ROL F Blad. DRANT I LEZERS kzdjpi dat teitamiddel g is dan de S van de flïEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEUJt, NIEUWER* KERK a. d. U„ OUDERKERK d. D„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVKEN. ZEVENHUIZEN. No. 18939 B7« Jaargang iber 1928 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zoo* en Feestdagen Koest de keel blikje Vrijdag i ADVnTSNTUrnJBi <m Mte «Mi Mnnta /LM, «te» «grimeer /MK V*a 1—1 regel* LM, rik»-- FEUILLETON. Langs verborgen wegen Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelech door J. van der Sluye - 1 ontruiming van do bazatte gabiadan. i ke en diep-gevoelde) „Dei (welke roman naar men Weet gefilmd werd) en „lm Zwièli tot de veel gelezen werken der Duitse he lite ratuur. I Rijn nhoek ilk land wild* )NE EL KO OP enkele ,I>U3 die I -r Mataa Boren rij» tagekomm, tented» en reanw area 1EN .2%, mits ui aanvra- van et annon- n en aan- KT 31 ZATER- JPLAGE 0 EX. ;r Ka.zensteg’ at herhaaldalyk dicht" behooren HUUR leze soort iaal tarief 1—8 ge- yéte tto fteMriw an. Is. en nog niet. Het j in maar niet”, ant- c u in mmmqujk. Vergiftiging op groote schaal. Meer dan honderd personen ziek. In het dorp Montblanc bij Montpellier, in het departement Hérault, zyn meer dan 100 personen onder vergiftigingsverschijnselen ziek geworden. Twee nunner zyn gestorven. De reeks begon toen een 75-jarige land arbeider stierf na het drinken van een kop koffie. Daarna werden 108 menschen ziek tydens een bruiloftslunch; een dokter con stateerde vergiftiging door paddestoelen. Twee kinderen wérden ernstig ziek na het drinken van koffie en hun grootvader, die van dezelfde koffie gedronken had, stierf enkele uren later. fiOUDSCHE COURANT. De wangtechiIdertngen hier zijn nietwaar?” „Zij zijn meesterlijk.. De detective haalde zijn horloge te voorschijn. „Dus u weigert mee te gaan, Mr. Kennedy? I Dan moeit ik helaas onverricbteraake....” De schilder richtte zich op. ,,Neen,\ ik weiger niet. U hebt gelijk, dat zou onzln- nig zijn en bovendien laf, zou ik bijna zeggen. Wilt u mij een paar minuten ver ontschuldigen Ik zal wél een voorwend sel vinden om nijn weggaan aannemelijk De belangstelling voor de Pcol-expeditie - is den laatsten tijd in Zweden zeer toegeno men. Prof. Gunnar Andersson, ee.i welbe kend Zweedsch geoloog, heeft voorgesteld een bijzonder museum voor de Zweedsche Pool-expedities in ie richten, om op deze wijze hulde te brengen aan den moed en de verdiensten voor de wetenschap van de Zweedsche pioniers, die aan de Pool-expedi- ties hebben deelgenomen. EMLBLAND. Koning George ernstig ziek. Drie doctoren aan het ziekbed ontboden. Eén long aangetast. Koning George is sedert «enige dagen ziek. Meende men eerst dat het slechte een lichte verkoudheid was, gisteren had de Koning een vrij onrustigendag wegens het -■ aanhouden van de koorts en had er een bloeduitstorting plaats in één long Men beschouwt zijn ziekte geen enkel oogenblik als ernstig genoeg om een tele- - gram te zencien aan den Prins van Wales of den hertog van Gloucester, die on reis I zijn in Afrika en naar verluidt, L er geen sprake van, de reis der Prinsen tc bekorten. Later werd nog medegedeeld dat Sir Stanley Hewett, de lijfarts van den Koning, gisteravond laat naar het paleis terugge roepen is en op dit oogenblik nog bij Z. M. is. Lord Dawson werd eveneens geroepen. Dr. Hewett trof schikkingen om den l acht in het paleis door te brengen. Naar verluidt, is er nog een derde dokter ontboden. De Koning is 63 jaar oud. Nader seint men ons: De geneesheeren hebben hedennacht con sult gehouden. Er is geen reden tot onge-1 rustheid en te één uur verlieten zij het paleis, De mislukte Oceaanviucht van kapitein Hinchliffe. Mevrouw Hinchliffe, de weduwe van den kapitein, die met Elsie Mackay een poging heeft gedaan om over den Oceaan te vlie gen en verdwenen is, zonder dat er ooft iets van hen gehoord weru, heeft volgens de Daily Express in Caxton Hall te Westmin ster in een openbare bijeenkomst, vei teld, welke „mededeeling” zy van haar verdwe nen echtgenoot had ontvangen. Er was geweldige belangstelling voor deze bijeenkomst en er moest een exUa politie macht worden opgeroepen om de menigte in bedwang te houden, die een plaatsje hoopte te veroveren. Mevrouw Hinchliffe vertelde dat haar man, toen zy door middel van een meedum met hem in verbinding was gekomen ge zegd had, dat hy na het verlaten van de lersche kust ongeveer 700 myl in N.-W. richting had gevlogen gedurende 8 uur. Daarna was hy twee uur lang in meer Noor delijke richting gevlogen en had hy om mid dernacht opnieuw 100 myl afgelegd. Toen geraakte ik in een storm, luidde de mededeeling, die allerhevigst was. Een stut van één der draagvlakken brak; ten ander werd door den storm weggerukt. Ik wou toen naar de Azoren vliegen en wijzigde mijn koers naar het Zuiden. Tot drie uur ’a morgens vloog ik in deze rich ting. Wy waren genoodzaakt op zee te dalen in het zich van de Azoren. Ik dacht, dat het toestel op de rotsen gesmeten zou worden, maar het dreef er voorbij. Waarschijnlijk zal binnenkort een onderdeel van het toestel in de buurt der rotsen gevonden worden. Mevrouw Hinchliffe zei, dat zij voortge gaan was met haar echtgenoot in verbinding te treden. Eens was zij ’s nachts met eenige kennissen wakker geworden door het stam pen van zware laarzen op de trap ben Men. Een onderzoek met behulp van het medium maakte uit, dat het geluid door kapitein Hinchliffe gemaakt was, die haar had wil len laten weten, dat hij in huis was en daar om het zelfde geluid maakte, als wanneer hij naar zijn dienst ging. Op de bijeenkom»! te Harrow was kapitein Hinchliffe in levende gedaante verschenen. Een aantal getuigen hadden hem herkend. TSJ ECHO-SLOW AKI JE. Spoorwegongeluk. 4 dooden en 30 gewonden. De sneltrein van Praag naar Znaim is gistermiddag ter hoogte van het station Nymburk op een goederentrein1geloupen, die aan het rangeeren was. Beide locomo tieven, een goederenwagen en een pussa- gierswagen van den sneltrein zyn ernstig beschadigd. Van de reizigers werden twee vrouwen en een kind gedood, 80 menschen liepen verwondingen op, waarbij 8 ernstig gewonden. Een spoorwegbeambte bgt onder de puinhoopen van een verbrijzelden wagen en is waarschijnlijk ook gedood. Gendarme rie en brandweer zijn voor hulpverlening ontboden. Gisterochtend heeft de Fransche minister van buitenlandsche zaken, Briand, den En- gelschen gezant te Parijs ontvangen. Vol gens een officieel bericht hebben de beide heeren gesproken over de onderhandelingen, die momenteel eenerzyds tusschen de geal lieerden zelf, aan den anderen kant tusschen dezen en Duitschland worden gevoerd en wel over de vorming der commissie van fi nancieels deskundigen, waaraan opgedragen zal worden de definitieve regeling van ’t herstelprobleem na te gaan, de vervroegde ontruiming van ’t Rijnland en tenslotte de benoeming der vaststellings- en arbitrage commissie ter controle van het gedemilita riseerde gebied aan den Ryn. De bespreking van 't eerste punt wettigt de gevolgtrekking dat nog niet alle tegenstellingen tusschen Duitschlands vroegere vijanden bij do po ging, om een front van crediteuren tegen Duitschland te vormen, uit den weg zyn ge ruimd. Andere berichten in de Parysche pers daarentegen reppen met een vertrou wen schenkende stelligheid van de zeer nauwe samenwerking tusschen Frankryk en Engeland, wat het overhandigen betreft van het antwoord der beide landen op Duitsch lands diplomatieke stappen, dat wet niet ge lijkluidend is, maar nochtans in denze’fden geest is opgesteld. Wat met name het vraagstuk der ontrui ming betreft, worden in de te Parys ver schijnende nationalistische bladen den En- gelschen premier diens uitlatingen over deze kwestie ten zeerste kwalijk genomen. Uok in officieuse verklaringen worden Baldwin’s Duitschland en de geallieerden. hoog mogelyk te stéllen. Eén der Fransche bladen neemt echter, door kritiek te oefe nen op de 'Fransche politiek, een afzonder lijke positie in en wel de Soir, die opmerkt, dat men in een blad, welks beschouwingen meest van Poincaré zelf afkomstig zyn, heeft kunnen lezen, dax Frankryk het recht heeft in Duitschland te blyyen, zoolang dit land de schade niet volkomen heelt vergoed. Dit zou beteekenen, dat de Fransche tro jpbn tot 1982 aan den Ryn zouden mogen bleven Deze Fransche opvatting acht het blad juri disch aanvechtbaar. Wat de ontwapening betreft, hebben de raad van gezanten, de Fransche opperste oorlogsraad, de Ergel- sche eerste minister en Poincaré zelf vast gesteld, dat Duitschland de voorschriften van ’t verdrag, is nagekomen en dat het op het oogenblik binnen het kader van ’t ver drag van Versailles ontwapend is. W’at de betaling der oorlogsschulden betreft, heeft de Fransche minister-president verklaard, dat de Duitschers gewetensvol de betalin gen, vastgesteld in 't pian-Dawe^, hebben verricht. Welke juridische motieven kin Frankryk, zoo vraagt het blad, thans nog aanvoeren voor een weigering om het Duit- sche rijk de opperheerschappij over zyr. ge bied terug te geven? Het handnaven der bezetting door een overwinnend leger heeft in de geachj^denis der volkeren zijn weerga niet. Na 18Sfc^jr4?rankiyk maar 3 jaar lang bezet gebleven, hoewel de verdragen der heilige alliantie veroorloofden de bezetting te verlengen. In 1871 hebben de Duitschers Frankryk spoedig na dé onderteek-ming van 't verdrag verlaten. bflalag op <toa INGEZONDL- da voorpagina 50 hoagar. rttesTreread*» wordaa barriered awplMiterétefe" Advertentién kunnen worden ingewmdre door teooahealmart WR ooHado tMMHfr dolaren, A dverte* tl «bureaux en ome Ageatea heA P*- - - Ém I I ft .1 aanleiding van een staki Weensche wcrktuigfaoï^i veel voor Rusland pleegt Eenigen tyd geleden werd een z.g. „Diagnostiker” aar. bevestigd, een apparaat, waarmede de wer king van de machines kan worden gecon troleerd. Deze controlemethode, welke in Duitschland reeds in honderden bedtyven wordt toegepast, js aanleiding geworden tot stillegging van het bedrijf. De arbeiders toch verklaarden, onder deze omstandig heden niet te willen werken, de Diagno stiker moest verwijderd worden, of zij zou den de machines verlaten. Zy wezen een loonsverhooging van 10 al en eis hten een verhooging van 55 als voorwaarde Voor de hervatting van het werk. Fr volgde uitsluiting van 200 eerste klasse arbeiders. Gevreesd wordt nu, dat binnenkort uit dit conflict andere conflicten zullen voort vloeien en meer fabrieken zullen moeten worden stopgezet. KWRDRN. Het Pooldrama. Werk en persoon van Malmgren Twee belangrijke boeken. De correspondent van het Hollandsch Nieuwsbureau te Stockholm schryft: Dezer dagen zyn te Stockholm ei te Oslo twee boeken qver de Italia-expeditia van ge neraal Nobile en dr. Finn Mahngren ver schenen. Dr. Paul Wetterfors, een persoon lijke vriend van dr. Malmgren, heeft in een klein boekje, getiteld „Het leven van den jongen Zweedschen geleerde beschreven en een overzicht van zyn wetenschappe’ijke werkzaamheid gegeven. Tal van staaltjes van Malmgren's moed tydens zyn verschil lende poolexpedities worden hierin medege deeld. Het tweede boek, getiteld „De trage die van de Italia”, is geschreven door Ejnar Lundborg, den Zweedschen militairen vlie ger, die Nobile redde, en door Odd Arnesen, een journalist, die voor een Scandinavisch perssyndicaat een verslag van de Itnlia- expeditie leverde. Amesen is er in geslaagd uit de talryke verwarde berichten uit ver schillende bronnen een betrouwbaar /erhaal samen te stellen van het gebeurde. Kapitein Lundborg geeft een sober verhaal van stoutmoedige vlucht en van zyn onvrijwillig verblijf bij de roode tent bij zyn tweede po ging om een landing te doen. on «la «raalHoArdoai Naar de dipkmaitiekt medewerker van de Daily Telegr. meldt, zijjh tusschen Parys en Londen reeds onderhandelingen aangevan gen over de samenstelling van de /..g, vant- stellingscommissie, tot de instelling ’waar van te Genève is besloten, in verband met een vroegere ontruiming van het bezette ge bied. woorden zeer onvoorzichtig genoemd. Men geeft er echter een anderen uitleg aar.: de verantwoordelijke Engelsche staatslieden wilden daarmee slechts de stelling steunen, dat een tot Engeland beperkte ontruiming van ’t Rynland niet bevorderlijk is voor een gunstige oplossing van de’ ontruim», gs- kwestie en den toestand slechts ingewikkel der zou maken. In een heele reek, Fransche bladen zoo wordt aan de Köln. Ztg. ge seind wordt met bizonderen ijver, waar aan officieele invloed niet vreemd is, juist die passage uit Stresemaim’s rede bestre den, waarin wordt gezegd, dat Duitschland recht heeft op de ontruiming. Naast de algemeene vaststelling, dat de rede van den Duitschen minister van buitenlandsche za ken een hoogst ongunstigen indruk te Pa rys heeft gemaakt en blijkbaar voor birnen- landsch-politieke doeleinden dienat, wordt vooral geprobeerd den pry's, dien Duitsch land voor de ontruiming moet betalen zoo Beleefdheid is als een windkassen: hoewel er blijkbaar niets in is, kan het toch het schudden aanmerkelijk vermin- minderen. BINNENLAND, Het geschenk voor de Koningin-Moeder. De KOttingjvMoefler heeft er in toego- «beind, bij wijze van geschenk ter gelegen heid van het feit, dat Zij 50 jatir Neler- landach Staatsburgeres ia, van het comité der Ned. Vrouwen te aanvaarden den aan leg van een volledige eleotrieche lichtin stallatie in haar particulier paleis te Soeat- dijk. Met dé uitvoering van het werk werd reede daze week een aanvang gemaakt. ni riep mij, direct nadat hij getelefoneerd itad ,,Haai een auto* zei hij<. „En heb je ook gehoord vrat Baron Go'- dom door de telefoon zei?’ï Ik hoorde alleen da laatste woorden, v.iant ik kwam uit de keu*en en wildo naar de lift g®aa.’ „En wat zei d» baron „Hij zei de termijn ia algeloopen. Ik rijd nu - u weet wel waarheen. Daarop smeet hij de hoorn op het toestel, ik loof dat hij ontzettend woedend was, want hij k»ek v-ersohrikkelijk nijdig. Daarop ging ik naar buiten om een auto te halen. i „Had je etr direct een?” „Neen. Toevallig was er geen taxi t|ö zien. Het duurde bijna een kwar tier voor ik er een had.” „Dun toen kwam je met de auto aanrij den. liep je da trappen op?” „Neen. Ik ging mei de lift.” „Prachtig. Je ging dus met de lift Daarop klopte je aan no. 217 en kreeg geen antwoord. Nadat je driemaal geklopt had, opende je de deur en.. ...en daar lag de baron doodgeechote» op den grond.” Dé detective knikte. „En bekijk mi een* die mijnhedr hier een® goed. Dte heb je zeker nog nooit in je leven geel en, niet- wtar?” Weer richtte de jongen zijn verrtandige oogpfi op den MRnlder.. Hij nam hen» neg eene van top tot teen op en zei toen met vwte stem„Jhwel, die mijnheer w*J gisteren Mer.” (Wordt varvolgd) BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Hermann Sudermann', f De schryver Hermann Sudermann is over leden. Ongeveer twee maanden geljden werd de auteur dor een beroerte getroffen en sindsdien is zyn toestand 'angzaam achteruitgaande geweest. Zoo komt dus zyn sterfbericht niet overwacht, maar het zul de bewonderaars van zyn werk er niet min der om treffen. Want Hermann Sudermann had een zeer groot lezerspubliek, ook in Nederland was zyn n iam reeds lang bekend. Den 30en September 1957 te Matzicker in Oost-Pruisen geboren als afstammeling Van een Doopsgezinde familie uit Nederland, studeerde hy te Koningsbergen en te Ber lijn in de letteren. Hy werd vervolgens journalist, maar daar hy voelde, dat dit vak hem van zyn kunst verwijderde inplaabs van hem er toe nader te brengen, veranderde hy van beroep en werd docent. Hy publi ceerde geregeld korte vertellingen en too- neelstukken. De opvoering van het tooneel- spei „Ehre”, waarvan de voorstelling een geweldig succes werd, maakte hem plotse ling tot een auteur van beteekeris. Zyn romans „Frau Sorge” (dit boek is wel het beste van den auteur, het meest menschely- het hoBeil uit met iemand getelefoneerd en wel - en dat is dtui ook de reden dat )k bij u kom, met u, Mr. K«on«iy.” „Met mij?,”’ herhaalde de aangesprokene verwond|eFd. „Dat moet een vergissing zijn,. Wüe beweert dat overigens, daar dae mijnheer..- die Barou Goldoni, immers dood is?” „Hot telefoon toestel. Er zijn, zooals ik op do telefooncentrale heb kunnen vast- steljen omstreoka dien tijd met dit toestel zes gesprekken gevoerd; de nummers kon ik op de centrale terugvinden. Ik heb hec notitieboekje van de verslagen» nagekeken en 'heb daarin verschillende getallen geno teerd gevonden, blijkbaar telefoonnummers. Een van de getallen, die ik gevonden heb komt overeen met oen telefoonnummer dat «natreeks dien tijd door het automatische toestel in het Empire-Hotel is opgeroopen En dat' nummer 23 '3B57, is het uwe, mijnheer Kennedy. „Is dat allee, waarop u uw combinaties bouwt?” „Ja, dat is ’t eenige spoor dat ik heb.” „En wat wen cht u nu van mij?” „Ik zou u willen vragen een twintig minuten voor mij beschikbaar te stellen. MÜjn auto wacht buüen.’1’ ,,U wilt mij naar het Empiro-Hotel mee nemen?” „Ja.” Kennedy wendde zijn blik naar dé deur die naar binnen voerde en schudde ont kennend bet hoofd. „Neen, het spijt me zeer BovewHeo weet ik absoluut, nietwaar ie maken.” - De mooird in het Empire-Hotel, waa won der boven wonder onder da gasten van deze groote inrichting zoo goed als onopgetn kt gebleven. Het wae in den tijd van de teh e d hote gebeurd, zoodot de kamers in den omtfeki van. die van het slachtoffer leeg waren geweest. Bovendien bestond ieder kamernuanmer uit drie appartementen sa lon, slaapkamer en badxaiiner, zoodat de echo van het schot verklonken was tegen dc stevige muren, die erop berekend waren de geluiden van het drukke huis voor zijn 'bewoners onhoorbaar te maken. De liotoldireoteur verwachtte de beide heeren reeds en bracht ze naar de appar tementen van no. 217. Niemand lette op de drie mannen. „U kent dezen man niet, Mh Kennedy?” De schilder bevond zich plotseling tegen over den doode, die men op de divan in de salon had neergeiegd). Hij schudde hrt hoofd. „Neen, hij is1 mij volkomen vrkjerrtd. „De hotelboy dstabliefc.” De directeur ging naar dé deur, riep een paar woorden naar buiten en direct daarop trad een bijdehand jog bfnwm, met die eigenaardige, vlotte manter van optreden, ftio de hotoljonKjerm in de heele wereld eigen schijnt te zijn. „Niet waar”, wendde zfoh de detective tot den jongen, „jij was de laatste, die Baron Goldoni levend gezien heeft?” „Ja”, antwoordde de jongen en bekeek met zijn heldere oogen den schilder van het hoofd toi de voeten. „Mijnheer Goldo- AWNNKMBNTSPmJBi pre RwreM /Ml. pre wrefr tt reM. mn* IMagaMM w twsxtMl AM, pre wrek tt «M. reeral ware da benorgiag pre laepre gaathiadA ysaaee pre pret pre kwartaal /M*. nvt Zoodagablad /MA AbomwMrtMi wanton MgaUjks ungenomre aan one Bureani MABKT M, GOUBAt t| mm agnnten an toepas^ den boekhandel an da paatkantorea. Onze bureanx Ma dageiüw «aapand vaa M anru AdoMrtntta MM» Ook als tooneelschryver had Sudermann succes: „Das Glück im Winkel”, „Das Ewig Mannliche”, „Es lebe das Leben” en „Jo- hannisfeuer” werden herhaaldelyk gegeven. Twee maanden geleden werd de z«eke kunstenaar naar Berlyn vefrvoerd cn in het Franciscaner ziekenhuis verpleegd. Arbeidsconflicten. Dreigt ook in Oostenrijk een con flict in de metaalindustrie? Aldus vraagt de „N. Fr. Presse”, naar inmbeweging in de dek Krause, welk werken. 1 in die fabriek aan de machines «umi u de uevocguuieiu onzieeni om. lea sdolte Dent u maar een particulier. Als ue politie.....” „Wanneer men’zich in dit geval tot mij 1 gewend heeft, inpLaate löt de politie”, viel de detective dm spreker jn de rede, ,,uao zijn daar goede gironden. voor aanwezig. De directeur van het Empiredlotel ja bang l en zeker niet ten onrechte dat het bekend worden, alöaans het direct bekend worden van zulk, een misdaad, die zich in zijn inridhtihg boeit afg®peeld, hem onbe rekenbare schade kan doen. Een moord oen lijk in huiseen massavlucht van .gasten zou niet onwaarflohijndijk zijn. Om deze reden hepft hij mij er bij gehaald bovendien komt bet mij voor, Dr. Kenne dy, dat het voor u gewensefhter is mij, om zoo te zeggen, particulier van dienst te zijn, dan door do politie gehoord wor den. U bent een bekend schilder, ik m* wel zeggen, u bent op weg beroemd te worden en voor zoover ik liet kan beoor- deelen is deze room ten volle verdiend. van u, de VALLEI DER VERSCHRIKKING. 33 - >,Ik begrijp alleen woordde Kennedy, ,tiu boeveer ik deze zaak van dienst kan zijn.” „Dat weet ik zelf ook cz; schijnt alleen of u met het gebeurde win of ander vorliand staat, een. verband dat ik voorloopig niet ken, ja, dat u zelf misschim niet eens kent. Om kort te gaan op kamer 217 in het EmpiresHotol logeerde een paar dagen een Italiaan, Baron Gol doni Is u dden naan» bekend?” „Neen.” ..Deze mijnheer Goldonj is vanmiddag om ongeveer kwart over tweeën in zijn hotelkamer doodgteséhofen.” Kennedij maakte een medelijdend gebaar. ..Dat doet méj zeer leed, Mr. Porter. Maar ik heb u, ai gezegd, dat ik den baron niet ken en ik weet daarom ook niet waarom u dit mij komt veftte,leo.” ■Kort tevoren beeft de vermoorde van iet de SE ur ur mmiit lUlllllï uw nd ar,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1