iek bon >PS I Blad. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 110/16929 Maandag IS^Ifovamber 1928 87» Jaargang ligen. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Idschrlft ■nmers) Je enz. FEUILLETON. Langs verborgen wegen. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDR IT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WAJDDINXVEtte, ZEVENHUIZEN, enz. Ki voor volgens tarief, voor n Een enz. van dat in Frank- slijke over I imer vers huw vroeg Herbert Por r de Gouwe. den Inspec- van ichta it. ter •Ring. cht, dat rug te Belastingen, n te Utrecht, 'irecteur. Neem alles aan; dafs 't beste deel ook finantieel. ilj aohljnteiah to zullen, onfr- van d afgedre- ida en den bezorgkring; Bi Zaterdagnummer 20 en - ERS kwartaal 2.25, waar 2210 30 lakkerij {IJZEN. ING” iAN- IN >BR- DE ■AIS, LIN KER ENS >1. 328. hij vertelde jnij dat hij daar een c iché-fabriek wilde vestigen. Zoo- begrijpen kunt was ik erg blij In de maal 29 Van buiten hóórde men plotseling wild -*-■ „Zieaoo’. knikte Herbert Porter tevro- Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Siuys. AAN DEN ANDEREN KANT. stold tot 2i en 27 Jamuxiri Te Berlijn via den evegneens op 13 Januari, de wedstrij den om het kampioensahnp ijshockey plaats, telrwijl het kampioenschap enelrljden op 26 en 27 Januari te Titiaee in. het Bohwar- zwaltd zal worden betwist,. ENGELAND. Richard Leeuwenhart verliest zyn zwaard. Slachtoffer van den storm. De storm die ook Engeland teisterde, be reikte te Southampton een snelheid van zestig myl per uur. Groote passagiersibooten werden door de golven als waren het note- doppen heen en weer geworpen. Het reus- achtigé stoomschip Alaunia van de Cunard- lyn kon door den storm niet uitvaren. Vter reusachtige kranen, die op de kade stonden, werden neergeworpen. Een dezer kranen, die vijftien ton woog, kwam terecht op een koffiehuis, dat gevuld was met menschen, van wie drie gewond werden. Ook te Londen werden Verscheiden men schen gekwetst; cenigen werden door de kracht van den wind omvergeworpen, ande ren door vallende dakpannen getroffen. Een vrouw kreeg eer. schedelbreuk door een val lend uithangbord. In het hart van de stad werd een groote kraan omvergeworpen, zon der echter iemand te treffen; hooge schut tingen stortten om, Richard Leeuwenhart, van het groote ruiterstandbeeld vóór net parlementsgebouw, verloor zijn zwaard. In Zuid Wales tot langs de geheel e Zuid kust richtte de atom, ontzaglijke schade aan. Te Cardiff moesten verscheidene stra ten worden gesloten, omdat zij te onveilig waren. Telegrammen ui-, alle deelen van het Ver- eenigd Koninkrijk, maken melding van ver woestingen, door den orkaan aangeric\t. Men telt reeds verscheidene dooden eh vele gewonden. Huizen werden vernield; de stra ten zijn bezaaid met schoorsteenpijp*’’, tegels, glasscherven. De Vera van de Southern Railway voer in het hevigst van den storm van Southamp ton naar Guernsey. De overtocht duurde vijftien uur. Er waren 70 passagiers aan boord. De Vera kwam te Saint Heller op Jersey met ongeveer 24 uur vertraging aan. Voorts meldt Reuter nog, dat de boot van k Calais naar Dover. d?e gewoonlijk in vijf kwartier over vaart, vier uur voor den over tocht noodig heeft gehad. Bij de nadering van de Engelse he kust braken er torenhooge golven over het schip heen. Bij Plymouth is het stoomschip Kentish Coast op de kust geworpen. Elf visschers- schepen zijn gezonken, terwijl zij gemeerd lagen te Bembridge op Wight. De nalatenschap van wijlen Elsie Mackay. Uit het gisteren openbaar gemaakte testa ment van wijlen Elsie Mackay, die is omge komen op een Ocea^nvluctit met kapitein Hinchcliffe, blijkt dat zij een vermogen heeft nagelaten van ruim 8 miljoen gulden, hoofdzakelijk in vaste goederen In Schot land. Naar men weet, heeft haar vader, loed Inchcape, van dit vermogen reeds een half miljoen pond bestemd voor het fonds tot delging van Engelacht- staatsschuld. Haur ouders zijn, afgeaien van enkele legaten, haar eenige erfgenamen. FRANKRIJK. Een Italinansch Geestelijke neergeschoten. Gistermiddag is de Italiaan^che geeste lijke Carav&ssi uit Joeuf (Dep Meur uw ct-MoseUe) io zijn werkkamer door twee personen neer^eschoteix. Men geioo-t, dal deze aanslag een wraakneming is van anti fascisten. (illlIISIHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1regels 1A0, elke regel meer 0.25. Van buiten Goudr J~ v 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDELINGEN: 1—4 regels 2.25, elks regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschankomst van soiled» Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. orderd, indien I en 16 uur, !4 uren vóór en betrokken in tea ham- jongste zittingen heelt de logeicommissue der iruusc^e Kamer zich iuei twee quaestees beziggehouden, welke maar men voorziet, ernstige moeilijkheden. zuLen uitlokken. x en eerste met hel reeds door hal Kakuerild Aionügny in net con gres der Iwdicale Partij u> Angers aange loonde feit, dal ouder de wel op den een- jaiigea diensttijd de Eraasche militaire etectieven in vredestijd booger zullen zijn dan die van vóór den oorlog; ten tweede met de z.g. tegenstrijdigheid, weue er zou bestaan tussclien de houding der Jfranscho regeer aig in de quefliie der bewapening te Parijs en te Genève. De (zittingen der legorcortmiissio zijn Steeds geho(m, doch er ia uitgelekt dat de commiasw besloot Briand te verzoeken voor de commissie te verschijnen Om uiteen te zetten waarom de regeering thuis een ,pp- liliek van vermeerdering der bewapening voert, terwijl zij to Genëve ontwapening predikt, qn tevens om vertegenwoordigers van den militairen en marinestaf uit te noodigen hun leger effectieven en bouwpro- grauns te rechtvaardigen. De legercommissie van don Senaat v r- gaderde tegelijkertijd, doch van eenige actie in dezen houden. Er wordt aan herinnerd rijk de gendarmerie oen militaire en geen politiemacht- is, dat de republikeinsdhe gaj de eveneens oon inilitailr karakter draagt eu dat onder de koloniale troepen ook het vreemdelingenlegioen is begrepen. Minister ttriand en de ontwapening. De a.s. onderliandelingen over de heistelschuid. ut», bete standpunt ia dan ook door den Hoc.-dem. rij kmunsoiier Hermann Mül'er zeK weerlegd. Wanneer men in 't algemeen de noodzatiA eener marine toegeeft, mooi men haar ook bostaansmogjelijKliedeii ver- bchuffeQ’. vooral in abnormale tijden, omdat man dan gevaar loopt tot speelbal van aó- Ueren to worden, wanneer men niet bij machte is zich te verdedigen. Het lot van Uost-Pruisen aldus Brüninghaus is ten nauwste met de marine verbonden en kiij betreurde hdt, dat de sterkste partij van den rijksdag (de soc.-delin.) dit niet wil Inzien. Voorts merkte spreker nog op, dh allen de rijksweer verre willen houden van partijpolitiek. De uagevaurdigde Lemmer verklaarde ven moqitijKen inueiTijaen strijd gevoerd te üeboeii, hoe bij moest handelen. Den door slag imd echter gegeven, dal de materieale beslissing over Oen bouw van iten Kruiser reads door lies kabinSiBbesluit van IV Aug gevallen wa» en hot nu nog sléchte ging om ue pttriemeniaure benandeling van uil btalu t. Le rijxsdag heeft zich, ,loor aan vaarding der oqgrooiing, eveneens voor den buuw uitgesproken en slechte de regeering gevraagd het begin van den bouw op te schorten, opdat inïiridide.s vastgesteld zou kunnen woroen, of de bouw in linancieei öpzicht uitvoerbaar waö. Het vorige kabi net hee.t te dezer zake een bevestigend antwoord giegevon en den nünister voor de rijkaweerbaarneid opgiedragen met den bo.u,w van den kruiser een aanvabg te maken. Daaruit volgt, dat de rijksaiiiniater van ‘inanciöu den bouw, wat den geldetijkqn kant oer zaak betreft, mogelijk acht. On- lertusschen wilde Lemmer met verhelen, Jat hij bedoeld Khbinletebesluit, hetwelk ook hum ten zeerste had verrast, niet goed- keunlp. W'eds nu had geqproiKeu, alsof de sociaal-democratie zoo scherp mogelijk zich verzette tegen t kabipet en alsof de aoei- aal-denmcratische ministers voor t kabi netsbesluit van 10 Aug. niet ten volle vet- anltwoordelijk wanen. Een diergedijke hoü- ■ling moest z.i. tot een verwarring van het parkjineintaire systeem leiden. De ooren der Duitsdhe sociaal-démocraten hebben gemuit van de kritiek, die op nen geoefend is, doch het voornaams.e is, dat dó crteis bezworen is, een crisis, die o e- rlgeus zeer te onpas zou zijn gekomen, ni. Duitscliland dezer dagen wordt betrokken in onder handelingen, die Voor dep. staat van t grootste belang zijn de besprekin gen over 't vraagstuk van de delinilieve vostalelling der herstel schuld en al wat daaraan vastzit en daaruit voort kan vloeien. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie lelef. 83. Postrekening 48400. een geschreeuw, gestommel en gestamp ktjiizio lUxpteyL Porter tevro- den, mijn mannetjes sluiten juist mijnheer Bishop en zijn compagnons liefdevol in de armen... En gnat u nu maar eens met me mee Ik hef» vóór het spel begon, hier in de buurt oen aardig, kledn restaurant ont dek t en voor alle eventualiteiten daar voor twee personen biefstuk en een goeje Hesch ouden Bordeaux besteld HET HUIS IN DE SCHADUW. „Eindelijk De man, die bijna twee uur voor de deur van het huis fn de Avenue Wagram had staan wachten, slaakte een zucht van verlfchting en ging op een heer toe, die üït het donker der nacht plotseling ziöht- haar was geworden en het huis wilde tónnengaan. „la heb het genoegen Mr. Herbert Por ter te spreken De aangesprokene drukte op den knop >an een eteclriache zaklantaarn en een hei- .lerfl liolitelrwal scueeA op de gestalte van len wachtende. De detective scheen ov^r aet rasuitaait van het onderzoek tevreden, want hij vroeg „Waarmee kan ik u van dienst zijn.?” „iMet iets heel belangrijks Mr. Borur .'dag ik een oogenbiikje mee naar binnen gaan?” ,,Gaat u maar mee De detective opende de liftdeur, dlrukis ap den. knop en> even daarna gingen ze de woning op de twieede verdieping binnen l'K ben zoo blij dat ik u toch nog ge- trelfen heb, Mir. Porter", bagon de •nacü- ehijke bezoeker .,Als u weet dat ik van nacht van 2 tot 4 uur voor uw detïr heb gewacht, dtin kunt u zich dat wel begrij pen.. De aanleiding die mij tot u voert is raalselachtig genoeg. Als' ik er aan denk lan beet ik over al mijn ledematen.” ,,Een oogenhftikje’’, viel de defective hem i i de redp. „Zoo&ls ik zie, bent u sedert aniniddag of beter gezegd sedert gis- cfrenmiddag - 4 uur al onderweg. Onder- lussóhen bent u nog even thuis geweest u held geen licht gemaakt en na vijf mi nuten ongeveer bent u weer weggegaan.” De bezoeker sprong overeind en staarde dé detective aan, die hem rustig glimla chend aankeek. ,,Er Is geen reden hoegenaamd om u zoo op te w^ndbn ging deze voort. „De zaak BU1TENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Voor de Elbe Myft het stormen. Tal van schepen op de kust gezet. De storm voor de Elbe duurt met on- sermpidertte kracht voort. Nabij Kuhwiir- dei verloor het s-s. Augsburg anker en ketting Het Nooreehe s.s. „Anoavore wloeg los van zijn ankers. Het s.s. ,,Sturm- fe!s’ uit Bremen raakte op den Gross o- gelsang in de Elbe aan den grond’. Aan de Noordzeekust bij SdememSdorf dreven 50 schapen aan. Volgens mededeeling marine is bet lichtschip Weser” v»n. Dé twist in do Duitscjio Rijksdag den bouw van don paulsorKruisur uenoori thaitó wOcr Lol hui. vtritxieii. Aam weel da‘ de soc.-democruten gceu succda nebben ge in.ulhun vooistol op den bouw van den p-uiteerkruiBOk' «top te zotten verworpen werd. Bij de discussies in den Rijkediag heelt hel de uundauliL geiroaKei* dan fe.telijk alle sprekers, die ziph tegen bet omstel der soclaal-dmuocratan HaiMimn, duren openlijk of meer bedektelija beschuldigden -van een oneerlijke tactiek Twee spxekare, die bij de discussies in den rijksdag het standpunt hunner partijen uiteenzetten, hebben mei name woorden ge wit, dte verdienen, dal wij er op terugko men. o»ndat zij een goed denkbeeld geven •van al wat er aan de knuserkweetie vastzit Briinangnaus, aigevaardigJe der Duitsche Volkspartijmaakte Je opmerking, dat W<-ls Donderilag zijn iele beter niet had kunnen houden, omdat hij slechte als par tijpoliticus heeft gesproken. Hij noemde luet een wonderlijke parlementaire opvat ting, dat elke rijksdag de besluiten van zijn voorganger ongedaan kan maken. The oretisch mag dat juist zijn, doch practisoh leidt het tot niet te gedoogen consequen- zaak uitbreidila, heb ik het huis niet meer kunnen verhuren Och. een wonder is dat niet, want het is een bouwvall g oud ka valje «n het st^at in een straaif. die niet zoo’n goede reputatie heeft. En dan hee’t het nog qen gebrek: de voorgevel ligt op het Noordendaardoor heeft het hui» nooit zon.- Toevallig hoorde ik dat het in te buurt „Het hute fax de schaduw’ wórdt Het vernielende vuur. Brandweerman omgekomen, niillioenenschade. In de opslagp aatsen van den Verein. deutscher Oel-Fabnkanten aan de industric- haven brak Donderdagmiddag een groote brand uit, die zich snel uitbreidde en in den grooten voorraad copra en oliezaden ry'ke- lyk voedsel vond. Na eenige ontploffingen stortten de buitenmuren van de copra-op- slagplaats in; 3 beroeps-brandweermannen drongen het brandends gebouw binnen. On danks het rookmasker raakte de brandweer man Schlecht bedwelmd. Terwyi zijn kame raden zich nog juist bijtijds konden redden, kwam de 24-jarige Bchlecht in de vlammen om. Terwijl de fabrieksgebouwen nagenoeg niet beschadigd werden, bleef van de op slagplaatsen niets gespaard en (brandden zfl tot den grond af. ..igcwezen minnaar doodt 13-jarig mem|e. ie raming f*joft zien, wur uo m. .eruceuit, een uruma attespeaio, dut de ge- .wexe mijnstreek ui «opwinding iteoft ge- wuciii. iren öi-jange rooi, dio de 13-jur- p; umfiier van zijn hospita hot hof maan- te’, heelt het meisje, dat niets van hem .reten wilde, door een revolverschot ge dood. Daarna bracht de man de inoedOr eer.- ernstige schotwond toe, waarna hij zich me< een kogel door het hoofd van het le ven berooifde. Prins Eitel Friedrich hertrouwd. Naur de „Welt am Montag verneemt, is prins Liteü FTiedmich, de zoon van den ex-keiizer, die van zijn echtgenoot^ is ge scheiden, gehuwd met de weduwe van den operazanger Schwarz, qen rijke Ameri- auansche. De Duitsche Wintersport- kampioenschappen. Ten einde de sportliefhebber» in staalt te stellen zich voldoende voor te bereiden, zullen de verschillende Duitsche wintor- rtjtea-tkampioensdhappen eerst van midden Januari tot begjn Februari a.s. af worden betwist. Dfe schaatsenrijders komen het éérst aan de beurt. Op 12 en 13 Januari •zal te Oppeln het kampioenschap kunstrij ken worden betwist. Indien hét weer op deze beide dagen te wenschen over mocht laten, zullen de wedstrijden worden uitge- jt. ooogst e'nvouxJig. De broekkappen, die uw broek tot aan de knieën bedezKen, be wijzen me dat u in den regen bent gé veest Nu, om vier uur heelt het opgeiiou- ien te regenen. Uw schoenen daarentegen ,.ijn scnöon. Een teezon dal u tusschm- ijds thuis bent geweest en andere schoe nen hebf aangetrokkén. Ook zie ik dat op nw linker broekspijp de spatten gedeeltelijk zijn weggeborsteld, terwijl de rechterpijp ,ol modderspatten zit. Een bewijs dat u geen licht liebt gemaakt. U hebt u in groo- l j haast afgeborsteld en bent dadelij k weer v.eggegaan ,,2>oo is het inderdaad, Mr. Porter”ant woordde de bezoeker. „Precies zooals u aegt ..En omdat u, zooals ik merk, ver liet ziet dan e meeste meneohen, kunt u ook wellicht tiobt brengen in de merkwaar dige zaak waarvoor ik kom. Hij ging weer zitten en vervolgde: 11 Ik ben eigenaar van een huis in die Ru» Ml- ramare np. 84. Een jaar geleden had ik het aan een handehar in lompen Verhuurd, lie de benedenverdieping en <te twee éta- zjes la,la kantoor en pakhui» gebruikte. Maar sedert hij er uit gegaan is, omdat hij zijn bood hem aan Int huis grumug ;o la-.eo choonmaken, waarvoor iuj echter bedank te. Het was oviprbodig want hij bad ge noeg personeel om er zefti voor te zorgen. Nu ik had geen enkele reded om hem daar van af te brengen.” „Voor wdl». doel huurde Monsieur Grn- .uard het huis?” vroqg Herbert Porter. .Heeft hij zich erover uitgelaten? „Ja; hij leine c'ieS .-.Is u fvel lat Ik mijn hui» verhuurd had eigende dagun liep ik er een paar langs en zag toen op een. keer een groo.e wagen ervoor etaan, waarvan allerlei din gen werden afgeladen en naar binnen ge richt. Ik kon niet nalaten het huis evan ihneri te gaan en Op mijn bellen opende men,** ^ranajd zelf. Hij söhren door mijn 1 ora .iet weinig verwondend, ik zou Ijm zeggen ontetoïd, want hij vroeg op em goj ragden toon wat ik wilde „Ni Ha bijzondate” zei ik. ,,ik kwam alleen maar eens vragen of het huis u bevalt. Heel goed, heel -joed” riep hij hawtig en duw de mij bijna de deur uit. Zooils u be grijpt was ik nogal verwonderd over die vreemde manier van optreden Maar hij mod ten slotte z»lf weten wa. hij in 'et huis uitvoert Ongeveer veertien dagen la ter, kwam ik op een nacht, dn half drte zoowat, langs het hiis in do Rue Wira- mare Ik had bij een vriend gekaart en het was een beetje laat geworden* (Wordt vervolgd) genoemd en de menschen Kixoupen er van oudsher allerlei vreemde verhalen aan vast, ulo natuurlijk zonder eenige grond zij a zooals ik al» eigenaar wel het lieele we len kan. Zooals Ik u dun zei, Mr. Porter, het huis staat al een jaar lang leeg. De lorden: te huur op te koop, zijn langza merhand verweerd on onleesbaar geworden t-n ik had er al over gedacht oi het nog wel doel had ze door nieuwe te vervan gen, toen er iete onverwachts gebeurde. p zekeren avond kwam er iemand óij me, Jie mp vroeg of ik het huis wilde verhu ren en wat ik er voor hebben moest Ik .loeaale een bescheiden prijs 3000 francs j.er jaar en hij ging er zonder meer op n. Voorloopig wilde hij het voor 'een jaar huren, zei hij. maar hij had het p an om i.rt daarna te koopen Maar ik moest mij verbinden met niemand ander» over het huis te onderhandelen en hol vooral nie mand meer te laten zien. Nu, ik was wel een beetfje vertiaasd over deze edoch, maar ik ging er toch graag op in, want in hét fgeloopen jaar was het mij wel duidelijk geworden, dat l'i heel weinig kans had iemand te vinden, die wa’ voor het voelde. De huur voor de eerste maand be taalde hij direct. 250 franc» en hij kre^g de sleutel.” ..Wanneer was dat?' ter. „Den eeteten Februari, dus een maand en drie dagen, geleden. „Hoe heet de huurder „Hij noemie zich Aristide Granard. Ik BINNENLAND. De wet op de winkelsluiting. Bezwaren van den Kon. Ned. Mid denstandsbond. Hel bewiuur van oe Kou. Ned. Lilden standsbuudl neefl in gevolde de oplnual van hal 25e Na. MiddeuslaikiB-Uougreti, z.cli met bezwanen tegen deiugjiteoue niu keisluiungswet tot Ue 'iweeue Kamer ge wend Het zeg t d.iarjn dat de Ho ad nog steeds staat op hot standpunt, dm de inhe ring van een eveatueftte we, op de hin keteluiting gepaard dient te gmn wet de afkondiging van een werklijdeubesluil voor win-ele. En omgekeerd, dut een wer-ty dienbMuit voor winkels niet eerder dien. afgoKondigl te worden dan het moment, waarop oox een wet op de wiake.sliiiung in werking zal treden. Het tijdstip van een warktijdeubttdiut voor winkels acht het oog geenszins aaingebroken. In algemeene zin g_spro~eu ziju de omstandigheden, waaronder net win kelbedrijf slechte loonend kan worden uiV geoefeul, van zoodaujgon aard, dat verde-o bepecuiug van de verkbopsuiogelijkhe^d groote schade zou boteekenen 'voor de on dernemers en well.abt oox meerdere werk loosheid voor de werknemers Wat de Zondagssluiting behe/i ia in den loop der jaren laiys evolutionnairan weg en zonder» dwang en toeaand ontstaan, waarbij de overgroote mecrdenhea l der win kels op Zondag gesloten zijn. Over het algemeen zijn alleen die zaken open, wel ke uit den aand van hun oi.öntele en arti kel, alsmede om redenen van bijzonder pu- oliek e« persoonlijk beiang, daartoe wor den gedwongen. Zij voorzien daardoor In 'en duidelijk aanwijsbare bshoelte van den consument Principieel kan er geen bezwaar zijn om le Zondagsslui.ing te sciirappeii, omdat de Zondagshe.llging buiten deze wet valt en nen ni-jt van een principe kan Spreken, vanneer talrijke uitzonderingen worden oegelatien. Verder wordt een wijziging uangegeven, welke bedoelt dat zal verval len het verbod van verkoop van tabak sar- ike'en in hotels, cafó’s en. restaurants na iet sluitingsuur der winkels. De meerderheid van den middenstand neemt het standpunt in, dat men bij be [lerking van den verkoop van tabaksartj- kdlen, een enkele groep niet in een be voorrechte positie mag plaatsen, zeker niet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1