!lad 8 d I p lheid ormm D- '9'1.7. jf o en blaas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. go, 16920 »;5 Dinsdag 13 November 1828 ibank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen o— ‘ARD PWOER FEUILLETON. 4 Kellogg en de wereldvrede, Herdenking van de wapenstilstand. 67» Jaargang Langs verborgen wegen. e - IOORWEG. Hulp nabij. gekeurd had, niet juist was. Dr. om S OOH HAAfUSM die Ik mag wel éven.” (Wordt vervolgd)- dijk gesteld. 1 nietig ver- 550 HEIJDEN tl eceptenboekje. ht. ie- ikt sn el st- er sn. op een gaskachel President Coolidge sprak in gelijkén geest. Volgens hem bewandelt Ameiika den eenigen weg, die in het belang van den vrede mogelijk is, waarbij de volgende drie punten beslissend zyn: organisatie van de verdediging, beperking van de bewapening en afstand doen van den oorlog. Wat de schuldovereenkomsten betreft, hebben de Vereenigde Staten rekening ge houden met het betalingsvermogen van de schuldenaarsstaten, doch zy wenschen, zoo zeide Coolidge, de voorbereidingen voor toe komstige oorlogen niet te financieren. Ver der verdedigde president Coolidge de poli tiek der Vereenigde Staten om zich niet in Europeesche aangelegenheden te mengen. Voorts wees hij op de belangrijke bedragen, welke aan Duitschland zyn geleend, waar mede by de vaststelling van het Duitsche betalingsvermogen rekening moet worden gehouden. Over het algemeen heeft Europa thans weer zulk een graad van welstand be reikt, dat verdere hulp van de Vereenigde Staten slechts op streng zakelyken grond slag zal worden verleend. nieuwe LX* i>e- vddinglbooten te' uur 10 min. was de wezen, dat Holzmann in direct verband met I rad'o-inrioWng van de Vestris nog intact. 'bol aantal schepen was onderweg Vosiris, waaronder een vijftal over s.s. „Ohio al te leden Gij zijt toch niet verantwoordelijk voor anderen? Voor uzelve alleen zult gij r^e^cha^fipeten geven. In Parys heeft President Doumergue een krans gelegd bij het graf van den Onbeken den Soldaat, en hebben de troepen een défilé gehouden langs het graf. ’s Avonds waren o.a. de Are de Triom- phe, de Place de la Concorde en het Stad huis geïllumineerd. Over geheel Frankryk hadden soortge lijke plechtigheden plaats. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Waterleiding gesprongen. Een huis dreigt in te storten. Voor het perceel Coepenicker Strasse 106 in Berlijn is Zondagmiddag een waterleiding buis van 75 c.M. doorsnede gesprongen. Door de groote watermassa's spoelde het zand onder het trottoir weg, dat over ver scheidene meters breedte instortte. De fun damenten van het huis kwamen bloot te lig gen, zoodat ernstig gevaar voor instorting ontstond. Het geheel? perceel is daarop last van de overheid ontruimde Sinds Zondag middag vijf uur is de brandweer bezig met zakken zand het enorme gat in de straat te dempen en met balken te trachten instorting van het huis te voorkomen. Aanslag op een trein. Op het laatste oogenhlik een ramp voorkomen. Niet ver van het station Mindel-Altheim hebben onbekenden gisteravond een kilo- meterpaal op den rails gelegd. Een ambte- ntfffr, die toevallig voorbij dit punt kwam, verwijderde de hindernis kort voordat de sneltrein Stuttgart-Münchfen het station passeerde. De werkgevers in het gelij Arbitrage uitspraak klaard. Het arbeidsgerecht te Duisburg heeft in een gisteren gehouden zitting waarin de door de werkgevers ingediende edsch tot nie tigverklaring der in het conflict in de ijzer- en staalindustrie van Noord,westelijk Duitschland gevelde arbitrage uitspraak werd behandeld, de werkgevers in het gelijk gesteld en de volgende uitspraak geveld: Het arbeidsgerecht constateert, dat een tariefverdrag op grond der op 26 October j.l. gevelde arbitrage uitspraak niet bestaat. De kosten van het geding, ten bedrage van 500 mark, komen voor rekening der vakvereni gingen. HE KEACBWl1' „tar. BurtM. O»k sddten. I— ..roepia»’. vnytsvcn. len uit planten- »n gij lijdt,'man- i een uitvoerige te zenden aan medicijnen, bij M, die U alle ndeling, met de rie de eerewacht vormde. Terstond weer klonken de Braban^onne. De koning legde aan den voet van liet graf, terwyl in de urn de Eeuwige Vlam opflakkerde, een reusach tige krans met driekleurige linten neer. Daarna gaf hij een sein en gedurende twee minuten bewaarde de menigte het diepste stilswygen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 4—regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bazorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sotiede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. \eel aan gelegen zijd om uw onschuld te bewijzen. Ik stel u daiaropi voor: laat u zich fouiLoeren. Als dit onderzoek, waar van ik overtuigd ben., niets oplevert, dan gaat u vrij heen. Do bediende antwoordde toestemmend „Natuurlijk, ik zie hei in. Ik hen tot uw beschikking.” Herbert Portdr knikte. Ik verwachtte ook niet anders. Overigens zie ik dat dit mam niet buiten uitkomt. Niet nair de straat en ntet naar de binnenplaats- De juwelier schudde ontkeolmind ’u hoofd „Neen, het atelier wad oorspronkelijk als eOn soort kleine eetkamer bedoeld. Aan den aukleren kant van do deur, ondier dit raam, loopt een gang „Hoe bereikt men dte gang „Wij hebben maar één ingang: do voor deur aan de straatzijde „Is de voordeur gisteravond gloed geslo ten?” Maud Alvarez, die op don drempel stond knikte heftig van ja Ik moest ze open sluiten toen ik uit huis ging.” „En was er niets aan Iteschadigd? „Absoluut niet». En ik wloot de deur van buiten weer goed af.” Do blik van den speurder Mol groote fteenen kan, die op een stond „Wat zit daarin?” vroeg hij. „Dat is mijn thtopot”, lichtte de bedlom do .in De detective knikte. „Ik mag wel even” zei hij, terwijl “hij do deksel van den pot oplichtte en er in keek. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Ter gelegenheid van de herdenking van dat het het Verdrag van Versailles niet goed den wapenstilstand heeft staatssecretaris UaS «Uat »ntot waa Kellog Zondagmiddag te Washington een lede .gehouden welke in hoofdzaak gewyd was aan het probleem der verzekering van den wereldvrede en aan de gedachte van internationale arbitrage. In zyn rede zeide Kellogg o.a.: De beste weg tot het afschaffen van den oorlog als middel tot regeling van internationale ge schillen is het uitbreiden van de idee der ar bitrage. Wanneer de volken tot het besluit zullen komen, dat er geen oorlog meer mag komen, behoeft men niet meer bang te zyn voor oorlog. Met behulp van de arbitrage kan men den wereldvrede verkrijgen. De arbitrage kan echter alleen dan goed functionneeren, wan neer de volken bezield zyn door een onvoor- waardelyken wil tot vrede. Kellogg wees er op dat met talryke landen over nieuwe arbi- trageverdragen onderhandeld is. In Middcn- en Zuid-Amerika liebben practisch alle lan den een algemeen verzoeningsverdrag met de Ver. Staten onderteekend. De ondertee- kenaars hiervan verplichten zich om ingeval conflicten niet langs diplomatieken weg kunnen worden opgelost, ze aan een verzoe ningsgerechtshof voor te leggen. Waarschijnlijk heeft de arbitragegedachte in geen deel der wereld zoo groote vorde* ringen gemaakt als in Midden- e i Zuid- Amerika en zeker is in geen deel der wereld de vredesbeweging sterker en ten gevolge daarvan het gevaar van het uitbreken van oorlogen geringer. Het feit, dat het ondanks de vele verdragen toch nog tot den wereld- oorlog gekomen was, behoeft niemand te ontmoedigen. De idee der .arbitrage heeft lieden vaster voet dan ooit tevoren. In het verder verioop van zyn rede sprak Kellogg dan nog over de onderhandelingen, welke later tot het sluiten van het anti-oor- logsverdrag leidden. Zijn verwachtingen waren overtroffen. Reeds 56 staten hadden het verdrag onderteekend, of hun toetreding bekend gemaakt. I Over het Kelloggpact zelve en de vraag, i of dit een land verhinderde' zich in geval lan een aanval te verdedigen zeide Kellogg, dat hy. zich niet kon voorstellen, dat iemand van meening was dat een land van zyn recht op zelfverdediging der wereld zou worden beroofd. Het bleef aan iederen staat te be- I slissen of de omstandigheden het wensche- I lijk maakten, om ten oorlog te trekken. i Kellogg was niet van meening, dat het anti- I Gorlogsveixlrag Amerika in Europeesche oo I aangelegenheden zou verwikkelen. De Ver™, uden Soldaat, waar een detachement infante- I Staten konden zich niet van te voren ver- I plichten hun strijdkrachten te gebruiken I tegen een andere natie der wereld, wanneer I deze de overeenkomst mocht verbreken. I Persoonljjk was Kellogg van meening, dat I de vaak verkondigde opinie^ als zou Amerika I geen interesse hebben voor Europeesche of I andere internationale aangelegenheden, om- wankele achteruit. goedheid - en W0g|g|pnjomen?” ^bedfendte liet zich op den grond neer zocht moti trillende, vingers in hoeken en gaten Van de kleine kamer; ^ht niet een haast die elk oogcnblik ™«htiger en gejaagder word ENGELAND. Het Engelsche s.s. Vestris gezonken. Over het lót van de passagiers en de bemanning tast men nog in het duister. 7 Keutar-bcn.oht meldde gisteravond laat u:t New York, dat hetEngelsche stoomschip Veste.s, dal Zaterdag naar Barbados ver trokken was ii|ot 200 imssugiers aan boord, ('en oproep had uitgezonden om onmiddoi- lijk hulp te verleenen. Het schip bevond zich op 37 gr. 35 min. N br. en 71 gr. 8 min. W.j. Het schip was in een hevige storm geraakt, waarbij de lading was gaan wurkeiu. Telegrammen door andere schepen opgbvangeai melden dat liet dek aan stuur boord reeds ondi.ir water stond, en dat het ónmogelijk wae verder te varen. Er ging een hoogo zee. Een girc fna’ir dh Vestris, waarondJer een snelki sohejiein van de kustwacht. Een later bericht sprak van een dringende oproep van de Vestris, manning 'had een deel der riT* water gtdaten. Om 12 „Neen”, hijgde hij eindelijk vertwijfel 1, „hij is weg.” De detective had hem zwijgend gadege slagen .jKiint u ons misschien iets meedeeien, 'Mh1. Bishop, dat eenig licht in deze duis tere zauk zou knniivn brengen? bediende schudde treurig het hoofd, kan u niet meer zoggen, mijnheer. ik u gezegd hob. ,,Thee zei hij en leidde de deksel er weer op. ,,En wilt u nu misschien even meegaan?” zoihij tegen Bishop. En met een handbeweging naiatf lj»‘t eegtpaur: Wilt u ons een paar minuten verontschuldigen? Mr,. Bishop zal zoo vriéndelijk zijn zich even door mij te Lden fouilleereni. Alleen maar een kleine formaliteit, meer niet.’ De stajeu deur werd gefloten. Do man en do vrouw zagen elkaar zwijgend aan. Op- gewondieiy liep de juwelier een paan malen het vertrek op en neer. Plotseling bleef 'hij staan. „Gcbof jij werkelijk?.. begon hij aar zelend. „Neen”. Zo schudde ontkennend' ’thoofi. Ik houd Bishop voor eerlijk. Een man tlrie twee en een half jaar..-. neen.... Ik geloof het niet.” Alvarez «tuurde nadenkend' voor zich uit. „Maar hoe, in godsnanm, verklaar je de historie?” viel hij plotseling weer uit. Aan de huisleur geen spodr van bescha dig'ng on t>cli is de armband verdwenen.” Hij legde de hand o|p het voorhoofd. ,,En ntorgcm komt Monsieur Duva. en ik moet hem zeggen dat do plalina-armband weg is Hoe moet dat in godsnaam afloopen.” Do jonge vroiuw koek met een bijna moe-, derlijk model ij danden blik naar het bezorg de en verdrieügo gezicht Van haar man. „Monsieur Duvail heeft zich zelf overtuigd, dat je alle voorzorgen Itebt genomen, die maar ddtikbaor waren. Je held, waar hij bij was, Bishop in de werkplaats opgeslo ten. Hij weet zeker dat niemand het sie- GOUDSCHE (01 KIM. Groote wisselzwendel. De Berlijnsche politie houdt zich op het oogenblik berzig met een grooten wis«elzwen- del, waar een zekere Holzmann en een ze kere Litwinoff, broer van den Russischen volkscommissaris, de hand in hebben. Men kwam den/zwendel te Parys op het spoor; tot slachtoffer hadden de heeren den Russischen handel svertegenwoordiger te Berly'n gekozen, doch voordat er materieele schade kon worden aangericht, werd het be drog ontdekt. Het is niet met zekerheid te zeggen, welke rol Holzmann in deze zaak speelt» (toch het onderzoek zou reeds hebben uitge- dezen zwendel staat. In een of anderen vorm wordt hy er ten minste ernstig van ver dacht. Litwinoff is voortvluchtig. Men vermoedt dat hy zich in België ophoudt. Te Moskou is men over deze aangelegen heid ten zeerste verontwaardigd en men verklaart, dat de suvjet-regeering voor deze wissels jii®t borg staat, aangezien zy op grove TOrvalschingen berusten. Dr. Stresemann en de professor. De corr. van het Hbld. vertelt hoe Stresemann weer op de namiddag-thee van het ministerie van Buitenlandsche Zaken is verschenen en weer genoeglyk in hun mid den was, vertelde van z’n ziekte, van de kib belarijen met zyn dokters, van de politiek, van Polen en Amerika, en van z’n kort be zoek, half-ziek nog, aan Parys om het Kelloggpact te onderteekenen... Jullie weet, zoo vertelde de Minister, die, volgens de corr. zoo van een grapje houdt, dat professor X mee naar Parys was om op me te letten. En dat ik voor het onderhoud met Poincaré net precies ’n half uur ver gunning verkregen had. Nu, we hadden al over het noodige gesproken ('n half uur is soms bitter kort) en ik ergerde me al over het vele tijdverlies door het vertalen heen en weer. Tot eindelijk: de herstelbetalingen zouden aan de orde komen. Poincaré zou er juist over beginnen. Daar wordt geklopt. Een lakei met ’n briefje. Van m’n prof! Als de vent ’t nou maar naar m y brengt, denk ik popelend; maar neen: naar Poincaré. Die eep hoffelijk gastheer is; leest ,dat ik voor m’n gezondheid niet langer onderhandelen mag. ’t Half uur is om. En, verdikkeme, net waren we aan 't punt gekomen, dat me ’t meest...” We hebben zóó moeten lachen, besluit hij, dat Stresemann’s slotwoorden onhoorbaar werden! Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluys AAN DEN ANDEREN KANT. 24 - ■)En de platinai-armbandi? vroeg de de- Mtive. I omhandarmiband?,De ^ende koele don vrager wezen'oos aan. XL?6 w.niob meer?” ie verdwenen”, antwoordde iUff«4icr. „Ovortu'gi je zelf maar.’’ lil] 'Wlo da pantsenlour. Do beide heeron w^ön ^on ')°di|0I1(le, dio wankerJid tus- Bekroond Ü°P» naar de wwkp'iata. L^e”p °°n kiik °P werktak1! twncnunf’ O"»*' ®or Artwn itaki Ma i, onder remix»» itwieeel. itr. «1. P" hebt u De „Ik dan Honberl Porter onderzocht met zijn blik ken do wamden van de werkplaats. Plot seling ging hij met een paar vlugge pas sen op het kleine, vierkante •tonster ‘oe. Dr^e der 'ijzeren tralies waren van boven en va» onderen afgezaagd. Hot glae was hlukgeslagen een. hoop scherven glinsforde onder b't raampje op den vloer. De beide andoren waren den detective gevolgd an kckDn zwijgend naar de verniejing. „Monsieur Duval heeft geen woord td veel giraogd”, begon de juww.ier na, een lang stilzwijgen, „toen hij mij vertelde dat er gevaar voor den armband bestond. Ik meende allee gedaan1 te hebben om- een diefstal onpiogjelijk lo maken en nu z'.e ik dat het mög niet genoeg was.” Herbert Porter boatuddorde (Indachtig de kleine, vierkante vensteropening, waarin nog enkele glassplinters waren achterge bleven. Daarop rddhtto hij zijn oogj^ op de bediende on zei op rtiaftigen looiu wLn- hrer Bishop, u zult moeten toegovenWb* er een zekegc verdenking tegen u zou IM- nen rijzen. U was de laatste die den |M- tand in lumfen hebt gebad. Er zal u zfll Nader werd geseind Hel Japansrahe stoomschip Ohio Maru lieet’t het zinkende schip bereikt en blijft in de nabijheid) oin de passagiert» aan boord te nemen, die zich om 12 u. 55 m. (Am. tijd) in de Ijootten 'begaven. Ook het Duiitsahe stoomschip Berlin is in de buurt. Een angler telegram spreekt van een s.s dat zich op weg begeven had De paesagiore en bem inning van he* stoomschip Vestris, zouden zich om 1 uur Am tij dl in de Ixjotec begeven hebben en het schip aan zijn lot hebben ovesgeiaten He* weer is op de plaats dee onheib klaarblijkelijk zoo s4echt geworden, dat de schepen, die te hulp «tollen, moeilijkheden ondervinden. Het sdhip, zoo seinde men, is' om 13 25 door do paeisagiors en bemanning verlaten. Niets te vinden. Het stoomschip San Juan seinde draad loos, dat h4t op de jfikats is aangekomen, waar de Vestris in nfood was geweest. Het schip heeft dlit gebied afgezocht, maar er was geen spoor te vinden van do redding boeien, north van het sohlp, dat zinkende was. Ook het 'stoomschip Portorioo zond een draadloos bericht van den^olfden Inhoud Een telegram aan de Regeering. De reederij Lansport en Holt te Llvei- ïpool heeft in den laten nacht oen uitvoerig telegram ontvangen waarin )votrdt gemeld, dat do passagiers en bemanning van liet gezon/ken Britsche s.s. Veeris’’ in toteal 338 persoKen gered werden. De marconist ie volgens dit telegram met het zinkende schip in de diepte verdwenen, daar hij tot het laatste oogenblik op zijn poet bleef, om draadloos hulp te vragen. Anddre beriohltn bevestigen deKe bijzonderlieden over den ramp nog niet. Het Japansche Maru” zou alle passagiers en van do bemanning aan boord genomen heb- bem Volgens een ander telegram ia slecht* een gedeelte dpr opvareiylen gered. Het Amerikaansche slagschip „Wyoming twee lorpedojagjers en twee kotters zijn met vollo kracht op weg naar de jilaate des oiylieils, welke op ongeveer 300 mijlen van «te kust tussohen Norfolk en New-York is geHcgen. Hot s.s. Porter:co seinde draadloos dat het te 5.45 uur Amerikaansche tijd op de plants van do ramp wan aangekomen, doch tot zes uur niets» van het sdhip of dö red- d'ingsbootan had ontdekt. Aan *boor<i van kbo Vestris betonden aicih de Amerikaonsche consul te Buenos Aires en zijn vrouw, do New-Yorksciu* correspondent van de te Buenos Aires versdiijnende „Nation” versche'deno bekende automobielliandeAareii Nog geen bevestiging ontvangen. Tot ijMlernacht was nog geen enkele bt- vestiging ontvangen van de berichten vol gens welke alle opvarenden van het Brit- fwJhe s.8. Vestris met uitzondering van den marconist zouden zijn gered'. raad in handen heeft geluid, als Bishop... en... jij. Zo stokte en keek angstig haar man aan: „Weet je wef' Juan, dat de ver denking n>4 zoo goed op jon kan vallen als op Bishop?” Do jjUwelier keek haar ontzet aan „Ge loof je werkelijk?’ Ze haalde moedeloos de sd»uden+ op. Ik geloof heelemaal nfcts. Ik kan bijna «liet «neer denken- Ik weet alleen dat een» maar; er zijn twea mensdhen, die den arm band in haiidan hebben gehad." De deur ging wwer open- ,,Het is zooals ik gedacht had, Mr. Bishop heeft den arm band niet”, Aei de speurder. Alvarve schudde |wt hoofd„Maar hoe, in godsnaam, Mtr. Porter*.-..” „Ik zou nog één ding kunnen doen”, viel deze hem in de rede. „Uw bediende zou met Röntgenstralen onderzocht kunnen worden Ik ziU met hpm naar een profes sor gaan, dien ik ken. Wanncrr deze proef ook igeen resultaat* oplevert, wat mij waar schijnlijk lijkt, dan zal ik mijn onderzoe kingen verder irtjeAm uitstrekken.” Alvarez sloeg de oogen neer. „En ik. moet ik deze onaekwrtusid, in deze onruat, alleen tuswehen de vier muren blijven? „Ik wil u een voorstal doen. Gaat n met me mee. Dan kunt u de uitstag van het onderzoek diredt gowiiar worden.” „Ja. Mr. Porter, dat w’d Ik graag doen” zei de juwejidr opgelucht Eianise oogenbUkken later «dapten de drie mannen in de auto. In Engeland is de wapenstilstand door oud-gedienden feestelyk herdacht in Albert Hall, in tegenwoordigheid van den Koning en de Koningin en de hertog en de hertogin van York. Men zong oude liederen en ge zangen en luisterde vervolgens naar de toev spraken, die gehouden werden, o.m. door ad miraal Jellicoe, die o.a. ihet volgende zeide: „Laten wy ons verbinden den geest van kameraadschap en zelfopoffering vaardig te houden in de komende jaren teneinde schou der aan schouder in toenemende mate te werken voor den vrede en het gemeenschap pelijk welzyn van Engeland en heel hel Ryk en ons steeds de nooden en behoef ten te herinneren van de overlevenden, in validen, weduwen en weezen.” In België en Frankrijk heeft men even eens de tiende verjaardag van de wapenstil stand plechtig herdacht. In België luidden te elf uur alle klokken der kerktorens, terwijl op het manoeuvre- plein in Brussel kanonschoten werden ge lost, die lanigzameriah4 over de stad daver den. Op het zelfde ujdstip begaven zich de koning en de koningin, de kroonprins en prinses Astrid met taKyke dignitarissen der hofhouding naar het graf van den Onbeken-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1