De Goudsche Vraagbaak racist Uitgave A. BRINKMAN ZOON VAN YüENDYK’5 KOFFIE THEE 9*** Adverteert in dit Blad. -SB lboiwrl II op dll iliil ëK Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten extracten. Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gij lijdt, man nen of vrouwen, acute of chronische ziekten, aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte, of alleen den naam daarvan, op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de medicijnen, bu Als de bladeren V vallen MAGERHEID IELE BÖIZENDEN LEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel in Gouda en omgeving is dan de ZATERDAG-EDHTE van -de NIEU1 bergambj nieuwer» GOIIDKIE CO DUNT voor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon- ceeren van aanvragen en aan biedingen van Bezoekt mijn Stand 4'|2°/O Pandbrieven a 99'/2 in stukken van f1000.—f500.— en f100. iT No. I89H DE GIDS VOOR IEDEREEN Dit blad vei RMCJE5 FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN, GOUDA IS FEUL is heden verschenen en in eiken boekhandel NEE en bij de Uitgevers verkrijgbaar MH Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Langs verb Draal niet. Koop het direct. - 100 pagina’s 25 ct. MARKT 31 - TELEF. 82 s PHILIPS RADIO-COMBINATIE Men vepzuime niet mijn stand op de St. Nic. Markt te bezoeken iim HERFST I v/h U MOMKRDT |H Stroopwafels worden volgens oud recept op de tentoonstelling gebakken. Als 2e attractie Cacaofabriek in werking. A. Verblaauw Werkplaats: Tuinstraat 71. v. II Pandbrieven f 47.000.000.- ■W- 40 PHILIPS •1 - De nieuwe Presidi ver werd den lOden Branch in den Staat In 1891 ging hij GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND: Bureau: MARKT ai Uiterste termjjn voor ZATER DAGMORGEN 9 uur. Avonturen van den det BERBER' Vrij naar he J. van 90 6187 Winkel: Doelenstraat 1 I KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wij hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld: n.1. van 18 ge wone regels EEN GULDEN elke regel meer 0.12%, mits contant aan ons van M» De wijze merkt maakt over alles e Zend vooral vroeg in. BEBARANDEERDE OPLABE MINSTENS 6160 EX. behoeft U niet tegen den winter op te zien. Dan kunt O genieten van een volkomen natuurgetrouwe weergave van concerten, opera'., lezingen enz. en zullen Uw winter» avonden in plaats van lang en eentonig, gezellig zün. Dit bijzonder practisch jaarboek zal onmisbaar blijken voor lederen Gouwenaar. Het geeft antwoord op talrijke vragen, die ieder inwoner stelt wanneer hij hetzij met het gemeentebestuur, gemeentelijke of ryksbureaux, met openbaar en bijzonder onderwas, met belastingen, met post en tele graafdienst, met kerkelijke zaken, met vereenigingen van allerlei aard te maken heeft. Ieder burger wordt geacht de,wet te kennen. Wie kent de Goudsche Politieverordening? t De GOUDSCHE VRAAGBAAK licht'ü omtrent dit alles in. I|P •rmltan” S1*~~ wormpoeders verdrijven spoel-, made-, maag- en andere .ingewandswormen, zoowel by volwassemejn als bij kinderen. 85 cent per dloos. Drie doozen 240. Bij Apothekers en Drogisten. Schoone, volle lichaamsvormen door D, Fr STEINER’» OOSTERSGHE KRACHTPIL- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. In 88 weken tot 80 pond toeneming. Gega randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen Prijs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangit van postwissel. FILIAAL GURSKI, Zeeetr. 21, Den Raat Dit jaar buitengewoon mooie sorteering doozen Marsepain, Bonbons enz. M. Snabilié (Afd. S 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM, die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling, met ae bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten. O« Pr Hoover opvolj flteDe einduitslag vu Ver. Staten hebben van Hoever tot pres cieele uitslag is noj hierin kan toch g komen. Jn 80.282 van de heeft Hoover 15.fr tegen Smith 11.21 kiesmannen voor dei den democraat oplev VolledigheÖdshalvi weiikeljjkheid gister de vice-president vs wezen, maar slechts der 48 staten, waai vormt een kies-eenl in een bepaalden st oen republikeinse he het de republikeins! mannen in dezen st te nemen in het kie heel uit 531 person staat daarentegen. 1 stemming een den dan z|jn het op hun I ten, die gerechtigd den deel te doen college. Het aantal staat hangt af van ’f waarbij als, eenigsz: volkstelling van 191 halve, die in ’t kiei sterkst is vertegenw didaat als president Dit nu is blykens gen de republikein. Bly'kens de berich ten zich alleen in c kansas, Georgia, Lo Noord -en Zuid-Car< totaal daardoor 72 s uitslagen van de st. Tennessee met in nog onbekend. Alle totaal 411 stemmen verklaard. Smith zc Galifomië vertoeft, met zijn overwinnin, tevens zyn oprechte ?yn gezondheid en de uitoefening van j De meerderheid van lende staten buiteiy sylvania behaalde h 600.000 stemmen. O horna, wat tot nu t< waren, heeft Hoovei haald. Zijn meerder! van president Coolk die toen slechts 384 20 Mijn vrouw en kj sterven en hot was van het noodlot dat erro bloedverv gped als nooit meer erfrn’s kreeg, zoo g var vijfduizend gold kleinigheid leek. a'l's ik mijn demon ten Imd kunnen goo mogen willen geven wiaachen. Kort geledem liep >n de stad tegen hrH te goed’ wat dt be< zouden de brandkas1 komen. Ik rfeBle mi ^ng. Bad, smeekte Hij lachte mij uit. mijn lieele vermogfeJ wmd het hoofd Ik bolitie ,Dan zit j. op dé St. NlcolaasMarkt in de Soc. „Ons Genoegen" op 7, 8 en 9 NOVEMBER abonnhmek per kwartaal 2 Franco per post Abonnementen bij onze agenten Onze bureaux Redactie Telef. I De BANK stelt beschikbaar: De Di r ec tie Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. en de duisternis iedere» avond vroeger invalt, dan weten w(J, dat de winter voor de deur staat en wy afscheid moeten naman van den sonrer en efjo genoegens. w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3