»9'|. 1 10.- IHEID rormen doer D. JHE KRACHTPIL- lerbare Bustel. Ook wakken. Bekroond i eare-diplom*’»- ln 1 toeneming. Geg*- )oor Artsen aanbe- le dankbetuigingen. 0 stuks 8-50. 200 lis onder rembours stwissoL wtr. 21, Den H*U' no. ib®ib Woensdag 7 November 1928 B7« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Icbank Langs verborgen wegen. vraagstuk JSS^ FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT,'MOORDRECHT,MOmCAPEUE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, au. - - - een sell curing in <te radicale partijdie zou aanloonen, dat du dirijvére vun links toch feitelijk maar een kleine miudekheid vor- jmen. Uiteen ontslagbrief van (Herriol blijkt hoezeer de vier radicale ministers zelf ge krenkt zijn door hot zoo verraderlijk ach ter hun rug genomen boel uil). hwr BINNENLAND. 19 (Wordt vervolgd) c «prak eeo moor dezen den oc- IOORWEG. ministerie nie. levensvatbaar, dan zal daar overha- een een bijzonder knap En zulks, ondanks men wezen, dat de zilverbom» van 1 1, welke zijn gedateerd Februari 1920, niet zijn in getrokken en dientengevolge iwg gangbaar ot wettig betaalmiddel zijn. De iuerbedoel de Ziherlxms zijn aau oekle zijden be drukt Provinciale Staten van Utrecht. 'lot Üd van de Prov. Staten van Lbreoiil weid benoemd mevr. A. J. Woitbera-Ar- oodi, in plaats vaa mevr. hl. B. Banhuis due wegens gezondheidsredenen Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van dier Sluys. sleutels, die hij had, hem bijna niet van nut zouden kunnen zijn. De sleutels ba- hoordjm bij bepaalde brandkasten, en hoe zou hij er achter komen waar deze kasten stoniien? De firma exporteerde tot naar China toe. Totdat voor een half jaar in Londen ver scdddlende onverklaarbare diefstallen voor kwamen. Er waren brandkasten geopend, zonder dat er een spoor van inbraak te bemerken was geweest. In alle gevallen waren liet kasten van Winterfeld en Lehr berg. Nlemantl begreep de samenhang nie- nianjl behalve ik. Nu kwam er een vree sdij ke angst over mij- Hij had het ónmo gelijke mogelijk gemaakt hij had brand kasten gevonden, waarop zijn sleutels pas ten. Firma's hier of daar, aan wie ze ge leverd waren, had hij wel uit catalogi met attesten kunnen vinden, maar hoe kwam hij achter de nummers van de kasten? 1» voedde het onheil nader komen - maar hoe Ik ook zocht, bet gelukte mij niet den man, dien ik de sleutel ijad bezorgd, terug to vinden. Hat kabinet Peinoaré afgetraden. Caillaux bewerker van de kabinetscrisis. De verkiezingen in de Ver. Staten. Succes voor Hoover. Minis.er Poincaré heelt gisteren aan pre siident Doumergue liet ontsiag. van hot ka- bindt aangeboden. D<ze zoo plotseling ont stane kabinetscrisis heeft velen verrast. De oorzaak. van deze crisis moej gezocht wor- nensch, die baby eén vraagstuk Ikwestie is e hulp van ndermeel beste verstand en verpleegster, iboekje aan - WESTZAAN. Hol ceremonieel van do overhandiging dezer schatten begint om acht uur s och tends en wordt bij gewoond, behalve door don Keizer en de Keizerin in hun kro- ikirgsgewaden van witte zijde, door alle prinsen van den bloede en de leden dier keizerlijke fainJlo. Het stohriju is gewijd aan Amalterasoe Omikama, de Godin de Zon, welke wordt besdiouwd als de god delijke stam vrouwe van den eersten Keizer Jumnoo Tenno, die in 660 v. Christus het rijk zou hebben gesticht Na het ceremonieel unet dk> Heilige Schat ten worden keizerlijke l>oodscliappen ge- rioht aan de geesten der voorvaderen, die, naar men weet, in Japan in boogie eere worden gehouden. Als onderdeel dezer plechtigheden geldt liet offeren van rijst, waarvoor het product van speciale rijstvelden is gekozen. Het oogsten* van deze rijst, eenige weken g - leden, giing gepaard met een speciaal cere monieel, waarbij keizerlijke afgezanten te genwoordig waren. De plechtigheid der kroning. De kroning zeil gusoaiedt met een wel- liaasl buiteusporigen luister, Zaterdag a.s. De Tempel der Ontluikende Lente, Sjisjin- Jon, is op het domein van het keizetdija paleis ópgetrokken alléén voor de dagen der kroningsplechUgnetd. Vergezeld van hoogepriesters treedt de keizer er binnen om or zijn vooroudere meMe te doelen, dat hij do kroon der dynastie aanvaardt. Ulron en, u,ren duren dan de plechtighe den, die bealoto» worden met aangrij pend ritueel, n.l dat van den Zielevrede dus keizers, waarbij deze van alle smetten te zuiveren, en daarna zich in eunzaam- lneid in de Dayo-Sal, een schamel houten gebouwtje, lerugtrekt teneinde met zijn voorouders in contact to treden. Volksfeesten, banketten, nationale plech tigheden zijn du illustratie van dit toch reeds kleurig gebeuren, dnt een volle maand duurt, waaraan het geherie JapansChe volk een aandeel neemt en waarvoor een ere- diet van... tien nrillioen yen uitgdrokkon is. Pas den 26stou November keert keizer Hirohito to Tokio weer daar zal ham Itulde worden gebracht door do Europee- sche regeeringien. Ondier do bultenlandsshe oorlogsschepen, die in de haven aanwezig zullen zijn, zal zich dan ook die Neder- landsche kruiser de „Java” bevinden. .9 don neus voorbij van don eigenlijken aansto ker, Callaux, met Malvy al» zijni adjudant. Zelfs al acht mow liet nloodig eerst een sulver radicaal ministerie to vorWeu, en zouden zij daarvoor in aanmerk', ngi komen, dan nog zou dit maar een quaestio van enkele dagen zijn. de was. En toen begon hij te praten Hij wist te convereoeren en ook ik word spraak zaam. Ik vertuide van het vertrouwens werk dat mij was opgedragen; ik had de fabricatie van de brarid kuststaten onder mijn toezicht. Zöo terioope merkte hij op dal het toch jammer was voor oen zoo kundig man als ik, oen zoo begaafd tech nicus, om in zulke moeilijkheden te moeten leven Hij wist wel een middel, waardoor ik met één slag uit de ellendo zou zijn... Ik hoop, mijne hoeren, dat u bet niet al te zeer zult veroonteelen ik spitste de ooren, ik luisterde met gespannen au- decht.... En langzoafcn en gluiperig kwam hij met zijn voorstel voor den dag, ik was toch do werkmeester, die de leiding had bij de fabricage van de brandkastslo- ten, dus hot was een kleine moeite voor mij om bij ieder slot dat door mijn han- don ging een tweede sleutel te maken. Daar kwam geen mensch achter on men kon nooit weten waarvoor zoo’n sleuteltje nog f-e-nfl goed was.... Ik sprong op en wees hem de deur. Daarop deed hij zeer beleedigd ik bad hen» heelentaal verkeerd Aen bij do linkach nadio-den die in een 'o Angers geliouden, dóór Caillaux gepresi deerd congiretó, het besluit namen dat de vier radiatie ministers uit het kabinet zou den trede». Op het oonigres dat men lueclemaal niet als belaaigrijk besciwuwde weid een. motie aanganomen waunin wordt gezegd dat hel eenstemmig uan oordceil is, dat de uitvoe ring van hel minimum-progiwm der partij niet kaai worden verzekerd zoolang de po litiek, die genoemd wordt de politiek der nationale eenheid blijft gehandhaafd. Poiwcatréi had al ineortnialon verklaard, dat hlj'n’et zou aaaiblijven indien ook maar één van zijn medo-mininters heenging. Nu er vier vailea, kon bij dus niets anders doen dan h?t ontslag van het heelo minis terie indienen. Ontrent het verloop van de crisis durft men nog geen voorspellingien te doen. Men houdt hol rohtor voor mogelijk, dat moeilijkheid zal worden opgelost door Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Het scheen hem allomnal te interes sen Het was ongeveer half twee toen opslapten. Hij brachll mij naar huis en «prak over onversdhHUge dingen. Bij het «Ischeid beloofde hij mij bij gelegenheid ew* t' komen opzoek en „Uw omstandig- taten gaan mij aan ’t hart", zei hij Hij firt zich niet lang wachten, de vreeunde Twee dagen later verscheen hij al Etmaal in mijn woning. Hij kwam niet leege handen versterkende middelen T°or mijn vrouw, speelgoed voor mijn hij wist al, wat mijn zwakke zij- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels L55, elke regel meer 0.30. Adverientiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtys. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2J5, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde» prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingebonden door tusschenkoonst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. geslagen dquuhw er op, die telkens met do nummer* van een Mast correspondeerden Wat zal ik u verdlir vertellen van daze treurige zaak? We werden het eens. Ge leidelijk leverde ik ihem twintig sleutels Dat wil zeggen twintig brandkasten, die naet meer vedMg waren, die een vreemde kon openen, berooven, spelenderwijs, naar believen. GMokfelljk kreeg ik er vijfdui zend gulden voor, voor iedere sleutel 250 gulden.... Spoedig verdween mijn da non uit nyjn geeichitekriijg. Ook ik gaf een Ihalf jaar daarna mijn! botrö'<king op. Ik kon het niet meer uithou-lon bij de ^irma, waarvan ik het vertronwsm zoto schandelijk misbruikt had. Een> ongeval, dat mij de rechterhand hostie, was do uiterlijke aan leiding. Jarenlang lioorde ik niets, noch van mijn medeplichtige, noch van een of an dere* misdaal of raadweiachtige gebeurtenis, fho half kunnen doen vermoeden, dat hij van mijn sleutels gebruik zou hebben ge mankt. Do druk, die op mij hg, begon ge leidelijk iele* te vemuinderen. Ik rekende mijzelf wei honderd-naad voor, dat de 20 Gasteren heeft in Amerika de presidents verkiezing plaats gehad, en naar het zich laat aanzien zal Hop ver de zege behalen. Do uitslagen zijn nog niet allen bekend, imuar vojjyens de telegrammen moet het succes van Hoover overweldigen 1 zijn. Van do 531 stemmen lieeft Hoover op *t oogen blik roede 344 zoodat hij met een nog grooterei meerdoriieid dan Coolidge in 1924 gekozen zal worden. Door deeo overwinning van do republi- Mneu zal naar verwacht wonlt Curds tot vice-president gekozen wordenl. Naar verluidt za| Rooseveldt Gouverneur van «tan Staat New-York worden Of deze uitslag verwacht werd? Van beide oancKlKaten was Al Smith zon dor missen degene, die in verband met zijn heele persoonlijke wezen wél ln den «naak dér Amerikaanéche kiezers viel, hij vormt een scherpe tegenstelling met Hoo ver, den aohudhtêre, die bovenldien niet rap tor tale is Smith, de man, die er bovenop Hooren zeggen is reeds half gelogen. BOIME mRANT Het spoorwegongeluk bij „De Vink". De Officier van Justitie gaat in hooger beroep. De darde kamer der rechtbank te Den Haag heeft de Ixëdu beschuildigden in zake aet Hpoorwc|gioiiguluk bij ,,<fe 'Viru” in September 19U6, den ingenieur van den weg ir. Van Itanllhateon baron van Eek on den otyziohter van den weg Berghuys, die bij de rechtbank een bezwaarschrift haddmi in- fijclieiid tegen de keunisgaving van den of- licier van justitie, dat tot verdere venvol ging zou worden overgegaan, op grond van art. 1G5 W>. v. 8., thans- buiten vervolging 'geeteld. Vlan <teze beschikking gaat de offi cier van jnistitio, mr. Polman, in hooger beroep bij het Haagecho Gerechtshof De Zilverbons van 1 hebben nog waarde. D|b agent van hut Ministerie van Finan ciën te Amsterdam deelt mede Teneinde inisvallangen te voorkomen wordt er opgo begrepeai. Hij sprak in mijn belang, niet in hei zijne. MIs ik niet wilde, hem ging het niets aan ik' was er ellendig aan toe, niet hij. En hij had er geen oogen- blik aan gedadht dat ik hem die sleutels bezorgen zou.. Ik stond op Ga weg’’, zei ik. En hij ging. Een paar dagen lat wenl ik bij profossbr ontboden, die mijn vrouw hamdelde. .,Hoor eens, beste kerel” zei hij, terwijl hij mij vol melelijden aankeek, ,,ik kan voor niets meer inslaan. Of het moet zijn dat je je vrouw voor een half jaar naar Davos laat gnan. Daardoor zou ze mis schien kunnen» geneeen.’ Naar Davosnaiar Davos. dat koste een hand met gelll en mijn heelo bezit be stond nog uit zeven guMen. En het was aisof mijn booze geest het gewaar geworden was: ’s avonds kwam hij weer, aanzeiton. Weer wierp hl] een balletje op over zijn voorstellen. Tk zou ham absoluut geen slontife behoeven te geven - verboedd ja - ik hoefde ze aileen maar te verhezen. De siwtels met de in de Het is mogelijk, dat Br.and Optreedt als Kabinetsformaleur zijn aanwezigheid in de Kamer, terwijl alle andere ministers, uitgezonderd die van Luchtvaart, ontora- hen maakte den indruk, dat hij daarvoor zijn candidatuur stelde. Blijkt het nieuwe udniulciiv 2.16. teVêuSvüwaaT, dun na Poincaré zlah misschien .laten ie het nog eens aan het liooud van nieuwe combinatie te probeoren In ejk geval gaat hei buitenkansje v«vAM«K:j van d'**' M -W^lterd, bedankte. Twee legaten voor Groningsche instellingen. Wijlen Mr. G C. Geertsema, Oud-Com- missaris der Koningin in de Provincie Gro ningen, heeft 'DO.ÜOO gelegateerd aan het instituut voor doofstommen en 10.000 aan het Groningsche Universiteitsfonds. Luit.-Gen. Koolemans Beynen. t Te ’s-Gravenhage is overleden, 80 jaar oud, de gep. luit.-generaal der inf. G. J. W. Koolemans Beynen, oud-commandant der 2e divisie, GEMENGDE BERICHTEN, De heer D> G. van Beuningen en de Nenyto. U.«or ttagen wunl bericht dal de hoer G. G van, Beuningen den hoofdprijs in de NenijtOhlotarij, den Cadillac-auto heeft go- wonn^eu. Nog twee andere auto's vielen op munmurs, die in het bezit van dan van Beuningen waren,. Het „Dagibl. v. Rott.” noemt dit ongezoclito atoutaiding om eons wat te vertellen over de houding van Rotterdammer, die zijn stad voor een heel raar figuur behoed heeh. De opzet van de Nenjjto is niet bepaald voor 100 pet.' te verantwoorden geweest. Integendeel, er zijn groote fouten gemaakt. Toen een débacle dreigde, heeft de sr D. G. -van Benningen de situatie gered. Hij zorgide voor een geweldig bedrag - 8 ton wordt genoemd - in het waarborg fonds, dat dank zij hem de vereischte grootte van één mdllioon kon verkrijgen Een daad die niiet aan die groote klok is geliangen, doch dio nu toch wel eens pu bliek mag worden, omdat daardoor e rst het juiste licht valt op de loterij. De Nenijto heeft bijna mjjlioen be zoekers getrokken. Veel en veel meer dan verwacht wenl. Ook in andere opzichten is het deze tentoonstelling meegeloopon, al standen er aan de andere zijde tegenval lers, vooral als m^n den oorspronkelijke!! opzet in aanmerking neemt. Ofschoon de eindirekening niet kan wor den opgemaakt voor de ojpstallen. en bezi/- tingien der Nenijto te gelde zijn gemankt, staat het wel vast, dat ar eun tekort va i to ruien £al zijn, en dat dus hut waarborg fonds voor een groot deel moet worden aangesproken. Dour de niuü verkochte Menij to-loten, meerdere tienduizenden voor zijn rekening te nc|nen heeft de lieer van Beuningen op nieuw een te iMjwonderen geste gemaakt Daardoor todh werd het tekort niet nog hooger. En hij had de kans als ieder an der. Dat er groote prijzen op zijn niïm- mere vjelen is het toeval, dat nu eenmaal een loterij eigen is. Gezien ’t groot aan tal loten in heoren van Beuningpn’s be zit. volstrekt geen groot wonder! Wie zal dat betalen? ZondagmUdag werd een reetauiuut in de b'nnenstad in Rotterdam opgebed, door d’lcqukkrt, gener|aa>l Mbrcier en kolonel Hen ry. is er geen een meer In leven behalve dan Dreyfus zelf, die ais gepensionneord kolonel, te Parijs woont. Hij is thans 60 jaar. Van degenen die buiten dp rechtszaal voor hem streden als Elnile Zola en Ana tole France is er slechte een nog in leven n.l. C.emenceau, die 87 jaar oud is. ALBANIë. Een nieuwe mededinger van koning Zugoe. honing Zugue zjUt zijn troon bedreigd niet alleen «on de zijde van den prins van Wied, diie zijn voorganger is geweest, maar ook \an deu kant van een Spaan tfcltan mijnheer, diie er aanspraak ep maak' een rechtetreeksuiM» ufstamnuliug te zijn «au LodewijK van Nuvarra, die m deM.d- dbleeuwtei pnimes Irene, koningin van Albani^ uit de nauden der lurken oe- Jtnjddo en later met baar Irouwdo. De pro- Undent aarzeUt nog of mij #ijn aanspraken op den Albaiieesoliou troon zal late» gel den, doch lieden, ia zijn omgeving dringen er sterk op aau Volgens een Franscli blad is de gegadigde baron De Beorlegni en houdt hij met zijn volgelingen samenkom sten 'in hei dorpje Zalla, een nest van hog geen 3000 inwoners in de» omtruk van Bilbao. Het valt moeilijk uit té iiwikeu of men Hier met een ernstige zaau te doen heep Naar de orlulea van de perahureaux te oordeelen lijkt de pretendent eer een on gevaarlijke gek, dk> door zijn omgeving tot steeds grooter dwaasheden wojrdt aange- spoord. Zoo weet Reuter te vertellen, dat de pretendent het dorp weet te imponeeren door het dragon van een Jtpcka waarlijk vejrbljuffenkto unifonnen, en het Parijsoho Journal meldt, dat Baskische «telvrouwen bezig zijn een konlpkflijkon standaard te borduren en dat een componist de laatste band ligt aan een Albaneeelob volkslied, waarvan het dorpwkooc weldra dU eerste uitvoering geven zal/ JAPAN. De kroning van den Mikado. Gisteren zijn ln hut keizerlijk paleis te Kioto, op Korten afstand van Tokio go legen, de kfoniugsi'eesten aanguvangen ter uere van kaizer Hirohito en zijn gauydui keizerin Nagako, de vijf-eu-twintig jarige docluter van prins Koeni, hoot! van uch der vele tuui het Keizerlijk Huip verwante famildes. In den vroegen ochtend ver brok do stoet uit Tokio naar Kioto, de sprookjesachtige stad, die als hét ware alle scboonlieki van Japan oristalliseert, met haar keizerlijke palede, het Goajo, waar alle keizere door de eeuwen heen zetelden, totdat Tokio in 1868 do hoold- süad werd van hei keizerrijk. De reeks vaai plechtigb>den, schier eindeloos in haar opeenvolgenden ritus, zwaar van stemmin gen en diepzinnig in Itaar beteekenis, zal den JOen November haar hoogtepunt vin den in de Kroning zulve. De feitelijke zin der plechtigheden is deze, dat de Krizetr in het bezit wordt gc steld van do drie Heilige Schatten de Spiegel, liet Zwaard en het Juweel. Zij rusteu in de z.g. Kasjikodlokoro, eun kost- t»ar schrijn, dat zich in het paleis lx> vindt. De Spiegiel is het symbool van de goddelijke taal'c des Keizers het Zwaard is het zinnebeeld van moed en rechtvaar digheid het Juiweei van liefdadigheid en genade. is gekoauen, is een kind van t volk Groote supesesen hebben hum in steeds hooger positie geplaatst. Zijn antotalijhO loopbaan word steeds ge kenmerkt door welslagen Zoodoende is nij in menig opzicht du man, dien hut Ame- riKaanscho voIk zjoli als president zou kun nen wenschou op grond zij.ier tradities. Maar er zijn ook zaken, waardoor hij wordt gelkuidicapt. In de eerste plaats is lüj Katholiek en is> bet nog nooit gebeurd, da<t een aanhanger van den Katholieken godsdienst de hoogste regearingptunctie heeft vervuld Verder i» hij „nat poze omstandigheid lieoxt hem vermoede.ijk ia zijn eigen kamp geshiiuad, omdat in do ZuideJjjlqo staten, waar aicdi bet eigenlijke bolwerx ter detnocraten oevlndt, uitgebrei de kringen met een haast religieus fanatis me drooglegging uanlmngeft. Bovendien moest hij rekenang houden met de vrouwen: zij zijn het, die feiitelijk de prohibitie heb ben gemaakt. Vandaar dat het niet uitge sloten is, dM de democraten vrij wat viou- wlijke stommen heoben verloren, waarop zij ainders zouden hebben kunnen rewenen. Er was echter nog iets, wat voor Al Smith een nadeel moest worden geaolit hij is |Nuw Yorker, d.W.^- vertogfanwoordiger 'van do groote stad en van hut Oosten. Over het algemeen hebben, de Amerikanen meer op met een man, die niet alleen uit het Westen komt, maar tevens uit een lande lijk district. Verder wordt beweerd, dat de georgnoiiseonle vakvereeniginge-beweging niet voor Smiilth wlas omdait deze op het stuk dek* immigratie oen standpunt heeft ingeno- men, da* hun minder bevalt dan dat van Hoover. En Hoever? De republikainsohe maehi nerie, die voor hem opkomt, is overmach- üig. Zijn succes woirdt bovendien in ’o hond gewerkt door de o^nstandigheid, dat hij als minister van handel oen buitenge- wpne gewiekstheid aan den dag heelt ge legd. Daarom neemt men ook aan, dat hij president zal worden de corruptie, waarvan de republiiketnsche partij meermaten heeft IjesclKildigd en die vooral nog al erg moei zijn geweest in dien tijd va» presi dent Hafdtng* Menigeen zal natuurlijk ern stige bezwaren heWwn tegen do nauwe re laties, die er tussolieai de republikeinscdie verkiezingaleidors «enerzijds, de big busi ness en de haute finance aan den anderen kant bestaan. Het republikieinsche bewind droeg onder Harding en CooMdge ontegen- zeggelijk oen reictioniair karakter. Aange nomen mag worden, dati ook wanneer Hoo- vdr de teugels in handen neemt, deze reac tionaire fendenzen bestond/ligd zullen blijven ondanks hut feit, dat Hoovdr zelf itog il liberale neigingen heelt. BÜITENLANDSCH NIÉUWS. FRANKRIJK. Mr. Mornard overleden. Een herinnering aan de Dreyfus-zaak. To Parijs ia overleden mr. Henri Mor- naril, advocaat bij liet Hol van Appèl, de laatste der drie advocaten, dio liet voor kapitein Dreyfus hadden opgonomeu. Zijn wapenbroeders in dozen strijd voor het recht, mrs- Demange en Lalbori, zijn reeds lang dood. Van de hoofdpersonon uit do twee processen, zooals Esterhaay, kolonel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1