p I e-n Milt! 99'1.1 KEN OON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoudh, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEüWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. go, 18028 'Donderdag 22 Ntowember 1928 67. Jaargang tkbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen o** 153, Gouda FEUILLETON, Langs verborgen wegen. HOORWEG. )en Haag. DE VALLEI DER VERSCHRIKKING. V»n i geopend werd. (Wordt vervolgd). jor jke ird. ver- cht. kie- inkt den- stel- ar»t. ider den. Huisvrouw ING - oor nieuwe kracht rzaakt eene alge- 100— lowel in hand- als in ectrische machines aan, veer ±550 ikkinf. tionale unie definitief begraven io, acht de stichter van de unionistische linkergroep Franklin Bouillon het gewenscht zijn party op een andere leest te schoeien. Hy heeft de nevengroepen opgewekt rich tot een nieuwe politieke formatie aaneen te sluiten en is bereid, voor het geval deze pogingen moch ten falen, jeHn eigen groep een anderen naam te geven. in- geraffp be- i achter gaf liet den huls el ig vermoeid zijn; itgeput zyn tengc- van slapeloosheid, deur gezien, waar ze in blikbaar bijzonder vroolyke stemming lachend met een man stond te praten. muA Een huldiging. Amundsen, Guilbaud, Penzo. De koning van Italië heeft de nagedachte nis van Amundsen en Guilbaud ter eere hun namen doen inschrijven onder de dragers van de gouden medaille voor manmoedig heid. ,,Zjj -gaven een subliem voorbeeld van menschenliefde, durf en ridderlijkheid." Op soortgelijke wyze is de nagedachtenis van majoor Penzo geëerd. Maar z(jn praestatie werd toch iets minder hoog aan geslagen en met een zilveren medaille ge waardeerd. Aan de plichtagetrouwdheid van de beide mannen, die met hem waren in het van Spitsbergen terugkeerende vliegtuig en die in zijn lot deelden toen dat vliegtuig boven de Rhone verongelukte, deed een bron- zeh medaille recht wedervaren. De universiteit van Oslo heeft dank zy de mildheid van een Noor, den heer Conrad Langaard, uit Amundsen’s nalatenschap de eerepenningen van den ontdekkingsreiziger kunnen aankoopan. Stilzwijgen is het veiligst antwoord voor alle tegenspraak, die ontstaat uit onbeschaamdheid, grofheid of nijd. Avonturen van den beroemden Ëngelschen detective HERBERT PORTER. Vrij maar het Engeleoh door J. van der Siuys. HET HUIS IN DE SCHADUW. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het faillissement van een bank. En wat de reden ervan was. Te Freiburg (Silezië) is onlangs onder eigenaardige omstandigheden een reeds 50 jaar bestaand en te goeder naam en faam bekend staand bankiershuis failliet gegaan. Naar gebleken is, is de 70-jarige bankier door zyn eigen dochter, die procuratiehoud- star was, opgelicht. De „Frankf. Ztg.” vertelt als volgt het drama. Sinds jaren is Marianne Waldman in de zaak van haar vader werkzaam. Onlangs vroeg een klant onmiddellyk 30.000 M. op van zyn deposito ad 60.000 M. Djt bedrag kon niet worden uitbetaald. De klant ging naar de justitie, met het gevolg, dat de bank insolvent Meek. Intusschen was ook aan het licht gekomen, dat Marianne buitengewoon veel geld verspilde. Zij placht in verschillende zaken groote inkoopen te dól vernietigd. Ook de 25 000 francs waar- inei meneer Midhalowski de tapijtfirma Moiwholon betaald heeft, Waren van het zelfde soliede maalksei.” Do huiseigenaar keek afwisselend naar de detective en zijn huurdier, die door de as sisten in bedwang werd gehouden. „Maar waarvoor dienden al die manoeu vres?” vroeg de huiseigenaar ten slotte. „Waarvoor?”vroeg Herbert Porter. De zaak ia eenvoudig genoeg. Het was meneer er van begin af aan om te doen om 38.5000 van uw goede geld los te krijgen. Van daar de comedie met db koop van uw huis Hij vertrouwde zichzelf niet zoo h5ri erg in het openbaar met zijn mooie biljetten, omdat hij wist dat men hem op het spoor wtas, in elk geval sterk verdacht Denkt u maar aan de nacbtelijke scène die u hebt bij gewoond, waarbij ze echter geen bezwarend materiaal gevonden hebben. Al les was netjes weggeborgen en bij de drukpers Lagen onedhuMige clichié’s. Bij den terugkoop wilde de brave man 'Lever een cheque hebben dan bankpapier! Nog al duidelijk, hij was nijet zoo gesteld op zijn eigen fabrikaat, waarmee u hem mis schien onbewust zou hebben betaa' A"n de bank kreeg hij goed geld voor de che que - dus aan diaü grapje zat een winstje van 38.500 francs voor hem vast. Met de tapijten heeft hij een dergelijk kunst tukje pfobeeren uit te halen die waren ook met valscih geld betaald, waarschijnlijk had htj het plan om ze ook wjeer terug te verkoo- pan, zoogenaamd met verlies Dan sou onee vriend het ook weer niet prettig ge- ^,hn nu’, zei Herbert Porter, „stol ik u \’óor, dat we meneer Mttchalowsky afjeve- re»i aau het diahtsbij zij ndo politiebureau en zelt een> een paar uur gaan slapen. NU dunkt, we hebben, het verdiend 1 Morgeu komt weer een dag! laai poetsen met ■krygt U een e gebruikmaking joratel. Rottende angenemen reuk st eerst met een tel voor dames Alleen echt in redout*/ Over*» vinden hebben om met zoov oontftnten ld zijn zak te loopen en ook geprobeerd hdbben em cheque los te krij en. Maar hij sdhijnt er achter gekomen te zijn dat dd tapijtfirma heeft ontdekt dat zij met valscih geld: betaald was. Vandaar zijn wel willendhetid om d|e tapijten voor 500 francs over te doen! Hij wist blijkbaar dat men Item op het spoor was. Heb ik het mis1, vriend Miöbalowslki?” „Need”, antwoordde deze Men kon aan alles merken, dat hij zich overwonnen voel- _rpotlood uit de zak, schrepf een paar wwrden op den kant van het kaartje en khecht terug. Deze nam het kaartje slechte aarzelend hhalde de schouders op en verdween door de vleugeldeur. Een oogenblik drong het geroezemoes van stemmen eu muziek weer tot den liezoeker door; iemand sprak; blijkbaar een toost. Een gedempt lachsalvo beantwoordde de woorden van den spreker. Daarop klapte de deur weer D vleugeldeur werd (geopend de huis knecht kwam de hall* weer binnen, binnen klonk oen voortdurend ruisehen van muziek. Daar tuaseheodoor hoorde men helder lachen, geratel van stommen, het gerinkel van fijn kr.ötal. Het was een ge- noezeanöes van feesitelijke geluiden, die van verfijnde weelde on levensvreugd® spraken. Hel geluid verstierf torn de hoiattneoht de deur achter zich sloot. Ik moet u tot mijn spijt uw visite kwartje weer teruggeven, mijnheer. Mijn lieer Lennedy iieeff juist op het oogenblik zijn brui'ioftsdilner en dus kunt u wel be grijpenmfeschien dat u morgen De bezoeker schudde ontkennend ’t hoold Daarop haalde hij een l,Hij was dus van plan”, vervolgd® Her bert Porter, „om morgenochtend de cheque v|n 38.5Ö0 te incasaeeren en te verdwij nen. De firma Montholon luid waarschijn lijk met een paar dagen de Verblijfplaats vin baar tapijten wal opgeepoord en die h«d u dan ook nog mogen teruggeven i |,Het is ongelooflijk’’, stamelde de huis eigenaar. J,Hei spijt me zeer, meneer Michaiows- ky”, ging, Herbert Porter onverstoorbaar v^ort, „maar u zuft uw praktijk voor'oo- pig niet kunnen uitoefenen. Wees <po goed en begin m?t mij do cheque te geven waar ik u straks al om gevraagd heb Dp vaSsche munter mompelde een paar onverstaanbare woorden, greep in zijn bin nenzak en haaldle een opgevouwen stukje pdpier te voorschijn dat hij aan den de tective gaf. Lis dat uw cheque?” vroeg hij aan den huiseigenaar. „Ja”, aribwoordde deze opgewekt, blij als iemand die een ouden vriend terugziet. aaj aankomen om 20 u. 10. Alleen de Belgische ambassadeur aai den j>iina en de prinses daar komen begroeten. T4 20 u. 50 vertrekt de trein naar Mar seille. Vrijdag heeft de inscheping plaata aah boord van de Insulinde De kroonprins en da kroonprinses zullen o«p die rei» naar Nederlandsch-Indflè altejn worden vergezeld door den heer Ruys .an dan Rotterdamsöhen Lloyd, door den ma- joOr van het Belgisch leger Raquez en d.fn9 echtgenoot fen door prof Van Strae* lep uil Brussel. Drinkwatervoorziening in Midden-Ztiid-Holland. Opening van de waterleiding der Stichting „De Tien Gemeenten". Te Zoetenneor had gistermiddag da offi ciéél» optmuig plaats van de dryikwaterl i- dipg der Stichting-Drinkwaterleiding „De Tien Gemeenten”. Behalve het bestuur der stichting waren aiyiwez'g die burgemeesters, wethouders eu vdle raadsleden der alamgesloten gemeenten, da Commissaris der Koningin in deze pro dirht en de liezoeker was weer alleen in dd stille hall. Terwijl de knecht niet geruwcliloozeaohre- dite door de zaal ging, die glansde in de fetetelijke verlichting, wierp hij 'n nteuws- gterigcm bjik op het kaartje Ann de vooirkatnt stond HERBERT PORTER ed aan den anderen kant waren met pot- lopd deze woorden geechroven Zou u gaarne in verband met den moord in ’t EmpifV-hotel. even spreken. De lezendo man sclirok en zag besluite loos om zich heen. Daarop trad bij aarze lend op om beer toe, die zich aan het lteo*i van den tafei met twee dainee onder hield P# bezoeker bekeek vol belangsteiAing de frtai geschilderde fries, die rondom de ha,l lip. Het schilderwerk verried de meester- BINNENLAND. Prins Leopold naar Indiï. Het vertrek. In verband uwt do rota van .prina Leo pold en prinses Astrid vaal Belgig naar Noderiandecte ludig, meldt „Het Laagte Nieuwe” nog het volgende Lil Dei* Haag zal vandaag oan extra trrin vertrekken met de personen, die den, prins en de prinses in de Nederlandecbe kqloniöni zullen vergezeilen» Ta Brussel zulle» de vorstelijke personen en hun ge- vdlg in den trein steppen, die dan dade lijk naar Parija zal vertrekken, waar hij ochtdr niet in h»t Noordstation, maar in het P L. M. station (de Gare de Lyon) ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—6 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels L55, elke regöl meer 0J0. Advertentiën in het ZateMagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduseerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkocnst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. De diplomatieke voorbereidingen der con ferentie tot volledige en definitieve oplos sing van ’t vraagstuk der schadeloosstelling hebben vrywel haar beslag gekregen. Bin nenkort zal de Duitsche regeering waar schijnlijk aan de betrokken mogendheden het formeele voorstel dóen over te gaan tot de benoeming en het bijeenroepen van onaf hankelijke, niet door instructies hunner re- geeringen gebonden, deskundigen, die zit ting zullen nemen in de commissie, tot wel ker instelling te Genève is besloten. Ver- moedelyk zullen de Vereenigde Staten in deze commissie ook door een paar gedele geerden zyn vertegenwoordigd. De bekende Duitsche stap te Parys, Lon den, Rome, Brussel en Tokio, was de eerste officieele démarche om de zaak voortgang te doen vinden. Zy diende om de mogendhe den, betrokken by ’t vraagstuk der schade loosstelling er toe te brengen verklaringen af te leggen over hun bedoelingen, wat be treft de samenstelling, de volmachten, del tyd en de plaats van samenkomst der com missie. De vyf mogendheden hebben daarop van gedachten gewisseld, hetgeen vry wat meer tyd vereischte dan men aanvankelijk aannam. Zy volgden by het beantwoorden der Duitsche regeering de zelfde procedure als de Wilhelmstrasse bij haar eersten stap. Debtyds kregen de> Duitsche gezanten in re vyf hoofdsteden opdracht mondelinge mede- deelingen te doen en aan het slot van ’t on derhoud volgens diplomatiek gebruik een schriftelyke samenvatting van hun verkla ringen te overhandigen, een z.g. aide-me moire Op dezelfde wyze gaan nu de vijf mogend heden te werk. Er worden, zoo meldt de Voss. Ztg., geen onofficieele memoranda en officieele nota’s overhandigd, die hun weg zouden moeten nemen via de te Berlyn ge accrediteerde diplomatieke vertegenwoordi gers. Poincare te Parijs, Churchill te Lon den en eveneens de ministers van buiten- landsche zaken der andere staten hebben de ambassadeurs en gezanten van Duitschland mondeling ingelicht. In een aide-mémoire, dat hun naderhand werd aangeboden, was nog eens opnieuw het te berde gebrachte ge formuleerd.' De betrokken mogendheden zyn het er over eens, dat onafhankelijke deskundigen in de commissie zitting nemen en dat de experts niet gebonden zullen zyn door be paalde lastgevingen nunner regeeringen. Dit sluit nochtans niet uit, dat de deskundigen in contact zullen blyven met hun regeerin gen en als iets natuurlijks wordt vooropge steld, dat ook de Duitsche regeering voe ling zal houden met haar expert?. Tegelyk met deze verklaringen werd zoo wel te Parys als te Londen nog eens het bekende Fransche en Engelsche standpimt ten aanzien van ’t herstelprobleem uiteen gezet, maar Poincaré en Churchill hebben er inmiddels van afgezien hun deskundigen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopera, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Het vaatstailan der haratelsohtffd. De Jbjjeenroeping der deskundigen. vastomlijnde instructies te geven. Zij heb ben nochtans het antwoord op den Duit- schen stap aangevat als een welkome gele genheid om de Duitsche regeering aan den vooravond der tweede Dawes-conferentie In officieelen vórm te zeggen, welke resulta ten zy voor zich begeeren by de definitieve regeling van het herstelvraagstuk. Onge twijfeld zal de «Duitsche regeering, wanneer zy de verklaringen beantwoordt, die tegen- ower haar ambassadeurs te Parys en Lon- den zyn afgelegd, verklaren, dat zy de En- grische en Fransche aanspraken niet kan erkennen, daar de definitieve regeling van ’t vraagstuk der schadevergoeding af moet hangen van dc resultaten, die de onafhan kelijke deskundigen bereiken, nadat zjj'zon der vooringenomenheid het Duitsche betaal- vermogen hebben onderzocht. Elke regeering zal haar deskundigen onk formeel zelf benoemen. Uitgemaakt moet nu nog worden welke regeering de commissie zal bijeenroepen en waar deze zal verga deren. Havas heeft reeds gemeld, dat het tweede Dawes-comité te Berlijn zal bijeen komen. Officieel is te Berlyn daaivan ech- tej- nog niets bekend, maar genoemd nieuws agentschap mag nochtans beschouwd wor den als een officieuse bron. Onwaarschijn lijk is het dan ook niet, dat de Westelijke mogendheden Duitschland, dat den eersten stap heeft gedaan om de zaak voortgang te doen vinden, de rol zullen laten spelen van inviteerende mogendheid.. Vermoedelyk zal Duitschland deze taak gaarne op zich ne men; met de andere mogendheden zal het dtyi nog nader overleg moeten plegen over deti datum van bijeenkomst. OndSrtusschen hangt van het tempo, waarin de laatste di plomatieke onderhandelingen worden ge voerd, af, of het tweede Dawes-comité in December reeds aan den slag kan gaan. 32 - Er is namelijk lüemand in de heele ter nationale misiadiginwereld zoo noenl «Jb hij. Zooais u indsaöhien al grepen hebt, is het beroep van meneer vervaandiga? van valsche bankbiljetten.. Spe- Uiialiteit duizendtranoebiljettenl U wilt wel zoo goed zijn mij die cheque, die u van mijn cliënt gekregen hebt, mij in be waring te geven, nietwaar? U hebt den 96.000 francs gegeven en hij heeft u 38 500 betaald. Diait lijkt heel aardig van u» het is alleen jarntmer dat het gold dat u gaf, vaileeh is. He detective wendde zich weer tot den huiseigenaar, dfie bevend naast hem stond. Ik kan u helaas niet verhelen dat het grid dat deze gentleplan! u gegeven heeft ®ig«i fabrikaat van hem ie. Evenzoo de W.OOO francs die u in de kachel gevonden hebt en die bestemd waren om op het laat ste moment te worden meegenomen, of als bet niet te gevaarlijk werd, snel te wor- ENGELAND. Chamberlain's terugkeer. De Times meldt, dat sir Austen Chamber- lain, de minister van buitenlandsche zaken, eind dezer week te Londen zal aankomen en zyn ambtsbezigheden aan het Foreign Office Maandag a.s. hervatten. Vermorie- lyk zal hy deelnemen aan de zitting van den Volkenbohd, die 10 Dec. a.s. begint. Geheimzinnige moord te Londen. Een dienstmeisje in huis overval len en vermoord. De dader een bekende? Een mysterieuss misdaad houdt op *t oogenblik de Londensche politie bezig. De feiten zyn in hoofdzaak de volgende: Annie Hatton, een 13-jarig meisje, werd dood gevonden in de keuken van de woning harer meesteres in Loddiges-road Hackney. Zij was aan handen en voeten gebonden. Om haar handen had men een wollen kin der jumper gewonden, terwyl haar voeten met een keukenschort waren byeengesnoerd. In haar mond zat een prop, terwyl haar ge zicht als omzwachteld was met een met bloed bevlekt wit tafellaken. Haur neuv vertoonde een lichte wonde. De bovenvertrekken van het huis, waar zy werkzaam was, werden in wanorde aan getroffen, alsof een inbreker ze doorzocht had. Haar meesteres, mrs. Nathan Markovitch, vermiste echter hoegenaamd niets van waarde. Een onderzoek van het ly'k bracht aan het licht, dat het meisje door verstikking om het leven was gekomen. Het slachtoffer moest dit bleek uit de kracht, waarmede het omsnoeren was geschied döor een man gekneveld zyn en daarna in een arm stoel zyn gezet. Vervolgens moet het meisje zyn opge staan en een paar passen geloopen hebben in de richting van dc keukendeur, waarna zij gevallen is en haar neus gewond heeft. ■Haar neus te gaan bloeden en het bloeder, gevoegd by het feit, dat haar hoofd met een tafellaken omwonden was, heeft haar doen stikken. Nathan Markovitch, de meester van het meisje, is een Joodsche riager. De woning, waarin de misdaad plaats greep, is achter den slagerswinkel geiegen. Zaterdag j.I. was de winkel wegens den Sdbbath gesloten en was het echtpaar Mar- kovitch ’s avonds omstreeks 8 uur uitgegaan orti een dansuitvoering by te wonen. Miss Hatton was achtergebleven om op het huls en op de twee kinderen van het echtpaar te passen. ■Omstreeks 9 uur is het meisje aan de y "*»'**- doen: kostbare tapyten, p^jsmantels, gou den sieraden, motorfietsen ,enz. enz., welke zy haar vrienden en vriendinnen als ge schenken vereerde. Ook haar liefdeshistories moeten schatten gekost hebben. Een vrouwelijke Harry Domeis. „Prinzessin Margarethc von Preuszen In het begin van de volgende week zal te Eitfurt het proces beginnen tegen de boe renarbeidster Martha Barth, die vervolgd wórdt wegens talryke oplichterijen. Drie jakr lang is het haar gelukt in Erfurt, Eise nach, Gera en andere plaatsen in Thuringen zich te laten doorgaan voor prinses Marga- rethe van Pruisen. Door een toeval is men achter haar be driegerijen gekomen. Twee dames uit Erfurt, die aan de „prinses” groote bedra gen geleend hadden, zochten haar op in het paleis van prins August Wilhelm ie Pots dam, waar zy volgens haar beweren zou logeeren. De „prinses” bleek er wel te zyn, doch ais Martha Barth in den koestal te vertoeven. Een jaar lang heeft zij preventief gezeten. FRANKRIJK. De zaak-Mestorino. Mevrouw Mestorino eveneens naar Guyana. .Charles Mestorino, de juwelier die den makelaar Truphème vermoordde, wacht nog steeds op zyn overbrenging naar het bagno. Dat zal nog wel een poosje duren, want eerst over een maand of vijf, zes zal het eerstvolgende convooi van dwangarbeiders samengesteld worden, waarvan hy deel zal uitmaken. Het transportschip, waarmee ztf zullen vertrekken, kan n.1. 563 passagiers vervoeren. En nu verwacht men dat de ge vangenissen van Frankryk eh Algiers niet vóór April 1929 dit contingent kunnen leveren. Mevrouw Mestorino heeft het voornemen te' kennen gegeven naar Guyana te gaan zoodra beslist zal zyn over het vertrek van haar man. Ze mag wel niet by hem zyn in Sb Laurent a/d Marowyne (het verban ningsoord) maar zy zal dan toch in de buurt zijn in afwachting van de dingen die komen zuilen. De ontploffing tc Vincennes. Toch boos opzicht'.'. De „Paris Soir” geeft met betrekking tot de ontploffingsramp in de munitiefabriek te Vfricennes het standpunt weer van een on- ganoemden hoogeren ambtenaar, die ver klaarde dat het onmogelyk is dat een kist met slaghoedjes alleen door het vallen kon ontploffen. Dientengevolge is hy rot de con clusie gekomen, dat een der kisten misschien voor een ontploffing in gereedheid was ge- b nacht. Deze veronderstelling, volgens welke de orttploffing dus aan kwaadwilligheid zou zijn toe te schryven, werd ook gisteren door Pijincaré geyit. Franklin Bouillon wil een nieuwe unie. <Nu door het Uittreden van de radicaal- sofcialisten uit de regeering-Poincaré de na- KOUDSCHE (MEANT. h^nd. Hij hoorde dat de vteugddmr weer geopend werl en. keerde z'ch om. tMijn naan? is Kennedy”, zei de binnen lijdende, terwijl hij de deur met een ruk a^iter zieft rtloot. Hij keek naar kaar- „U wilde mij spreken, Mr... Mr rtjrter.... in verband met eeti moord?” Ik moet beginnen met mijn verontoch 1 aan te bieden”, !>egon de ander met e4n vrieodelijken glimlach. „Het spijt nuj oii u op uw trouwdag te mepten la^’g vilten in verfbanrl met zulk een sombere ■zaak, maar andereljdn is een moord, om z|0 te zeggen, altijd ren soort veront- flfhuldiging.” t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1