Blad. iicta NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ro. 16927 Woensdag 21 November 1928 87* Jaargang t r Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen* sank rood ybaar bij 9* i, Gouda FEUILLETON. Langs verborgen wegen. Avonturen van den beroemden Engelschen BERGAMBACHT, BERKENWOUDK, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOOb HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZE'EN HUIZEN, eni. 50 [Mg. week 17 cent, met Zondagblad ORWEG. half gegoten. Eindelijk doen ermoeid zijn; ut zyn tenge- slapeloosheiu, FRANKRIJK. Ontploffing in een munitiefabriek te Vincennes. Vier dooden, twaalf gewonden. Naar het B.T.A. gisteravond uit Parijs meldde heeft in een patroonfabriek te Vin cennes een ontploffing plaats gehad, waar- by 4 menschen gedood zijn en 8 gewond werden. De Ministers Poincaré, Tardieu, de procu reur van de republiek en de prefect van üeuwe kracht ;t eene alge- svrouw in hand- als in :he machines RAUR. Na twintig jaar ontdekt. In het plaatsje riecraiitta by cassino is een man gearresteerd, <ne twintig jaar gele den een reeks gruweiyae mooruen paeegue, watko destyds groot op*Mn baaroe en ooor d’Annunoio in een zijner vroegere werken beschreven zyn. Vincenzo bnvestro, zoo heel de man, was verliefd op een jong meisje, Dnade dl barro, die hem echter van de hand wees en met een ander huwde. Uit woede hierover bgaf SU- vestro zich op den avond na afloop van de bruiloft naar het huis der jonggehuwden, schoot de bruid, de bruidegom en nog drie andere personen dood en stak het huis in brand. Twee mannen, die het vuur trachtten te blusschep, werden eveneens gedood. Silvestro wist te ontkomen, men ver moedde dat hy naar Amenka was gevlucht, en hy werd by verstek tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Eenige dagen geleden werd echter ont dekt dat Süvestro onder een aangenomen naam in Pietrafitta woonde. Hy trachtte nog aan de justitie te ontkomen, doch wgrd na een wilde jacht gevat. Een eigenaardig toeval is dat Silvestro's straf den Itten December a.s. verjaard zou zijn geweest en hy dus vryuit had kunnen gaan. De belasting op do vrijgezellen verdubbeld. Du oorreeponilimi van de Itmee te nonie moklt aan zijn blad t Herbert Porter, toen ze beide beneden wa ren gekomen. Hij nop een voorbijkomende taxi aan en Lied, diazo bij do Rue Montmar tre stilhouden. Met zijn metgeeet getto hij de tocht te voet voort. Op de hoek van de Rue Miramaro, merkte de huiseigenaar, toen hij toevallig omkeek, dat ze op een' afstand van ongeveer twintig passen door twee gestalten gevolgd werden. Een beetje angstig maakte hij den deflective daarop attent. „Maak u glimlachend, BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Rantsoeneering van water te Barmen. Kunstzijdefabriek stopgezet. In velband met het gebrek aan water, ge volg van de langdurige droogte, moest het gemeentebestuur van Barmen tot rantsoe neering van het waterverbruik overgaan. Dientengevolge zag de directie van de kunst zijdefabriek „Hölken-Seide G. m.b. H.” zich genoodzaakt, het bedrijf stil te leggen, waardoor 1200 arbeiders getroffen worden. Men is echter in onderhandeling met het ge meentebestuur, teneinde een oplossing te vinden. Met betrekking tot de regeling van het schadevergoedingsvraagstuk weet het blad mede te deelen dat de commissie van des kundigen te Brussel zal bijeenkomen, en dgt haar zittingen fén hoogste 2 maanden zul len duren. De Belgische regeering zou ge noegen nemen met elke regeling van de schadevergoeding, mits het aandeel van Bel gië in de Dawes-annuïteiten niet verminderd wordt. Verder weet de Echo de Paris te berich ten, dat de Ministerraad zich Dinsdag bezig gehouden heeft met de onderhandelingen, welke op het oogenblik plaats vinden tuj- schen de geallieerden en Duitschland over de regeling van de schadevergoedingi- kwestie. Het schynt dat alle leden van het kabinet het er over eens waren dat de Gou verneur van de Fransche bank, Mareau, tot leider van de Fransche delegatie in de com missie van deskundigen moet worden be noemd. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per r per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De Duitsche rijksdag verwierp gisteren een nat.-soc. voorstel tot stopzetting of ver mindering der betalingen ingevolge het plan-Dawes. Ook de communisten en de chn- nat. boerenparty stemden voor. Een motie van wantrouwen tegen dr. Stresemann, ingediend door de nat.-soc. en de chr.-nat. boerenparty, werd verworpen met 210 stemmen tegen 98 (nat.-soc., D.- nat., comm. en chr.-nat. boerenp.) en drie blanco stemmen. De ryksdag werd daarop verdaagd tot Dinsdag a.s. In het Lagerhuis heeft Churchil, de Brit sche kanselier van de schatkist, in antwoord op een vraag verklaard, dat de jaarlyksche betalingen van Groot-Brittannië aan de Ver. Staten ter aflossing der oorlogpschuld, 33 millioen pd. str. bedragen. De Britsche ont vangsten met betrekking tot de gealleeide schulden bedragen 12.800.000 pd. str., waar in zyn begrepen 8.000.000 van Frankrijk en 4.000.000 van Italië. De schadevergoedingen bedraagt 19.000.000 pd. str., hetgeen teza men 32 millioen maakt aan ontvangsten tegen de 33 millioen der te betalen schuld. De jaarlyksche afbetaling aan de Vereenig- de Staten zal na 1933 tot op 88 millioen stygen, terwyl de ontvangsten uit de geal lieerde oorlogschulden naar verhouding zuU len stygen, overeenkomstig de getrofferi regeling. Reuter voegt hieraan toe dat Churchil nog zeide: Met uitzondering van ’n klein bedrag aan Rusland geleend, staat geen enkel deel der Britsche oorlogsschuld aan Amerika in politie zyn naar de plaats van het ongeluk vertrokken. Te Vincennes heerscht groots ontroering. In de fabriek stonden 40 kisten met mu nitie waarvan er 4 zyn ontploft De oorzaak van de ramp. Omtrent de oorzaak van het ongeluk wordt gemeld dat werklieden bezig waren met het laden van kisten munitie gevuld met slaghoedjes. Waarschijnlijk doordat «ij een kist lieten vallen ontstond de ontplof fing, waardoor een aangrenzend gebouw en een opslagplaats totaal verwoest worden, terwyl van alle gebouwen in de omgeving de vensterruiten sprongen. De drie arbeiders, een koetsier en de bei de pAarden, werden in stukken gereten. In een magazyn werden vijf arbeiders ernstig gewond. Door een toéval bleven vijf kisten munitie gespaard. Door de ontplof fing werd de electrische geleiding op ver scheidene plaatsen vernield. Er ontstond kortsluiting, welke echter door het sne1 bi grepen van een beambte die den stroom uit schakelde niet tot verdere ontploffingen leidde. de® knop van de eleotriscbe zaklantaarn, liet het Hcht op het gezicht van. den ouden man vallen en trok haui niet eeu rux don valsdhen baart af. „Kent u hem nu?" De huiseigenaar keek den man in bet ge zicht en zei dan met trilende utero: ,,Ja, ik herken heen. Dat ia mijn huurder, mon sieur ttranard.” Goeden avond, menesr Iftohalowakf’, klonk op hetzelfde oogenblik de stem van Herbert Porter. „Het spijt ma dat ik u zoo onverwacht storen moei. Maar zooaU u weet dat is mijn vak Deze achtbare man, die ge zoo elegant voor 88 500 francs hebt opgelioht, heeft me opgedragen voor zijn belangen op te komen. En dus kan ik niet ve«l andkrs doen dan zijn opdracht uitvoeren." De aangesprokene keek den detective drak In hrt gracht, gaf een klreet van worte en wilde snel iets uit zijn zak ba len „Handen omhoog", riep Herbert Por ter snel Op bitae'fde oogtenblik keek mon sieur Gr&nard in de loop van een pistool en haastte zich hot gegeven commando op te volgen. „U moet weten’’, sprak de detective tot zijn oli&nt, „dat mijnbeer Michalowski en ik oude bekenden zijn. We hebbrm elkaar Ürtemaal ontmoet. eem« voor zm jaar in New-Yoric, dan voor twee jaar in het proo- le proces in Don Haag en nu hier in Pa rijs. Ik was al bij voorbaat overtuigd hier met mijn vriend MÜctelowdki tb doen te hebban. (Wordt vervoigl) verband tot de kosten, welke rechtstreeks ten behoeve der andere geallieerde regeerin- gen zyn gemaakt. Indien wij nochtans niet ongeveer twee milliard pd. str. hadden ge leend, hadden wy niet by na een milliard van Amerika behoeven te leenen. Op een vraag van de Arbeidersafgevaar- digde Will Thorne of er geen poging wordt aangewend om alle ooriogsschulden kwyt te schelden, door welker afbetaling de handel in alle landen verlamd wordt antwoordde Churchill: „Ik zie gaarne alle schulden over en weer kwijtgescholden,\maar dat ligt niet nrwnijn macht.” verraeainig. venster.M „Is dat het trappenhuis? Ja. ,,Kom dan mee.’’ De detective pakte zijn begeleider bij den arm en trok hem mee in hot duister van de portiek van hrt tegenoverliggende huis De eigenaar keok naar den overkant en zag een schijnsel dat achtereenvolgens op de aereto vonliepdng en in hat parterre op- vlamde. Opeens was alles donker. Het tin-1 kelend geluid van stooten-1 metaal deed hem terzijde kijken. Naast hem stondi Her bert Porter met de revolteer In de hand I Na eenige oogenbllkken ging langzaam de deur van het huis aan dp overkant open' en naar bulten trart. een oude man mstj witten baard, in gebogen houding. Hij keek spiedend naar links en naar rechts en wil- i do zich juist in de richting van de Rue’ Montmartre verwijderen, toen er plotseling gefloten werd. Dat het werk van Her bert Portdr. Op hetzelfde oogenblik spron gen van links en rechte twee maan» hefl waren de assistenten van den. detecti ve - op den ouden man toe fl» pakten hem bij den arm. „Ga mee”, zei Herbert Porter halfluid. 1 ,‘We waren precies op tijd.” Hij stak mrt groote passen de straat Over en vroeg den huiseigenaar die hem op de h'elen volgdk» „Herkent u drwen man?" Do aangesprokene keek den grijsaard ver- hrondwd aan en sprak gedecMeerd: „Noen” ,,Eea oogenblik. De detective drukte on heeft als borg voor steil en? De Echo de Paris erkent, dat Stresemann gelyk heeft met er op te wyzen, dat de F.ngelsch-Fransche militaire overeenkomst in strjjd is met den geest en zelfs met de let ter van de verdragen van Locarno. L’Oeuvra wyst er op, dat Stresemann voordeel tracht te slaan uit de jongste redevoering vai^. Baldwin, waarin deze zich voor een spoedi ge ontruiming verklaarde. Aangezien Bald win de kwestie voor April geregeld wenscht Alledaagsche harten vermeden de smart; ijdele zoeken haar op; grootei dragen naar in stilte. detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluye. HET HUIS IN DE SCHADUW. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring) 1—6 regels IJK), elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan bezorgkring: 1—5 regel» L55, elke reg's! meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagniunmer 20 bjjslag op den pry's. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regeli 2J2i>, etke regel meer 0.5«. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredueeardeu prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoiiode Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daage vóór da plaatoiag aan brt Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname veriekard te zyn. „Hebt u iets aan don inhotid veranderd? Iets er bij gedaan of eAuitgieooiiipn?” „Niets. „Dan bent u een uitstekend! asmstent voor mij geweest I Do deflective opende da portefeuille en tolde vlug den inhoud. „En nu de hoofd laak. Meneer Granard -, heeft u tide dagen geleden 96.000 francs uit betaald. Waar hebt u dat geld? Al naar do bank gebradht?’" „Neen. Ik ben gewoon Zaterdags naar de Bank te gaan. H<4 is vandaag Vrijdag, t Morgen had ik willen gaan eo het geld wegbrengen.” „Dus u hebt het nog in huis?” Ja. „Voelt mee te i reinere? 4, De strijd in Westfalen. De onderhandelingen uitgesteld. Het wil blykibaar nog maar niet vlotten met de bemiddelingspogingen te Dusseldorf tusschen beide stryaende partyen. Het heet wel, dat er een geringe kans op welslagen zou zyn, maar daarby Ujjft het. Zaterdag zal, naar het W. B. meldt, het Landsgericht op zyn beart uitspraak doen. Beide partyen zyn het er nu over eens ge worden de onderhamflimgen tot dan te schorsen. Morgen is het toch Busstag, dus er gaan maar twee werkdagen mede ver loren. Beide partijen zyn er op gesteld de onderhandelingen niet af te breken. Een Messe-Hotel te Leipzig. Du geinmitwaad van Leipzig zal weldra de plaiiiae® bespreuon, sjOKKend tot het bouwen van e?n Mtasse-hote*, dul aehl cd oali miilóoen mark zal koeten. Dit oedrag zal worden opgebiucbt met hulp vaa bypo- Uiesen, verstrakt door particulieren, door dun Vrijstaat Saksen, door de stad Leipzig en door hei Meese-Amt Hot hotel zal i»e- sclukken over 74b bedden on alleen ge opend zijn gedurende de beide jaar lij kso Mensen. u zich frisóh genoeg om met mij gaan naar uw huie in de Rue Mi- ,,Nu nog. In den vroegen ochtend?” „Oogenblikkolijk. De zaak kan geen mo- ment uitstel lijdfcn. ,,En wat stelt u zich voor van ditnach telijk bezoek?** „Nu, ik denk da* monsieur Granard op dit oogenblik in het huis zal zijn. Mis- sdhien wel om do verstopte portefeuille op te telen. Bij die gelegenhe’d zou ik een Woordje ntet hem willen praten.” ,,lk ga met u mee. Ik bon heelemaal frisch.” H—bert Porter nam een revolver uitzijn schrijftafel en do bezoeker zag dat -hij het magazijn vulde. Daarna belde hij iemand ofp en voerde een gesprek in het Engelsch „We zullen maar een auto, nemen", zei I komen. Een motie van wantrouwen tegen Dr.°Stresemann verworpen, j De Britsche oorlogsschuld De 'irede, die dr. Stresemann gisteren in den rijksdag heeft gehouden, wordt door geheele En^elsche pers uitvoerig en op een in het oog vallende plaats afgedrukt. De Times vat de rede aldus op, dat Duitscfc- land onvoorwaardel(jk zal weigeren een spoedige ontruiming van het bezette gebied met financieele of politieke tegenprestaties te koopen. De voorwaarden voor deontrui ming van het bezette gebied zyn in het ver drag van Versailles vastgelegd en Duitsch land steunt zyn aanspraken daarop. De Daily Telegraph verklaart, dat dr. Stres^- mann zyn terugkeer tot het politieke leven met een rede van zeer groote internationale beteekenis heeft begonnen. De rede bevat een aanklacht tegen de staatslieden van Frankryk en Engeland, zoowel wegens hun houding tegenover Duitschland in het vraag stuk der ontruiming als wegens hun hou ding tegenover de geheele wereld in verband met de Fransch-Engelsche vloo.tovereen komst. De Daily News verlangt, dat de En- gelsche minister-president duidelyk ant woord zal geven op de vraag, of Engeland op eenige wy'ze tegenover Frankryk door de vlootovereenkomst is gebonden. Engeland, is door het verdrag van Locarno gebonden en moet dit verdrag als den sleutel voor de ge- heele politiek beschouwen. Het verdrag van Locarno is de sterkste grond voor de ontrui ming van het Rynland en Duitschland zql er goed aan doen, indien het zyn gerecht vaardigde aanspraken op een onvoorwaarde lijke ontruiming van het Rynland in de eer ste plaats aan het verdrag van Locarno ont leent. Ook in de Fransche bladen wordt de redè van Dr. Stresemann uitvoerigbesproken. Terwyl de bladen van links de aanspraken van dr. Stresemann op een spoedige ontrui ming in de meeste gevallen gerechtvaardigd vinden, luidt het oordeel der rechtsche bla den natuurlyk geheel anders. De1 Gaulois ziet in de rede van Stresemann een poging om Frankryk te isoleeren en voor de sa» menkomst der commissie van financieels deskundigen een tegenstelling tusschen En geland en Amerika aan de eene en Frankryk aan de andere zyde in het leven te roepen, Daarby tracht Stresemann de waarde van het onderpand, dat men in het Rynland -’s van geringe beteekenis als waar-| de Duitsche betalingen voor to Een huwelyk op zee. Op het bekende passagieawechip van d» Compnga.e TiUiisatlantique, de lle-d»- France", va« Havre ua.tr New-Yoric onder weg, is midden, op zee het huwelijk geslo ten tusschen twee pmssag «re do heer Ro bert Esnault—Pelterie en mej. C&rmea d» Bornaldo do Quliros. Do religieuze ptectótigheid werd geleid door ingr. Ramcaz, bissebop van Libanon, die zich roede aan boord bevindt. Na af loop zong Vanni Marcoux van de Pani sche Opera (hier te lande welbekend)die zich voor een touroée naar de Ver Staten begeeft, e»tilge liederen. ZWEDMN. Selma Lagerlöf. Selma Lagerlof is ter gelegenheid van haar 70sten verjaardag door de filosofische faculteit van de universiteit van Greifswald tot doctor honoris caus^ benoemd. ENGaLAND. De tragische dood van een professor. Piro.. Elexander W'uiten Mair, hoogleer* aar in liet Grieusch aan de Edinburgscttie unift area uit, is in, ziju atudeeraasner levend verbrand!. Hij moet in zijn stoel in slaap gevallen zij en pan te laat gemerkt hebben dat zijn studeureamer in brand stood. De faniilK) on .dekte den brand tenslotte, maar deed vergeefsche moeite om de deur open te bre ken. Toen do brandweer d'it deed, stond do hcele kamer reeds in lichte laaie. VER. OTATBN. De heer en mevrouw Heath. Lady Heath, de vermaarde vrouwelyM vlieger is op het ougenblik op een tournee in de Ver. Staten, welke wordt uitgestrekt tot Canada en Zuid-Amerika. Zy gaat overal lezingen houden eu het is haar bedoeling, van plaats tot maats te vliegen, en op die manier de bruikbaarheid, het voordeel en dö "jUc^i^ïchTTan""TeUnWdënT GOIIDSCHE COURANT. heeft monsieur Granard' uw cheque preeenteerd? „Neen. Hij ging om 4 uur weg en toen was mijn bank al gesloten." „Goed. Hij zal dus morgenochtend (of eigenlijk vanochtend'!) om negen uur daar komen. Of beter 'gezegd, hij zal een kruier of een handlanger sturen en zelf in de buurt wachten. Maar u had het daarnet over een portefeuille dje u gevonden had. Hebt u die Wj n?” „Daar is zc.” De beeoeker haalde een oude zwarte portefeuille alt zijn zak en gaf die wn 'de detective. „Msiak u maar niet ongeniet’ zei deze glimlachend, dat zijn mijn twee aseisteu ten, die ik daarnet per telefoon besteld Ifcb. Als ik me ndet hoel erg vergis >s er nog werk voor ons aan den winkel van nacht. Welk nummer heeft uw huls ook waar „No. 84.” Hier ia 72. Dus aan dezen kant.” „Ja.” „Laten we dan even naar de® overkant gnan." Hei huie nd. 84 lag in diepe duisternis Da vcTWeetrtto gavel had inderdaad ieto griezeligs en maakte dien bijnaam „Het huis in de Schaduw'begrijpelijk. Da blinden waren half dicht; men kon direct zian dat hot gebouw onbewoond was. De Ixriile mannen bleven fflaaiu. Ziet u wat?fluisterde de detective. „Neen.” „Kijk eend naar de vensters op de twee de verdieping." De huiseigenaar tuurde ingespannen naar boven, Plotoellng «kakte hij een kreet van geriefelijkheid van vliegtuigen te bewijzen. \De staat van dienst van mevr. Heath al» vtiegster. ia zeer respectabel. Maar haar echtgenoot, de schutryke 76-jange staal fabrikant en mijneigenaar sir James Höa'Ji, komt by al dat gevlieg wel wat erg op den achtergrond. Hy heeft nu in de bladen be kend gemaakt, dat zijn vrouw een behoor lijke toelage van hom krygt, doch dat hij niet van plan is de schulden te betalen, die zy mocht maken. De heer en mevr. Heath zyn ongeveer een jaar getrouwd; er is een aanzienlijk verschil in leeftijd. ^Zeventien steden onder water. 40 millioen dollar schade aan den Mississippi. Totaal staan thans reeds 17 steden aan den middeloop van den Mississippi geduren de eenige dagen onder water. Duizenden huisgezinnen zyn dakloos. De tot nu toe aangerichte schade wordt op ca. 40 millioen dollar geraamd. 283 MiUionnain in de X. S. Hoe welvarend de Vereenigde Staten zijn, blykt duidelyk uit het feit, dat het aantal personen, dat een inkomen van een millioen dollar of meer heeft aangegeven verleden jaar 283 bedroeg. Het is het hoogste million- nairscyfer, dat ooit bereikt' werd; tegen over 1926 beteekent het een toeneming met 52. Daarentegen is het aantal gelukkigen, dat vijf millioen of mee¥-’inkomen per jaar te verteren heeft, van 14 in 1926 tot 10 in 1927 gedaald. Da Dijhadaareda wan Dr. Strasamann. De herstehchulden. De commissie van deskundigen zal te Brussel bijeen- ra xi_ x Sircscmaim vctwuijicu. aan Amerika. te zien, teneinde daarvan bij de algemeene verkiezingen voordeel te kunnen trekken, zou een uitstel van de regeling voor de FYansche belangen nadeelig kunnen zijn. 31 Ik heb voel over u gehoord en gelezen. Vertelt u mij, Mr. Porter, wat heeft daze heek zaak te betekenen?" Da detective staarde een. poosje voor zich uit; hij had de wenkbrauwen gefronst, zijn oogen waren 1:2^ bcigioai hij te spreken „Eetret een vraag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1