MS [vraagstuk alkwestie is le hulp van Indermeel beste verstand en verpleegster. IHEID ivonnen door D. Fr. CHE KRACHTP11.- derbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond tn eere-dipioma’s. In xl toeneming. Gega- Door Artsen aanbe- jle dankbetuigingei 00 stuke 3.50, 200 tuis onder rembours ostwissel. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKEN WO UDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 67» Jaargang Dinsdag 6 November 1028 Ne. 18814 F 5 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. HTS ‘ARP OWDER amyrf JW- 4G’S IMINE TT EN 1 Langs verborgen wegen. l! :OON HAARLTM de Paxke>tpostwet, waarbij wordt aangelegenheden geholpen te zeldo ander, al ru» HEIJDEH tl a»ud» receptenboekje. volkomen l worden Bison' inte rn, tnensch, die baby één vraagstuk iboekje aan WESTZAAN. eetr. 21, Den Raag. van een ge roet 7 K.U oog op u dat alle- Waarheid spreekt vergeefs voor die haar niet verstaan. dtifö der liberalen zijn en waarschijnlijk nieuwe verkiezingen uitschrij ven De genoemde correspondent verwacht och Ier, dat de natlonaal-tsaranisten, op het oogenbiik buiten kijf verreweg de sterkste partij in heel het land, niet het spel zul len wcoachen te spelen zooa-ls de liberalen dit verlangen, doch, bewust van hun macht, zuilen eisoluen, dat 'het geheelo bewind aan hei zal worden toevertrouwd oy, onbeïnvloede verkiezingen zullen gphouden. De strijd tusechen de verteg woordigers der groote nuaswa vain t Roctneenb'Che volk en <to liberale partij, die oen oligarchie beteekent der fanrilie-Bratianu, begint niet pias nu on zal ook wel .’iet terstond be slecht worden. Deeo strijd i» het noodza- kelijke uitvloeisel van de sociale opkomst van de onderste lagen der Roemeensche bevolking sinds don wereldoorlog. Mag ech ter het democratische kfiecreoht geschreven staan op het pap’er van de Roemeensche grondw.4, nochtans staat) dit land nog steeds vóór den drempel van ’t parlemen tarisme. L~BÜraËNI^NÏ>SCH NIEUWS. DUFTSCHLAND. Weer een huis ingestort. Te Obernau nabij Berlijn is gistermorgen een in aanbouw zynd huis ingestort. Twee dooden en drie zwaar gewonden ztfn reeds uit de puinhoopen gehaald. Nadere bijzon derheden ontbreken nog. De strijd in de ijzerindustrie. Steun uit Moskou. ,Uit Moskou wordt gemeld, dat de Inter nationale Arbeidershulp heeft besloten, steun te verleenen aan de arbeiders, die bij den Duitschen loonstiijd zjjn betrokken. De organisatie zal van 1 November af vOor het levensonderhoud van 3000 vrouwen en kin deren zorgen en heeft bovendien een oproe ping gericht tot de Russische en interna tionale arbeidersklasse om geld en kleeren af te staan. Geen bemiddeling door Stegerwald7 In strijd met de berichten, dat Stegerwald (de leider der chnst. vakvereenigingen) naar het industriegebied was gekomen om te ijveren voor een compromis m het con flict, verluidt hier, dat Stegerwa’d Vrijdag in het industriegebied is aangekomen, ten einde een reeds drie weken geleden bijeen geroepen vergadering van een bankbestuur bij te wonen. Zaterdagochtend is hij voor Keulen naar Neurenberg vertrokken. Hij heeft gedurende zijn aanwezigheid in het industriegebied geen enkel contact gehad of gczuvaiv mee weine nr;i:geii uum., uir uij conflict betrokken zijn. Hij heeft zich vol komen neutraal gehouden. De houding der Christ, metaalarbeiders. In een te Dusseldorf gehouden vergade ring van de georganiseerde metaalarbeiders werd zonder debat een resolutie aangeno men, waartiy wordt verklaard, dat de arbi- trage-uitspraak door dc bindendverklaring wet is geworden. Een negeering hiervan beteekent schending van het staatsgezag. Hadden de arbeiders zich verzet tegen de bindendverklaring en waren zij in staking gegaan, dan zouden werkgevers hun onge twijfeld verweten hebben contractbreuk en schending van het staatsgezag. Dit verwij ten de arbeiders den werkgevers thans. De werkgevers voeren den strijd niet naar aan- IINGKN in zich te n als het zwakt is; tlgeheele zal dan ben t’Tamine jn in hun >ijzonder ar zij het ten zuive- ïle zenuw en krach- i >e vitami- heilzaam. ei ccn dop» 9 muwgestcl iderdadige betalen wij jg na ont- iige doos. I dooien vu 12.30 bijd» otliekers n LLANDSCHE WSTRIE MIJ !«*l Vlt«“l - O»« Hm| A.-'tflt hot vorlaenen van. zoo verstrek- I kendo bevoegdheid aan ambtenaren, als bet I atollen van nonnen door straffen te hand haven, niet noodig is tor liereiklng van 's wetgever» doel wering van gevaar voor gezondheid, zedelijkheid en leven 4. dat een dergelijke delegatie in strijd iscjpet de historische grondbeginselen van onze Constitutie en bovtenilien mot de eischen, die in den modernen staat aan de administratie mogieu wonden geétekl Adr. verzoekt do Kamer, te bevorderen, dat de verschillende wijaigingsvoorstellen, dfie betrekking hebben op do delegatie, als nog zullen worden teruggenomen. De Eerste Vrouwenbank. Filiaal van de „Robaver”. In ht< hoekhuis RoKin, 23-27 te Amster dam word gt8teren een Vrouwenbank, naar bet voorbeeld' van de Amerikaaneobe „La- dies-depactemeiMls" geopend. Aan liet hoofd van de nieuwe insleiliu» staan de dames C. M. Meyers, dlo n ede vale jaren proouratiohoudBter van do Robaver is eu Mr- C. D. E. Kleinhoonte Do directrice möj. Meyers is zeer en thousiast over do totstandkoming van deze eerste iVrouwtJubank oen reeds lang door lunar gekoesterd ideaal Hat plan, om zulk een instelling te stich ten was roede in 1913 bij haar opgekomen. Toen derden trouwens op do tentoonstel ling „De Vrouw 1813-1913”, waar eeu afdeeling Bank- en kantoorwezen was in gericht, de grondslagen voor de stichting (lOUkSCHE (III HAM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels L55, elke regel meer 0.80, Advertentiën in het Zaterdagnummer 29 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prija INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingeaonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden pr(js. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkoinst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Tekf. 88. Postrekening 48400. leiding van de bindendverklaring. Zy heb ben den stryd sinds lang voorbereid en streven naar opheffing van het arbitrage- instituut en de tariefregeling. Van de re- geering wordt verwacht, dat zy zich laat gelden en de werkgever^ dwingt tot eerbie diging van wet en recht. Verder werd gewaarschuwd tegen betoo- gingen en provocaties door linksgeoriën teerde kringen. Van de arbeiders werd ver langd zich niet op straat te vertoonen en uit de kroegen te blijven. De zwendeteaak. De bankier en de makelaar gehoord. Volgens de „Voss. Ztg.” zjjn de Amster- damsche makelaar en de Amsterdamsche bankier, die beiden betrokken waren by de zwendelary in Duitsche obligaties van oor- logsleeningen, dezer dagen gehoord. De ver klaringen van den makelaar warén vooral van belang in verband met de schuldvraag ten opzichte van den regeeringsambtenaar van het ministerie van bezette gebieden Ge- heimrat Steiger. Voorts is de te I’arjjs wonende bankier Eugen Hirsch met een vrijgeleide naar Ber lijn gekomen en heeft oich ter beschikking van den rechter van instructie gesteld voor een verhoor. Uit zjjn verklaringen is geble ken, dat zekere by de awendelaffaire be trokken personen (Stinnes?) die beweerden pas op het allerlaatste oogenblik te hebben bemerkt, dat er werd gefraudeerd, reeds van den aanvang af van de knoeierijen op de hoogte zjjn geweest. VER. STATEN. Twee vliegers verongelukt. Uit Arizona meldt men, dat een vliegma chine, de bekende Yankee Doodle, die on langs in record-tjjd ten vlucht van New- York naar Los Angeles mftakte, neergestort is in een geïsoleerde streek. De twee inzit tenden zjjn gedood. De Yankee Doodle werd besturd door ka pitein Coll er; dezo werd vergezeld door Harry Tucker, den eigenaar van het vlieg tuig. Zij verlieten Zaterdag Los Angeles met bestemming naar New-York met het doel het bestaande record der non-stop- vluchten over den Oceaante verbeteren. ITALIË. De Etna. Uit Rome wordt gemeld, dat de activiteit van de Etna steeds grooter wordt. Dikke rookkolommen stjjgen uit den krater op en de rossige roet is in verren omtrek zicht baar. De lavastroom, die met een snelheid van van 1050 meter per uur zich voortbeweegt, heeft reeds een 70-tal huizen verwoest. Men- schenlevens zjjn niet te betreuren, daar tij dig voorzorgsmaatregelen waren genomen ----o-I en het bedreigde gebied ontruimd is. gezocht met welke kringen ook, die bij het Een paniekstemming heeft zich van de be- volking meester gemaakt. B1NNENLANp - Democratische Party. In een lo Uirocut gehouden vergadering van liet ItoofdbesUiur der Democratische l’urtij zijn tot lid van het dagelijksch be stuur gekomen mmrouw H. v. Bimna-Hij- Itians, mevrouw W. v d Pauwert en de hecron Geril, v. Dijk, A. v Gant, a"«n aftredend en G,. A. J. Vorstermam v. Oyen Begoten’ werd, een buitengewone alge- ineeno x engjaikwing te houden op Zaterdag ?9 December te Arnhem. Roode Kruis-onderscheidingen. Hot krui» van verdienste van het Noder- iiK-ester was bij Winterfeld en Lohrbeng. Ik liad een hepl behoorlijk salaris, maar had veel tegenspoed in mijn gezin. Mijn vijouw sukkelde al jaren en moest voort durend in een sanatorium verpleegd wor den en ook mijn kindje vertoonde ver schijnselen van tuberculose. Allee wat jk xvrdiende ging daaraan wegi, en nog meer. Op een avond dat ik In een oafé zat in do buurt van mijn woning en bij een cognac- groc rorgctdUirfd voor mijn verdriet zocht, kwam do verlefider tot mij - glad en vriendelijk - als de aatm zelf. Ik wist tiirect dat ik dit geaioht nl meer geaieri had deze man met zijn welverzorgde klee- ding en zijn weldoorvoed gezicht, dat on- dankts de uitdrukking) vlam tevredenheid toch iets afstootend» had. Hij begroette mij als of we oude wiemden waren en bee telde een flesch goeden wijn. Die dronken wc samen op. We spraken over koetjeö en kalfje», hij informeerde naar mijn familie aangelegenheden ikirwam een beetje los - vertelde van mijn U|ke vrouw, van mijn (riek kinfl, van mijn werk - en van mijn nood (Wbrdt vervolgd) ter, - bent u Herttert Porter? Ik kan liet niet ontkennen.” ,.Dut opent aanliige perspectieven”, mom pelde Martin. „Het is me wat moois, het lijkt wol of dit een betooverende dag is. Een onbekende komt mc 1500 gulden bren g»nals ik hem wil opzoeken, blijkt luj heeltunaal niet to bestaan. En tenl slott-i word ik uit mijn auto gehaald en kom ik naast den meest gevreeeden detective van de wereld te zitten. Als dit geen slecht voortookenen zijn, weet ik het niet. Zooals ik zeg een betooverde dag.” „Du», mijnheer Krauss, verte!! u nu aan deeo hooien precies hoe dat zit met de bnaudkoaten. van Winterfeld en Lohrberg?” Wireterfeld en Lehri>org”, riep Martin uit, ,,dat is da firma waarvan mijn brand kast afkomstig is." ,.Do mijne eveneens”, voegde Von Dom stele er droog aan toe. De auto reed de bijna einrlelooze straat weg naar de stad' Krauss wierp een som beren blik op het wintert and schap buiten en begon daarop met zachte stem ,.He( is nu elf jnar geleden dat ik werk- 18 - •>Zoo is het. Maar hoe weet maal?” Er^elschman keek den fabrieksdirec teur met een snellen blik aan Dan zij hij u In mijn auto; u een en ander vertel- gelegd Wat is nu het doel van dcae Vrouwen bank? Dó directrice van do nieuwe instelling vertelde, dat vele vrouwen, - en. hierbij dacht zij o.a. aan weduwen en gescheiden vrouwen - behoefte er aan hebben in hare Bnanoieele worden. 't Zijn meestal intieme zaken, welke zij eerder toevertrvuwen aan Imro sectegenoo- ten dan aan do mannen. Welnu do Vrouweubank heeft uitstekend vrouwelijk personeel, dat rustig en discreet de financleele aangtflegeniieden met de vrouwedijke cliënten kan behandelen Straks als door wetswijziging ook een andere toepassing van het huwelijksgoed renrecht zal geschieden en ilc vrouwen dus uwer dan than0 zidh geplaalst zullen zien voor liet beheer hater financiën, zal do liehoefte aan voorlichting zich nog meer gaan gevoelen. De Vrouwenbank zal de vrouwelijke cliënten dan bijstaan met alle effecten- en andere banfAaken en zelfs in hot administreeren van bare vermogens en in het bij houden der boeken. Onregelmatigheden bjj het gasbedrijf te Katwijk aan Zee. Te Katwijk aan Zee zijn onregelmatig- hedea bij het gasbedrijf aan bet licht ge- komen. Do gontoenteraad heeft met het oog Irierop in geheime zitting vergaderd. Gebleken te, di.it, voor zoover kon wor den nagegaan, do directeur der gisfabriek ite Katwijk van de N.V. Nedtrlandsche Gas- nixMekfaliriek Georgu Wij ton en van de Dcrtltsöho Moterfabriek ongeveer f 6000.- aan gjifton hw't ontvangen. Do direo‘eur h.‘oft liekcnd die gelden aanvankelijk voor zichzelf te hebben gebruikt doch dezo later te hebben bestemd voor bedrijfsuitgwven De raad lieeloot met bet oog op dit laat ste den directeur niet te on Maan, evenwel werd een motie van afkeuring over de hou ding van don directeur aangenomen. Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van dier Stuya. op kalmen toon: „Stelpt onderweg zal ik len Do auto suisde in de richting van ’o ’ooratad Helmersdorf. Do detective verbrak xiJn zwijgen .,U zuft wel vermoeden, daï in werkelijkheid niet ben, waarvoor ik ■II gisteren heb uitgegeven.” ,,Liingzaineriiand begiin ik iets dergclijks te vermoeden’’ was hot zenuwaohtige ant woord van den industrieel „Maar wie bent u in godsnaam dan eigenlijk?” Dc detective krek redht voor zidh uit. Vhn tuflejcihen) de boomen schitterde een lichte vlakte, hoorde men een regelmatig dof geriiisch; de zee. Langzameklinnd wend de hij zich tot zijn metgezel en „Mijn naam' is Herbert Porter.” Herbert Porter”, herhaalde de 1’chtelijk geschrokken’ ,,de beroemde de ed! ve? Is er dusi een misdrijf in het pelf” ,,Zoo goedi als zoker: fa.” De auto vloog pijlsnel over de straatweg. „Bismarckstraat 38”, zei Herbert Porter oor He spreekbuis tegien fte chauffeur. Uit( de tegenovergestelde richting kwam een andtara auto aan. Do Engelsdunan laohto zachtjes. „Num mer twee”, merkte hij droog op. ,,W<eet u, wi< in die wagen zit?” Von Domstein tuurde ingespannen „Als ik mij niet vergis, te dat mijnbeer Mlartin vah dc firma Rilke en Bruch, do radio- D« kabinetscrisis ia Rasmsnië. Wie zal Bratianu opvolgen. In hel laatst detc vorige weck is de Roe. meensche regeering, 'iaa het hoofd waar van Bratianu stond, afgetrodea. In een officieel ooimminiquê werd verklaard, dat, aangezien de onderhaindoli(og.m over de sta bilisatie van de valuta vrijwel afgesloten waren, ininister-preeident Vindila Bratianu was opgekomon voofr do vorming van een iregeering der consolidatie en der nationale eenheid, teneinde de toepassing en voort zetting van de poililiok der financleele ver- stev ging lo waarborgen. Daar Bratianu - aldus de ambtelijke mededeeding - dit doel niet bereiken kon en zich voor de onmo gelijkheid zag gjeplaatst zijn taak met suc ces voort te zetten, lieeft bij bij den re- gonlsohapsraad het ontslag Van Iwt kabi net ingodiend. te deze opgave van redenen, die tot de ontelag-aambieding leidden, de juiste? Het is moeilijk uit te maken allo berichten uit Boekarest stemmen hierin overeen, dat het niet makkelijk te adder de werkelijke motieven to komen. Noe de laatste dagen waren de liberalen vaotbesl-Mon aan het bewind te blijven, totdat de buitenlandsche leenlng „onder dale.’ was1 en. de wetgfeveu- de arbeid, die daarmee verband houdt, zijn bewlag ihad gekregen. Op deze wijze hoopte de liberale partij bij haar heengaan een góeden indluk op de publieke opinie na te laten. Zij voeld*. Hat hot tijd was heifj vertrouwen dor groote massa, dat voltomen te loor was gegaan terug te winnen, desnoods door een kabi net van stroomannen te dulden Ook de regentscluaperoad, die zoer nau we betrekkingen onderhoudt met de libe rale partij, kan uit partij-politieke over wegingen of waarSoliijnlijk nog eerder om dynastósche redenen, het wenslchelijk heb ben gcxuoht, dat de leiding van den staat eens «In. andere handen «verging. Het laat ste avontuur van den pregent prins Nico- laas, die slecht» mei moeite en nadat ge dreigd was, dat hem zijn gelden zouden korden onthouden, uit Parijs terug kon worden gehaald, heeft bij do lietrokkenon ernstige l»ezorgdheid over de toekomst der monarchie gewekt Raadzaam acht men het blijkbaur ui’fc dezen hoofile de krachtige op- posit e eveneens in de reguering te laten vertegenwoordigen. In de eerste plaats zal daarbij wdl ge dacht zijn aan een coalitieregeering, die den invloed der liberalen zou besijendigen, maar Je opposjtic-kracht der nationaaJ.- tsaranisten aan baden leggen. Wanneer nu plotseling de regeert ngoViniii la Bratianu liaar ontslag inUicnt, dan moet de reden daarvoor - zoo mocht de Weensclie corres- pomdent der Fr. Ztg. - mtesfahien. worden gezocht in een verdere vertraging van het sluiten der buitenlandsche leening. Maar |Vet deze ontslagi-aanbieding geeft de libe rale pwtij het spel niet uit handen zij voelt zich zoozeer dc eigenlijke heersche- res in Roemenië, dat zij iedere wijziging van ’t Rewind slechts beschouwt ais een stadium in de geschiedenis harer heer schappij. Zij geeft niet op, maar slechts tos. Zal er een rogiecrinlg‘ komen onder lei ding van generaal Avereecu of van prins Stirbey Wanneer de crisis derwijze werd opgelosl, zouden beiden ongetwij fedrt hun best doen enkelo nationaail-tsaranisten in de regiering op te neanen beiden zouden echter in werkelijkheid slechts stedehou- landsthe Roode is verleend, aan inr. iL, Dnniöis en jhr. C. II. C. Fiugi vay^A^ pennont, beideo te ’s-Gravenhage, K. ba ron de Draehenfels te Genève, R, graaf de Roussy de Sales te Parijs en dr H M&awland te Brussel. Professor van der Vlugt. t Op het landgoed „Tongeren” bij Epo is overleden in den ouderdom van 75 jaar prof. mr. Willem van. der Vlugt, in leven oud-lioogieeraar in de wijsbegeerte van het ritoht en de encyclopaedic der rechtsweten- Ischap aan de universiteit van Leiden. Prof van der Vlugt was to Haarlem góboren on pro moveerde in 1879 aan de uaiiverstteit te Leiden tot doctor in do rechtswetenschap op proefschrift „De rechtsstaat volgens de leer van Rudól'ï GneissIn hetzelve jaar wertl hij reeds tot hooglecraar aan deze universiteit Ixmoemd. Van 25 November 1902 *tot 26 October 1906 was prof. mr. van dier Vlugt lid van de Tweede Kamer voor het toenmalige dis trict Leiden. Postpakketten van zeven kilo7 Wetswijziging voor gesteld. Een wetsontwerp is ingediend tot wijzi ging vun de Pa/xkotpostwet, waarbij het maxiimun-gewicht van postpakketten in htt binnenfandsch verkeer voorshands gebracht van 5 op 7 K.G. Het ligt in het voornemen te bevorderen dat het port voor pakketten wicht boven 5 K.G. tot on W'ordt bepaald op 60 Cent. Met bot oog op een eventuoele verdere verhooging van het mftxnnuni-gewioht der pakketten is t coa ter wcnschf^Lijk, dat het maximum-port, dat voor een pakket mag worden gelieven, wordt verhoogj on nader vastgeetekl op één gulden. Wijziging Arbeidswet. Bevoegdheid van ambtenaren. liet Verbond van NedCrlandsime Werage vers boeit m een adres aan de l'weede Kanur. eeltige bezwaren ontwikkeld tegen hel weteonitwerp tol wijziging der Arbeidt wet 1919. Met citKonllelijkheiid las adr. in de Mem. van Aulw. dat de minister bereid te, terug te nemen het voorstol tot bet openen van de mogv-Lijkheid, dat ambtenaren bindende regels kunnen steden, waaraan do onder nemers zich onder strafbedreiging on zon der boroap pp dm realiter moeten houden, over onderwerpen bij algemeenen maatre gel van bestuur to noemen. De minister wenscht evenwel deze wetgevende bevoegd- Jieti van ambtenaren, te behouden, wanneer I de algeaneene maatregel niet volstaat met i het noemen van een onderwerp, doch reeds 'zelve een meer algemeen geldëmle norm geeft, waarvfan de nadere u.twerking m bepaalde gevallen zal worden gegeven door bindende voorschriften van den desbetret- fenden ambtenaar. I Na te hebben omsdiroven dal delegatie on- noodig ie ter bereiking van bet doel des wetgevers, concludeert adr. 1. dat bij de terugneming van do z.g. oudorwerp-delega- tie-mogelijkbeid toejuicbt, maar dat deze terugneming praofcisch weinig te beteeke- nen heeft nu de z.g. norm-delegaitto-mog)0- lijhheiil, die practise!» tot hetzelfde resul taat leidt, onverzwakt gehandhaafd blijft. 2 dat daardoor do rechtszekerheid wordt gesclmad, aangozien don ondernemer wordt ontnomen het recht van beroep op de rcoh- terlijke maobf, wanneer hij met do admi nistratie van meaning mocht verschillen maatschappij.w „U vergist u niet. En ik vermoed dat hij ons net zoo iets te vertellen heeft als u overkomen te.’’ Dc beido auto’s stopten op hel zélfde mo ment dat zij elkaar ontmoetten. „Kom bij ons zitten, Martin”, zei Von Bornstein mot een mengsel van bedruktheid en ga’- genhumor. „Die mijnheer die ik bij mij heb, be weert dat u ons wat te vertellen hebt. Dc Iwer Martin zei zijn chauffeur alleen naar de stad terug te rijden. Daarop stap te hij bij do 'liehle andere heeren In den Wiagun, dlo (keerde en ntót groote snelheid de richting van ito stad insloeg. ,.En hier”, zed Herbert Porter, wijzend op een man die aai» een hoek San een zij weg stond t« wachten, „te iemand, wien» levensgeschiedenis iete bevat, dat u ressee-ren zal. mijne hertran. Stapt tt mijnheer Kransc.” Dx aangesprokene nam zijn hoed ..Goed, mijnheer Porter.” Mijnheer Martin wierp een verwonderden blik op den Engelschman. „Mijnheer Por-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1