I Uk Blad. 1 I dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving Deze Courant komt in meer ira otterdam HEID NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18930 67. Jaargang ..J,'.. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. Enorme keuze: >3, Gouda E 100 pags. f 0.25. Hebt ge U al voorzien van de 6BIIDSCBE ïWKBHI! BHlHiltli, Inlkngu u Haifa, Stolt, Pulliïin, ftilii, Ptlguln, Cirugu ui. iu. Onfall ill it ilalagu wmlii ilil till a i. mniiilfaill g nr wrtlfal FEUILLETON. Langs verborgen wegen. lil Bahlmann Co. - Gouda Aparte Dames- en Kinderkleeding, Japonnen, Kinderjurken, Hoeden, Stoffen, Zijde en», enz. Zaterdag 24 November 1828 Hncton. Zatorctoo, *4 November begint ome bekende Qroole Opruiming BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOÜDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, annen ■f- Dit nummer bestaat uit twee bladen 50 Haag. 1 de secretaris van den overledte- van Ik Wordt vsrvolrd. 8 dagen tijds 1000 ex. zijn verkocht. In eiken boekhandel en bij de Uitgevers A. BRINKMAN &Zn. ZZ Markt 31 verkrijgbaar. ZZ lultvrouw «S Dit practische jaarboek ia voor ieder inwoner van heel veel nut, feitelijk heeft ieder het noodig. Het sprekendst bewijs is dat in nieuwe kracht akt eene alge- proteeteerde de -J ook nog wat in zwarte en marine-mantels, Japonnen en Hoeden vel in hand- ala ia riache machine. ijk aan lijmn jchure voor elke t op mu- 1, Br.ukbandtn courant gratis. Schitterende gelegenheid voor Uwe St.-Nicolaascadeaux - Een groote partij Coupons Spotkoopjes Onze Modellen voor de helft der waarde!!! Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van der Sluys. DE VALLEI DER VERSCHRIKKING. armen door D. Fr. HE KRACHTPIL* ■rbare Bustes. Ook rakken. Bekroond eere-dipioma’s. Id toeneming. Gega- aor Artsen aanbe- i dankbetuigingen. stuks 3.50, 200 is onder rembours t wissel. tr. 21, Den Haag. Hasting, isigheid, ijn. geen e spijs* teem dan Kruiden Pillen World- 'ekela ea teer her- S 60 ct. hogirten. rest ieder laten modderen in zijn eigen ver maak. Tachtig duizend gulden per jaar be- teekent bijna twee millioen gulden kapi- taalswaarde en het ia buiten kijf, dat dit bedrag exorbitant hoog Is voor dasa mu- ziekprestatia. Thans wordt nog eens dertig mille be schikbaar gesteld om het pensioenfonds te helpen vormen. Als de muzikanten geen pensioen in het vooruitzicht hebben, loopen zij weg naar andere orkesten. Stil laten loopen, zouden we zeggen en als de muzi kale Hagenaars dat niet willen voorkomen dan moeten zy het gevolg ervan lijden óf maar bataten* -*■ ---- Het is vooral zoo gruwelijk onbillijk te genover tal van andere minstens even nut tige instellingen, die maar moeten zien dat zij rondkomen en die misschien een aan spraak zouden kunnen doen gelden op al gemeen steun. De kans is gering dat de gemeenteraad deze dertig mille extra afwijst, vooral nu het Rijk zich zoowaar ook heeft laten bepraten om nog tien mille voor die pensioenkas by te dragen. Maar onrechtvaardig, ontoelaatbaar en onbehoorlijk is het en blijft het èn op zich zelf èn tegenover tal-van andere nuttigere instellingen. We zitten weer volop in de tentoonstel lingen. Het ware te wenschen dat het ge meentebestuur daaraan eens wat steun ver leende door bijvoorbeeld goede expositie- lokalen beschikbaar te stellen. Breitner is in het gemeentemuseum de held van den dag. Bauer heeft zyn tentoonstelling en nog vele andere van lagere orde hebben een beurt. Natuurlyk trekt Breitner neel veel vermoeid zijn; eput zyn tenge- n slapeloosheid, Evenwichtigheid. Van evenwichtige menschen straalt zou’n heerlijke rust uit. Zelfs de meeat opgewon den mensch kan in hun tegenwoordigheid zich niet onttrekken aan het behaaglijk ge voel van rust, hetwelk hun deel is gewor den. Die evenwichtigheid kan natuurlijk het gevolg wezen van bepaalde karaktertrek ken. Ze kan ook geboren zyn uit een levens beschouwing, die de dingen van dit aardsche leven op-tas*'juiste waarde heeft leeren taxeeren, zoodat het „rustig te midden der wilde golven”, dat het levensdevies van den groofen Vader des Vaderlands was, ook de kernspreuk van hun eigen leven geworden is. Die rust der evenwichtigheid kan echter ook haar bron vinden in religieuss gevoe lens. Dat men zóó vast overtuigd is, dat niets in het menschenleven bij toeval ge schiedt, maar dat alles wordt geleid door een liefdevol Opperwezen, dat alle dingen inéénvloeien doet tot des menschen heil. Hoe dan ook, de vrucht van dat even wicht is geen andere dan een heerlijke rust. Dit is geen rust, die roest. Deze, rust maakt sterk en geeft vreugde, omdat het de we reld en het leven doet aanzien met de ge dachte: geen ding kan deren iemand, die zich geborgen heeft in die veilige hoogheid. Aan den anderen kant kan nioeilyk tegengesproken worden, dat zulke even wichtige menschen niet zelden den indruk maken van pnverschi.1% en koel te zyn; dat him ontbreekt wat men gaarne een „■heer lijk enthousiasme” noemt. Inderdaad maken ze ook dien indruk, waarbij we nog dien van saaiheid zouden kunnen voegen. Dit is ech ter slechts schijn. Geestdrift is een deugd, welke hun niet vreemd behoeft te wezen. Maar ook hun geestdrift wordt beheerscht door hun rust. (Derhalve is hun geestdrift geen stroovuur, een wijle hoogoplaaiend en dan weder ineenzinkend. Neen, hun geest drift blyft. AI schijnt het wonderspreukig, aan hun geestdrift is de nuchterheid niet geheel en al vreemd. En deze nuchterheid is het, die hun geestdrift in stand houdt, om dat ze het enthousiasme bewaart voor onna tuurlijkheid. Nuchterheid is een deugd, welke te wei nig op de juiste waarde wordt geschat. In derdaad is ze ook niet zelden verplicht om de koude douche te gebruiken, wanneer menschen te warm loopen in hun geestdrift. Nuchterheid beteekent steeds een gespeend zonder moeite en strjjd. De entaousiaste moet van den nuchteren mensch willen lee ren. De nuchtere mensch moet tot liet besei komen dat ook de geestdrift haar goede zijden heeft en die gaarne zich eigen maken. Wie daartoe komt, bereikt tweeërlei: hy weet zich te bewareü voor een geestdrift^ die met den eendagsvlinder het korte leven gemeen heeft en tevens vervalt hy niet in het koude en verkil lijnde, dat de donkere schaduw is van de nudhterheid. Van dit ge zonde evenwicht kan een mensch en de menschenwereld veel goede beleven. Populariteit is vaak de voorhofder vergetelheid; en de drempel, die hof en voorhof scheidt, heeft dikwijls geen hand breedte. BRIEVEN UIT DU HOFSTAD. CMXIjVI. Het dageljjksch bestour onzer gemeente heeft aan den Raad voorgesteld behalve de tachtig duizend gulden die het Residentie orkest jaarlyks uit de gemeentekas ont vangt, nog weer eens gedurende twintig jaar dertig duizend gulden 's jaars daaraan te geven om een pensioenfonds voor de le den van het orkest op te richten. Het zyn geen kleine bedragen, die hier uit de belastingpenningen worden wegge nomen om het genoegen van een klein aan tal menschen mogelyk te maken. Het heet met een breed gebaar dat het voor de Kunst is, maar men moet zich daardoor niet een dwaalspoor laten brengen. Juist de r ziek staat geheel andere in de kunst en tegenover de menschen dan eenige andere vorm van kunst. Alleen.de personen die op een oogenblik de uitvoqjjjhg meemaken heb ben er het genot van en zij die niet aan wezig zijn hebben hetniet. Geeft men een bedrag uit voor den aankoop van een schil derij, dan kan iedereen die wil daarnaar gaan kijken tot in lexdd*n®n -Jnnmu De muziek heeft alleen oogenblikkeltfke waarde voor degenen die ervan genieten, steun te geven aan muziekuitvoeringen be teekent dus aan een klein aantal personen voor hun genoegen een toeslag te geven. Het aantal is gering, dat blijkt wel hieruit, dat het nog niet eens gelukt by een con cert de zaal uitverkocht te krijgen. Daar komt nog bij dat by die concerten de goed- koopere rangen bezet worden door men schen die heusch meer kunnen betalen. WJj vinden deze subsidieering geheel en al onverdedigbaar. Wanneer in een stad als de onze, waar het dan heet dat zoo ontzet tend veel aan muziek gedaan wordt, de in standhouding van een dergelijk orkest niet mogelijk is zonder dat men de menschen die er niet van genieten te laten bijbetalen, dan is het het beste bewijs dat men voor zyn kunstgenot niet voldoende geld over heeft. Het gaat dan zeker niet aan om nu maar over de belastingpenningen te be schikken. Laat men de dwaze belasting op de vermakelijkheden opheffen en voor de wegens verbouwing SPOTPRIJZEN IN ALLE AFDEELINGEN GOlïkSlH L (OIKA M. r tyd, gij kunt irug krijgen door üt plantenextrac- zyn. «wijzen aan den idolen zelf, den DAMMAN, aan Aó (afd. E 85). ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. zyn van iets anders dat daartegenover ge steld wordt. Nuchter kan beteekenen ge speend van sterken drank; gespeend van voedsel, gespeend, ook van overspannen ge dachten en voorstellingen® Nemen we deze eigenschap in de laatste beteekenis, dan merken we aanstonds op, hoe uitmuntend zu inderdaad ia. De nuchtere mensch zal steeds trachten door te dringen tet de eigenlijke waarde dor dingen; den kqm ervan trachten te onder kennen. Hjj zal ze toetsen op het nut of de vreugde, welke ze kunnen schenken. Is dat nut of die vreugde uitgesloten, dan zal hij daartegenover koel blijven staan. Komt hy echter tot de erkentenis, dat er inderdaad nut of voordeel in opgesloten ligt, dan zal hij zich aan de goede zaak wijden. Maar juist, omdat hy dat doet na ryp verstande lijk overleg, daarom heeft deze toewijding ontegenzeggelyk een blijvend karakter en daarom te grooter waarde. Hier wordt geen stroovuur ontstoken. Hier laait een vuur op, dat moeilijk te blusschen valt, om dat de bronnen, waaruit het gevoed wordt olyvend van aard zijn. Geestdrift en nuchterheid zijn twee eigen schappen, die schijnbaar met elkander li. tegenspraak, inderdaad met elkander te harmonieeren zyn. Er gaat dan een wissel werking uit van de één op de ander, waar door de nuchterheid haar ijzige koude ver liest en de geestdrift bewaard w irdt voor een te spoedig verflauwen. We begrijpen, dat een mensch, maar niet minder heel de menschenwereld deze twee noodig heeft. Zoowel de geestdrift, walka tot groote daden aanzetten kan, als de nuch terheid, welke*voor overspanning en over belasting bewaart. Elkander aanvullende bewijzen beide eigenschappen echter grootste diensten. Wanneer we in de wereld meenen te stuiten op tegenspraak tusschen deze twee, komt dat, omdat we.niet verder kunnen zien dan slechte tet op zeer korten afstand. Inderdaad lost in het wereldbeeld alles zich op in een goede harmonie, waarin de wysheid van den grooten schepper zich ge demonstreerd heeft. Harmonie en logica, dat is het wat de mensch aanschouwt, wan neer hij, trachtende op te sporen de oor zaken van alle dingen, tot de samenstelling van het wereldbeeld komt. Welnu, de aan vulling van de nuchterheid en de geestdrift toont ons weder dat de groote harmonie zich ook alspiegelen wil in het leven van den enkelen mensch. Maar we moeten niet wachten tot die harmonie in ons leven k*- mt. Ze moet verkregen worden al gaac dat niet en het is jammer dat ér niet Wat meer reclame voor gemaakt wordt, xoodat het drukker loopt Het systeem is gelukkig. Men bezigt nu een deel van het museum voor tydelyke exposities. Dit stelsel moest men dóórzetten en in verschillende wijken van de stad een korten tijd de gelegenheid geven om zoo’n bizondere expositie te Kien. Daaraan ia behoefte, omdat de musea door maa’s om geen maatregelen te nemen. Deze brief is niet onderteekend hij ta mat ile schrijfmachine geschreven. Weet u er ie‘a meer van?” De schilder schudde ontkennend 't hoofd. ,De brief ie niet van mij.” De detective drukte de lippen op rtkaar Daarop zed hij zacht -„Mr. Kennedy ik betrap u nu voor de tweede maal op «en onwparheid. Ik heb namelijk, voor ik naar uw huis kwam, op uw jongez®llenk»M..ers een kleine ondemirtc ingesteld. Daarbij !s mij esn bM papier ia handen gevsl’wi, ,,bK net getui^eUis van den hoteljoagea zou mon kunnen afleiden, dat er'tusscheu den overledene en Mr. Kwuialy een Kwes tie heeft bestaan, die van groot gewicht moet zijn geweeet en die, naar we wel mogen aannamen, in laatste inetantu» de oorzaak van de dood van den baron ino*t zijn geworden. De IxAlaagkle sc.lijnt zich verbonden te hebben om voor of op 15 Augustus den baron het een of ander te verschaffen, wat ban blijkbaar niet ge lukt ie. Hebt u er eenig Idea van, mijnheer Rossi, wat die zaak kan zijn geweest?’ Dfe Italiaan) sdhwUo ootktennend het hoofd. ,,Dan dank ik u. De volgende getuige Barones Goldoni. Onder algemoene spennin» trad de wedu we van de verslagen» de rechtszaal bin den, een statige vrouw van ruim veertig jaar. in zwwren rouw gekleed. Haar ge zicht wae zeer bleek. ,,Het dost mij leed u in deze zaak te moeten betrekken, mevrouw”, Won de president met vriendelijke, zachte stem ,,Ik begrijp dat het ze*r pijnlijk voor a mort zijn om hier in het openbaar getui genis te kómen afleggen. Maar het is hl-r een kwestie van loven of dool voor een med,emensoh en daarom neem ik de vrij heid u te verzoeken om ondanks uw groot vetdrrt zoo koel en zoo zakelHk moge- lijk, ds noodig» Inlichtingen te willen g» ven. in de zittingszaal van de jury was het stikvol van neianigatellend’en en nieuwsgie rigen bij de behandeling van de zaak tegen den Wenden en gvtortuneerden schilder John Kennedy, beschuldigd van moord op den Itahaanschen ede.man Baron Goldoni. De lucht in de kleine echtzaal waa zwaar en belompt do atmosfeer was vol span ning en emotie <te tragische figuur van den taientvollen jongen man wien het le ven scheen toe te lachen, en die op zijn huwelijksdag deze onbegrijpelijk» misdaad zou hebben gepleegd, wekte algemoen mo delijden. Het gietiiigienvwhoor was In vollen gang. Er was jutet een naam aflgeroepen: „Luigl I o«si.” „U wae ne?” „Ja.” „Volgens hrt getuigenis van iemand van bet hotelip^rsoneel ontving Baron Goldoni op 14 Augurtns bezoek van den beklaag- d*. Hebt u dien gezien?” Js. Ik was in de kamer van den ba ron”, antwoordde de getuige in uitstekend Engelsch, toen Mr. Kennedy werd aange diend Direct daarop kwam Wj binnen on ik zig hem vluchtig terwijl ik de kamer verliet.” Herkent u de beklaagde ale de bewuste bezoeker? De secretaris vestigde rustig Zijn oogrtK op don schilder, aonthisoh In de be- khagden bank zat en knikte bevestigend. ..W, <hf Is de lieer, die op 14 Augustus Baron GnlHoni bezocht.” ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omztretan (beboerende tot den becorgkring) 1—regels f 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den becorgkring: 1—5 regels L55, elke regél meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertentiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2J5, elke regel meer 0J0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde» prys. Groote letters en renden worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soüede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onae agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. waarvan de iahoud woogdelljk met die van dezen briel overeenkomt. Dat wil dus zeg gen hrt is eeu doorslag van den brie, die ik u daarnet heb voorge'eaec. Daaruit concludeer k dat u do schrijver van den brief beat. Enlin, ik zie dat we er zijn.” (Kennedy opende hrt portier van de auto. Mot tw verstrooid gebaar nam hij den hoed af en met langzame schreden ging hij op het hui» toe ,,Nog één ding - Kennedy keerde zich doodelijk verschrist om. De detective stond adnter hem. Wanneer u iets mocht inval len, dat u meent mij te moeten, meedeelen, dhn ben i< tot morgen twaalf uur *ot uw beschikking. Morgenmiddag om twaalf uur treilen de bevoegde autoriteiten in mijn plaats.” Hrt was den volgenden dag, even na el! uur, toen John Kennedy hij Herbert Por ter binnentred. De detective ging hem te gixmoet en nam hem goed op. Hij was bljek en zag eruit alsof bij niet naar bed was geweest. Zijn oogen schitterden als die van een koortslijder. ,,U hebt mij iets belangrijk» t» vertellen, zie ik-’, begon de dotertive. „Ja, mijnheer Porter”, antwoordde de schilder. Hij liet zidh vermoeid in oen fnuMl vnillea en terwijl hij de oigen sloot, zei hij met zacht» stem Ik wil a de waarhNd vsrteilea. heb hert doodgweho'en De detertiw knikte. „En de feden?” In formeert!» bij. „Die wenaob ik nliet te noemen woordde de schilder. Ik vergis mij n'et”, protesteerde de jongen met nadrnk. „Ik heb c w gehoord later namelijk, toen die twee samen weggingen, hoorde fk den baron zeggen „Neen mijnheer Kennedy, ik wnch tot niorgjenmiddag twee uur. Alsdan n(iet...” Verder hoorde ik nrèts. Herbert Porter knikte. „Als u er niets1 tegen hebt, Mr. Kennedy, kunnen we nu wel naar uw huis terugrijdt.” Tijdens den' terugrit zaten de beide man nen zwijgend tegenover elkaar. Plotseling taalde de detective een blad papier uit de zak en vouwde hrt op*ft. „Dezen br’ef heb ik in de zak van den overledene ge vonden”, zei hij. „Ik zal hem u. voorle zen Ik verzoek u. om uw bedreiging niet uit te voeren Weest u zoo vriendelijk om In elk geval tot Donderdag den I5en Augustus te wachten. Vóór ’s middags 2 uur ben ik beslist bij u om het verlang de terug te brengen Ik smeek u nog- 34 De detective wendde zich om naar Ken nedy en keek hem vragend aan. Daarop zei hij tot den jongen „Wart js ze' er dat je je niet vergist?” De jongen schudde energiek van neen. „Absoluut niet, mijnheer Die mijnlieer daar gaf mij zijn kaartje en liet zich bij Baron Goldoni aandienm.” „Heb je gelezen, wat op het kaartje stond?” Dz jongen knikte. Natuurlijk héb ik het gelezen. Dat doe Ik altijd.’ „En wat stond erop?'r „Alleen een naam John Kennedy.” De detective fronste de wenkbrauwen “n keek den schilder die zweeg en zijn oogen neergealagao hield' een oogenblik scherp aan. ,Wat hebt u hierop ta zeggen, mijnheer Kennedy „Die jongen moei zich vergieten ant-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1