oc L t K’S IE HEE DT f 'Dinadag 10 Wowtembar I8g8 ara e NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, bereenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz Wo.rf8fl26 87* Jaargang i R L *i, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen j i .GOUDA 1 FEUILLETON. Langs verborgen wegen. <ÏHaHHÏ=E«n red* van Or.' Straaemanii. end voor'* lenschen HAAG iiiiiiiiiiiiiniiiiiiAl er do daarop?” Herbert vroeg HOLLAND: Wordt ▼•rrolgd. wel eet» I aan de ren 100- schpar- verlégen t buiten waarop am niet kwaliteit n enkele leid op hergerft. t,en. F 21.—. Den Haag. Het is een domme waan, dat wij grooter zouden worden, als wij een ander verkleinen. e echte e door teerde en het dat Ge jor Gij op Gij >nvoor- i eischen aam op ?an elk Avonturen van don beroemden Engelschön detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engeleoh door J. van der Sluys. HET HUIS IN DE SCHADUW. raarvoor, op de verlangt van de moordenares harer moeder de begrafeniskosten bedragende 796 mark en 60 pfennig benevens 8 pOt. rente van deze som, terug? Ook de echtgenoot der moordenares, de slager Heldoek wordt ter betaling van die som aangesproken en de eischeres wenscht, dat er met de terugbeta ling een beetje haast worde gemaakt, daar de slagerazaak erg achteruitgaat, omdat het publiek sedert den moord wegblijft. De behandeling van de moordzaak zelf zal volgende maand plaats hebben. Frau Heiduck erkent den moord gepleegd te heb ben, maar het is nog niet bewezen, verklaar de zy, of zy schuldig is, daar zy thans door twee geneesheeren onderzocht wordt of zy al dan niet toerekenbaar is. De „valsdie prins” weer in hechtenis. Harry Domela, de „valschc prins van Pruisen”, die te Münster am Stein met de uitgave van een nieuwen druk zijner avonturen bezig was, is aldaar op telegra fisch bevel uit Berlijn in hechtenis genomen en reeds voor den rechter van instructie verschenen. De inhechtenisneming heeft geen politieken achtergrond. Domela heeft van Februari tot September in Berlyn-Frie- denau en Lichterfelde gewoond en daar ver scheidene lieden opgelicht. Von Huehnefeld te Berlijn. I Naar de „Montag” meldt zijn Zondag von Huehnefeld en de vlieger Lindner uit Tokio te Berlijn aangekomen. De reis in den Trans Siberischen expres heeft veertien dagen ge duurd. Lindner ia Zondagavond doorgereisd naar Malmö. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot don becor^ring) 1—6 regels 1.30, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den beaorgkring: 1—6 regels L65, elke regel meer 0JO. Advertentiën In het Zaterdagnummer 20 büslag on den prjja. Liefdadigheids-advertentidn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2J5, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contrast tot zoor gereduceerde» prijs. Groote letters en randen ^worden berekend naar^ph^ruimte.^^ Boekhande laren, Advertentiebureaux en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname versekurd be zijn. Rotterdam nn, Breukbanden Jeeourent gratie. v|oog mot een ruk open zonder dat iemand achter stond die haar opende.” n. n af?” vr(>eg jo FRANKRIJK. Het verloren parelsnoer van lady Owen. Het zQn niet altijd actrices of variété- Iberoemdheden, uit behoefte aan reclame, die by voorkeur in taxi’s paarlen-colliers verlie zen... Bovendien is deze vorm van reclame maken alle couranten komen In zoo’n ge val er immers aan te pas uit de mode „beslist” uit de mode en het is treffend zoo weinig paarlen-colliers er worden verloren. In taxi’s. Blijven natuurlijk over de dames die „heusch” haar kostbaarheden verliezen, te goeder trouw en laat ons zeggen: zonder dat ze het helpen kunnen, want wie verliest niet eens wat. Lady Owen behoort tot haar. Zij is een schatrijke Engelsche die te Parijs woont, waar ze een ty'dje geleden in de buurt van de Madeleine een parelsnoer heeft verloren, waarvan de waarde op meer dan een millioen frank werd geschat. De ketting was weg en bleef weg en de couran ten spraken al lang niet meer over het ge val, dat een tijdlang de belangstelling had gaande gehouden omdat de verloren paarlen zulk een groote waarde vertegenwoordigden en lady Owen te Parijs een bekende per soonlijkheid is. Het collier is nu teruggevonden, niet bij de Madeleine maar in het kerkgebouw, door een modiste, die er tusschen den middag een oogenblik rust kwam zoeken. Zy vond tus schen twee ryen stoelen in een pakje liggen, dat, toen zy het op straat openmaakte, niet BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De uitsluiting in het Roergebied. Dank zy de bemiddelingsactie van regee- ringspresident Bergemann zijn de kansen op een vergelijk in de metaalindustrie zooveel gunstiger geworden, dat men mag hopen op den besluit, dat de onverwijlde intrekking van de uitsluiting en de hervatting yan het Merk mogelyk maakt. Deze opvatting deert ook de burgemeester van Dumeldorp, welke stad zwaar onder het conflict te lyden heeft. De loonkwestie zal bij de besprekingen weinig moeilijkheid geven, nu de werk gevers te dien aanzien een aanbod hebben gedaan, dat nauwelijks meer verschilt van de arbitrale uitspraak. De onderhandelingen zullen vandaag voornamelijk loopen over een verlenging van den wejktyd op welk stuk de vakbonden geneigd rijn tot conces sie. De mèening dat het einde van het conflict in zicht is, vindt steun in de,omstandigheid dat vele bedrijven reeds aanstalten maken voor de hervatting van het werk. De terugslag vn het conflict laat zich in- tusschen steeds sterker gevoelen. Zoo meldt de belangrijke textielindustrie te Bielefeld uat de afdeeling voor wit goed zwaar te lij den heeft, daar er sedert het begin van deze maand feitelijk niets meer in omgaat. Ook de betalingen laten veel te wenseben. Dergelijke jobstijdingen komen ook uit de textielfabrieken in het district Elberfeld— Barmen. Te Dortmund zyn de onderhandelingen in het conflict in het district HagenSchwelm voor den scheidsrechter begonnen. Ter bestrijding van den nood in het ge troffen gebied heeft de Landbank van de provincie' Westfalen aan de steden en districten een bedrag van 3 millioen mark ter beschikking gesteld. Moet een moordenares de begrafenis van haar slachtoffer betalen? Deze niet alledaagsche vraag krijgt het gerecht te Berlyn op te lossen in verband met een geruchtmakende moordzaak. Op 26 Augustus werd juffrouw Martha Birkner door haar rehoonzuster Christin? Heiduck te Berlyn met een slagersbyl ver moord. De dochter van de verslagene heeft thans een eisch tot schadeloosstelling inge diend bij het Berlynsche Landgericht. Zy één maar twee parelsnoeren bleek te bevat ten. De modiste bracht haar vondst op het bureau van politie, waar een inspecteur uit maakte, dat al haar parels by elkaar geen cent waard waren. Daar er van inspecteurs Van politie terecht volstrekt niet wordt ge vergd, dat ze verstand van parels zullen hebben, onderwierpen deskundigen de ge vonden paarlen-kettingen aan een onder zoek en het collier van lady Owen werd ter stond herkend. Het andere snoer schijnt in derdaad waardeloos te zyn. Hoe de parels in de Madeleine terecht zyn gekomen zal wel een raadsel biyven: lady Owen zegt er niet te zyn geweest. Op het vinden van haar verloren snoer had lady Owen een belooning van 70.000 frank gesteld. De modiste, een hard wer kende vrouw, van vyftig jaar, zal dit bedrag krygen en Lady Owen beloofde haar aan werk te zullen helpen. OOSTENRIJK. Schubert-feeaten te Weenen. Plechtige byeenkomaten. Te Weenen werden dezer dagen groote feesten gegeven ter herdenking van Frans Schubert. De plechtigheden begonnen de vorige week met een galaconcert in de Aca demie waar de bondspresident, de regeering en het diplomatieke korps tegenwoordig waren de gedachtenisviering by te wonen. Het hoogtepunt van de feestelykhedon was de bijeenkomst in de groote Konzert- hauszaal, waar de autoriteiten, gezanten er< vreemde gasten opnieuw van nun belang stelling biyk gaven. Bondsminizter Schmitz heeft een wel komstwoord gesproken, waarna de bonds president Dr. Hainisch een rede hield. In Schubert, zoo zeide de spreker, spreekt het hart van het DuitschOostenrjjksche volk. We vervullen daarom een patriottischen plicht, wanneer wy hem thans gedenken. Vervolgens sprak de bondskanselier, rbgr. Dr. Seipel, die in de herdenkingsfees ten voor Beethoven in vorige ja ren en voor Schubert thans een vermaning zag die kwam van gene zyde des grafs, om te midden van de dagelyksche kleine zorgen de geestelyke en artistieke taak niet te vergeten, die door de erfenis der voorvaderen aan Oostenrijk is opgelegd. Dr. Seipel le^te voor Oostenryk en zyn regeering de gelofte af: wy nemen de vermaning aan en begrijpen die. Wy wil len niet ondergaan in de worsteling om de stoffelykc goederen alleen. De rector van de Musikhochschule Prof. Franz Schmidt heeft daarop een uiteen zetting gegeven van Schubert’s beteekenls, waarop do plechtige byeenkomst met het lied ..Gott in der Natur” besloten werd. In den loop van den namiddag en avond hadden verdere bijeenkomsten en concer ten plaats. In het nieuwe stadsdeel van Wee- nen, waar Schubert gewoond heeft, weid een fontein onthu'd. VER. STATEN. Diumantsmokkel ontdekt. Scheepsofficier gearresteerd. /(lTe New York is Zaterdag een officier van Ik ging naar huis Wat ik gehoord en Ik te stellen, dan wenscht ode het Centrum, dat Duitschland daarop antwoordt met een krachtig „neen”l Wy wiHen de oplossing van geschillen Bever aan dên Volkenbond dan aan de donkere kamer van zulk een commissie overlaten. In de buitenlandsche politiek geven de jongste gebeurtenissen geen aanleiding tot optimisme. Opvallend yooral is de politiek van Chamberlain. Ais er tusschen Engeland en Frankrijk een mili taire overeenkomst bestaat, dan betedkent dit het einde der Locamo-politiek. Afg. dr. Drenberg (dem.) sprak in gely- ken geest. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad «r kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. S3. Postrekening 48400. Ontruiming, ontwapening en herstel. By het begin van de zitting van den rijksdag heeft gisteren minister Stiesemann zyn groote politieke rede gehouden Drie quaesties besprak hy in het bizon- der: de ontruiming, de ontwapening en het herstel. Met betrekking tot de ontruiming zeide Dr. Stresemann, dat men in breede kringen •t in het buitenland de bezetting van Duitsch gebied ziet als een scherpe tegenstelling met de ontwikkeling van do laatste jaren, en hy wees er op dat het voor het Duitsche volk een groote teleurstelling was, dat de gedelegeerden met hun eisch te Genève niet konden slagen. Duitschland zal erby blij ven volharden, dat het recht heeft op spoe dige ontruiming van het geheele bezette ge bied. Het wordt in zyn recht te kort gedaan, zoolang deze eisch niet vervuld wordt. Politieke verplichtingen in ruil voor de ontruiming, welker werking verder reikt dan den duur van de bezettingstermynen volgens het verdrag, komen voor ons, zoo zeide de Min., niet in aanmerking. Even min financieels tegenpraestaties voor de ontruiming. Met leedwezen stelde dr. Stresemann vast, dat ook de geest van de bezetting in het Rynland een terugslag vertoont Over de beweringen, dat de Duitsche bui- tanlandsche politiek verkeerd is gebleken, wide Stresemann, dat hy' het noodig acht voor het beginsel ervan en de consequente uitvoering daarvan openiyk op te komen. Deze politiek is de grondslag voor alle eischen, welke wy in het belang van ons land stellen moeten. Aangaande de Fransch-Engelsehe over eenkomst, welke volgens de laatste berich ten als beëindigd moet worden beschouwd, vertelaarde dr. Stresemann, dat afzonder lijke afspraken niet erop mogen uitloopen, den erby betrokken landen bewapeningsfac- toren te verzekeren, waaraan hun het meest gelegen is. Van meer belang nog zou het politieke bezwaar zyn. Zin en bestaan van een pact zou het weerspreken wanneer de garant eon militaire overeenkomst zou treffen met een der by het pact betrokken mogendheden. Dr. Stresemann constateerde, dat grond voor een dergelyk bezwaar is weggenomen ^oor de verklaringen van de verantwoorde- lyke vertegenwoordigers van de mogend heden. De belangryksite taak van de Duitsche buitenlandsche politiek en de Duitsche financieele politiek is de oplossing van de herstei-quaestie. Wanneer het desloundigen-comité zyn taak zal kunnen vervullen, zal hot moeten weten vry te zyn van eenzydige politieke gezichtspunten en zich moeten laten leiden door het algemeen belang aan den opbouw van het bedryfsleven in de wereld. De vrij heid om te beslissen blyft natuurlijk aan de Tegeeringen. Het oogenblik voor internatlo- irtijn (rekening oij het Crédit Lyonnais Daarop ging U naar mijn huis om mijn teruggvkregen eigendom eens te bekijken. En daar zag ik iets dat mij in stonune verbazing bracht. Zooals mijn huurder ge zegd hal, waren er e«i aantal tapijten achtergebleven, maar dat bleek te beloeke- nen dat het huis van boven tot onder mot tapijten belegd was. En op het aorete ge zicht zag ik dat het echte Perzen waren, waarvan de waard» of> g»»: stukken na In verhoudiing stond tot het beteohelijk kleins bedrag van 500 francs dat hij ervoor ge vraagd bad. Ik vertrouwde mijn oogen niet. Ten slotte kwam ik tot de overtui ging, dat het mooie imitaties moesten zijn Maar toen deed ilc een ontdekking! In een boek waar waarschijnlijk een papiermand Lad geetaa-n, vond ik een in elkaar gegrom melden prop papier. Ik vouwde het uit e,kaar en hei bleek een rekening te zijn vtn de bekende tapijtenfirma Montholon frères. Zij liep over l>edreg van 25.009 frame». En zo was behoorlijk gequiltteerd Peinzend liep h naar het \eneter en in het vioorbijgaan zag ik dat het deurtje van de kachel openliing Ik ontdekte em groot pakket in do kachel en toen ik de papie ren er afgewikkeld had, vond Ik een por tefeuille met 40.000 francs in bRjetten van duizend. En na deze ontdekking was het mij heetevnael duidelijk dat ia hier geen zuivere koffie En dnarom kom ik bij u, monsieur Porter. .NGUINOSE. Voor ryn, voor a'le over- lie die niet goed op hetzelfde oogenblik herkende hij mij Nooit, monsieur Porter, heb ik op een ge zicht zulk een mengsel van verbazing en ontsteltenis gezien. Hij staarde mij au alsof hij een geest zag. Pas na eenige oogenblikken vond hij zijn spraak terug „Wat wilt u”, schreeuwde hij. „Wat wilt u van mij? Wat hebt u hier te spionee- reh?” Ik trachtte hem te kaJmeeren en deelde hem bedaferd mee dat ik liier toe vallig voorbij kwam. Maar hij was niet voor rede vatbaar. „Wat hebt u hier te spfoneeren? schreeuwde hij nog harder „Ben ik u iets schuldig? Ik heb toch - -• - mijn huor betaald.Op dM oo*enblik d«i veSalda ham aarlljk dat Ik Mij 30 - Juist teen ik het huis passeerde werd ik door een auto ingehaald die plotseling 'oor no. 84 stopte. Nieuwsgierig bleef ik staan en zag dial twee heeren uit •’e auto stapten die de dteur van het huis bionen- gngen.', nadat ze hem met een sleutel ge opend hadden Op het oogenblik? dat de auto verder wilde rijden, kwam van den anderen kant ook nog een auto, waaruit °ok een heer stapte zooals ik direct zag het Mbnsieur Granard. Hij opende haastig de deur en tot mijn verbazing lcw®n hij na misschien een minuut terug “wt een van de heeren, die tevoren in hu” waren gegaan. Ze Stapten samen in de a'do die nog was blijven wachten en reden in dq richting van do Boulevard Mont- “®rtre. Juist wikte ik verder gaan toen auto ten Üooncele verscheen j waar *Hr twee heeren uitstapten. Ze klopten op bijzondere manier tegen de deur; de»a draaide hij den sleutel om en stapte het huls binnen. Ik hooide dat hij de deur achter zjeh sloot. Op hetzelfde oogenbli,x wtaren zijn achtervolgers gearriveerd. Ze keken elkaar een moment aan en stormde a toeu verder.” „Wat deed u Poorter. Ik ging naar nuis w«i ik genoor gezien had stenude me 'lot nadenken, besloot in elk ge\al het huis een beetje in de guten te houden. Eeu^ge keeren liep ik elf 's avonds langs De luiken waren it'jl dicht, maar tusschen de reten zag ik licht schijnsel." ,Het was een maand na den dag dat ik hrt huis verhuurd had, dus den eersten Mhart toen Monsieur Granani mij ’s mor gens kwam opzoeten. Hij kw^m mij vor- tellen dat hij besloten was om nu al het huis te koopen als ik hem een aanneme lijk voorstel deed. We werden het ten slottd eens W 96 4)00 francs. Meneer Gra- ncrtl maakte de opmerking dat hij gewoon ';M zijn zaken prompt te behandelen en betaaNe mij de koopsom direct in contan ten. En bu komt het raadselachüge. Van middag, dus drie dagen later, komt mon sieur G canard weer bij me en vertelt me dat hij voor de regeling van een erfenis direct naar Canada moet vertrekken. Daar door wa» hij gedwongen zijn bezittingen h'.er te gelde te maken en ook mijn huis weer te verkoopen Of ik het wilde terug- koopen? Ik antwoordde Monsieur Granard natuurlijk, dat ik daar niet verf voor voet- Waaruit leidde u speurder. !,,De deur draaide snel om haiar senar- nioren en vloog 'met een smak tegen muur aan. Een bewiijs dait er .niemand ach ter stond. En ook ervoor ston' niemand, want dat had ik moeten zien.’ „Wat gebeurde er verder?” „Hoofdschuddend liep ik door, toen plot seling van' links In razende vaart een man kwam aanrennen. Hij liep zooals iemand Ijopt wiens leven, op het spel staat en hij gooide mij haast omver. Ik kreeg den in druk dat hij achternagezeten werd. Toen ■$tij bij mij kwam, stak hij dwars de straat over, bleef voor het huis staan en liaalde eer sleutel uit de zak. Nieuwsgierig liep ik hem na en Ik herkende, zooals u be grijpen kunt tot mijn niet geringe verba zing mijn huurder, monsieur Granard. Op hetzelfde oogenblik herkende hij mij ook. v.as gewoent oen kooper te vinden en van M hulo afgekomen te zijn, dat eigenlijk alleen nog maar de grondwaarde vertegen- v.’ooniigde.” „Wei”, zei Monsieur Granard, ,,ik wil niet dat u schade hebt. Hoeveel bedraagt ruiftr uw meening do grondwaarde?” „38000 (france”, zei ik, maar zoo’n bee tje op goed gehik. „Goed”, zei meneer Gr&naml, „daar b«n ik tevreten mee” „W*t zou ik doen? De waarde vtan den grond was minstens 50.000 francs voor dat bedrag kan ik iwt hute iederen dag kwijt aan de stad Parijs. Het verwonderde mij eerlijk gezegd, dat Granard, dde den ii.druk maakte van een gewteksten zaken man, daaraan nie< gjedacht had Ik betaal de monsieur Granard dus zijn, 38.000 francs en hrt huis hoorde weer van mij.” „Betaalde u het geld direct uit?'1 „Ja Ik wilde hesn eerst in bankpapier betalen, maar Mj vond het niet prettig met zooveel baar geld rond te loopen. Daarom vroeg hij me of ik hem een cheque wilde geven.” „En deed u dat?” „Ja”, antwoordde de huiseigenaar m vervolgöh „Dan is ctr nog lets Grenard zei tegen me Ik laat in mijn huis èen aantal tapijten achter, die ik door den korten tijd niet meer voor een behoorlij ken prijs kwijt kan. Wilt u roe daarvan afhHlpên? Ik laai ze u goedkoop, voor 500 franca. Ik wilde er eerst nirt op Ingaaa, maar liet me ten slotte bepraten en gaf mauw* een eUquo vaa 18.500 franc* op 60ID8CH (IHIllM. nale onderhandelingen over den inhoud van de definitieve regeling zal echter eerst dan gekomen zyn, wanneer het resultaat van den deskundigen arbeid ter tafel ligt. De ryksregeering bepaalt zich er thans toe te betoogen, dat slechts dan gesproken Uan worden van een economische oplossing van de heratelquaestie, wanneer zy het eco nomische kunnen van Duitschland niet te ijoven gaat en de naleving van onze ver plichtingen 'blijvend mogelyk maakt door onze eigen economische kracht en zonder gevaar voor de levensomstandigheden van ons volk. Zoolang een oplossing ontbreekt, die in overeenstemming is met de economische mogelykheden, bestaatter gevaarlyke onze kerheid voor het bedrijfsleven en de financiën. Aan het slot van «y'n verklaring wees Stresemann op de beteekenis van de ouder- teekening van het Kellogg-pact. De rede van Dr. Stresemann werd her- l]aaldelyk door luide teekenen van byval onderbroken. Na Dr. Stresemann voerden het woord Qraaf Westarp, namens de Duitsch-natio- nalen en 'Dr. Kaas namens de Centrum party. Dr. Kaas zeide dat de Centrumparty de politiek van Dr. Stresemann tot dusver steeds heeft aanvaard en wy zullen dat, zoo zei hy, Dlyven doen. Het minderhedenvraagstuk zal by de a.s. besprekingen een groote rol spelen. Wy ver zoeken de regeering vooral tegenover Polen in deze quaestie niet meer zoo spoedig tot den compromis bereid te zien als tot dusver. By de schadevergoedingsonderhandelin- gen is het door Poincare ingenomen stand punt voor ons onaannemelyik. Het zou geen verbetering, maar verergering van den toe-- stand beteekenen. Het door dr. Wirth ge- sjtelde beginsel moet voor de onderhandelin gen gelden: eerst brood, dan schadevergoe ding. Het Duitsche prestatievermogen mag niet worden afgemeten naar het Duitsche vermogen om honger te lyden. Wat de ontruiming jjetreft: er moet aan Worden herinnerd, dat Frankrijk de onder- teekening van het Kelioggpact als een waar borg voor den vrede heeft gevierd. Dit be- teekent echter niets, als men uit deze wijzi ging in de betrekkingen niet de moreele en juridische consequenties trekt. Hadden de groote Vier geweten, dat Duitschland reeds zoo kort na den oorlog zoo krachtig aan het vredeswerk zou meeanbeiden, dan had men geen 16 jaar bezetting behoeven te, eischen. De bezetting van Duischland door den Ame- rikaanschen dollar is een veel betere garan tie. Frankryk moet nu toch eindtlyk eens met de ontruiming beginnen, opdat een betere verhouding tot Duitschland ontstaat, die voor geheel Europa van belang is. Als nu wordt getracht voor den laatsten termijn een controle- of vaststellingscommissie in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1