i Ij r NIEUWS- en advertentiebl -41 f KEN □ON. IHEID ra EN VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, cu. k -on (fcpd» —trdM (ia i iwii Hté» SmigtrlraH go. 16923 87«*Jaargang Souda Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zoo- en Feestdagen oebels anten iltan” Vrijdag* 19 November 1928 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, 0RK a. d- U- OUDERKERK 1. i U, (JUDEWATER, REEUW Wannen - ,Langs verborgen wegen. j Het nieuwe debiuil De paiitse k FEUILLETON. it van Poincaré. li ORAN, MfMk o» FF en D jssiche Verzuimt 1 ïlle zalen de a ■nappen! ip'tingen 'I 4 Te Hl ver te. tij je» tri d< vl men lijdt. „Ga met God w was een soustwnein onder vier dagen tailing. d wordt stamp- n werd geneesmiddap- ;e vragen aan n de Medicfl- ote Markt 7, <e d do scho i De Span- ror en jn. ere gevallen. rtl d sprak, hield taire en mail n, waal dooi nol boekoni oorlogsschip Sovjet-Unie. met Rusland j te eerbiedige^ 'onnen door D. Fr- HE KRACHTPU- erbare Bustes. Ook wakken. Bekroond i eere-dipl oma’s. In toèneming. Geg«- •oor Artsen aanbe- e dankbetuigingen' 8 stuks L50, 200 ds onder rembours stwissol. »tr. 21, D*n Haag- z y n dat den schip z a 1 JleekzucHIa-— Mrtag of zwaartèn in litslag, roode enz. op elke Hheumatiek, rer, leverstee- e ziekten van n wij twee n n.l. te lastig oE te tijdroovend of e?n dergel jk praatje. Ik denk dat wij morgen een goed stuk verder zuilen zijn. Blijft u vandaag thuis. U hoort nog van. me.” Het avondeten van het echtpaar Mlv&m was ongezellig en somber verloopen. De juwelier had nauwelijks een paar beten kunnen doorslikken, had daarop mistroos tig zijn bord op zijde geschoven en zwij gend een sigaar aangertokeu. ié Poin- ne d°or M Werd le ét eders iade-, maag- en rormen, zoowel bij kinderen. 85 e doozen 2.40. ïn Drogisten. fiOUDSfflCOURANT n verleiding ke‘‘ (Hertog - ruit kapot maakt om te kunnen inklimmen, zijn er twee mogelijk- llOliOn Gif '111 Iz V.S- uiteen, een vl, iA de t gens, j naar i heen. j. volgen^ hét veri h^bbenj is nhtu groote mogx ^Er zjjrf eéhter oi jn o.»-** men iwj Uw tyd, gy kunt terug krygen door n uit plantenextrac- yk zjjn. bewijzen aan den middelen zelf, den G. DAMMAN, aan BILIé (afd. E 85) am. lelijk aan te geven brochure voor elke De rijksmijGtefy r werd, toen hiJIKb— op scheldwoord pisten, waarvan jen worden gdw De mipistern kir.14 ati&flfc problemen J $n Wht,/zfln inziens’ Jpui MKiJheeft. De rol,$ie tezien^Méf'tècl Fyn mèfnlnjg) Met,een tök. Avonturen van den beroemden Eugelsohen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Eugelsoh door J. van der Bluya. AAN DBN ANDEREN KANT. minister eindigde met te verklaren, het staken van het oorlogs conclusies hodeo. Of, de kamer, waarin hij naar bin nen wil, is leeg dam hoeft hij zioh n^et bijzonder te gmeereu; hij drukt de ruit in en hij wandeJt naar binnen. In dit geval Rlijden de scherven, naar binnen in de kamer. Of, er is wél ieltnand in de kamer en dit was hier het geval - dan moet do indringer geruischloos te werk gaan in zoo’n geval snijdt hij de ruit voor zichtig uit en neemt ze weg. Dan moet ■non de mit in haar geheel of desnoods in 9°berv«i buiten vinden Begrijt u het nu? »»Ik geloof, Mir. Porter”, fluisterde de juweflier, die in ademlooze spanning ge luisterd had, ik geloof van wel.” »Nu lag het grootste deel van de scher- Ten in de kamer. Dat was al iets bijzon- want de inbreker had toch alle reden ragd moor OJM. Va» boftoa Gouda M baoMginliifti regel meer OM. Advertentie in bal latavdagMHMMr M fb lefdadighekio-adwrtentiën de helft vim don 27 Als iemand een r van verdediging kroner j>fl|het spreekgestoelte (kwam, eri ontlmald-door de wmmu- L e engelen tot ueiorffié moe- ;z4er rustig'^ fcn kalm HiJlang college over milli- --- hij, zette litschland j dé vloot nen spele», za| overi- isché HH'Hl ij ld leden, boter zyn.dah voi boalfi Duuschiamfr n Versailles een im Skje strydj tegen <s m ter zee jjitgeslqta Ijcten mogélyk,yWa8 x' xfctifclceni itpt^een lan een Hij keek op de klok. Het was vijf mi nuten voor half elfVerstrooid keek hij be kraht even in - zag dian weer naar zij n Vrouw, die zijn blik Zooveel mogelijk ont week. Plotseling ging de schel. De juwe lier sprong op. „Herbert Porter”,-zei hij zenuwachtig Het meisje kwam do deur binnen. „Een kruier heeft daar nel deeen brief gebracht „Wicht hij op antwoord?1" „Neen. Hij is alweer weg. Alvarez scheurde met haastige bewegin gen de enveloppe open en las: Ik ver wacht u aan den steiger van de veerboo- ten bij de 12e Avenue, H.P.” Hij belde. Hoed en jas.” In razende haast drukte hij een vluchtige ku® op het voorhoofd van zijn vrouw. Zij greep zijn beide handen. God”, zei ze aangedaan. Ik heb u ma°lr even laten opkloppen”, zei do detective, terwijl hij den juwelier de hand drukte. „Het zijn er zee een heele bende. Mijnheer Bishop schijnt in schitterend geeelschap te zijn.” Zij namen plaats op een veerboot en wa ren in een half uur in Weehawken, het noordelijk deel van Hotboken. Do beide mannen liepen zwügcnd door de donkere lanen van het viüla-kwartier In de verte flikkjerden een paar spaarza me lantaarns >'n de vochtig-warme wind, die van den Hudson kwam. Uit de duister nis klonk een weemoedig lied het kwam uit een van de blanke landhuizen die daar in het diepe donker lagen te droomum. ^BONMKMKNTBPlUJSt per kwutwl /LM, per wwfc H mol, nwl SomImMM kt kwartMÜ /LM, per week tl oeat, everal waar 4e besorgiac per koper geeehiodL Pham per poM per kwartaal /LU, wat Zondaceblarf LM. AbmawMDtaa worden aaacenomea aan eaa Bureaai MABET M. GOUDA, b| mm acaatea «a loepen, dea boekhandel de peotkantona. Om» bureawr a0s dacelgha •eepead «aa 9-4 mb&i LdkalaMratto NL M 99 VnMiddo hij zich tot een jongen jinttn, die CinerechilUg voor oen winkelraam stond te lummelen. ,,Hoc staat het ermee? De uitdrukking van verveling op het gezlbat van den jongen, verdwenen onmiddellljr Jl.slhop is drie uur geleden uit het huis gekomen.” ,.Ben jo hem gjvolgd?" Ja Op dia hoek diouulion vier .heeren op heul 'te wachten. Z«J stapten met zijn vij- ven\ in een auto ,,Ébn je er achteraan gereden?" „lm het begin heb k het geprobeerd. Ze reden zigzagegewijze.” „Heel verstandig van de lieeren. Hoever heb je ze in de gaten kunnen houden? „Tot een steiger van de veerbooten aan den Hudson Bij d'e 14k) straat. Da vrop ben ik teruggegaan en heb het hui» ver- d<V in het oog gehouden.”' „En wie.,..? „De „kiedne" zit ze op de hielen.” „Goed Herbert Porter wenddie zich tot den Spanjaard. „Mr. Alvarez, gaat u nu kalm naar huis ön bericht Monsieur Duval dat hij morgen terug komt. Het werk was *U-I l In de Fransche Kamer heeft Boincaré gi^ me' teren het regeeriijgsprogramma voorge lezen. Hy wees er op dat hel He laatste dagen noodig is gevyeesj, den Ipers van de[n franc opnieuw te steunen en dat' men daar om niet, zooals de afgevaardigde Chabryin heeft gedaan van een reeds v^l'tiokken sta bilisatie kan spreken. In verband Jmet de houding der radicalen, was het eerst zyn plan geweest om voor de opdracht tot .vor ming van een kabinet1 te bpdapken. Toen hy echter aan de belangrijke i besprekingen dacht, die met de buitenlandsdhe gezanten aan den vooravond van de cr&is zijn ge? voerd, heeft hy zyn besluit gewyzigdf, Iftt was hem \iiet mogelijk deze’ besprekingen te onderbreken en daarojm heeft hy zoo snel mogeljjk het hieuwe kabinet j eerste taak zal zyn, de| begi - - doen Wat <je credieten vpójr l^o— r treft, kan Poincaré een>erlaging van de bd- grooting niét goedkeuren, i.. hier de nationale verddÖiging niettegenst^hde ?ullei|Ma voo’ lagingen wörden bestudeerd. Met betrek king tot de (puitenlandsche politiek verklaar de Poincaré/ dat het nieuwe kabinet de aan den gang'pijnde onderhandelingen in den geest van hét oude kabinet zal voortzetten. Briand heeq( het Fransche standpunt vast gelegd. Frarj^rijk begint de besprekingen met de levendige hoop, dat izy tot een goed einde zullen worden gebracht, doch Frank rijk kan geen definitieve regeling aanvaar den, dia niet te» volle vergoeding voor de dm? ^ttog^eroorzaakt*schade geeft. Frankryk treedt niet als eischer op. Het kan de betalingen voflgens het Dawesplan afwachten, doch het zal zichzelf geluk wen- schen met iederen stap voorwaarts, waar door aan Europa de gezondheid wordt wedergegeven. Wat de kwestie der intergeallieerde schul den betreft, ook hier is niets geschied waar door Frankryk voor de toekomst is gebon den. De regeering kan in dit opzicht slechts haar vroegere verklaringen herhalen. Op het oogenblik gaat het echter slechts om de Fransche schuld. De hoop bestaat, dat de Vereenigde Staten aan de behandeling van dit vraagstuk zullen deelnemen. Indien de Vereenigde Staten een gunstige houding aannemen, zal dit voor Europa de gelukkig ste gevolgen hebben. Sprekende over <ie onderhandelingen met het 'buitenland verklaarde Poincaré, dat hy deze zou hervatten op het punt, waarop het vorig kabinet ze had afgebroken en ze in denzelfden geest zou voortzetten. Frankrijk wenscht dat de onderhandelingen tot een goed einde zullen worden gebracht en zal aan onafhankelyike deskundigen de zorg laten, aanvaardbare oplossingen uit te den ken, die in staat stellen de crediteuren de schadevergoedingen voor het herstel te be talen. Frankryk zal zich tevreden stellen Wac/it niet op buitengewone gelegen heden: grijp gewone gelegenheden aan en maak ze groot. de, waren, de opvaremlen reed» door <te bemanning van do .Smyrna'gered, den terugikeer had de ramp pilaate., Het Dultsch BÜoojmscliup Ümyrpa b óp de rede vau Vlissingan aangekomen. Het heeft twee ankers v;erk>ren terwijl da an- iorkluja ia infedrurt. i Het hellip wordt de haven binneagealeopt. Een vader vrygesproken. Swansea heeft de jury gisteren Austin JolA Frame, een 27-jarig gasfitter, Onschuldig! yenklaard aan den hem ten laste gelegden rftoord op zyn dochtertje van zes maandqn. $e jury gaf haar beslissing zon-, ‘der zien yooraf teruggetroken te hebben, en heb publiek juichte haai luide toe. Framei is, naar by dé behandeling van de I zaak bleejc, een man die zich goed gedraagt, geheelonthouder en een uitstekend echtge noot en vader. In Mei jj. had hij op de gas fabriek ted gevolge van het springen van een lamp -een ongeluk gehad. Op den ochn tend van dpn dood ^/an zyn dochtertje hoor^ de zjjn vróuw een doffen slag/ op het trot toir en daarop vond zy het kindje onder een qpen raam van een kamer waar zy het even ba, voren met haar vader alleen had achter gelaten, dood liggen. De geneeskundigen die als getuigen ge hoord werden, waren van meening dat de man in een toestand van automatische on bewustheid gehandeld had op het oogfenblik dat hy het kind uit het raam wierp. NOORWEGEN. Sigrid Undset. Winnares van den Nobelprys voor letterkunde. De goede huis vrouw. Noorsche journalisten hebben, toen be kend werd dat de Nobelprys voor letterkun de (1928) aan Sigrid Undset was toegekend, aanstonds getracht de schrijfster te inter viewen. Zij woont te Lillehammer, is ge trouwd met den schilder Svarstadt en moe der van drie kinderen. De bekroonde gaf belet. Intusschen heeft haar zuster, naar do Voss. Zeit. uit Oslo verneemt, verteld, dat de prys voor Sigrid Undset een verrassing is geweest. Het geld zal door de bekroonde, die om haar weldadigheid bekend staat en dagelyks een hoeveelheid verzoeken om by- stand ontvangt, voor een deel onder vrien den en bekenden worden verdeeld, deels voor liefdadige doeleinden worden besteeds. Sigrid Undset beschouwt het als eersten plicht, een goede huisvrouw en moeder te zyn. Haar huis staat te allen tyd voor een groote schare vrienden en bezoekers open. Ze is om haar goede keuken ze bereidt het eten zelf byna even beroemd als door haar romans. De vele huiselyke plichten brengen mee, dat zy zich aan haar literair werk eerst wydt, wanneer de kinderen naar bed zyn. Gewoonlyk heeft zy haar stof ge heel (^verdacht, wanneer zy ’s avonds laat en in nachtelyke uren zich tot schryven zet. Zooals men weet, is zij R.-Katholiek gewor den en zy beschikt over groote theologische „Een hefde-liel”zei Herbert Porter als lot zich zelf. „De nacht, do goheiimtzkuiige wacht is in wwrheid de moeder van alle dinglen: van de liefde en van de misdaad; var het leven en van de vernietiging. De laan werd breeder, de bebouwing min der dient Voikomen rust lag over hot nachtdlijk landschap alleen de schreden vun de beide mannen klonken op in de girootsche stilte. Dorre bladeren woeien op „Het wordt herfst", zei de speurd-r zacht. Hot begon te motregelen. Plotseling leg de Herbert Porter zijn liand op der van zijn metgezel- „St. jaard kromp ineen vao schrik. „Kom hier op het gTisveli.” Ze slopen met onhoorbare passen, om een hu’s Uit drie vensters aan de achterzijde de nogal hooggelegen benedenverd e- piuj! or was een sousterntin onder kwun een heldere l ohtschijn door de gel« gordijnen. De beide balcondeuron stonden open. „Blijf h'er staan”, fluiBtlfrdte dé detec tive. In het volgiend oogenblik trok hij zich geruischtoos aan de borstwering van het baloon omhoog. Met een onmerkbare hand beweging trok Mi epn slip van Ivt gor dijn opzij en spiedde naar binnen „Di heeren zijn aan den akbeil”. flu’s-terde hij, terwijl hij zich ver over de borstwe ring boog. „Ze maken zich juist gereed om den theepot op het vmir te zetten (Wordt vervolgd) ■l-1. 1 111 - - kruiser. met de geregelde uitvoering van het plan Dawes en zal e/n deskundig onderzoek kun nen aanvaarden\ fiihcaré meende d^t het^ noodig Was» dat pnferentie in Frdnkryk werdigfehouden. |n slotte hakt Poincaré een zflem öelqjig- I verlaging op de’militairê begrootingen jjet vooruitzicht gesteld; Deze verlaging /gaan tot de grens deE voorzichtigheid, an het eind varwzyn betioog'lstelq i een thotie vmïl’vèrtroaw^i, weH garner' met 330‘ tegen 129 jitémme n jouw ypn den d kruiser aangevangém Het eenit w1 gevóeld door den sdci-dem. af/ Wols, die het 4oorst!bi van zy./ Duitsche politiek voorstellen, die njet in de eerste plaats de verdediging van .‘Duitsch- |and beoogt.^ Moet dezp gedachte thans be graven wórdfen? Bewëerd is geworden dat de sociaal-dètnocratische ministers met hun fractie stemmen zullen. Spreker wenscht in dit verbandfte herinneren adn de woorden vajh Bebel: „De leider die niet den moed be- zwjtegen de massa zyn eigen overtuiging te verdedigen, indien‘hy dit in het belang nwent van de zaak, is in myn oogen een ellendeling.” ‘;^>e beraadslagingen werden daarop i dk®gd tot jieden. t t8" -p»'* 1 ",'—-1' 1 mjll'EMtANDSCH NIEUWS. 'Pi faNUELAjAU. i jf/ ramp metlde l,Veatria". ;L)e iyei 'der overlevenden gepubliceerd. repcl|’.y on' Holt publiceert' esli lijsö 'i an de* overleven Ion van do „MestrigjU |Uit deze .lijst blljM daj van de pereqnen zijn, 'gered, ed paseagacKS do, wJrwijl wt totaal ssjagiers 129,j bedroeg, 'en de bo iiMjuMnW ï$7 pewtaikn telde. i'Hi iw geheel ({zMhji in verbanqi.jmet deze r^mp thans vijfonderzoeken Iwigenda. E& on^rzoek «Jo^ de politie i te New- l'ork, een door dé |ecoiioniische j ooimuisdio van de Amerikoadsche eewaat, 'n door de jceederij von de Ve&trie, qan door het Brib- 0the ministerie van handel en een door de Amerlfkaansche scheepvaartinspectie. Een 105-jarige overleden. Bezoek van zes koningjnnnen op haar honderdsten verjaardag. Op haar kasteel te LogoIdischorpe ié» jaar oud, ovenleden mevrouw Tyldeu, die op haar honderdsten verjaaitiag het be zoek han niet minder dan zes koninginnen heelt gehad koningin Mary, die haar buurvrouw was daar het koninklijke land goed Sandringham aan liaar kasteel grens de, koningin Alexander, de koninginnen van Noorwegen, Spanje en Roeme en de keizerin-weddwe van Rutland. Zij liad toen thee voor haar hooge ga&tenl geschonken en piano voor zo gespeeld, balladen die ae als kind liad geleerd voor koningin Victoria den. troon besteeg). De overledene was een zeer liefdadige vrouw. Scheepsramp op de kust van Norfolk. Bemanning van een reddingsboot omgekomen. De geheele uit 17 personen bestaande be- nia. ning van de reddingsboot uit Rye (graafschap Kenti) Is omgekomen door dat de boot kapseisde tengevolge van do hooge zeeën in het Kanaal, toen zij terug keerde van een poging om de opvarenden van het stoomschip „Alice’1’ uit Riga, van welk schip noodsignalen waren ontvangen, te nxtdon. Dit schip was in botsing geko- m met het stoomschip „Smyrna” van de „Norddeutscher Lloyd”, waardoor de „All ee” in zinkenden toestand geraak'1 Toen de Emgdsche reddingl»oot het schip nader- (j’k ped< conf_ kr.dhöden hiet^bi |rt snreker byv. grondgebied en Ie Diitsehe neutraliteit. I reelf tie grenzen bescher- iKenbtnd.’deze-itaak over- j neemt.he^'Ocmen ^jctl bjj een dergelijke verdediging éen vloot 'yan zeer veel betee- kenis kunnen <zyn. Overigens moet de Duit sche neutraliteit, gehandhaafd blijven bij conflicten tusschen de huren van Duitsch- land. Het nieuwe pantsersdhip wordt inderdaad gebouwd volgens de eischen der moderne techniek. Indien de bouw van het schip zou worden gestaakt, zou het leger der arbeid- loozen met 1500 man stygfen. Trouwens 70 pCt. van het bedrag, dat het schip zal kos ten, dus 56 millioen, is bestemd voor arbeids loon. De rede h jj u i t bouw van de noodige trekken. Zeer handig was de rede van de Duitsch- nationalistische afgevaardigde T r e v i ra- n u s, een gewezen zee-officier. Hy meent, dat de sociaaldemocratische motie niet ernstig kan worden opgevat. De sociaal-de- mocratische ministers zyn bezweken onder den druk van de straat. De pantserkruiser is een militaire noodzakelykheid. Deskun digen hebben dit uitdrukkelijk verklaard. Het argument, dat het geld beter zou kun nen worden 'besteed, houdt geen steek. Geen enkele ernstige politicus gelooft, dat de een of andere groote mogendheid zal ontwapenen. Versailles biedt Duitschland alleen de mo gelijkheid tot uitbreiding van izyn vloot en het zou onverantwoordelyk zyn indien hier van geen gebruik werd gemaakt. Spreker is van meening, dat het staken van den bouw van het pantsersdhip èen zeer pynlyken indruk op de bevoüking Van Oost- Pruisen zou maken. Spreker kan zich geen om do aandacht vatn dem man, die in de kamer aan het werk was, niet op zich 1e Vestigen. Maar voorts lag er een hoopje Scherven Ju do giang dart nam dc rest fan mijn twijfel weg. Deze „inbraak” was Wiet van buiten af gebeurd, maar van oin nen itit. De „inbreker” heeft zijn, best gedaanom de scherven zoo nauwkeurig mogelijk in twee hloopjee te verdoelen en de een o helft vóór, de andere helft achter het raam neer te leggen ojn zoo het on derzoek te IjcmoeUijkon. Daarop zaagde hij dc tralies door. Alles bij elkaar; we heb ben hier met een ge/ingeerden inbraak on mot een gofingeerden aanval op uw be diende te doen. Wie kan die uitgevoerd hebben Er is maar óên persoon die daar voor in aanmerking komt hier mijnheer Vlvarez zijn wij bij hert station van den on dergrondsohen spoor. Do oudo vrouw in haar sjofele japon, die pp nummer 31 in de 87e straat Oost, de deur van het benedenhuis opende, wierp pen schuwe»! blik op de beide heeren en zei „Neen, mijnheer Bishop is voer een paar uur thuisgjefcomeni, heeft zijn huur betaald en is vertrokken.” „En u weet niet waarheen)?” informeer de Herbert Farter „Ik heb er geen idee van.” „Gestolen. Allee kwijt”, kreunde de ju welier terwijl bel|lei> weer op straat lie pen. „Nu, nu”, kalmeerde Herbert Porter, „een klein beetje kunt u toch wel op mdj vertrouwen, mijnheer Alvarez.” Plotseling affËl 'er dit degelijke mJ i‘'iHferbyl| d^ l/iop Duiti littning^yai inland /ihói Eat Bn neemtlJ9tyi h< gevormd, welks [rooting af te leger fn vloot 1J- aangezien j geldt. Dqs voorgestelde véi"- cai de (i.'iiiH-ciioinei.. In' de Duitsche 11 debatten over denfi kruiser aangwangéi- Wodrd gevoerd door den sdci-dei digjff V, V«, -M,™- voor den bouw te staken verdedigde.,V,i1 Dit voorstel is, zol^fveVklaarde h(j Jhffieen gericht op doelmatigheid en zujnlg^id Vice-admiraal Galstef eii de meesteLijie^- kundigen op marinegebied hébben verlü^ird dat een pantserkruiser vdn het type Ad een geheel onbruikbaar verdedigingsmiddel fvoor ons is. In den stryd tegen een -ffiöilaim-bewa- penden tegenstander zoü dit schip* slechts een doelwit zijn en het zou zonder menige mogeiykheid tot verweer, met een/eykel schot tot zinken gebracht kunnen worden. De nood der arbeiders, vervolgt Wels, is ontzettend. Hy geeft voorbeelden en ver langt, dat meer geld voor sociale doelein den zal worden besteed. Als hy de commu- nisten^erwüt de.arJjpidiMS *4e verdeelen, gaai owverooovend lawaai op aan de ‘uiter ste linkerayde. De patroons in West- Duitschland, die de arbeiders hebben uitge sloten, moeten het vervolgens ontgelden. Tenslotte meende Wels, dat de verbittering nog grooter zal worden als de motie zyner party niet wordt aanvaard. Het communistisch voorstel daarop ver dedigd door den communist Heckert, werd verworpen. Heckert noemde het schip bestemd als wapen in den stryd tegen SoVjet-Rusland. Rykskanselier Mtiller /beantwoordde de communistische interpellatie en herinnerde eraan, dat Ryksdag en Ryksraad door het aanvaarden van de begrooting voor 1$28 toestemming voor het bouwen van het oor logsschip hebben gegeven. Voor de toekomst zullen, volgens het be sluit van het kabinet, voor het oorlogsschip alleen bedragen kunnen worden uitgegeven, die in de begrooting van marine worden voorzien. Het is juist, dat reeds voor 32 mil lioen Mark bestellingen zijn gedaan, maar dit is in overeenstemming met paragraaf 24 van de wet voor de ryksbegrooting. Het ligt toch voor de hand, dat men slechts een ge heel schip en geen stukje kan bestellen. Van bestelling van optische instrumenten by Zeiss in Jena is de regeering niets bekend. De ryikskanselier izeide tenslotte, dat het vpi er et 1—4 regata LM, elMB l_, L-4 mgwls/LM. «ft» i bijslag op de» paija. Uefd-- INGEZONDEN MEDEDRBLINGENi 1—4 rw*b fLOL do voorpagina 50 boog*. Gewone advertentie» en ingeaonde» dertsiltngi bQ «Mtrart M mmt mmmMm* den prijs. Groote letten e» randen worden berekend naar pleet era iaris Advertentiën kunnen worde» ingezonden door tuaoehenkmnet van eottade baMtaae* dolaren, Advertentiebureau» oa coze Agenten oa nractea doaM vdór da plaaMna OMTUI Bureaa rij» ingekomen, teneindo von oRaa» venoteard ta b|m iszins gericht is tegen de irykt,regeering wenscht het aioten verdrhg van Rapallo LA'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1