OP 1 Vrijdag 9 NovemberTI928 t blad. d •en, lanten ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, bbrkenwoudb, bodegraven. boskoop, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPEUJi, NIEUWER- KKRK d* OUDERK KRK <L 87* Jaargang No. 16917 OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, m ÏULLIRG iouda Dit blad verachijnt dagelijks behalve op Zoo-en Feestdagen FEUILLETON. Langs verborgen wegen. r UFA 2229 100 IED ARNO ■■IMl «I e plaatsen te. I ve* AAN DEN ANDEREaN KANT. Er ot de uit- op de deur geklopt. ddel, imaak na chte groote prestaties artoe zijn jsorganen opep niet keek op zijn horloge. .Wel verdraaid - ik mat? niet langer bo- töjd, mijne heerea detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Siuye. clown- ype in igisch- ft van lere gevallen, letterdam ■n, Breukbsndsn «courant gratis. geneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- oote Markt 7, daar op dé «ewillen n men lijdt. Do alarnibol gj ng ope-’ns met schril ge luid over. De angstaanjagende toon sneed door dé diepe duistetwiis. Hij huiMe dóór do stille kamers, scheurde door de ledige gangen en bereikte ten slotte schreeuwend do ooreir der slapende inonsahen Juan Al varez sprong verschrikt overeind op de divan, waarop Wj lag. Hij tastte slaap dronken naar den schakelaar. Angstig hief hij het hoofd op (*n staarde vol ontzetting naar do groote electrisöbe bel, die boy.m zijn hoofd onophoudelijk ratelde cn door raasde. Met een moeizame beweging wend de hij zich om en bpkKvik de deur: de on doordringbare zware pantse»deur met zware grendels, waarachter i)o juwelierswerk- plaats lag Hij greep naar den deurknop Neen, er was niets vorawlerd. Nog geen millimeter week do deur. En toch huilde de alarmbel maar steeds door, als de stehi van ©en rnensch in doodsnood. Met een ruk wierp de juwelier die dekens congres en die van zittingen van Kamer oi ministerraad. Het algemeene streven is: Poincaré terug te krygen aan het hoofd van het volgende kabinet. Ook die radicalen dringen er op aan, welke aldus de onmogelijkheid van be houd van de nationale eendracht willen aan- toonen, maar de President van de Republiek kan Poincaré eerst aaarmee belasten wan neer hij alle in aanmerking komende politici geraadpleegd heeft. Wegens de zonderlinge omstandigheden waaronder deze crisis uitbrak geschiedt deze raadpleging op ruimer schaal dan andere. Wat ook de fout van de radicalen geweest is: de aanvallen van rechts op hun leiders waren dikwijls hondsch. sten du» geringste emhaling, jehoorlijk nock-out. Bleekzucht 1 Maag of zwaart-en in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, ver, leverstee- le ziekten van GIHIISUIE (IIIHIXT. van zich af, baahje dé sleutelbos uit de zak en ging vaeliiesiloten op het slot va|i de deur toe. Jnan’ ITIi Lzw.. Laat ’t kostelijkst van al U niet roekeloos ontslippen, Dat is de tijd, die snel gaat glippen, Zonder dat hij keeren zal. Oostenrykschen staatsfeestdag, vastgestel- den opmarsch der sociaal-democraten verbo den, o.m. op grond hiervan, dat de opmarsch van de Heimwehr reeds op 6 Juni en 17 Oc tober resp. aangekondigd en goedgekeurd werden, terwyl de sociaal-democraten hun opmarsch eerst op 25 October hebben aan gekondigd. Naar de burgerlijke bladen vernemen, was de reden van deze afwijzende beschikking, dat de sociaal-democraten hun tocht groo- tendeels door dezelfde straten en op het zelfde uur wilden houden als de Heimweh- ren. Zij wilden bovendien langs den weg marcheeren, waar op dat tijdstip het offi- cieele feest der republiek met een parade van het bondsleger gevierd wordt. Daar de sociaal-democraten van deze op- marschplannen niet willen afwyken, is de Tyroolsche regeering niets anders overge bleven dan dezen rondgang te verbieden. Den sociaal-democraten werd echter verlof gegeven hun feest in besloten lokaliteiten te vieren. De sociaal-democratische „Volkszeitung" verklaart met betrekking tot bovengenoemd verbod, dat de sociaal-democraten zich hier aan niet zullen houden en dat hun opmarsch in ieder geval zal plaats hebben. Hierdoor kan dus een kritieke toestand ontstaan. De deelneming aan de manifestatie der Heimwehr belooft zeer groot te worden. In totaal zullen ongeveer 15.000 man deel nemen. Direct daarna verschenen twee een derde tussohem zich jn 013 z*g hei» in het gezicht en ENGELAND. De Araerikaunsche ambassadeur. De Amerikaansche ambassadeur te Lon den, Houghton, zal na zyn nederlaag by de Senaatsverkiezingen binnen afzienbaren tyd zjjn ambtsbezigheden ter ambassade te Londen hervatten. MEXICO. Het vonnis tegen den moordenaar ▼an Obregon. Toral ter dood veroordeeld, Moeder Concepcion tot 20 jaar. De rechtbank te Mexico heeft gisteren uit spraak gedaan in de zaak tegen Toral en Moeder Concepcion. Toral werd ter dood veroordeeld en Moeder Concepcion tot 20 jaar gevangenisstraf. ABOKJCEMENTSPRUBi pot /IM. pre «wk H rent, mt f-ihgrtlai pot kwartaal MA POT wrak SS wat. raeral waar da bezorgiag par toopar granMaiti Fraaaa par pret par kwartaal All. aart Zondagablad /MO. Abaaaamratan wardaa dagaiyka aangenomen aan oaa Bureaai MABKT M. GOUDA, Ml oaaa agantaa aa loepen» daa boekhandel ra de postkantoren. Oaa» bureaux tfa dagel&a «eepeaJ vaa A-» aaeui AdmlatetnMa Til M. 8 Breng onzen vriend dan maar bjnnen.” Direct daarna verschenen twee manien, een derde tnsschen zich jn hadden. Krauss zag heg» in het gezicht en gaf e'n schreeuw. Is hij dat?” vroeg Herbert Porter ».Ja, hij is heit”, antwoordde de gewc jw wertdmrester. bevend over het heele lichaam. „Waar hebben jelui hem te pakken ge kregen?” informeerde Porter. „Hier bafeden voor de deur”, antwoord de de aodstent Morris. „Hij wilde juist in *n auto stappen en èr van door gaan.” Avonturen van den beroemden Engelschen zyn verbroken, zoodat de geheele zone van de wereld gescheiden is, terwjjl tevens alle electrische draden vernield werden, waar door de geheele streek in het donker zit. Ook de waterleiding is verwoest, zoodat de watertoevoer onderbroken is. De dorpen Mascali en Annunziata zyn slechts van een algeheelen ondergang gered, doordat zy ge bouwd zyn op kleine verhevenheden van het terrein, waardoor de lava in een stroombed onderlangs stroomt. Te Mascali werd echter, ondanks deze gunstige omstandigheden, tóch nog het grootste gedeelte der huizen verwoest. De lava stroomde over het marktplein, deed het gemeentehuis intorten, benevens ver schillende kerken, bereikte vervolgens de hoofdkerk, welker gevel en toren echter nog overeind staan. In Annunziata was de verwoesting nog grooter. Dramatische tooneelen speelden zich af te Mascali, waar het feest gevierd werd van den schutspatroon. Slechts weinige inwo ners waren in de nabijheid gebleven van hun bedreigde woningen. Zy hadden zich verzameld rond een altaar, dat buiten de kerk was opgericht. Priesters leidden deh dienst aan het altaar, doch het gebed der geloovigen, die op den grond geknield la gen, werd onderbroken door het kraken van instortende huizen, toen de gloeiende lava over de randen van de stroombedding liep en in het dorp doordrong. Sommigen vluch ten in paniek, terwyl anderen naar hun huizen snelden om nog te redden, wat ér te redden viel. Intusschen schoof de lava langzaam doch onverbiddelijk voort, alles vernielende wat zy op haar weg ontmoette. Spoedig was de lucht boven het dorp *oo heet als in een oven. Het dorp was ver laten, overgegeven aan de Etna voor zijn vernietigingswerk. Alles wat slechts even branden kon vloog in brand, hetgeen bjj- droeg tot het schrikaanjagende van dit ont zettende schouwspel. Het heeft nog niet het aanzien, dat het einde van deze uitbarsting nabij is. Vulca- nologen voorspellen integendeel, dat het een langdurige uitbarsting zal zijn. De verbindingen verbroken. V. D. meldt nog dat de spoorlijn Giarre- Messina verbroken is. In deze plaats is een radiostation opgericht voor het verzenden van draadlooze berichten, daar ook de tele foon-, en telegraafkabels zyn verwoest. De vluchtelingen uit Mascali en Annuil- ziate zyn naar Giarri overgebracht. Een hevige stortregen. Uit Napels wordt gemeld dat in den afge- loopen nacht een hevige stortregen de weste lijke stadsdeelen heeft overstroomd, waar door op tal van plaatsen groote materieele schade werd1 aangericht. De brandweer is onafgebroken in touw. OOSTENRIJK. Het nieuwe Heimwehr-conflict. Een regeling getroffen. Gelyk gemeld, heeft de Tyroolsche lands- regeering den voor 12 November, den BUITENLANDSCH NIEUWS. DUlTSciu*»^ Prof. Behouaek’s lezing. Waarom de Italianen boos op hem zyn. Het lot van de nog vermisten. De N. R. Ct. berichie-"dezer dagen dat Prof. Behounek uit Italië dreigbrieven heeft ontvangen wegens zyn lezingen over de ex peditie Nobile in verschillende Duitsche bla den. Dit zal wel, zoo zQgt het blad, in hoofd zaak een gevolg zyn van wat Bohounek in die lezingen zegt over het achterlaten van Malmgren door de zee-officieren Zappi en iMariano. Blykens het verslag van Behou- nek’s Berlynsche lezing, noemt de Tsjecho- slowaaksche geleerde het plan van den tocht van dit drietal naar den vasten wal niet slecht, want twaalf dagen achtereen waren de pogingen om met de buitenwereld in con tact te komen onbeantwoord gebleven. De uitrusting der drie mannen was echter on voldoende. iDe schoenen waren reeds na vjjf dagen stuk en vier weken lang moesten de mannen met natte voeten ovW het ys loe pen. Ook de berekeningen voor den tvcht waren onjuist. Men had verwacht per dag 10 K.M. te kunnen afleggen, doch vorderde er slechts 3%. Het rantsoen van 300 gram daags, dat voor de werkeloos achterblyven- den in de roode tent ternauwernood vold<>en- de was, was voor dezen tocht volkomen on voldoende. Men gebruikte 750 gram per per soon per dag. Het achterlaten van Malmgren noemt Behounek een groote fout. Want Zappi en Mariano hebben moeten weten, dat zjj het vasteland in geen geval bereiken kon den. Een redding lang® dien weg was onmo- gelyk, daar ook het proviand ontoereikend was. Behounek weet voor Zappi’s af schuwe- lijke daad, dat hy Malmgren warme boven- kleeren en zijn proviand heeft meegenomen en den zieke alleen achterliet geen andere verklaring dan een ernstige Poolpsychose, die alle verstandig en menschlievend denken belette. Toen hij er aan herinnerde, dat bij het vinden van de beide zee-officieren Zappi goed gekleed en goed by kracht was en Mariano zwak en bijna ontkleed was> scheen er, volgens den verslaggever van de Kölnische Volkszeitung, een ernstige aan klacht in zjjn woorden besloten te liggen. Tot zoover Behounek’s „aanklacht”, die de Italiaansche dreigbrieven kan verklaren. Van zjjn lezing zy verder nog gemeld, dat hij de hoop uitsprak, dat men het volgend jaar nogmaals een expeditie zou uitrusten om naar de mannen te zoeken, die met het hulsel van de Italia weggedreven zijn. Het is volgens Behounek mogelyk, dat zij nog in leven zyn, daar in het wrak de geheele Pooluitrusting van de expeditie achter was gebleven. ITALIË. De uitbarsting van de Etna. De verwoestingen. Een gruwelijk schouwspel. De lavastroomen uit de Etna naderen thans Giarri, een stad van ongeveer vijf en twintigduizend inwoners. Alle verbindingen er helen geen penning van uw geld man keert Else Hoffman, zoo heet het meisje, lieeft den steen aun liet rollen gebracht, doordat zo mij op een eigenaardig incident opmerkzaam heelt gemaakt; Het tooneel met de appstenventere. Zelfs in, het geval, dat u getrouwd bem<l, want naar ik ver moed wel zoo zal ziijn, geloof ik niet, dat uw waarde eöhltgenooten er iets tegen zul len hebben wanneer u dit jonge meisje uw dank betuigt. 21 - Er werd op de deur geklopt. Herbert Porter ging er lieen om te doen. Eir kwam een vreemdeling gladgeschoren gxoteht binnen. Wel, Morris ».Wé hebben hem, Mr Ponten” Oa Fransoha Kabinatscrisia. Het schadevergoedingsvraagstuk. De werkeloosheid in Engeland. Naar verwacht wordt, zal de president van de Fransche republiek vandaag de op dracht tot vorming van het kabinet verleu nen. Men neemt aan, dat hy Poincaré er mee zal belasten en dat, indien Poincaré dé opdracht aanvaardt, het kabinet spoedig ge vormd zal zyn. In verschillende kringen ge looft men echter, dat Poincaré de opdracht zal weigeren. Men is daar van opvatting, dat Poincaré nauwelijks een nieuw kabinet zal kunnen samenstellen. 'De mogelijkheid van een concentratio-kabinet wordt besproken, waarbij de burgerlijke partyen van links en van het midden zouden samengaan, en dé soc.-democraten by voorkomende gelegenhe den steun zouden verleenen. Briand én Tan- dieu zouden dan als kabinets-formateurs in aanmerking komen. Volgens de N. R. Ct. heeft Caillaux zic| in de Senaatsgangen vertoond. Hy verze kert te Angers matigend le zyn opgetreden. Tegelijk schoot hy een Parthanpyl op Hem riot af, evenals op de andere ministers, dip het congres bylwoonden. Ministers, meent Caillaux, moeten niet komen. iDit is een antwoord blaam, die hun ontslagbrief aan Poincaré tengevolge van de manoeuvres van het con gres bevat. Caillaux ontkent beslist, dat die over haaste nachtzitting een manoeuvre was. Zp zou volgens hem uitsluitend gediend hebben om het den afgevaardigden mogelyk te ma ken den volgenden middag de kamerzitting by te wonen. Dit is een onzinnige bewering. Het staat vast dat die nachtzitting het con gres overrompelde en velen er pas den voï- genden dag van hoorden. In elk geval werd er toen een oorlogsverklaring aan de naticf- iiale eendracht doorgejaagd, gelyk aan die welke den vorigen dag door toedoen va|i Herriot ingetrokken was. In die omstandigheden is het niet duide lijk waarom ministers het congres niet zou den mogen bywonen. Juist in een kabinet van nationale eendracht vertegenwoordigen de ministens hun partijen. Dat brengt voor de radicale ministers mee, dat zy op heè. jaarlyksch congres rekenschap van hun be leid afleggen en zich laten machtigen daar mede door te gaan. Hun persoonlijke invloed heeft op de extremisten zonder verantwoor delijkheid remmend gewerkt. Met dat al hebben zy zich laf gedragen. Voornamelijk Albert Sarraut, de ministcy van binnenlandsche zaken, sprak daar an ders dan onder het oog van Poincaré. Hy zeide o.a. eerst niet het gevaar te hebben ingezien van de artikelen omtrent meer be wegingsvrijheid voor R.K. missies. Later had hy zich op dit punt naast Herriot ge schaard. Pas enkele maanden geleden omhelsden hy en Poincaré elkaar aan een noenmaal. Voor die lafheid zyn verzachtende omstan digheden te bepleiten. Deze schuilen in het verschil tusschen de atmosfeer van zoo’n ADVEETnrHEPUJBi DM Gmda «wtrataa (tatamrti tot 8m bmHMM 1—Nf«ls MO. «üm ninl mev /0JE Va» taritaa Gm4b - 1-4 ragd» LM. «Urn regel uwer /OML Admtantflte te M U btjalag op ta prija Uefdadighekte-adrertaoöfa de helft 8m INGEZONDEN IfEDEDEEUNGBNi h-4 regeta /MA eMe M de voorpagina 50 baegae. Gewone advertentita ingeaondaa Mledaellagea M tat MOT 8NMw»* den prija. Groote lettere ra randen worden berekend naar ptaatarataato. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tnaachrahrawt MB netled» MMM» dolaren. Advertentiebureau! ra onze Agenten »n ataaten daam «Mr d» ptaotefaf aan het Bureau «ün intfekoman, traite dn van apnaaaa vanefcani ta oSn- Hij keerde ziah verschrikt om. In do deur naar de gang stond zijn vrohw; haar OQgen stnardên vol oa'.zelrtiog] naar ile alarmbel boven, lutir hoofd. Juan, wat ga je doen?” Hij mnaktd een ongeduldige handbewe ging ,,Ik knoet niauff biiml’n.” „Maar „Hoor jo dio schel dan ntet? moet binnen wat gebeurd zijn.” zei ze met bevende stem. „Er moei zeker wat gebeurd ziijn En juist daar om mag je niet naar binnen gian. Jc zet jo leven op het spel, Jan Alvarez wf>ir|p een vertwijfelenden blik op do steeds maar doorrazende bel. ,,Mo«t ik Bishop als een hönl Aaari>iuncn aan zijn lot ovwlaten?” Verstrooid keak zij naar d“ panlserdeur, „Misschien maken we ons onnoodig ang stig”, zei ze mot onvaste stem, als om z oh zelf moed in te spreken. „Misechtep Is het wel kortelu|iUng of iets dergelijks. Heb jo een hamer?" Hij staarde lihar wezenloos aan. „Ja er zullen probeeren aan te klop pen.” Op een tafeltje lag een kleine goudsmid- ItóiiK'rtiie. Zij nam hem op, maar bij napi haar do hamer uit de hand en sloeg op de pantseadeur. die dreunend echode- „Bióhop., Biéhop.. BINNENLAND. Ged. Staten van N.-Holland. Een wachtgeld-kweetie. In openbare ziking van Gal- Staten van Noord-Holkuid wenl gisterenmiddag de zaak bchlioteld 'on den Iwer H. J. Kleto, wet- Iwuder van voormalig Schoten, die Gel. Btateu gevraagd luul te beslissen, dat hem wachtgeld moet worden uHgekeerd, omdat zijn Junctie van wethouder door de annexa tie ia opgeheven. Een deebetreftend zoek aan den gemeenteraad van Haarlem werd indertijd geweigerd. De lieer Klein vroeg f 12Ö0 wachtgeld als wethouder, f150 als lid van. het Burg Armbestuur, verminderd met f650 bezoldi- g.ng, als lid van het Burg. Armbestuur Zij hielden lk>ide» den adem iuhun oogen zouden wel door de ondoordringbire stolen deur hebben willen, boren, door die koude, spiegolgladlie vlakte, die in haar glinsterende helderiiedl de beide angstige mwtóchen hoonend scheen tegen te grija zen. „Bishop.. Neen, niemand antwoordde. Geen geluid Alleen de schel ging voortdurend schril (A huiveringwekkend klonk zijn eentonige waarschuwing gevaar gevaar „Geloof je”, vroeg ze bijna f.uisterend, „geloof je werkelijk dat er een vreemde binnpu Hij haalde de schouder® op. „Hei slot is onbeschadigd.’ ,,Ben je den heelen nacht hter gebleven? „Den heeko nacht Ik ben de kamer niet uit gewekt. Mijn divan stond dwa-s voor de deur. Er zou iemanö over nte heengestapt moeten zijn.” „Wie lieeft het rustbed teruggeschoven? Ik zelf.” „Wiaó adios op zijn plaats, toen je wak ker wetd?” „Alle®.” Zij keek hem aandachtig in zijn bleek gezicht, in zijn oogen die glinsterden in koorteachtig vuur*. Tk zal even naar de buren liaan.” „Die kunnen ons niet hdpen.” „Dan naar de pnditte.” Hij haalde onverschillig de schouders os. ,,Tk ben bang dat het niet veel geeft’ (Wordt vervolgd) In het Britsche Lagerhuis antwoordde Churchill op een vraag aangaande de be sprekingen, die hij. te Parys gevoerd heeft over de kwestie der schadevergoeding, dut de jongste gesprekken, die hy met Poincailé en daarna met de vertegenwoordigers der betrokkeij mogendheden gehad heeft, het gevolg waren van de beslissing in Sept. j.l. te Genève genomen, om een commissie van deskundigen te benoemen voor een volledige en finale regeling van het probleem dor schadevergoeding. By deze besprekingen, zeide hy, heb ik auidelyk uiteengezet, dalt de Britsche regeering met genoegen eeh definitieve en volledige regeling zou zien, op voorwaarde, dat zy ook verder genoeg ontvangt om de betalingen onzer buiten- landeche schuld te voldoen. Ik deel met genoegen mee, dat de besprekingen geen enkele principieele oneenigheid aan hat licht brachten. Er is geen beslissing gevallen omtrent de samenstelling, den datum en de plaats van bijeenkomst. Op tot hem gerichte vragen met betreli- kinp tot de werkeloosheid, zeide Churchit, dat binnenkort een regeling getroffen zcAi worden met de scheepvaartmaatschappijen in den Noordelijken Atlantischen Oceaan, waardoor zy zeer verlaagde derde-klas- passage naar Canada zouden kunnen invoe ren. Er zyn 200.000 werkeloozen in de mijn industrie, voor wie er in jaren geen werk zal gevonden worden. Churchill herhaalde, dat er geen alge meen beschermend stelsel zou ingevoerd worden en geen beschermende rechten op voedsel, miyfr dat aan geen industrie een beroep op de speciale rechtbank voor de bescherming der industrie belet zou wor den. Het stelsel van uitvoercredieten zal met twee jaar na Sept. a.s. verlengd worden. Er zal ook hulp voor de werkeloozen ge vonden worden door het electrificatie-plan, dat zich uitstrekt ver 30.000 vierkante mijl en een bevolking van 27 millioen zielen om vat. „Dan iKrit hij niet veel gelegenheid g^- liaJ id® van liet g©ld uit te geven We zullen een« kijken.” De detect}ve haalde niet één gireep uit de binnenzak van den gevangene een portefeuille, die hij opende „Hier is zes en vijftig duizend gulden”, zei hij nadat hij de bankbiljetten doodkalm nageteld had, onder ademloos toekijken dar aanwepigieti. „Dal zou de buit van. van daag geweest zijnKijk eens hier, twee en dertig duizend gulden uit uw brandkast mijnheer von Dtornsitean en vior en twlij- tigduizend uit de uwe, mijniieer Itfartiq. Het klopte precie® Ik wenseh u geluk, mijne heereu, hét geld is onaangeroerd - En hier, in oen aparte aifdeeling van de por tefeuille, nog vijftien duizend gulden. Dat is waarschijnlijk het privé vermogen va<i den heer Halm, nietwaar?” De ondervraagde kniikte boosaardig. „Goal zoo”, zei Herbert Porter, „order moet er zijn, dat zóg ik ook. Ett nu, breng uw nrresbint nu maar waar bij thui-iboort De beide mannen met den arrestaal ius- (When zich in, wendden zich naar de deur en vcrd.wenpn. Herbert Porter 1 „Wei veruruuid slag leggen op uw tijd, mijne hoeren u zult nu wel voor de betaling van de loo- nen moéten zorgen. Maar voor vanavond heb ik u een klein voorstel te doei’. Ik zou u in kenni® willen brengen me: een jonge dame dio niet alleen, allerliefst, maar ook heel pienter is1 en aan wie u het voor een niet gering deel te danken hebt, dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1