I t Blad. 99'H NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEULE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, «na No. 16833 ’JI Dinsdag 27 November 1828 67* Jaargang ikbank feuilleton.'' Langs verborgen wegen. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen groote hun 424 28 treiter „Syrene” is met de bemanning 'er sterkte ven vier koppen voor de kuM ge- z-onnen. Er wordt veel1 wrakhout door de zee aan- gespqeld. HOORWEG. In Engeland. Kustdienst gestaakt. Groote schade. De dienst Dover-Folkestone-Teiwnaveo. Is hedenmorgen gestaag wegens den storm In het land ia groote schade aangarlciu van twt paleis. Dit trok de aandacht van een groote menigte, dlo en file lang» het bek werd geleid. Gteteren geen goede dag. De kouing liad geen goeden dag gehad. De temperatuur waa 38 6, maar do pleur a heeft zich niet vonder uitgobreid en de Krachten nemen niet af. 100.— DUITSCHLAND. Admiraal Scheer, t Admiraal Scheer is by een bezoek aan vrienden in Mark Redwitz (Beieren) tenge volge van een hartverlamming overleden. (Reinhard Scheer was op 3d Sept. 1863 te Oberkirchen in Hessen Nassau geboren en is dus 65 jaar geworden. In 1910 werd hy bevorderd tot schout by nacht en chef van den admiralen staf der vloot voor de volle zee, in 1916 tot oppenbevelhebber der vloot. Op 14 Nov. 1918, dus ha het uitbreken van de revolutie heeft Scheer den dienst verla ten en zich metterwoon te Weimar ge vestigd. iHfj was de aanvoerder van da Duitscho vloot in den slag bjj. Jutland (Skagerrak) óp 31 Mei 1916. Na den oorlog heeft hy een boek geschre ven: ,J)uitschlsmd’s vloot in den wereldoor log”, waarvan in 1922 de derde druk ver scheen.) Zooals men weet, doen den laatsten tijd de mogendheden erg haar best om profyte- lyke betrekkingen aan te knoopen met de .te Nanking gevestigde nationalistische Chinee- sche regeering. Zoo is er Vrydag tusschfen België en China een verdrag gesloten en ten week tevoren tusschen Noorwegen en China. Natuurlyk geschiedde dit niet omdat genoemde staten zoovéél van China houden zy houden alleen van zich zelf en hopen, dat de handelsrelaries gewin zullen opleveren. Niet het hart speelt een rol, maar de beufs. Ondertusschen mag men er zich over v4r- heugen, dat de aldus tot stand gebrachte relaties een niet onprettig karakter dragen. Tusschen Nanking en Tokio wil het echter nog steeds niet boteren. De Japansche cdn- sul-generaal te Shanghai heeft met Wang, den Chineeschen minister van buitenland- sche zaken, den laatsten tyd meeralen oji- derhandelingen gevoerd. Aanvankelijk zhg het er naar uit, dat de besprekingen zouden leiden tot een vergelijk, maar Vrydag zyn ze voorgoed mislukt. Dit is te wijten aan het feit, dat de Chineezen stonden op de onver wijlde terugtrekking der Japansche troepen uit de provincie Sjangtoeng. Hiervoor was Japan niet te vindende Japansche consul- generaal vertrok weer van Nanking naar Sjantoeng en het sluiten van een overeen komst bleef achterwege. De radicale elemen ten in Chineesche regeexingskringen heb ben dus de overwinning behaald en verschei dene vereenigingen in China uiten haar in stemming met de houding der regeering door aan te sporen tot een boycot tegen Japan. Op deze wijze wil men Japan nopen zyn soldaten uit Sjantoeng terug te trek ken. Natuurlijk beteekent een Mergt^fec boycot een gewéldige schade voor den Ja- panschen handel. De invloedrijke party dar genen in Japan, die tegenstanders zyn van militair ingrijpen in China, wordt door een en ander onvermijdelijk versterkt. Ondertusschen schynt Japan zijn positie te willen versterken door een overeenkomst met Engeland, die dezer dagen is gesloten en waarbij de twee contracteerende par tijen zich verbinden elkaar wederzijds op de hoogte te houden, van alle onderhandelingen, die zy met de Chineesche regeering voeren. Deze overeenkomst is ook meegedeeld aan de Vereenigde Staten en de andere vör- dragsmogendheden, teneinde een algemeehc overeenkomst tot stand te brengen. Een der- gelyk accoord is reeds in 1922 te Washing ton gesloten, maar later is het door het een zijdig optreden der Vereenigde Staten feite- Hjk in duigen gevallen: Amerika toch sloot in Juli van dit jaar een verdrag met de na tionalistische regeering in China, dat nedr- kwam op een erkenning dezer regeering en de Vereenigde Staten de positie bezorgae van meest begunstigde natie. Ondertusschen laat de Times uitkomen, dat de Engelsch-Japansche overeenkomst, geen vernieuwing beteekent van het vroe gere bondgenootschap, maar veeleer ten OR. 8TATKN. De ramp der Veatri». De reederjj verantwoordelijk? t Een civiele vordering. Een van de overlevenden van de Vestris, S. Stevens, een Amerikaansch bankier, die bij de ramp zyn vrouw heeft verloren, heeft Zaterdag, naar uit New-York aan de Cour, wordt gemeld, by het gerechtshof een eisch ingediend tot betaling van 52.000 dollar tegen de reeders van het schip, de firma Lamport Holt. Steven» aagt, dat het schip onseowaardig was, omdat het op versclwidene plaatsen lek was, dart; de lading nret behoorlijk ge stouwd was, waardoor het schip is gaan overheden, dat er niet voldoende officieren en mannen aan boord waren, dat het schip niet met behoorlijke reddingsbooten was uitgerust en de toestellen voor het strijken der booten niet goed werkten. Het hof zal dus hebben te beslissen over de verant woordelijkheid der reedery voor het schip. De rechtsgeleerde raadslieden van het ministerie van marine hebben machtiging gekregen de 123 leden van de bemanning der Vestris, die gered zijn, als getuigen te dagvaarden. Deze moeten op straffe van rechtsvervolging voor het hof verschijnen. Vier matrozen, die uit New-York wilden vertrekken met oen schip, waarvoor zij wa ren aangemonsterd, hebben van Lamport A Holt opdracht gekregen te New-York te blij ven. Attorney guttle, die het onderzoek leidt, heeft de Engélsche regeering geprezen voor haar samenwerking. Hjj zal eerst de conclu sies afwachten van de twee Engelsche ma- rine-deskundigen, die het verhoor bijwonen, alvorens een beslissing te nemen, of al dan niet een rechtsvervolging zal worden inge steld. Vandaag stelt ook het ministerie van handel een onderzoek in. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot daa tam^krtag)i 1—<5 regels 1J0, elke regel meer 0325. Van buiten Gouda on den becorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0J0. Advertentita in het Zaterdagnunuuer 2Q H byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry*. INGEZONDEN MEDEDELINGEN: te-4 regels 2.25, elke regel nmr 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer geredueeerdsn prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soHede Boekhande laren, Advertentiebureau* en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. iKUkr eigendom; de diefstal van het sieraad van uw vrouw moet gen andere gepleegd hebbejh.” „Diat heeft mijn maa gedaan”, antwoord de do jonge vrouw. „Maiar de baron beeft hem uitgelachen en hem geantwoord „U verbeeldll u toch zeker niet dat de politie een dergelijk kletspraatje zal gjelooven „Had u dan geen. getuigen? Was er dan niemand, die hét sieraad vóór de diefstal van u had gezien?” „Neen, niemand- Db voorhoofdband was een geschenk van mijn moeder zij had hem voor jaren. meegebraoht uit Kashmir, waar mijn vader commandant van de En- gelscho troepen ie geweest. Het was een sieraad, dat alleen- bij groot toilet gedra gen kan worden ent ik heb het maar een maal axuigehad dat was in Parijs op een bad bij den Engel schen gezant - al een jivar of drie geleden, due de eenige die het zioh zou hebben herinnerd wafl mijn moe der, met wie ik daar was en die is ün- middete overleden. Ew bij nat ju rouwklee- ding kon ik die band heeflemaal niet dra gen „Als het inderdaad zóó te, alFT*zegt”, en uit de stem van den president klonk een onmiskenbaar medelijden dan. zon uw man in zekeren zin te beklagen zijp, want een allernóodlottigste samenloop van omstandigheden zou hem tot de misdaad gedreven hebben. Maar we hebben op het oogenblik nfiet de diefstal van den voor hoofdband te behandelen, maar den moord op Baron Goldoni on dat uw man daaraan FRANKRIJK. Typhus-epidemie te Lyon. Reeds 3000 personen ziek. De „Petit Parisien” meldt uit Lyon, dat ’n aldaar uitgebrdken typhus-epidemie naar het ontstaan der epidemie, wélke het gevolg zou zyn van besmetting van het drinkwater door rioolwater. Volgens de „Matin” zijn vooral de nifeuwc wy'ken in de voorsteden door de epidemie aangetast. Op het oogenblik zijn reeds 3000 personen ziek, waarvan slechts den hon derdtal in de stad Lyon zelf. In de ge- meente-ziekenhuizen zyn 600 personen op genomen, van wie er zeven zyn overleden. NOORWEGEN. De Nobelprijs van Sigrid Undset. Sigrid Undset zal, zoo verneemt de Td., Hét geheele bedrag van den Nobel-prijs, welken zy ontvangen heeft, besteden voor weldadigheidsdoeleinden. Gisteren maakte zy bekend dat zy 80.000 kronen beschikbaar heeft gesteld voor de thuis-verpléging van achteriykc kinderen. Sigrid Undset is vroe ger zelf met deze ongelukkigen in aanra king gekomen. Na haar terugkeer uit Stockholm zal zij mededeelen welke andere schenkingen zij gedaan heeft. ENGELAND. De ziekte van den Koning. Voor de eerste maal in het verloop van de ziekte van den koning werd giiflteren een bulMin aangeplakt aan het ijzeren hek Wie slechte zaken maakt met de waar- heid, heeft het zich zelven te wijten. Avoutureu van den beroemden Engejschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluys. DE VALLEI DER VERSCHRIKKING. 36 - D» plotselinge diefstal van den band van de barones, deed! mij opeens het gevaar zien, waarin ik verkeerde men zou mij dhgetwijfdld van de diefstal beschuldigen, warut da verklaring die ik kon geven, moe»t - daarvan was ik overtuigd als een ’prookje klinken. Ik verloor het hoofd heelemaal mijn allesoverheersehende ge dachte was zoo gauw mogelijk wegrei z«i Het was verkeerd, dat weet ik nu maar ik wist op dat oogenblik niet wat ik anders beginnen moest.” president zag de jonge vrouw aan en «*>Jde de schoudiers op. „Het klinkt Inder- sprookjesachtig, wat u one hier ver ier Als de zaak zich zoo heeft toegfedra- als u meedeelt, waarom is uw man dan niet naar den baron toegegaan en hem frank en vrij verklaard Uw v^rdenking tege®. mijn verloofde is onge- "echtvaardigd, de voorhoofdband die zij bij juwelier verkocht beeft, was inderdaad en steenbakkerijen AUSTRALIA Een groote brand uitgebroken. Uit Welliugioo. wordt gemeld is aldaar in het centrum der stad een enorme brand uitgebroKen, die t^t nu toe reeds een scha de van meer dan 150.000 pond sterling heeft veroorzaakt. De brand woedt nog steeds voort. Vijf blokken huizen waarin zaken »ijn zijn reeds door den brand ver woest. Ook de stedelijk» markthallen tij» in vlammen opgegaan. Twej brandweerlieden wenden bij ’t blus- sdhingsweric ernstig gewond. Alle matrozen van, de iu de haven 1 lig gende Britsche oorlogsschepen verleenen hulp bij het blusschingswerk. ment van het misdrijf bet wapen uog niet heeft bezdten. - „Wat heeft de beklaagde h»ero\f< op merken?’" vroeg <hj voorzitter. „Dat ia een vergjeeinf. De wapenhande laar moet zicth een dag! vergist hebben. „Dat is buitengestoteni”, antwoordde tte detective onverstoorbaar. „Toen Mr. Ken nedy de revolver kocht, kwam er julM een kaesieralóoper de zaak binnen om een wissel te presenteeran. Die wtiseel had toe valftg 16 Augustus al» vervaldag m H ook prompt op djen dag voldaan." „Daarvoor zullen we t getuigenis moe ten hebben van den wapenhandel CurNw en van den löassiemlooper.” „Dat spreekt vanzelf. Ik heb de belde hoeren al mee hier naar toe gebracht. „Ze kunnen binnenkomen De beide mannen traden met vasten tred en opgeheven hoofd voor het getuigenhekj 4 „U weet, waarover de zaak gaat, niet waar?" wendd» de president zioh tot den wapenhandel. „Wanneer hebt u de revol ver, die ik u Her toon, aap den séhilder Kennedy verkocht?” „Op 16 Augustus 'a morgens om half elf. „Hoe komt het, dat u dat oogenblik zao pretoes weet „Omdat op het oogenblik dat mijnheer Kennedy den winkel uitging, er efn wis sel gaprewnteerd werd van Willem For man en Cy, uit Manchester van 40, d.» op 16 Augustus verviel.” „Wie heeft u dien wtesei gepresenteerd? (Wordt rervolgd). n» ernstig bedreigd worden. Op verschfei- den plaatsen staat de spoorbaan onder water. Men vreest da* de overetrooming- zich nog zal uitbréLdm- Tal van fabrieken staan onder water. Te Hoboken is d» Seheldedijk d-oorgebro- 'ken, zoadat do laaggelegen weilanden onder water staan. Een zestigtal arbeiderswonin gen worden ernstig bedreigd. Te Calloo is d» Scheldedijk eveneens be zweken. Een honderdtal soldaten zijn met vrachtauto’s naar het overstroomde geóied vertrokken. Hevige storm aan de heele kust. By Oostende woedt een hevige storm. Langs de hoede kust ia het water bij vlo^d oiver de dijken gestroomd. Te Oostende en Blankenberghp staat de zee door de aan zee grenzende straten, tegen de dijken In 'de stad gelegen aan. De schade is aan zie dijk. Op den dijk te Blanjkenberghe zijn huizen ingestort. In Duitschland. Overstrooming in het Ruhrdal. De Ruhr ia etertk gestegen va gelijkt schen Hattingen en. Wldlieim een groot meer. De rosteuraaiitB enz aan den Oever zijn overstrooant, alleen de boomtoppen ste ken boven water uit. Het wegverkeer jn het Ruhrdal is gestremd. Te Mühlhelm moesten vela huiitzm oaitruimd worden. Bij Herdeckt is de Ruhr sliert gisteravond 65 c.M, gestegen. Sneeuwstormen. In den. Bovc&Hara twereoht sedert he denmorgen een onafgebroken sneeuwstorm Er is een laag van 40 A 50 c.M. dikte ge vallen. Ook in het hevjge sneeuwstorm- Op de kam ligt de sneeuw een halve meter dik. Het aangerichte onheil in Z.W. en Z. Duitschland. Door de buitengewoon hevigen storm die Zaterdag boven Keulen heeft gewoed, is groote schade aangiericbit. Tal van boomen werden ontworteld, sdlioogsteenen afgeru|d en daken weggetelingerü. Helgoland geteisterd. Het eiland Helgoland, is zwaar döox den storm geteisterd'. De duiien liebben ernstig geledem, het laaggelegen doei' van het eiland is overstroomd. Het verkeer ntet het eiland kon. tot dusiver geregeld geschieden. I De Hindenburgdijk. Het W. B. meldt dat de Hindenburgdijk, welke hot eiland Sylt met het vasteland verbindt op eenige plaatsen beschadigd is. Op de helft van den dijk heeft het water ter breedte van ongeveer 35 M. zandmassa’s weggeepoeld. In Denemarken. Door den orkaan, welke giedurende de laatste dagen Denemarken teistert, hebben vooral de dijken ten Zuiden van Esbjerg zwaar geleden. CAote stukken ervan z^u door het water weggerukt. De Duitscfce wogen gezteht voor hen stond en deze on begrijpelijke mededeelingi deed. Op do pu blieke tribune was heftige emotie, hoorde men onderdrukte kreten „Wat zegt u daar? Onschuldig?” her haalde de president in stomme verbazing „Ja, mijnheer de president.” „En kunt u dat bewijzen/?” „Het zall me niet moeilijk vallen het be wijs tp leveren. De beklaagde moet de daad die hij bekent gepleegd te hebben, hebben verricht met een revolver die ik hier ter tafel zie liggen - «1 ‘die hij pas den dag nA den moord op Baron Goldófü gekocht beeft.’’ ,Jié?” zed de president, thana op hot toppunt van verbazing, terwijl de verras sen» le verklaringen van den beroemden speurder, zoowel door de rechters en de jtwy als op de publieke tr’.bun» met adem- looze spanning, werden gevolgd. „Ik zal hél u nader verklaren mijnheer de pneeidtent’', zei Herbert Porter, ntft iets triumfenteiijks in zi|n stem, terwijl zijn scherpe gölaatetrekken zich verzacht ten en een begin van- een, igilimiaoh in zijn grijze oogén twinkelden. „Het misdrijf werd gepleegd op 15 Aug ’s middags om twee uur.” „Dht is ons bekend.’’ ,.De revolver echter, waarmede de be klaagde het feit zo» hebben gepleegd, ia op 16 Augustus, morgens om half elf gekocht in den wapenhandel van Mr. Cur tiss in Regent Street. Daaruit volgt dus ononwtootèlijk dat beklaagde op het mo- lillUkSIHE (OIHAM. Japan en Bron* Brittanniti. Moeilijkheden tusschen Nanking en Tokio. doel heeft een gemeenschappelijk optreden van allé verdragsmogendheden in China tot stand te brerifcen en den Chineezen te belet ten de eene mogendheid tegen de andere öit te spelen. Het is de tyd nog niet, zoo be weert men, alle voorrechten in China, die m de verdragen zyn vastgelegd, te laten varen, daar de Chineesche regee’ring nog niet vdst genoeg in den zadel zit. China, aldus de Times, moet het duidëlyk worden gemaakt, dat het niet het récht heeft eenzijdig de be staande verdragen op te heffen, zelfs waa neer zy als onbiHiyk worden beschouwt!. Deze verdragen zouden alleen op grond vhn onderhandelingen tusschen gelijkgerechtig den afgeschaft of veranderd kunnen wór den. Overigens neemt men aan, dat de Brit- sche politiek tegenover China door het Engelsch-Japansch accoord geen wijziging zal ondergaan. Deze politiek is uiteengezet in het bekende memorandum van Engelsche zyde, dat twee jaar geleden aan de toenma lige Zuid-Chlneesche regeering is overhan digd en dat nog steeds van kracht is. In het bewuste memorandum wordt de bereidheid der Engelsche regeering te kennen gegeven om China te behandelen als een staat nier gelijke rechten en de privilegiën der buitan- landsche mogendheden gelei de ly kweg af te schaffen. Algemeen neemt men aan» dat ‘al was het alleen maar om economische rede nen, Engeland ook in den vervolge zal vast houden aan deze liberale politiek. Trouwens, wat het BritschJapansche accoord aan gaat, het initiatief lüertoe is uitgegaan van Tokio. BUITBNLANDSCH NIEUWS. De storm en het hooge water. In België. Antwerpen zonder drinkwater. De atonn en het hoo^e water hebiieu ook iu België veel ellende veaorzaakt Tengevol ge vau den hevigen storm is de Seaside bij hoogtij buiten Iwiur oevers getreden en is de Scheldedijk op drie plaatsen doorge broken. Het guhoele verkeer om Antw«r- |pen is gestremd. Do stad Antwerpen is van drinkwater 'verstoken, daar door het buiten haar oevers treden van de rivier de Nethe de drinkwa- terinstalilatieiji te Wiaelbern onder water staan. Er zijn maatregelen genomea. Tot dkisver hebben er geen persoonlijke ongelukken plaats geluid. De dox-pen Grwnlbergeji en 'Moerseke staan 1 gedeeltelijk onder water. In het station van Grembergen staat het water p.m. 2 M. 'hoog. Op sommige w^gen slaat het 1.50 M hoog. Vele bewoners moesten in allerijl woningen ontruimen. De gouverneur der provincie heeft mili tairen gerequireerd om te trachten de dij ken te versterken, waarvan er verscheide- schujldig is, staat tixans, ik wil er wal aan toevoegen helaas - vast.” De jonge vrouw zag) den president ntet trillende lippen aan - plotseling barstte zij in snikken uit en verborg haar gezicht in de handen. „We komen thans”, vervolgde de pr H- dent, „tot het hoeren van den detective Herbert Porter.” De deurwaarder ging naar buiten en kwam met de opgeroepen getuige terug. Aller oogen vestigden zich op den be roemden man, met zijn kaarsrechte, krach tige gestatte en zijn scherp geteekend, in- tdl'igent gjezicht, waarin geen trek verried van wat er in hiean omging. Hij was het, die de eerste, fijnste draden van deze zaak gevonden had en die ze had aangeknoopt en menigeen, zag hem aan met ontstemming met stil verwijt - als hij van deze vast beraden, wilskrachtige figuur keek naar do bcklagenewaïirdiigen schilder en zijn be koorlijke jonge xtrouw. „U zult ons niet veel nieuws meer te Vertellen hebben, Mr Porter”, zei de voor zitter. „U bent de laatste getuige die ge hoord' wordt en dé beklaagde heeft bekend.” „Het is Inderdaad niet veel, wat ik te zeggen heb, mijnheer de president”, zei do detective op zijn droogpte toon, „een kleinigheid maiar. De beklaagde is on schuldig.” De president, de rechters en de gezwore nen richtten zioh op in hun zettels, alc door een plotselingen sohok getroffen, en staarden den man aan, die daar met onbe- ABONNEMlENTSPRIJB: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Opze bureaux zyn dagelyks geopend van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; ItodMti» Telef. 83. Postrekening 49400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1