ak ION VS E 1EE 9'1. -I. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoudk, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. !ii blaas No. 18018 187» Jaargang Donderdag 8 November 1028 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen :5 ct. GOUDA ;bank FEUILLETON. Langs verborgen wegen. >egen” op HOLLAND: van OORWEG. (Wordt vervolgd) Ar en In au w nstraat 71. ITALIË. De uitbarsting van de Etna. De uitbarstingen van de Etna duren voort. Dinsdagmorgen sleurde de lava stroom een deel der bruggen van den Etna- spoorweg over een lengte van 60 M. met de massieve pijlers mee. Een deel der spoor weg brug smolt in de gloeiende lava, ter- De nieuwe President Herbert Clark Hoo ver werd den lOden Augustus 1874 te West Branch in den Staat Iowa geboren. In 1891 ging hij studeeren op de Stan ce wijze merkt alles op, de dwaas maakt over alles een opmerking. GOIDSCHE COIRANT. BINNENLAND. De Hofhouding. De koningin heeft liaar kamerheer in bui- L'ugewonpn diénst, ter beschikking) va», torens hofmaarsOhadk van de konjugimnoe- der, E. baron van Tuyll van Öerooa- kerken van Vleuten, op de meeat eervolle wijze ontheven van zijn functie vau hof- iiiaars&liailk van de koningin-moeder sn uit planten- i gij lijdt, man- een uitvoerige te zenden aan medicijnen, bij C die U alle wieling, met de een paar Ir en mijn De berichten uit I’ary’s over de kabinets crisis stemmen hierin allen overeen dat de crisis voornamelijk het uitvloeisel is van CaiUaux’s wraak, die blikbaar tegen eiken prijs het kabinet-Poincaré ten val wilde brengen en daarin, dank zy de medewerking zijner aanhangers, ook inderdaad i^ ge slaagd. Cailleux is het namelijk geweest, die met zyn medestanders in de congresbeslui ten die passages inlaschte, welke een ern stige kritiek behelsuen op den minister-pre- zei directeur Martin, terwijl bleek werd, ,.heb ongeveer vie- twintig duizend gulden in de brandkast, want wij hebben vandaag ook loondaig.” Dc chauffeur minderde vaart de auto reed door de straten ren de handelswijk. Martin balde woedend de reist. Terwijl wij hier maar in de auto zitten, worden onzo brandkasten leeggehaald. De mijne etaat in het privékantóor eu daar zit geen Kast zou logg-vi. Weliswaar een ^coofe uit gave voor dit doel, maar bij kon Uoh cie permit weren, want hij deed de ontdekking /lal hij die 1500 gulden Zaterdagmiddag met rente zou kunnen teru^ibLvlen. „Zaterdagmiddag de beide directeu- ren keken alkaar aan, .maar dat is nu' „{Siu ja” In liet derde geval, bij de g&s- motarenfabriek van Pe‘ersen en Co. was ileze uitgave overbodig ging de detective onverstoorbaar voort, „want de brandkast stond open en onze vriend Habn was in de gelegenheid zich zonder onkosten ervan to overtuigen, dat hij aan dal nummer niets had - want hij bezat de bij passende sleutel n at Met andere woorden de be zoeken die hij op verschalende kantoren bracht warep niets ads verkenningHtochten. ,,ZnterdaigniCdd«g’', herhaalde mijnheer Von Dornstein zenuwachtig, terwijl hij op zijn horloge keek, „dat ie dus nu „Hebt u geld in de brandkast?” vroeg de Engelsdhman zonder veel emotie. „We hebben vandaag liet loon van de bank gehaald, twee en dertig duizend gul den.’-’ „En ik” hij zeer t en t Poincaré weer de man? .■^De einduitslag van de verkiezingen in de ver. Staten hebben inderdaad de verkiezing van Hoover tot president gebracht. De offi- cieele uitslag is nog wetl niet bekend, maar hierin kan toch geen verandering meer komen. In 80.282 van de 115.5^7 stemdistricten heeft Hoover 15.bl4.489 stemmen behaald tegen Smith 11.216.012 welke uitslag 444 kiesmannen voor den republikein en 87 voor den democraat oplevert. Volledigheidshalve merken wij op dat in werkelijkheid gisteren niet de president en de vice-president van Amerika zyn aange wezen, maar slechts de z.g. kiesmannen. Elk der 48 staten, waaruit Amerika bestaat, vormt een kies-eenheid. Valt de stemming in een bepaalden staat ten gunste van b.v. aen republikeinschen candidaat uit, dan is het de republikeinsche party, die allle kies-* mannen in dezen staat aanwast om zitting te nemen in het kiescollege, dat in zijn ge heel uit 531 personen bestaat. Heeft een staat daarentegen blijkens den uitslag der stemming een democratische meerderheid, dan zijn het op hun beurt alleen de democra ten, die gerechtigd zijn al hun gedelegeer den deel te doen uitmaken van voormeld college. Het aantal kiesmannen van eiken staat hangt af van ’t aantal zijner inwoners, waarbij als, eenigszins verouderde basis, de volkstelling van 1910 dient. De party der halve, die in ’t kiescollege numeriek het sterkst is vertegenwoordigd, mag haar can didaat als president aanwyzen. Dit nu is blijkens de gehouden verkiezin gen de republikein. Blykens de berichten hebben de democra ten zich alleen in de staten Alabama, kansas, Georgia, Louisiana, Mississippi Noord -en Zuid-Carolina gehandhaafd en totaal daardoor 72 stemmen verkregen. De uitslagen van de staten Massachussetts en Tennessee met in totaal 43 stemmen zijn nog onbekend. Alle overige staten met in totaal 411 stemmen hebben zich voor Hoover verklaard. Smith zond aan Hoover, die in Califomië vertoeft, een telegram om hem met zyn overwinning geluk te wenschen en tevens zyn oprechte en beste wenschen voor zjjn gezondheid en om geluk en succes in de uitoefening van zijn ambt aan te bieden. De meerderheid van Hoover was in verschil lende staten buitengewoon groot. In Penn sylvania behaalde hy een meerderheid van 660.000 stemmen. Ook in Florida en Okla homa, wat tot nu toe democratische staten waren, heeft Hoover de overwinning be haald. Zijn meerderheid is grooter dan die van president Coolidge in 1924, aangezien die toen slechts 384 stemmen verwierf. Avonturen van den beroemden Engelscheu detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van der Sluys. uuikou. En op den dag dat een van de brandkasten van t f juna bekend zou worden, zou ik het por sleepen, ook voor andere bedrijven als mijn bouw en transportbedrijf, vooral in de ge troffen gemeenten. Wat denkt de ryksregeering te doen om het door het optreden der werkgevers ge schokte gezag van het staatse bitragewezen en den vrede in de industrie te herstellen, en om het Duitsche economische leven voor schade te vrijwaren zoo wordt gevraagd. De gevolgen der uitsluiting voor andere industrieën. Blykens mededeel ingen in een te Essen gehouden conferentie der afd. Rynland- Westfalen van den Centralen Bond van Chr. fabrieks- en transportarbeiders worden de gevolgen der uitsluiting reeds danig merk baar. In de kalkindustrie in Sauer- en Sieger- land hebben tengevolge van de vermindering der orders reeds ontslagen op groote schaal plaats gehad. Zou de uitsluiting langen tijd duren, dan zou het grootste gedeelte der In dustrie moeten owrden stopgezet, daar ge brande kalk niet kan worden opgeslagen. Voorts zijn teeltenen van slapte merkbaar in de vuurvaste-steenenindustrie en vooral ook in de transportbedrijven in de steden. Te Dortmund overweegt men opzegging op groote schaal van arbeiders in de kolen en ertshavens, welk voorbeeld door Duis burg zou moeten worden gevolgd. BEL0IE. Terugkeer der activisten. Borins in vryheid. Gisteren besprak de Belgische Kauver hel amnesitie-aotwerp. De minister van Justine vorkiaaitie, dat de gdllieele regeerjig zipa aansluit bij het amendement-Van do Vijve re, nader toegpnrirt door dat van de rogue ring, welke zoo zij tuwogeuoinen worden, aan aille activisten in het buitenland zul len toestaan naar Bqlgiö terug te koeren De regeoring kam er niet in toestemmen den maatregel uit te breiden tot verrudera spionnen en Üevenwuciurs van goedleren aau den vijand. Er zitten nog 40 inenöclien in do gevangenis. Op één uitzondering na ver dienen zij geen aiuendomenLiVan do Vij ve m aan te nemen in liet algemeen belong en niet als een politicked maatregel De bij verstak veroordeelden zullen uiet meer vervolgd worden Borins zal in vrijheid gesteld worden j venter zal de regeemg niet gaan De rqgeering kan er niet te toestemmen aan do activisten hun burger lijk» en politieke redden, in hun geheel terug te geven. Wij wilden niet, dat de 215 activisten,, wanneer zij in het land tarug- keeren, van één der hunnen den kampioen vian hun eischen maken bij de a.s. verkie zingen. persbneel, terwijl de dief er van de gang ongezien kan binnenkomen.’ „Zoo is het Wj mij ook zei Van Dom stelgelaten. ,,Wb zijn ar al”, zei Herbert Porter doodkalm. De auto stt>pte voor het gebouw op de Augunta-Boulevard. De vier mannen stormden naar boven. Von Domstein open de het privékantoor, vloog op de brand kas+ tie, rukte de sleutelbos uit zijn zak en opende met reef gerammel de kast. Het volgend oogenblik wankelde hij terug. „Uitgeplundterd.’’ mee”. Heriiert Porter maakte een gebiedende handbeweging en twee seconden later zaten alle vier weer in de auto. „Naar de Leipzigerstraat”, beval de de tective In de wagen lieerschte een gedrukt zwlj ge Kranss had de oogen neergeslagW zoo nu en dan wierp hij stoelsgewijs een blik op den Eu^sohman, die ook zijn oogen naar beneden gericht hield. De nei- de industrioelen keken nerveus, met beve rige lianden, naar buiten De auto stopte. Martin was de eerste er niteprong De drie ainterim volgden langzaam Toon ze de directeurs1' amer binnenkwa men rftonil Martin reeds bij de geopende briwidkast «n zuchtte vol vertwii teling ..Leevwehaald Allee gestolen, tot de laat ste penning ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—<5 regels 1.30, elke regel meer 0J5. Van buiten Gouda en den becorgkring: 1—5 regels L55, elke regöl meer 0.30. Advertentiën in het Zatërdagnummer 20 bijslag op den prya. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prijs. INGEZONDEN ME DEDEE LINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De Presidentsverkiezing in Amerika. Hoover opvolger van Coolidge. De kabinetscrisis in Frankrijk. Poinrorl de man? 4^ ïord-universiteit in California, waar hij na 4 jaren het diploma mijningenieur behaalde. De middelen voor zijn studie had hy in zyn vryen tyd als. chef in een wasch- in richting verdiend. .Twee jaren lang was hij ais mijningenieur in de Westelijke Stalen werxzaam. In 1897 ging hy naar Australië en in 1899 kreeg hij de leiding van een groote onderneming, die, behalve mynbouwwerken, ook den aanleg van kanalen, spoorwegen en havens voor haar rekening nam. Gedurende den Boxer-opstand in China in 1900 nam Hoover aan de verdediging var. Tientsin deel. Na zich een fortuin verworven te hebben, keerde hy in 1901 naar zyn vaderland terug en richtte met succes industfieele onderne mingen in San Francisco, New-York en Londen op; .later ook in Mexico, Rusland Indië en China. Hoover behoort tot een Quaker-familie en de Quaker-liefdadigheidszin deed hem in September 1914 naar België gaan om hier in buitengewoon korten tyd met groote be kwaamheid de levensmiddelenvoorziening der Belgische bevolking te organiseeren (Belgian Relief Commission). Toen Amerika zelf aan den oorlog deel nam, werd hy aan het hoofd van den Ameri- kaanschen levensmiddelendienst geroepen en met de leiding van de Amerikaansche cn geallieerde levensmiddelen-commissie be last. Hy vervulde dez? taak tot het sluiten der onderhandelingen in September 1919. Hij was het ook, die in de maanden na den oorlog het hulpwerk der Amerikaan sche Quakers voor de ondervoede kinderen van Europa organiseerde. Na het aan het bewind komen van presi dent Harding in Maart 1920 werd Hoover minister van handel in diens kabinet. Hy werd ails zoodanig in zyn functies bevestigd door president Coolidge en ook in November ‘1924 in diens eigen kabinet opgenomen. In den herfst 1927 werd hy by de voor bereidingen voor de presidentsverkiezing als candidaat der republikeinsche party ge noemd en door haar op 15 Juni 1928 met 837 stemmen tot candidaat gekozen. De universiteit te Kiel benoemde hem in 1925 tot eeredoctor wegens zjjn humanitai re verdiensten. sident. Niet alleen golden de bezwaren van den links-radicalen vleugel Poincaré’s ker- kelyke politiek inzake de congregaties, waaromtrent al zooveel te doen is geweest, maar tevens wordt den thans heengeganen premier en minister van financiën verweten, dat zjjn vloot- en marine-uitgaven veel te hoog waren. Ook overigehs hadden de radi calen bedenkingen, o.a. wat de positie der staatsambtenaren betreft en wat Poincaré’s politiek aangaat inzake vrystelhng van in komstenbelasting. Ondertusschen komt het er nu op aan te zoeken naar een oplossing der crisis, die over ’t algemeen niet gemakelijk wórdt ge acht. Vermoedeljjk zullen er wel eenige da gen mee heengaan, voordat een premier wordt gevonden, bereid en in staat de man nen om zich heen te vergaderen, die ’s lands zaken in den vervolge moeten leiden. Uitge sloten wordt het niet geacht, dat Doumer- gue, de president der reptebliek, opnieuw een beroep zal doen op Poincaré, temeer daar deze niet door een parlementaire motie van wantrouwen het veld heeft hoeven te rui men. Wanneer hij er voor te vinden mocht zyn nogmaals het premierschap op zich te nemen, zal hij het in elk geval zonder mede werking van socialisten en radicalen moeten stellen en er zich mee vergenoegen een min der links zich oriënteerend ministerie te for- meeren. Daar de beurs reeds zeer duidelyk heeft gereageerd op de Fransche kabinets crisis, zal vermoedelyk het eerst gezocht worden naar een combinatie, die de voort zetting van Poincare’s financieel» herstel- politiek mogelyk maakt. Weinig waarschynlyk wordt het geacht, dat Poincaré zich aan ’t hoofd stelt van een uitsluitend rechtsche regeering. Eerder zal hij, verondersteld, dat 'hij den lust bezit het minister-presidentsehap nogmaals op zich te nemen, trachten een kabinet der republi- kemsche concentratie samen te stéllen of het aanzy'n te geven aan een ministerie, dat alleen uit kopstokken van links of van t cen trum bestaat. Doch dit zyn alle combina ties, die misschien door de feiten spoedig belachelijk zullen worden gemaakt. Ook is er sprake van, dat Briand wellicht Poin caré’s plaats zal innemen. In parlementaire kringen is men over tuigd dat Poincaré den noodigen steun zal vinden zelfs bij' de rad. socialisten. Waarschijnlijk zal de nieuwe premier niet benoemd worden voor Vrijdag. BUITENL ANDSCHNIEUWS. DUITSCHLAND. Het conflict in de Uzerindustrie. Een interpellatie van de rijksdag- fractie der centrumparty. De centrumfractie van den ryksdag heeft na-een langdurige discussie omtrent de uit sluiting in het Ruhrgebied besloten een in terpellatie in te dienen, waarin het optreden der werkgevers een ernstige bedreiging wordt genoemd van het beginsel van het arbitragewezen, welke onafzienbare econo mische en politieke gevolgen na zich zal 20 -- Mijn vrouw en kind waren spoedig sterven en hot was als oen grimmige spot vau het noodlot dat ik een jaar later van erre bloedverwwnlt, ami wie ik zoo Sped als nooit ineor Ihtaid gedocht een groote «rfrii s kreeg, zoo groot dat het J udeeloon var vijfduizend gulden, mij een belaohe,ij- be Kleinigheid leek. Ik waa blij geweest 8lte ik mijn domon zijn, geld voor do voe ten liad kunnen gooien', ik had, mijn vet- niogen willen geven om mijn vlek uit te vissohen. Kort geleden liep ik hem plotseling ni*r in de stad tegen hot lijf. Ik w;»t inaar il te goed wat di t beteekende Na Londen zouden, de brandkasten hier aan de lieurt komen. Ik stelde mij met hpm in voebin- tong. Bad, smeekte, dreigde - vergeefs. Hij lachte maj’ uit. Ik bood hem ongeveer mijn lieele vermogen hij schudde hoo iend het hoofd Ik dreigde beun met de Ipolitte „Dan zit je er mee vast”, ant- verliet, werd de opname gemaakt. Dezelf de avond werd het negatie; on de afdruk gestolen. Het was buiten kijf hij had er do lucht van gekregen. Had waarecbijnJjk zijn spionnen. En zoo ging liet keer na keer. In liet derde geval, waair Mr. Porter in goneu|gil werd, was ikzelf het slachtoffer. Het was mijn oigen schuld. Ik liad im mers laten blijken niet op de hulp van Mr Porter gesteld to zijn. Voor straf »>e- reixte het noodlot mij, toen ik beneden uit tie 1 ft wilde stappen. Ik wankelde aoh- teruit. In het volgende oogenblik voelde ik een verschrikkelijke slag o» toen, ik weer tot bewustzijn kwam, lag ik op de flivan bij jutfrouw H jilmtan. „Wat edhter’ merkte de heer Martin op, „will de zoogenaamde mijnheer Halm hij ons? Wat was do ralen van zijn bezoek? En waarom gwf hij ons 1500 gulden?” „Dnt kan ik u vertellen”, antwoordde Herbert Porter, „hij wilde het nummer van uw lirandkiaet zien Vandaar het tafe reel van de lioide appolenventers op straat Het tumult deed u naar liet raam loopen, u on mijnheer Halm Daarbij passeerde hij de brandTca-d en hall gelegpniheid het num mer te zien. Ii» twe» gevallen was het nummer goed twee brandkasten waarop een van zijn siontela paste. Om .lat te kun nen vasltetellen, moest hij ervoor zorgen dat de brandkast zoo noodig opengomaakt •weri: hij gaf u 1500 gulden, want hij kon erop rekenen, dht u zoo n bedrag Diet in do schrijftafel, maar direct in d’ brand- wy'l de baan krakend in de diepte stortte. Ook een kleinere nog in aanbouw verkeeren- de brug werd door de lava verwoest, waar door het verkeer in het Etnagebied ónmo gelijk gemaakt werd. Het is te verwachten dat de reeds ontruimde plaats Mascali bin nen enkele uren onaer de lava zal zijn be dolven. Nader wordt het volgende gemeld: De lavastroom uit den krater Montenaca een bekende opening, die in 1865 ontstond werd met zulk een kracht voortgestuwd, dat hy de rivier de Annunziata bereikte, er om heen stroomde en doordrong tot Mas- cali. De verwoestingen zyn groot. De auto riteiten leiden de ontruiming die uitgevoerd wordt door de troepen. Ook de minister van publieke werken Giu- rati is ter plaatse. Gedurende den nacht wordt het geheede landschap verlicht door vuur en rook, terwijl een ontzaglijke rook pluim opstygt uit de Etna. Talrijke tuinen en boomgaarden staan in brand. De wegen zyn overvol van wagens, karren en voertui gen van alle mogelyke en ónmogelijke soor ten, beladen met huisraad, vrouwen en kin deren. De lava overweldigt Mascali met een stroom ter breedte van 2 K.M. De voor naamste lavastroom vormt een brandende gesmolten band, die uit den krater Monte naca loopt naar Mascali langs de dorpen Funtalazzo en Nunciata. Gisteravond is de geheede landstreek ontruimd. De voornaam ste lavastroom is gisteravond nog vergroot, doordat dozynen kleinere lavaotroompjes zich by dezen hoofdstroom gevoegd hebben. Bidprocemies. De „Giornale d’Italia” meldt uit Catania, dat te Mascali bidprocessies onder leiding van priesters, die relequieën van St Vitus en beelden van den H. Leonhard dragen, den lavastroom tegemoet gaan. Het dorp Mascali geteisterd. De lavastroom begint het dorp Mascali te overstroomen, dat door de bewoners wordt ontruimd. Reeds zyn eenige huizen ver woest. Volgens berichten uit Catania hebben de lava-massa’s in tegenstelling met hetgeen gisteren verwacht werd, de spoorlijn Cata nia'Messina nog niet bereikt. Zij zyn op het oogenblik nog eenige honderden meters ervan verwijderd. Deskundigen houden reke ning met de mogelijkheid en de telegraaf en telefoonverbindingen in den loop van heden onbruikbaar zullen worden. Een kleine zijtak is van den hoofdtak af geraakt en bereikte de stad Caramma. De erupties van de Etna duren onafgebroken Voort. woordde buj spottend en U helaas Jen zedelijken moed oiu dat ie riskeeren. 1 och br.ik jit mij hot hoofd om een mid del te vindw om hom ouscliadelijk te kun-v non maken. Een anonyme aangifte bij de politie? Zou, ik schrijven er is hier een man in de stad, die ex.ra sleutels heelt op brandkasten van Winterfeld en Lehrberg? Daf zon zonder twijfel het spoor in mijn richting hebben gülead. Neen, daartoe miste ik den moed. Toen vtel me iets anders in ik wilde een fotografie van hem laten een aanslag op mijn oude j tret naar de politie sturen met de den Dit is de diet Ik w.st de adressenr ma’s die brandkasten van. Winterfeld Lehrberg hadden. Kasten, waarvan medeplichtige de sleutels bezat. Ik had nog maar één idee, dat was: uit aille macht zijn plannen tegen te werken Ik wist, waar ik kans had hem te ont- jmoeteni: in een van de hulzen waarzijn” brandkasten stonden. Zonder ophouden door kruiste ik de stad. En ik heil gAuk. Op een dag zag Ik den man een gebouw bin nengaan, waar ik wist dat van «te brandkasten stond. In allerijl raquireerde ik er telefoon een fotograa', met wien ik vooral alles besproken had. Hij kwam, en op het oogenblik dat het eigenaardige too- neeltje tussohen de twee appelenihendelaa. s, /.onder twijfel betaalde handlangers, zich af speelde en mijn edele vriend het gebouw

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1