l K'S IE HEE Blad I -.1 99'|. H NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 110.18929 Donderdag IB November 1928 debank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 0 GOUDA E lanten I {vraagstuk “Vkw*** feuilleton. Langs verborgen wegen. Gij ontlasting, ortsighcld, dpijn, geen :hte spijs- neem dan 87« Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, ÜUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. HOORWEG. ite. i men lijdt. ie zal behooren. BUITENLANDSC1 dio zich HOLLAND: t 4 Avonturen straat was - (Wordt vervolgd) •geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- oote Markt 7. Naar in politieke kringen verluidt, staat het nu vast dat ook de Ver. Staten aan de twéé werd. iere gevallen, .00— Bishop? het sie~ Duval armband (heen Nu ïs uien, er ind.-rdai-id in g>e«ltungU hem te stelen; waarom moet liet nu (juist mijn bediende zijn, die het ge daan heeft? Is het niet veeft waarschijn lijker, dat hut dezelfde kerels waren, dia mijnheer Duval al achtervolgd hebben voor hij er aan dacht in mijn zaak te komen?’’ Op liet gezicht van dien speurder' kwam een gidm'lach. „Waarom begint u nu pas te twijfelen?” Alvarez zag hom eenigszins verward aan. Bleekzucht j Maag of t, zwaarten in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, ver, leverstee- lle ziekten van schadevergoedingsconferentie zullen deelne men. Van Amerikaansche kant is n.i. de toezegging ingekomen, dat de Ver. Staten een waarnemer gullen oenden. In verband met het onderhoud van von Hoetsch met Poincaré verneemt Havas uit gewoonlyk goed ingelichte kringen, dat de besprekingen hierover .gingen, welke be voegdheden de financieeie deskundigen, dié de belanghebbende regeering naar de con ferentie afvaardigen, zullen krijgen. Of* schoon het tijdstip van de conferentie nog niet vaststaat, is men eu zeker van dat zij niet voor het begin van 1929 zal bijeen* komen. Berichten over de samenstelling der Fran- sche delegatie noemt Havas voorbarig, be halve dan over de benoeming van den pre* sident van den Bank van Frankrijk Moreau, Het kan zijn dat de financieele deskundige Sergent niet tot de delegatie zal behooren, nensch, die baby êén vraagstuk •Ikwestie ia ie hulp van ndermeel beste vereUai- en v«rpleept«. van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engolsch door J. van der Sluys - AAN DEN ANDEREN KANT. Wonderen van de draadlooze. De ramp van de „Vestris” doet ons weer eens opnieuw beseffen welk een wonder wij in de uitvinding van de draadlooze tele grafie' bezitten en zal er misschien tevens toe bijdragen menigen vijand van de radio te verzoenen met een vinding, waardoor menschenlevens kunnen worden gered, die anders hopeloos verloren zouden zijn ge gaan. In vollle zee, eenige honderden mijlen uit de kust, vergaat een schip en dank zij de radiografie snellen van verren afstand van alle kanten schepen te hulp... Nieuwe helden zijn door de radio op den voorgrond geko men: de marconisten, die tot het laatst op hun post blijven met den dood voor oogen. De eerste marcoifist Laughlin van de „Vestris” (er waren in het geheel drie mar conisten aan boord, die allen hun tweede reis met het schip maakten ;de jongste was ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. NIEUWS. ■NGNLAND. De ramp van de „Vestris'*. Wat de geredden verhaalden. Het reddingswerk van de „American Shipper”. Kapitein Gummings van het Amerikaan sche stoomschip „American Shipper”, dié geveer 100 schipbreukelingen van de ^Ves tris” heeft gered, heeft gerapporteerd Madndag om half elf *s avonds op de doo? de „Vestris’ aangeduide plaats te zijn aan gekomen. Des morgens om 3.40 um werden de nasporingen begonnen. Om 4.05 uur werd de eerste reddingsboot opgepikt. Later redde de „American Shipper” nog vier andere reddingsbooten, db; om half acht aar! boord waren, 'toen het schip tusschen dé wrakstukken van de „Vestris” doorvoer, werden nog een man en een vrouw *in zee aangetroffen, die er 18 uur lang hadden rond gedreven. De „American Shipper” heeft de naspo ringen tot twaalf uur voortgezet en is toen naar New York vertrokken, verscheidene schepen op de plaats des onheil® achter latend. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bergkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beeorgkring: 1—5 regels L55, elke regdl meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel nwr 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereducearden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaaWraimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van eotiede Boekhande laren, Advertentiebureau* en once agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. pas 18 jaar) zond, terwijl het schip al zin kende Was, een reeks S.O.S.-seinen uit van ruim tien uur *s morgens tot half ’s middags toen het schip verlaten Een zijner berichten luidde: „Passagiers gingen het eerst, kapitein en kern van bemanning blijven tot er geen hoop meer is. Marconist heeft voortdurend van 10.05 af geceind ondanks dreigend gevaar van zinken.” Een kwartier nadat aan het draadlooze kuststation te Tuckerton in New Jersey was geseind dat passagiers en bemanning het schip verlieten seinde marconist aan het zelfde station „Good-bye”. Onmiddellijk nadat het bericht van den nood, waarin het schip verkeerde, was opge vangen, werd het bezigen van de radio voor vermaak stopgezet. Alle zendstations werden gestoten opdat zelfs zwakke berich ten iut zee niet «ouden worden gemist. In Amerika «ijn honderden stations met verschillende golflengten; op grond van een verordening der regeering moeten ze alle gesloten worden zoodra er éen S.O.S.-sem wordt overgebracht. Op het noodsein volgde een netwerk van draadlooze berichten, die elkaar achterhaal den of tegenspraken, van schepen en land stations die een relaas gaven van het zoe ken op den stormachtigen Ocaan. Terwijl da vrouw en de zoon van den kapitein te Liver pool in spanning op bericht zaten te wach ten, ging het zoeken en het uitzenden van berichten zijn gang. Kapitein Carey liet zjjn schip pas' in den steek toen hij overtuigd was dat het niet meer drijvende kon worden gehouden. Toen het schip verlaten werd, hetgeen ruim een half uur duurde, maakte het zware slagzij en zonk de achtersteven langzaam weg. De kapitein niet gered. Het 'bericht, dat de kapitein van de „Ves tris” tot de geredden zou behooren, wordt tot dusverre niet bevestigd. Sommigen meenen inderdaad, dat dit het geval is, ter wijl daarentegen een der ambtenaren van het Argentynsche consulaat te New-York, die zelf als een der laatsten van het zinken de schip in zee sprong, verklaart, dat de kapitein het wrak niet heeft verlaten. Het meerendeel der overlevenden is giste ren te New-York aangekomen, waar talrijke ziekenverplegers gereed stonden, om zich over de schipbreukelingen te ontfermen. Zoowel door het Amerikaansche slag schip „Wyoming” alsook door twee kotters der Amerikaansche kustwacht is nog den geheelen nacht naar verdere overlevenden gezocht, doch behalve de op het laatste oogenblik door het Fransche tankschip „My- riam” geredde elf schipbreukelingen, heeft men niemand meer kunnen ontdekken. De hoop, dat nog meer opvarenden van de „Vestris” er het leven zullen afbrengen, kan vrijwel worden opgegeven, aangezien gedu rende den geheelen nacht langs de kust een hevige storm heeft gewoed, waarbij de wind een snelheid van niet minder dan 72 K.M. per uur bereikte. Alle te hulp gesnelde Om den Ouitaohen Pantserkruiser. De schadevergoedingsconferentie. echter al® sociaal-democraat toch zijn stem uit ten gunste van het voorstel zijner partij- genooten, dan zou Groener dit eveneens, on geacht den uitslag der stemming, als een motie van wantrouwen opvatten, daar de kanselier in een dergelijk geval publiekelijk een zijner ministers zou verloochenen. Een dergelyke behandeling wil Groener zich evenmin laten welgevallen; stoort Hermann Müller zich niet aan deze opvatting, dan, zoo zegt men, stelt Groener zijn portefeuille ter beschikking. Duitschland staat dus voor een nieuwe politieke crisis, die wel eens niet partieel zou kunnen blijven. Er zijn ech ter optimisten, die niet alleen verwachten^ dat MXiller ditmaal de gewenschte onzijdig- ixheid zal betrachten, doch tevens aannemen, dat de motie wordt verworpen. Dit zou bij* voorbeeld kunnen geschieden, wanneer een aantal afgevaardigden der regeeringspar- tijen op het beslissende moment der stem* tning schitterden door afwezigheid. De beslissing over dit alles wordt eerst volgende week verwacht. Minister Stresemann zal vandaag in de Ryksdagoitting verklaringen afleggen over de Geneefsche overeenkomsten, terwijl ver wacht wordt, dat de ryksdagzittingen de heele verdere week aan buitenlandsch-poli- tieke aangelegenheden zullen zijn gewijd. Volgens een Wolffbericht heeft de Rijks* daggroep der oeconomische partij besloten bij het debat over de kruiserkwestie het volgende voorstel in te dienen: De Rijks dag besluit de rijkaregeering te verzoeken le. Zoo spoedig mogelijk den Rijksdag een vioolbouw program voor te leggen dat allo rechten, die het verdrag van Versailles; Duitschland heeft gelaten voor de uitr rusting der marine omvat. Dat program dient den bouw van zeestrijdkrachten te omschrijven op een wijze die het mogelijk maakt hel oude scheepsmaterieel, waarvan een gedeelte reeds gevaarlijk is voor de be manning, zoo spoedig mogelijk buiten dienst te stellen; 2e. een wetsontwerp in te dienen over de beschikbaarstelling der geldmidde len voor het vorengenoemde bouwprogram en daarbij rekening te houden met den reeds voor de kruiser A uitgetrokken kosten en de daarvoor gedane bestellingen. Voorts den bouw van den kruiser A zoolang uit te stel len, totdat zeker is dat de achter de regee ring staande partijen de voltooiing van de kruiser A in het raam van het géheele bouw program goedkeuren; 3e. den buitenland» schen regeeringen officieel mee te deelen dat alle maatregelen dér Duitsche regeering I die in verband met het verdrag van Versail les het behoud van de verdedigingsmoge- lykheid van Duitschland beoogen, herzien zullen worden, wanneer de in het verdrag van Versailles voorziene algemeene ontwa pening wordt uitgevoerd. Kruiden er’z Pillen iria Wortel- e Pekela en j weer her baar a 60 ct. tn Drogisten. Om den Duitschen pantserkruiser is zoó voor en na al heel wat te doen geweest en bu dreigt hei oorlogschip zelfs een partieeie kabinetscrisis in ’t leven te roepen. De com munisten hebben een tijdje geleden een grootscheepesche actie gevoerd tegen den hu* tel(jken kruiser, maar hun jjlveren was ver- geefsch. De sociaal-democraten van hun kant hebben nu eveneens een voorstel gere digeerd, dat zy in den rijksdag behandeld wenschen te zien en waarin het verlangey tot uiting komt, dat met den bouw van de» pantser zal worden opgehouden. De Duit4 sche ryksministers hebben gisteren verga derd om uit te maken, wanneer het voorstel een punt van discussie zal uitmaken: hetzij nog in den loop van deze week, hetzy 'op een later tijdstip, wanneer de besprekingen over het geschil in de metaalnijverheid haai; beslag hebben gekregen. Ondertusschen heeft het sociaal-democra- tische voorstel den rjj'ksminister van defen-r sie, Groener, reeds in het geweer gebracht. Hij kan zich met de stopzetting van den bouw niet vereenigen en den leiders der ver schillende rijksriagpartijen heeft hy zijn standpunt dan ook reeds bekend gemaakt; Hij heeft er zich echter niet toe bepaald ztfn misnoegen te kennen te geven over de plan nen der sociaal-democraten, doch tevens ge dreigd het bijltje er by neer te leggen, wan neer het voorstel door den ryksdag mocht worden aanvaard. Niet alleen prestige- motieven heeft de ryksweerminister Groe ner aangevoerd, doch tevens zakelijke over wegingen laten gelden; in militair opzicht; acht hij het voltooien van den bouw een noodzaak. Dat Groener het ernstig meent, kan afge leid worden uit zyn verklaring, dat even tueel zyn verzoek om ontslag geenszins van formeelen aard zal zyn: ook voor een her benoeming zou hy nooit ofte nimmer meer te vinden zyn. De minister heeft in verband met de zaak ook reeds een bezoek afgelegd by den pre-> sident der republiek: Hindenburg. Dezen, evenals zyn collega’s, heeft Groener een memorandum ter hand gesteld, waarin hij zeer uitvoerig uiteenzet, dat de kruiserbouw in elk geval door moet gaan. Zoo bevat het memorandum o.m. de mededeeling, dat reeds voor een bedrag van 32 millioen aan’ bestellingen zyn gedaan voor den pantser kruiser. Reeds zes millioen zijn daarvan toe gestaan. De geheele kruiser zal tachtig mil lioen kosten, doch de ryksdag heeft in zijn geheel nog maar negen millioen toegestaan. Groener nu meent het recht te hébben I laatstgenoemd bedrag te boven te gaan, doch lang niet alle partyen zyn deze opvat ting toegedaan. Naar verluidt heeft minister Groener nog een tweede eisch gesteld en wel deze dat Hermann Müller, als rijkskanselier het hoofd der regeering, by de beslissende stem ming zich dient te onthouden. Brengt deze De laatste stap, die de rede doen moet, is te erkennen, dat er een oneindig aan tal dingen zyn, die het verstand te boven gaan. 26 - ^-US 0P8v^o8|jo Patina Alles dat net venster heel geweest is m mijn huis zijn geen kapotte ruiten.” „Mijn compliment, hoor. En nu moet u mij eens liet volgende vertellen Is u niets bijzonders opgevallen aan do glas scherven die op den grond lagen?” Alvarez dacht na. „Neen/’ „Luister dan. De hoeveelheid glas leek mij opmerkelijk klein.” ,,Wht beteekent diat?” „Allo schervói, die op den grond lagen, „U voelt dus zei? dat mijn twijfel niet# hadden met elkaar nooit een ruit van d° grootte van de kapotte gegeven. Er lagen ook gpen verspreide glasdeeltjes1 ik heb lu»le kamer afgezocht en vaal nieta. Ik stelde mij daarop de vraag of op den grand van de gang nog glasscherven te vin Ik» Bonden, zijn. „Dat was gemaikkolijk vast te stellen geweest, Mr. Porter”, antwoordde de Span jaard nog .“(peds met een spoor van onge duld in® zyjn s<e«n. „We hadden er tér plaatse direct naar kunnen zoeken P..” ...,jen do aandacht van mijnheer Bishop direct er op vestigen dat ik hem op het spoor was neen, Mr. Alvarez, ik houd er nliet van om slapende honden wakker te naken.. Ik heb er de voorkeur aan ge geven onï alleen terug te korpen en de andere scherven op te zoeken.” „En hebt u er wat gevonden?” Dè detective bleef schijnbaar M antwoord schufldig en zei: „Laten we dadelijk eens dporloopen.i” Ze sjbegen den hoek om naar Medison Squaw. „Ja”, begon Herbert Porter plot- Do juwelier kreunde. „Het is om krank zinnig te worden.’ „Laat u voorloopig het hoofd nog ma»r niet liangen. Eeuflijk gezegd, heb Ik er op gerekend dat een of anderen doumwn süreck zou uithalen.” „Dnar. wordt de zaalk niet beter door zei de Spanjaard tx-rneerges'logiea „Nu, missohien toch wel wat..,’’ „Arthur Bishop woont in do 87 Oost, no. 81”, zei de juwelier. „Dit adres heb ik vamnorgen vroeg al uit uw boeken gezien”, knikito de speur der. „Maar het zou me verwonderen, als mijnheer Bishop, die om gladde vogel schijnt te zijn, niet allang uit huis zijn weggevlogen was. Maar eólin, we «üllen zien Gaat u maar met me mee.” Terwijl de beide mannen zich in het menschengewoel van do Broadway meng den, kreeg het gezicht van den Spanjaard een peinzende uitdrukking. Zijn gang werd steeds langzamer. Een paar maal wierp do detective verstolen blikken op het gezicht van. zijn metgezel, die plotseling bleef staan „Neen, Mr. Porter”, barstte hij uit, „die geschiedenis wil er bij mij niet in „Wat voor geschiedenis?” ,Wel, - do verklaring die u mij gegeven tiat Bishop die schuldige zou zijn „Wat bevalt u daaraan dan niet?” „Het schijnt me ongelooflijk dat Bishop het filatina gestolen heeft. Waarom juist U weet net zoo goed als dk dat (.raad ook in handen van mijnheer l nftt veilig was. Men zat achter den Ui Meccoy, een in Virgiu.ë, een do „Veetri diu door de „Berlin gered, verklaarde bij zija landing te New- York het volgende Zondagnacht woedde» een hevige atom. Plotseling roeide m» een sterken ruk. Direct daarop liep het water bef kolenruim em d» machinekamer binnen. De vrouwen en kinderen werden in de eerste drie reddingsbooten onderga bracht Eón van deze booten had een lek en zonk op ongeveer Mij ftig voet attend van het stahap. •'Versclie dene booten ken terden, zoodri» zij in het water kwamen Angstkreten vervulden de lucht toen de in-^ do booten geplaatste vrouwen en kinderen in zee worden geworpen. Voor zooveel viel waar te nemen werden zij door andere booteit opgepikt. Twee retddingbooten, in welker nabij Iteid ik mij bevond, konden tengevolge van bet overbel Len van het schip niet worden gevierd. Ik bevond mij met ongeveer negentig andere passagier.-* en leden >ler bemanning nog aan. boord schepen zochten de woedende see met be hulp van hun zoeklichten af. De zich aan boord van de „Wyoming” bevindende vyf geredde passagiers zyn alle vrouwen. Naar de reedertf, aan wie de „Vestris" toebehoorde, mededeelt, had het schip der tien sloepen aan boord. Zooals men weet, heeft de „American Shipper” het leeuwenaandeel in de redding der schipbreukelingen gehad. Het schip heeft het zoeken tot middernacht voortge zet, Waarna het zjjn reis naar New-York voortzette. Terwijl de „American Shipper” den steven reeds had gewend, werden nog een man en een vrouw ontdekt, die reeds achttien uur lang in het water hadden rond gedreven. Met de „Vestris” zjjn behalve 10 dossiers met Amerikaansche staatsstukken, 1097 zakken post verleren gegaan. De reederij spreekt overigens tegen, een draadloos be richt van den kapitein ontvangen te hebben, dat het verschuiven der lading de oorzaak van de ramp is geweest. De houding der bemanning uit- ■tekend. Uv „iUjsomuuxi le Ntwior«.ool- Uug txjricht vmi tftm xanaeilier tan nei argcniMjiniseito consulaat te loo do Janeiro, dio zich op de „Vestns bevond en door do „Berlin-' van de Ldoyd w«tl opge.m- men, waarin o.a geeogd wordt, dat de siuurbourdMagzij van de .jVestrm” tenslot te 80 gr. b^tooqg. U> njuding der bemarmlunj was uitete- keial. leder woe van mooning dak do groot ste moewij<dlftiiiea voortvloeiden uit de slechte uweuiag dw bemanning in liet om gaan met d» rcdifingebooten, waarbij vele te «t«rk becot werden ©n later moes ten omslaan. De hooldanachinteC had Maandag vroegty dig alle machine® met uilzondoring yonda dynMnpiuiatoren Xilge®-4 eu voorkwam daar- De reddingsbooten lek. ingenieur uit Richntond, der schipbreukelingen .an t tverd seling weer: „Ik heb glaseoherven op da going gevonden I'b Spanjaiird staarde den ijaast hem loopende speurder vragend aan: „Welk be wijs leidll u daaruit af?’’ zei hij na een pauze Herbert Porter haalde zijn sigarettenko ker uit do zak en nam er een. sigaret uit- „Het u oen beetje vuur voor me? Dank u wel. U vroeg wat daardoor wordt be wezen? Wdl; dat Mr. Bishop de schuldigs is, anders niet.” Do Spanjaard Heef weer stilstaan an sloeg die oogen op naar zijn metgezel die meer dan een hoofd grooter was dan hij. ,,De duivel mag me halen, als ik er iets van begrijp.... Op de gang liggen glas scherven - en daaruit volgt met onafwijs bare logica dat Bishop den armband ge stolen heeft.” I> detective nam Halm de sigaret uit de inond, tipte dp aeóli eraf. „Ik schijn ’ui- dejijker te ^jnoeten zijn”, zei hij ndet zon der ironie. „De stukgeslagen ruit was - daarover zijn wij het eens - eon bewijs dat er Ingëbtfoken ié, nietwaar?” „Zonder twijtol.” „Deze Inbraak moet zóó hebben plaats gehad, dat iemand ’s nachts van de gang uit de ruit heelt ingedrukt en daarop daor het raam is blnnengeklommen, nietwaar?” .Ja” ,Nu bewijzen de glasscherven die aan beide kanten op dien grond lagen, dat er iets niet klopt.” „Hoezoo?” Oiigerechtivaaird'igH is?” „iedere twijfel is gerechtvaardigd”, ant woordde de Utotectivo. „Niemand kan ces grooter twijfdaar zijn don ikzelf. „Nu dan. Ziet u wel...” „Alleen ben ik gewoon mijn twijfel to laten varen op het oogenblik, dat ik do bewijzen heb die mijn twijfel overbodig maken.” „Bewijzen - hebt "u die dan?’,’ Ik heb aj gezegd het verwonderde mij dat u daarnaar niet allang g«>vraa"d hebt. U herinnert u het stukgeslagen ruitje in de werkplaats?” „Zeker antwoordde do Spanjaard met iets triumfantelijks in zijn stem, „van he*t raampje waarvan de scherven bewezen dat iemand van do gang komende, naar binnen moet zijn geklommen/?” „Niet zoo snel. Een oogenblik. U, herin nert u dat ik vroeg, of het ruitje tot aan den nacht van de diefstal heel ia geweest, of dat er een gat in gezeten heeft?” „Zeker. En ik heb u daarop geantwoord (lOUMIIE (lil KAM. .ro,den tijd ip den theepot geweest?”/ wijst daarop.” „Wel?’» -.Do geur - u hebt zelf den ioihoud au te theepot onderzocht - we hadden toch kb'i aaji de geur moeten merken, dat..”- i.Dat wist mijnheer Bishop heel handig verbergen, door de bitter-zoete licht van VOTdoquingniMddel, die in de kamer “6 en die iederen anderen geur over- teerachte.” De Spanjaard greep in vertwijfeling naar «Ja hoofü. „En ik... ikzeï, leb dien ke- ïveT ,^tbare Plathia in handen •'Joist, mijnheer Alvaree Zoo gaat he* «•ca mijn nadrukkelijke instructie® niet Wlgt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1