ns apon I I gen en ties £OOP 105 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eruu •S Ho. 16819 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ij ons eden uwde TURION I /erk bij I (ERS I FEUILLETON. Langs verborgen wegen. ^1 inderfoto’s enz. 2255 150 en hooger porte-* kindervoorstelling! brand uitgp- 8. pfww keer. Hij heeft dan. ajtijd maar iewatten iment ucalf het ministe-' de ilngen. Gaper” Tal. 7«a 15 pCt. >aar. x raat 97, C. A. ti de Wetstraat 3 2254 30 GOUDA I en op den man van middelbare ge- Blijkens berichten uit Roemenië is het nieuwe kabinet ook daar gevormd. Maniu wordt minister-president. De andere leden, zijn: Vaida, binnenlandsche zaken; prof. Mironesco, buitenlandsche zaken; Popovici, financiën; generaal tCikoski, oorlog; prof. Costakesco, onderwijs; Halippa, publieke werken; Mihalachi, landbouw; Junian, justi tie; Madgearu, industrie en handel. Als mi-* nisters zonder portefeuille behooren verte genwoordigers van Zevenbergen en de Boe- kowina tot het kabinet. Bovendien is een aantal onderstaatssecretarissen benoemd. Vijf van de kabinetsleden komen uit Ze-> venbergen, één uit Bessarabië en één uit de Boekowina. De anderen zijn uit oud-Roeme- nië. verwacht ongeveer 25.000 aanvragen van personen, die rechtstreeks of indirect dooi de uitsluiting getroffen zijn. In welingelich te kringen schat men de kosten voor de stad Essen, wanneer het conflict vier weken duürt, op vier millioen mark. Zondag had te Duisburg een vergadering plaats van gedelegeerden van den Christe- lijken bond van metaalbewerkers. Deze ver klaarde zich in verband met de enorme schade, welke reeds thans door de uitslui ting is veroorzaakt, accoord met een onpar tijdige bemiddelingsactie, daar het mee- nngsverschil ook beslecht zou kunnen wor den, wanneer de bedrjjiven weer in werking zouden zijn. Het provinciaal congres der Centrum partij, dat gisteren te Hamm in Westfalen plaats had, nam een motie aan, waarin het optreden der werkgevers wordt afgekeurd, daar dezen, zoo wordt getzegd, in weerwil van het bindend verklaren van de scheids rechterlijke uitspraak tot een algemeene uitsluiting zijn overgegaan, nog vóór dat de door hen in twijfel getrokken rechtsgeldig heid dier uitspraak definitief uitgemaakt was. Voorts wordt in de motie aangedron gen op onverwijld ingrijpen der rijksregee- ring ter verlichting van den noodtoestand In het uitsluitingsgebied. JAPAN. De kroning van den Mikado. Een grootsche plechtigheid. Vijf millioen trouwe onderdanen uit ge heel Japan hebben den indrukwekkenden kreet Bansai Bansai aangeheven, nadat kei zer Hirohito den troon zijner voorvaderen bestegen had. De keizer las een edict voor, waarin hij zjjn troonsbestijging bekend maakt. Voor het keizerlijk slot, in de publieke parken en in de straten waren geweldige mensohenmenigten op de been, welke aan de door de luidsprekers overgebrachten feeste lijkheden te Kyoto levendig deel namen, ter wijl de sirenes loeiden en de tempelklokken dreunden om den nieuwen heerscher van het land der opgaande zon te begroeten en te huldigen. De menigten, welke reeds in den morgen waren samengestrooml, waren in feestelijke stemming, en ondanks het ont breken van alle voorzorgsmaatregelen der politie volkomen ordelijk. Des avonds trokken geweldige fakkel optochten door de schitterend verlichte en een geestdriftige en uitbundige menigte ge vulde hoofdstraten der hoofdstad. De trams waren vrooljjk versierd en verlicht, en ver hoogden het feestelyyk aanzien van de aar dige straten, Welke met een overdaad van papieren slingers en lantaarns waren ge tooid. Alle optochten kwamen by den ingang van het keizerlijk paleis bjjeen, waar het een indrukwekkend schouwspel was met de dui zenden lantaarns, welke een zee van licht vormden. Een Hieuw kabinet Poinoaré. De Roemeensche kabinetscrisis. Bemiddeling in het metaal-conflict. besluit der radicaai-socialisten moet worden toegeschreven aan het optreden van den partijvoorzitter Daladier, die verklaarde, dat noch de door Poincaré overwogen sa menstelling van zyn nieuw kabinet, noch het program daarvan voldoening gaf aan de eischen der radicaai-socialisten. Opneming van de artt. 70 en 71 in de begrooting, wel ke Poincaré had aangekondigd, achtte Da ladier ónmogelijk. Voor de radicalen was dit even onaanvaardbaar als de samenwer king met Maginot. Ten slotte verklaarde Daladier: „Wij'moeten Poincaré eiken steun weigeren. Het besluit van het congres te Angers legt ons dien plicht op.” Het stand punt van Daladier werd door twee derden der aanwezige leden goedgekeurd. UIZEN. JPPEN. Artikelen. ?OON No. 326 8852 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjja. Liefdadigheids-advertentiën de hdft van den priJa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2-25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen btf contract tot «eer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ie zjjn. men. Een andere arm der lavastroom be weegt zich in de richting van Nunziata. Een nieuwe krater. In het gebied van de uitbarsting van de Etna heeft zich een nieuwe krater geopend, waaruit rosse lavamassa’s stroomen. De lavastroom heeft thans een breedte van meer dan 1 k.m. en is verscheidene meters hoog. Naar de directeur van het observatorium van de Etna meedeelt is volgens zijn over tuiging pas een derde deel der verzamelde lavamassa’s uit de krater weggestroomd. Mussolini heeft alle particuliere inzame lingen ten behoeve van de slachtoffers der uitbarsting verbod m en er daarbij op gewe zen, dat het kabinet zal beslissen over de be schikbaarstelling van de noodzakelijke' mid delen. >.Tk hoop dat uw man”, bogon Herbert; forter na een pauze, ,udet zoo onvoorzichtig geweest om tijdens uw afwezigheid. de van de werkkamer open te maken. auto sloegj vlak voor de spoorbrug en suisde in de richting van de Avenue verder. Ruim 4000 vluchtelingen. De bladen melden dat op grond eener eer ste telling het aantal vluchtelingen uit de bedreigde plaatsen bij de Etna ongeveer 4800 bedraagt- De staat heeft een som van 25.000 lire ter beschikking gesteld van de bedreigde bevol king. ■De bevoegde autoriteiten werken een plan uit voor den onmiddellijken wederopbouw van Mascali. Reeds voor 120 millioen gulden'schade. Nader wordt nog gemeld: Thans is reeds een gebied van 50 vierkan ten kilometer door de lave overstroomd. De geheele wijn- en fruitoogst ging verloren. Eenige spoorbruggen zijn volkomen vernield terwijl honderden gebouwen werden ver woest. De aangerichte schade wority thana pp 120 miiliöen gulden geschat. ■NGBLAND. De trein van Sir Austen Chamberlain ontspoord. De trein, in welken Sir Austen Chamber- lain gisteren van Toronto naar Ottawa reed, is by het stadje rtrth in de Canadeesche provincie Ontario in een bocht ontspoord. Doordat de vaart van den trein belangrijk verminderd was, bleven de laatste wagens zelfs op de rails en alleen de locomotief en 3 personenrijtuigen kwamen in hét zand te recht, waar bij echter bleven staan. Een paar vrouwen vielen flauw, maar persoon lijke ongelukken hadden verder niet plaats. RUSLAND. Bioscoopbrand. Gedurende de kindervoorstelling. Ve]e kinderen gedood. In Chodiyretz in de buurt vUu Woronssj (Zuid-Rusl&nd) Is in een bioscoop gedu rende een 1 broken De schouwburg, d)ie goed bezocht was is volledig uitgebrand1. Wie kinderen weiden gedood. Alleen hun verkoolde lijken konden ge borgen worden. Hot juiste aantal slachtof- ore is nog niet bekend. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Na de vrijspraak van Hussmann. Helderziende te hulp geroepen. Naar het Berliner Tageblatt uit Essen verneemt, heeft de moeder van den onlangs vrijgesproken gymnasiast Hussmann een helderziende uit Büchow in Pommereh, die reeds herhaaldelyk aan het opsporen van misdaden heeft deelgenomen, naar Essen ontboden, ten einde een onderzoek in te stel len naar den dader van den moord op Daube. POLEN. Ernstig spoorwegongeluk. Dertig tot vijftig gewonden. Zaterdagnacht is een ernstig spoorweg ongeluk gebeurd, bü Stanislau, waardoor 3(1 tot 50 personen gewond werden. Een uit Stanislau komende personentrein reed op een van Kolomea komenden personentrein, die bij Chreplin stond. Er heerschte een dikke mist en de seinen waren niet duidelijk te zien. De gevolgen van de basing waren noodlottig. De locomotief en verscheiden wagens van den uit Stanislau komenden trein werden geheel verbrijzeld. Zes perso nen werden zwaar gewond, twee verkeeren in levensgevaar. Van de gewonden behooren er zes tot het spoorwegpersoneel. ITALIË. De uitwerking van de Etna. De lavastroom op weg naar zee. De hoofdstroom van den lavastroom is thans over de spoorbrug van Masciiji verder gedrongen, zoodat de spoorverbinding Cata- ni^Messina ook hier verbroken is. Hy be- w Wgt zich in de richting van Carrabba, van waar hij waarschijnlijk naar zee zal stroo- beidsslot drukte. Een zacht geklik werd gehoord, een veer die terugsprong. Een dlruk op een rozet, nog eems werd de sleutel omged'ruaid: geluidloos gleden drie groote stalen grendels opzij. „Lhat u mij maar voorgaan.” IA) juwelier knikte; hij draaide den knop om en trok langzaam de deur open, dlo zwaag in haar scltarnieiren draaide en zich langzaam opende. „Kom maar^z Lte twteo mhuneii gingen naar binnen. Een h<|dtoiei)ne«ide, l^tter^zoote lucht, dio de heele kamer vervulde, kwam hun tege moet Maakt u even licht.” De schakelaar knikte; volop licht door- strootmdö die kamer De juwelier stootte een schreeuw uit en wees met sidderende ban>V naar een kleine werktafel „De armband... de armband... gestolen Db ddteOti'vo knikte. „Dus toch.” Hij keek aandhchtig rond en zei plotseling met zachte stem: „Daar ligt iemand.” De juwelier volfêde den blik van den an der en wankelde plotseling achteruit „Bishop, mijn Ixdiende”, hijgde hij. Herbert Porter boog zich over den bc- wegingloozen man. „Hij te niet dood”, zei hij, nadat hij zijn oor op de borst nn den ’jong» man had gelegl „Het hart klopt zwak, maar regtelmatlg. Hij te ver loofd. Helpt u mij even om hem naar bui ten te dragen.7 Zij tilden het Beweginglooeo lichaam op Onmiddellijk nut sticht niemand^ iMestal gaat het langs een weg, dien zich niet nagaan laat. BINNENLAND. 1 Huldjifing van Koningin Emma. Een muziekfeest in de Groote Kerk. Dt*»ierdag W Januari 1929 zal hot 50 /aar geleden zijn dat koningin Emma in Nederland kwam. Hot Haagseh Comité 1929 dat zich, op aanst.citüng van het Haagsch i 'onilté voor vol kadees tan uit allerlei’ var- ueiijgiiigwi in Deo Haag gevormd1 heeft, zal op dien dag do kouingiu-moeder, die een zooauer beminde figuur in ons land is, huldigen door een Ixoogskawde muziekuit voering in de groote Kerk te ’s-Gravt®- hage. De uitvoering zal duren van half «•‘■gen tot ongeveer tien uur. Dr. Wagenaar lueft leiding welwillend op zich geno men. Een koor, samengesteld uil allereer ste krachten, zal a cappella H-, 5 en S- stemmig toepasselijke liederen doen hooren. Als soliste zal optreden mevrouw Noorde- wier-Redding]us>, terwijl ook eenige num mers zullen worden uitgevoerd mot hobo, trompet, bazuin en orgel. IX) uitvoering, dit» door de koningiivmoe- der zal worden bij gewoond en door het ge kozen programma een zeer bijzonder ka rakter zal dragen, zal uitgezonden worden door de Algemeene Vereenlging Radio-Q^n- roep te Hilversum. IJet i» de bedoeling de muziek te ’s-Gmvenhngo door middel van dc radio ook in andere kerkgebouwen te bundel stroomde naar buiten drtempe! ‘weni een stalte zichtbaar. „Goddank, Mand”, zuchtte hij verlicht. ,.En dit is zeker Mr. Herbert Porter?” kamer neen De detectiive sloot zorgvuldig do stalen deur achter zife. „Dut de reuk niet wegtrekt”, voegde hij verklarend eP aan toe. Daarop opendo hij de Venters. .Water”. Hij rulkte da deur naar de gang open en riep Mbvreuw Alvarez, we heb ben wat voor u te, doen.” Maud Alvarez kwam angstig binnen. Me* ontzetting keek zo naar den roerloos lig- genden bediende Jlij is niet dood. Mfeeehien kunt u me w&i azijn en een handdoek bezongen? Het gevraagde was spoedig gebracht Her bert Porter wreef hei geziclit van dm be diend»; d aak na maakte hij zijn kleereu open en wreef ook zijn borst De ademlia- van den patiënt werd al spoedig krachtiger; eindelijk sloeg hij de oogcu op Hij staarde do beide mannen verwezen aan Mei inspanning hief hij bet hoofd op. Hij klaek vjerward om zich heen en sprong toeti iflotseèing overeind. „Wat is er gebeurd?’ stamelde hij. „Daarover zult u ons beter inlichtingen kuqnon gieven dan wij u”, zei do detective glimlachend. „Wij hebben u bewusteloos op der gron<j gevonden.” Bishop greep met een angstkreet naar zijn borst en wierp daarna een blik op do stalen deur. „Ja... Ja...” begion hij aarzelend. „Ik herinner me - Ik werd plotseling onwel door een bedwelmende geur, bitter-zóet, en daarop... ja, dat weet ik niet meer. ik werd opeens ontzettend moe De M, -Crt. weet te melden dat de regee- ringspresident van Dusseldorp, Bergemann, op eigen initiatief besloten heeft tot een bemiddelingsactie in het ijizer- en staalcon- flict. Hy heeft de organisaties der arbei ders en werkgevers uitgenoodigd, Dinsdag nogmaals een bespreking te houden. Tevo ren za? de regeeringspresident met elk der beide partijen afzonderlijk confereeren. Als gevolg van het conflict in de metaal industrie zullen de kalkstoengroeven in het district Mettmann, waar eenige duizenden arbeiders werkzaam zyn, gesloten worden. Naar de „Welt am Montag” verneemt, zul len met ingang van 23 dezer ook de Opel- fabrieken gesloten worden, evenals de bruin kolenmijnen Brauneisenstein. Zaterdagmiddag had voor het stadhuis te Essen, waar de gemeenteraad beraadslaag de over de steunverleening in het door de uitsluiting getroffen gebied, een betooging plaats. Eenige politiebeambten werden door steenworpen gewond. Vier personen, geen uitgestotenen, werden gearresteerd. Twee hunner droegen de kjeeding van den bond van roode frontstrijders. De politie moest van haar gummistokken gebruik maken. Dinsdag zullen te Essen in 25 volksscho len de aanvragen om steunverleening aan uitgestotenen onderzocht worden. Hiervoor zyn ongeveer 400 ambtenaren noodig. Men De dan» schudde ontkennend liet hoofd „Dat zou hij zeker gedaan hebben, als ik het hem niet ónmogelijk had gemaakt.’’ Met deze woorden opende ze haar lasch^e en haalde triumfajutelijk een) klqine bos vedl'igjlieidsslieutelB te voorechij n. Over hel geeicht van hoor buurman ging een glimlach!. „He<4 goed’ zei* hij waar- deorenil. Hij wees met de band naar voren. Miditen in do donkere huizeumassa, zag men een rij verlichte vensters. ,te dlait uw huia?”' „Ja, Mr. Porter.” Dh auto stond stil. De detective sprong op liet troUakr on liieèp zijn cliënt uit den wagen Hij liet een vorschenden blik over het hel-witlo golxijuw gaan. De beide gjrooto et a ge ven Store van de benedenverdieping waretD; door ijzeren rolluiken afgesloten. Terwijl do daino het traliehek opensloot, richtte hij een straal van zijn zaklantaarn de bronzen naamplaat met het opschrift JUAN ALVAREZ Juwefier. „Is uw man jjqjuSpanjaard?” r,Ja, hij te in Sevilla geboren, woont al jarén in Amerika.” Do sleutel knarste in .het slof. Zo traden binnen. Een deur werd geopend, een licht- ,,Mlon kan halen, me- is.” bezorgd^ btik stak hem, zichtbaar verheugd, di band loc. Ik ben toch zoo blij dat u er bent, Mr. Porter.” Ze traden mej hun drieën de kamer bin nen. De dJetectivo kce|k om zich heen. „Vertelde u niet van een alarmsignaal, Mts. Ahriurez?i” De juwelier wierp epn schuwen blik op de bel. Ik hel) de draad doorgeenedeu Dat onophoudelijke, builewdo geratel maak te me half krankzinnig.” „Hebt u intusfeehen iets gemerkt van uw bediendlet?” „Neen „Het u i^iepDobeerd verbnd/ing met hem te krijgion?.’- Ik heb wel twintigmaal geklopt.” Herbert Porter wees op de sleutelbos, die mevrouw Alvarez juist te voorschijn haalde. Zulten we dan maar open maken?" Hij haalde uit de zak van zijn overjas een browning, die hij sipande. „Mevrouw”, hij liet bet p’atool in een zijzak van zijn colbert glijden - „het te heter ate u ons mannen nu alleen laat.’1’ Hij haalde dc schoudbrs op. nooit weten. Ik zal u komen halen, me vrouw Alvarez, zoodlra het mogelijk is Maud Alvarez wierp een op haar man en verwijderde zich met lang zame schreden. De detective were met een kort handge baar naar de deur. De juwelier maakte een kleine sleutel van den ring los, die ABONNEMiENTSPRIJ’S: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Avonturen van den beroemden Engelse hen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engclsch door - J. van der Sluys - AAN DEN ANDEREN KANT. GOIIISCIIE MEANT 23 •A «m paar keer. Hij heeft dUn altijd °°R ka® die hij in do werkplaats op gasconifooT warnn miaakt en een paar1 jammen Wj zich. Bovendien is net "i Van 300 wrsohrikkelijk 1 M een doodo zou opwekken. Ik slaap de tweede verdieping en werd orunid W wakker." Het stadsbeeld werd helderder. Ver in Oosten schemerde een bleek schijnsel, “at heel flauw begon te dobten over dc «nkero daken. Het glanzende kruis van 0 St Marcuskefk dook uit de duisternis op ,.Tk hoop dat «•r 4ehr Tegen veler verwachting in is Poincaré, de leider van t af getreden Fransche kabi net, wa’arin hy tevens de belangrijke func-, tie’yan minister van financiën vervulde, bereid gevonden om alles in het werk te Ètellen, opdat er een einde zou komen aan de crisis. Aan den zeer volhardenden aan drang, door Doumergue, den president der republiek, uitgeoefend, alsmede aan Poin- canPszelf overwinning van radicale zijde toch zijn hem zeer ernstige krenkingen aan gedaan is het te danken, dat hjj een serieuse poging heeft gedaan om ten spoe digste een nieuw ministerie te formeeren. De besprekingen Zondag tusschen Poincaré en zijn vroegere medewerkers ge houden, hebben tot resultaat gehad dat Poincaré reeds gisteravond de volgende lyst van ministers aan den President van de Republiek kon voorleggen. Poincaré: premier, zonder feuille. Chéron: Financiën. B r i a n dBuitenlandsche Zaken. T a r d i e u: Binnenlandsche Zaken. Bart hou: Justitie. Painlevé: Oorlog. L e y g u e s: Marine. Bonnefous: Handel. For ge o t: Publieke Werken. L o u c h e u r: Arbeid. Marraud: Onderwijs. Laurens Eynac: Luchtvaart. Jean Hennessy (iFranseh gezant to Bern): Landbouw. Maginot: Koloniën. Antériou: Pensioenen. Toen Poincaré om half >zeven rie verliet, antwoordde hy’ op de vraag# waarom hy de portefeuille van Financiën neerlegde, met de rtiededeelïng, dat hij waarschijnlijk tijdens de voor Frankrijk zoo gewichtige onderhandelingen over het her- stelvraagstuk Parijs zou moeten verlaten en naar Berlijn gaan. Op de vraag, of hij ook in verband met de schuldenregeling naar Amerika denkt té gaan, bleef hij het antwoord schuldig. Op een vraag betreffende dén steun van I het parlement, antwoordde Poincaré: „Wy rekenen op den goeden wil van allen, aan gezien wij niemand zullen aanvallen.” Het is de eerste maal sinds vele jaren, dat I' een minister-president niet aan het hoofd van een departement staat. Het feit, dat geen radicaai-socialisten ih het kabinet zitting hebben, is het gevolg van het besluit hunner Kamerfractie, Sarraut, Lamoureux, Queuille en Hesse, die door Poincaré voor opneming in aanmerking wa ren gebracht, geen vergunning tot het aanvaarden der aangeboden portefeuilles té verjeenen. Hierdoor ontstond voor PoincarÓ een nieuwe situatie, waarmede hy rekening hield bij zijn beraadslagingen met zijn voor malige collega’s, voor zoover dezen zich be- reid hadden verklaard, hem te steunen. Het hij in een smalle spleet van Het veillg- Wordt vervolgd) Hij ging op dein binnenkomende toe en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1