van de vooruitstrevendheid der Labour Party, wier gevaarlijke experimenten h. i. niet mogen worden aangemoedigd, geven eerlijk toe, dat de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen voor hen zeer teleurstellend is geweest en zeer stellig zekere aanwijzingen bevat ten aanzien van den gang van zaken by de a.s. vernieuwing van ’t parlement. BUITENLANDSCH NIEUWS ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per loöper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Het was den volgenden middag even na Iwidf drie, toen de auto waarin Herbert Porter zat, de stille Bergweg in Thalbeim indraa'de. Hot huis no. 56 was spoedig gevonden, dre to spoediger omdat er een heer voor de deur stoml, die ongvduldig- zoekond naar alle kant speurde. Dat was de directeur Von Dcniste n van „Stahl- werk A.G Hij herkende zijn bezoeker van den vo- rigen dag terstond en wendde zich opge wonden tot hem. ,,Zal ik u ééns wat ver tellen- De heele grechte-tenis....” is bedrog, nietwaar?" ..Hoe weet u dat?” .,Wel, ik bad al zooiete gedacht. Niet waar. mijnheer Hahn woont hier heelemaal niet. En van een centrifuge is heelemaal niet bekend, hé?” (p8]o.\aoA tpjo^) ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan bezorgkring) 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels L55, elk» regel meer j 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prye. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjj*. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels K25, elke ««él meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De gemeenteraadsverkiezingen in Engeland. Een overwinning voor de Labour Party. Naar Pertinax aan de Daily Telegraph meldt, is de voorzitter van de Voorbereiden de Ontwapeningscommissie van den Volken bond, jhr. Loudon, voornemens op grond van de laatste besprekingen te Genève de Ont wapeningscommissie reeds in Januari a.s. byeen te roepen. De secretaris-generaal van den Volkenbond, Sir Eric Drummond en de directeur van de Ontwapeningsafdeeling Colban, zoo meldt het blad verder, hebben kortelings te Parys den toestand besproken met de ter zake bevoegde Fransche autori teiten, en wel in het bijzonder met het oog op de veranderingen in den toestand, ont staan door de afwy zing van het Fransch- Engelsch vlootaccoord door Rome en Was hington. Op instigatie van Colban, die zich ook met Washington in verbinding schy'nt te hebben ge steld, zou men tot de conclusie zijn geko men, dat het het beste is de betrokken mo gendheden te dwingen de kaarten open op tafel’te leggen en een bijeenkomst van de Ontwapeningscommissie zoo spoedig moge- lyk te bewerkstelligen. Donderdag hebben in Engeland en Wales gemeenteraadsverkiezingen plaats gehad, De uitslagen beteekenen, dat de con servatieven geducht klop hébben gehad eh tevens, dat de liberalen en onafhankeflyken verscheidene veeren hebben moeten laten- Dit geldt niet alleen, voor de provincie, maar in1 de zelfde mate voor Londen, waar de La bour Party evenzeer schitterende vorderin gen heeft gemaakt. Het is haast onvermijdelijk, dat men in venband met de uitslagen reeds conclusies gaat trekken met betrekking tot de vermoe- delyke resultaten der parlementaire verkie zingen, die over ruim zes maanden in Enge land zullen worden gehouden. Alle combina ties'in dit opzicht moeten uit den aard der zaak eenigsizins voorbarig worden geacht. Wel kan reeds by voorbaat worden aange nomen, dat, wanneer eeriang de personen moeten worden aangewezen, die zitting zul len nemen in ’t nieuwe Lagerhuis, de con servatieven eveneens verscheidene zetels zullen verliezen, maar het ie nog de vraag, of zy er dan net zoo slecht zullen afkomen, als thans het geval is geweest. By de ver nieuwing der gemeenteraden gaat het toch gedeeltelijk om andere, vooral plaatselyke, aangeUegenheden dan bij de verkiezingen voor ’t pariement, die ontegenzeggeiyk van grooter draagwijdte zyn, zoodat de thans lauwe kiezers allicht eerlang vlotter zullen zyn te bewegen ter stembus te tygen. Aan den anderen kant mag echter evenmin over het hoofd worden gezién, dat er in Enge land ook reeds enkele tusschentydsche ver kiezingen hebben plaats gehad, die ook in ’t voordeel der arbeiderspartij zyn uitgevallen en die stellig nog meer geschikt zyn om de conservatieven tot nadenken te stemmen. In de kringen der Engelsche socialisten is BINNENLAND. Monumentendag in den Haag. Zulerdaig is in dwi Haag ouder voorzit lenwbap van Mr. Dr. A B. G. M. v«n Rijokovoreel, conmnisearis der Koniugiu m Noord-Bmbaut, de tweede luouuiueuleDdag gehoiRlcn. In iKwproking kwam do Haagwhe inonu- JiK .Ueihvtrordeuiiyj. de beechermiug van molens, iluternutiou&le uatuurbeseherwiug en liet pilasseavraagstuk. Bij dit laatste punt heeft de heer A. «cheygrond uit Gouda een pleidooi gehou den voor bet bedioud der Reeuwijksohe Plassen Hij vertelde de bekende voorge vaar wat dan, ia godsnaam. „Hij was zoo gaan s-taan dat hij op zijn weg naar liet raam de brandkast moest passeeren. Op die manier was hij in de gelegenheid binnen in de kast, waarvan do deuren openstonden, te kijken. Zoo kon hij datgene te weten komen, waar het ben» 0111 te doen was. En lioud nu Ook nog re kening met dit feit in beide gevallen beeft Halm den dirodteur op een tamelijk afgelopen plaats Ixsteld en hem zoo ge- dvKjiigen ren vrij langen tijd van. zijn bureau, afwezig te ziju. Beide keeren ia de ooniobentie op Zatenlagiuldadg vastgc steld. En Za<erda£iniddbg worden Je loo nei» uitgeteald „Een, tweede,? --Ja. Ik verteldé u al van de prachtige brandkast op het kantoor van de machine fabriek: het Habriknnt vian de firma Elnler- feld en Lehrbwng. Wei, een brandkast van hetzelfde mark stond ook bij de radiio- m®at»chappH. Ifa had nu alle reden om te zei Herbert Porter gllmla- een goed geheugen. Die gesCliicUenais in Londen is ongeveer een half jaar geledón.’ Het jodige meisje vestigde haar oogen star op den detective In goilsnaam, het lijkt wel of I Witz elide misdrijf.. „M?t ónmogelijk!.’’ .jlHebt u u al nader mot de brandkasten 1 beziggeluouden, Mr. Porter?” „Nu”, antwoordde de EiigoLSahman met een licht sclmuderophaien, dit eene heb ik kunnen vaststellen: op de Augusta-Bou- levard en In de Leipzigekeiraat waren d° brandkasten gesloten, toen de hoer tHalm binnenkwam; bij de gasmotorenfabriek van l'etersen was hij open.” „Gesloten” - herhaalde liet jonge meisje zonder zijn woorden te begrijpeu. „open”, ik begrijp er geen woord van, Mr Por ter.” „Denkt u h!cr eena over na: in de bei de gevallen, waarin de brandkast gesloten was, lietaailde urijnlveer Halm de 1400 gul den. In het dWde geval, waar de kast openstondi, trok hij zijn aanbod na eenigen tijd weer Ln.” „En Wélke conclusie trekt u 1 ..Deze onze vriend wonach* 1 ander te zien, dat binnen h» de (iÜUISCHEtÜtllAXT. vermoeden dut ook ecu vun de tinna t In Ik-1 gebouw op die Westerboulevard zuk ren brandgast zou bezitten. En U heb me dun ook niet vargust, op de gasmotoren- Iau».ek van. Peierseiii heobeu ze ook een ikandkiast van Winterfeld en Lehrberg. En inderdaad, ook bier heeft mijnheer Hahn oen bezoek gebracht ,,Ook om'oen aanbeveling van den direc teur te krijgen?” „Ja.” ,,Eeu| odk hier heeft hij 1500 gulden be taald?” „Neen. Hier heeft de conferentie piotse- lii<g een amkwe wending genomen. Mijn heer. Habn, die ook nog do gelukkige uit vinder van een koolzuurmotor is, was met den. directeur reeds zoo goed als geheel tot overeenstemming gékonitó® en wilde juist de 1500 gulden betalen, toen hij zich plotseling Ixxlaeht. Hij wilde over een paar daggen terugkomen. Do diireoteur bad den indruk dat dé heer Hahn zijn kennis van de zaak niét vofdoende vond waarover hij zich, geloof ik, een beetje beleed Igl voelde.” „En took hfar had de oomedae-inet de api pelenventers weer plaats?” „Ja. en zooals ik zei, op dit kantoor stond ook een brandkast van Winterfeld en Lehrberg.” «„Wintered en Lrfrrtoerg? herbaajde Else nadenkend. „Van die firma héb ik kort geleden gelezen. Is dht niet de fa briek, waarvan de brandkasten eenigen tijd geleden in Londen op klaarlichten dag op Ook in dit geval Jmrft hij 1500 gullen betaald. En ook ble^onlstond voor de eur opstootje: de Ixiidie vechtende appelen handelaars. Daarop voerde mijn onder wee naar het gebouw Westerboulevard' no. 14.” „Dat is het gjebouw, waarvan iedere riage aan een andere firma is verhuurd?” „Juist”, «ei Herbert Porter. „Gelukkig h'ui ft intusschen -tiwee gewichtige aan- knoopingspunien, gekregen; in de eerste plaats de foto van nujnlueer Hahn - ik hoefde alleen maar tp vragen welke (ir- n>a’s in het gebouw deze heer met een be doek had vereerd - en. dan nog een, dat nog van oneindig meer gewicht was aungebracht. In de bede eerste gevallen, waar de Kast gesloten was, moest hij iets doen, waardoor er voor dun eigenaar een aanleiding ontstond om hem open te ma ken. Dat was van veel belang voor den be-zocaer, zoodat hij er een Hink bedrag \oor over luid Want bij w.st, zóó vrel ge,d zou die ontvanger in do brandkast leggen en die daarvoor open maken. lu hel derde geval, waar de brandkast open stond, was deze uitgave niet noodig, van daar ilat hij zich teruglrok.” Het jonge meirfje luuilde diep adem en keek, den detective zwijgend aan „En wat denkt u”, vroeg ze na lang dunke®, „dat Halm binnen in de brandkasten zocht?” Herbert Porter haalde do schouders op. „Daarvoor ben hot met mezelf nog niet Iweieuual ei«s. Ik geloof dat ik goed zal doen vanmidl.lAg eon bezoek al te legden bij onzen vriend Ernst Krauss op de Tlial- hei/nreweg.” Else knikte moe. „En wat beteekent da» die wrtooning met do twee appelenven- tors?” ,,U ixnloelt de beide kerels die elkaar afruwelden? Daarvoor bob ik, geloof ik, reii verklaring: als ik mij niet al te zeer vergis, moesten die er voor zorgen dat er rnjnoer ontstond dat de directeur en vooral de edele lieer Halm naar het venster lok „En heeft Hahn van de gelegenheid ge bruik gemaakt oin wat uit de brandkast weg te nemen ..Absoluut niet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1