Uitgave A. BRINKMAN ZOON De Goudsche Vraagbaak i El ÏELB Hd» tatortw WJ11 e t a n d »n maken elk gezicht sympathiek en knap* Dikwyis reeds door eenmaal poetsen niet de heerlyk verfrisschend smakende Chlorodont-tandpasia verkrygt U een prachtigen ivoorglana op Uw tanden, sok op zyde, by gelyktydige gebruikmaking van den daarvoor «pedaal geconstrueerden Chlorodont-tandenborstel. Rottende apysresten in de tusschenruimfen der tanden als oorzaak van ona&ngenemen reuk uit den mond worden daarmede geheel verwyderd. Probeert U het eent met een tube van 35 cent, groote tube 60 cdnt. Chlorodont-tandenborstel voor dames 75 cent (zachte borateW, voor hecrenjlR cent (harde borstels). Alleen echt in blauw groene origiueele verpakking met bet opschrift „Chloredont*/ Over»» verkrygbaar, ABDIJSIROOP INFLUENZA Nette Dienstbode toiiwl I op dilM Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten extracten. Onverschillig dus aan Welke ziekte dezer organen gij Ijjdt, man nen of vrouwen, acute of chronische ziekten, aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte, of alleen den naam daarvan, op te zenden aar. den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de medicijnen, bij Mevrouw d6 Decker, opruiming. Waikelfimgoed getrainde spieren, ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. GOUDSCNE COURANT foor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon- ceeren van aanvragen en aan biedingen van VELE DUIZENDEN LEZERS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitemiddel in Goud» en omgeving is dan de ZATERDAG-EDHTE van de NIEUV Opruiming van Plateel St. Nicolaas Cadeaux Plateelhuis Gouwe 27 s 4'|2 Pandbrieven a 99'|2 °/o No. 1892 1e Utreohtsohe Hypotheekbank Oraal niet. Koop het direct. - 100 pagina’s 25 ct. MARKT 31 - TELEF. 82 De hoogste prijzen worden betaald voor HAZEN- en KONIJNENVELLEN, LOMPEN en METALEN door J. Schaarenberg, Spaldemakarssteeg 4—7. NMF DE GIDS VOOR IEDEREEN De VELO blijft steeds: jfêS50tÏ°0P8TE VELO Waschmachlne Mij., L. Tiende weg 53, Gouda is verschenen en in eiken boekhandel ■ME en by de Uitgevers verkrijgbaar ME SANQUINOSE KOOPJES. Pandbrieven f 47.000.000.— 12 40 Dit blad ven Hat i Den Haag. M S iiiiiiiiiiiuiiHn II frisse glam t gevraagd te Voorburg ia klein gezin (3 pers.) P. G. met hulp van chauffeur. Brieven onder No 2354 aan het bureau van de Goudsche Crt., Markt 31 UTRICHT voor den Handel, Vereenigin<en én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door one geleverd. KOOP en VERKOOP alsook van HUUR on VERHUUR Wij hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld: n.l. van 18 ge wone regels EEN GULDEN elke regel meer 0.12%, mits contant aan ons Bureau: MARKT El Uiterste termen voor ZATER DAGMORGEN 9 uur. Wtf maken onze I BERGAMBA NIEUWERE Zie de Etalage. NOG SLECHTS KORTEN TIJD tegen bizonder lage prijzen. Uitstekende gelegenheid voor hoek brug PEPERSTRAAT. ZEGT HET VOORT. Zie de Etalage. ZEGT HET VOORT. Zend vooral vroeg in. BE8XRAN0EER0E OPLAGE MINSTENS 6150 EX. ABONNEMEhT per kwartaal 2.! Franco per post i Abonnementen i by onze agenten Onze bureaux z Redactie Telef. 83 De Heer en Stuij, geven met blijdschap kennis van de geboorte hunner dochter Louise Marie Gouda, 20 Nov. 1928 Bleekerssingel 23 Iterson Ziekenhuis Een reuzengemak voor do Huisvrouw GROOTE SORTEERING - IN ALLE PRIJZEN - Gemakkellik» Condition. Bezoekt ons Dépot als longen Hoofdvoorwaarde bij sport-prestaties is een goede ademhaling. Daartoe zijn gezonde, krachtige ademhalingsorganen vereischte. Dit bijzonder practisch jaarboek zal onmisbaar blijken voor iederen Gouwenaar. Hei geeft antwoord op talrijke vragen, die ieder inwoner stelt wanneer hy hetzij met het gemeentebestuur, gemeentelijke of njksbureaux, met* openbaai- en bijzonder onderwijs, met belastingen, met post en tele graafdienst, met kerkelijke zaken, met vereenigingen van allerlei aard te maken heeft. Ieder burgei* wordt geacht de wet te kennen. Wie kent de Goudsche Politieverordening? De GOUDSCHE VRAAGBAAK licht U omtrent dit alles in. Stilzwijgen is he voor alle tegenspre onbeschaamdheid, g FEÜIL Langs verb< Avonturen, van den 1 dete< HERBERT Vrij naar het J. van HET HUIS IN Overal zweven nu de kiemen van ver koudheid en influenza in de lucht. Akker’. Abdijsiroop bestrijdt dit kie- mengevaar op afdoende wijze en dankt haar krachtdadigheid aan de kruiden- extracten die een deel van de samenstel ling vormen. Keelontsmettend, borst- versterkend en verzachtend, zonder vergiften of verdoovende middelen. 32 Er is namelijk rtie ternationafle misdadig» nwenl ah hij. Zooali grepen hebt, is het vervaaitljgar van vak Qiialifeit duizendfiranK too goed zijn ni van mijn cliënt gekr waring te geven, ni< Intui 96.000 francs 38 500 betaald. Dat u> het is alleen jamt u gaif, valech ia. Ue detective wendd huiseigenaar, dfie bev> Ik kan u helaas e geld dat deze gentle ®igen fabrikaat van 1 10-000 francs die u i hebt en die bestemd sto moment te worde bet niet te gievaarlijl I De diplomatieke vo ferentie tot volledig! sing van ’t vraagstuk hebben vrijwel haar I nenkort zal de Duit; schynlyk aan de b het formeele voorstel de benoeming en het hahkelijke, niet door geeringen gebonden, ting zullen nemen in ker instelling te Ge moedelyk zullen de deze commissie ook geerden zyn vertegen De bekende Duitscl don, Rome, Brussel e officieele démarche te doen vinden. Zy dii den, batiokken by ’t loosstelling er toe te af te leggen over hui treft de samenstellin tjjd en de plaats van missie. De vyf moger van gedachten gewis meer tyd vereischte aannam. Zy volgden der Duitsche regeerir als de Wilhehnstrasse Destyds kregen de>D vyf hoofdsteden opdn deelingen te doen en derhoud volgens diph schriftelyke samenva ringen te o ver handige moire Op dezelfde wijze g heden te werk. Er w Voss. Ztg., geen onof officieele nota’s over zouden moeten nemen accrediteerde diplomè gers. Poincare te Pai den en eveneens de i landsche zaken der ar ambassadeurs en gezi mondeling ingelicht, dat hun naderhand v nog eens opnieuw het formuleerde De betrokken moge over eens, dat onafhi in de commissie zitti experts niet gebondei paalde lastgevingen h sluit nochtans niet ui in contact zullen bly\ gen en als iets natuu steld, dat ook de Dl •ing zal houden met 1 Tegelijk met deze v wel te Parys als te bekende Fransche en ten aanzien van ’t h gezet, maar Poincaré inmiddels van afgezr Keel en strottenhoofd moeten dut worden ontzien, want de geringste verkoudheid bemoeilijkt de ademhaling, En wje zijn longen niet behoorlijk kan volpompen is spoedig knock-out. Wybeft-Tabletten behooren tot de uit rusting van den sportsman ten eerste als voorbehoedmiddel, ten tweede tegen dorst en en hart niet meewillen BIJ alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 45 en 65 Cts. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw M. Snabilié (Afd. S 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM, die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling, met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten. AKKER’. Alom verkrijgbaar in kokers v. 230 gr. a 1,50. v. 550 g-r a ƒ2.75 en v. 1000 gr. a 4,50. Eiicht kokerverpakkinf. uit Krultfau baraid. Zuiver plantaardig versterkingsmiddel Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen; die spoedig vermoeid zjjn- lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering; die uitgeput zyn tenge volge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis; last hebben van slapeloosheid, hoofdpyn, duizeligheid, pijn in rug of lenden, is de SANQUINOSI het aangewezen middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen; geeft een gezonden eetlust; veroorzaakt eene alge- heele levensopgeWektheid. Prijs per flesch 2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. 21.—. Verkrygbaar by Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM 4 Co. De Riemerstraat 2 c/4. De BANK stelt beschikbaar: in stukken van f1000.—f500.en f 100.— De Di r e c t i e Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. ten derde om den leelijken het rookèn weg te nemen. 50 O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3