t K'5 IE HEE ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en». 37* Jaargangk No. 16833 Woensdag 28 Wovember 1828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I, GOUDA E kbank toast - Asthma FEUILLETON. Langs verborgen wegen. HOORWEG. xill- nu- HOLLAND: 50 en Haag. de be- >d 1 ll» tas ukdodc iets met den moord ttl- een Ze tea- tor nieuwe kracht zaakt eene alge- laar :hen W W mogeu te zuiien ervan. ivieer imiiiu.- uu- wu besc|lk- ionale er van het en rpeUoehi Ip- tê- hu^beu ibruik voor zijn 400 ZU iets de n a<»r*-produd. >1 ij vermoeid zijn; bgeput zijn tenge- van slapeloosheid, 00— Griekenland &oiie mix uen priua van|Aa- turiö Haar vader» beweende ze vorder, een prxiie vaai Aeïurie,. KoniDg George van Griekenland iiani haar echter geadopteerd en zij was op 14-jawgen leeftijd in uet huwelijk ge.reden met den toenmaigeu kroonprins Boris van Bul^arijo. Het wehjk was ongeluuddg eu werd spa riig weder ontbonden. Lenigen tijd later, bad Mar tb» aan gpodgeioovige vriej^fflihan verzekogd, 'ord ze ontvangen door den gewezen araonptini van Pruiuian, die haar iu. nee gauteup tx. u.v- de, met toestemming van de Keizerin. 1 aar vriendunnon, twee menisten, geiomdei les en W-iran overgdmuug, dat ze echte prinses onder hun dan hadden, guven naar met auieen mmH en luwon ug, maar betaalden naur «ueeraa, naar ai iu*- uen en de reuzen, die ze vaan ouden am. Do prinses verzua.erüe Sieeus weer haar „koninklijken vader” een groot leder onzer heeft zijn eigen lichtje.'fris de dageraad aanbreekt worden de Idm- pen uitgebluscht dan is er maar ién licht. letterdam in, Braukbandin ■courant gratis. Seraing (België)", net bewijzen aan den middelen zelf, den sn G. DAMMAN, mm IBUlé (aid. P 85) ffdwn. IEKTB DUIDELIJK int er ia «en speciale Mo. i genezing door nieu- uit plantenextracten, tteet: behandeling sedert 6 Ic hoest minder, haal mij krachtiger. Toch aangetast, want ik p last van 8 genecs- sven. De minste bewo- oden, doch in die v\jf geheel ander mensch ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den bockhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc.'82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. rernwag bei paleis hebben verlaten voor een. aantal persoonlijke bezoeken. Onmiddellijke terugkeer van den prins van n ales en den hertog Gloucester. De prins van WUlas seinde uit Taaga- tijUa aan den premier, dat oij en >roeuer, de hertog van Gloucester, spoedig mogeiqk zouden terug»eereu. lM.mU.tut up Ua^CU HUC.cHlUt z.y zyu u.e. .oruifigcroopen. xA, ud.u.AuiUnl ueett ;ien putoer jumor- pri e opuraöot gegeven van Aden uaar laar-eo-ouUoui op te tnoomeu, ten ernuo, ai» net hooutg iuoou( bojnOa, ter onauid- uehijKe oescuiKoaig .e 8(uja vau den pr.na vaa Waiöe eu ueu neciog van liiouoeaier. httuUNSLUMlau rzevige Meeuw vma ui oaVuje. ■jMrtU'k iietc uogiMi vutfv ueu BiTuOiueuda regen getKutug o, er as gemoeid euue& van viuiuoor.,, terwijl oe auueuw ue noogare aemeaeu ueuoal. vp vecouueiaeue panton ugl au ».>eeuw reeua twee meter noog net vulgeer over ajb oergpoeeen is gestremd. x?e upmirLjU rAFij^-A.ome werd opaiuuw uoor eea iu»tor<diig verorouen. uomierdea Wiegruu.pateu syu Ou*»tageWuipeu. uovig onweer t« rksys. loanemen- de storm aan.ds kusi. Boven jrurys eoeaue g^onu'en een lievig uuweec. uoa uat Bjiwueewi worui on- >veer gemeld. ue regenval houdt aan. Tengevolge hier van is net gevaar voor hoog water aan de Garouue en baar zujnvieren grjou. LU Gbaroouxg wordt gemeld, dat de storm aan aust ergst is geworden. Eea VDach^- boot van 4bOd ion, 4 die op 21 Nov, uit blibaff^wa» vèrtrokkaa mei begemming DuiaKertón, heeft tengevolge van den storm averij gekregen, en moest, ook wegen* ko- leugebrek in Lorient b nnentoopen BELGIS. Uitbreiding der overstrooming bq Dendermonde. Gedurende den nacot heeft de overstroo- imng in de buur* van Dendermonde zich uog uiqgebreid. De dorpen Grembergea en Moerzökeötaan geheel onder water. Het water slaat er op sodradge plaatoen 1.70 M. hoog. Eu begint gebrek aan levensmidde len te kon»e<i. De gouverneur der provin cie heeft alle maatregelen voor een spoe dig herstel der Scheld «lijken en voor de voedsel voorziening der bevolking genomen. Te*i,,\olge van de overotroondngehmoert het spoorwegverkeer aan de Belgieohe kurt worden gestaanU 1 ZWITSERLAND. De wlut«r uuet zyn mtredu. •<*rt do hrtuav biu-rmen deur laatste dagen het^t do wjnter iu het Zwitewmhe minden en hooggebergte zijn unoort gedaan- De mouw gevallen uiioeuw hooit een hoogte van gem. 50 C.ÏA willen verleènen, die Aiders slechts in iian- den van een monarch rusten, scheepte Stre- semann met de volgende vrjj ondoorzichtige verklaring af: jtaiVi uit het ambt van den rjjkspresident steeds kunnen maken, wat de persoonlijkheid van den rjjksptesl- dent zelf uit deze positie maakt. Zelfs den Staalhelm vatte Stresemann met ïiuwaelen handschoenen aan. trelijk men zich zal Irter- inneren maakte de oorlogsverklaring, die deze organisatie aan republiek en grondwet heeft gedaan, hét noodig, dat de afgevaar digden van de volkspartij haar verlieten. Het lidmaatschap van den Staalhelm eni het eenvoudige lidmaatschap van de party |tun- nen echter nog samengaan en gaan ook nog in vele gevallen samen. Dies zeide Stresu- mann behoedzaam: „De leden van de vdiks- partÜ in den lande zullen de verdere ontwik keling van den Staalhèlm afwachten enjhun invloed laten gelden, om den Staalhelm weer tot een organisatie te maken, die bove* de partijen staat.” Deze uitlatingen mogen voor de eenheid in de partij nuttig zijn, zy zijn te weinig ge decideerd, om op de andere partijen va^i de groote coalitie een zeer aanmoedigendel) in druk te maken. Vertelt u uie aan maar eeua, Mr. Tor tor, wie van beiden diau eógeuLjk de schul dige U? ,,Geen van beiden’', zei de detective met zijn krachtige, aangottune stem. l>jor het publiek op de tribune ging oen bedtime beweging klonk ge.uid als eeu onderdrukt gejuiah „Vertelt u dan eens hoe de za*k nW uw nwuing iu elkaar »h”, zed. de presi dent met een zweem va® ongedmd 'n oe stem, maar met iets in zijn gezicht 4»t .vqrried dat hij hoopte dat de detective zyn woorden zou kunnen waarmakoa. „Hoe de zaau in elkaar zit”, zei Her bert Porter scherp, zal de secretaris van Baron Goldoni ons het best kunnen mee- deelep.’ De president riohtte ai ju blik op Siguer ossi. „De aeonetaris beeft al getuigenis afge’egd- Ik heb hem gevraagd of hij er eenig idee van had, van welken aard de kwestie geweest kan zijn di* er tuaschen den baron en Mr. Kennedy heeft besta m. Mr Bossi beeft daarop geantwoord dathij daar absoluut geen idee\»n hid. „Dan heeft mijnheer Roasi een valsche v«W«rin.ï Mi de deteotie-ze doodkahn, „want Mr Rosed wa» vijf jaar bij den baron in betrekking en is van de diefstal van de voorhoofdband en de on- döriïttndelingen mei Mr. Kenned;?* volkomen op de hoogte geweert.” (VotE vOTvolgfl) ’^WzTT'xy. langer len uitstaan? using.hetwd- waragide m- lena^ rheu- brengt spoedig piwis van 10t inHUrijl..., utelwaar vrouw Keuuetly, u bad minstens oveuveel belwAg bij den dood van Baron Goldoui als uw mani* Ja, eigeollujk nog me®, want u was niet alleen bang voor schandaal, maar ook voor een aanklacht wegens diefstal. En al wae u oiiechuldig, u wiet ook wel dat die onschuld moeilijk te bewijzen sou zijn geweest Zoo ie het toch, nietwaar mevrouw Kennedy hJa”, zei de jonge vrouw nauwelijks* hoorbaar. „Dat zou het onderzoek in andere rieb ting brengen en tot schorsing! van dit pro ces aanleiding nukken' geven”, gjng de voorzitter voort. „Het komt me voor dat we hier met eéo geheel nieuw, element te doen hebben.” „Dat had ik ook gedacht”, zei de detec tive op eenigaziiis meewaïrigen humorirti- schen toon. „Maar het is jammer genoeg niet zoo.” „Wat bedoelt u daarmee?” ,,Wel, het kwaan ino oen beetje onwaar schijnlijk voor”, antwoordde de detective, „dat ik zoq’n belangrijk bewijsstuk als deze zakdoek, bij het eerste onderzoek «iet zou hebben opigemerirt. Mahr ten slotte, een vergissing blijft altijd mogelijk.” „Zeer juirt”, merkta de ppertdent op „M«ar toen viel mij iets in, dat alle combinatiën In deze richting direct''ontze nuwde.” 2|„En dat iwari?” vroeg de president in ADVERTENTIEPRUS: Uit Gtmda OT omrtrrtM® (bahooawd* tot den beiorgkring) i 1—6 regel» f 1.30, elke regel maar 0^6. Van buiten Gouda an den beaorgkrin*: 1—b regel» j LH, elke re«al maar oio. AdverUntiifa in het Zatardagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheid*-aditertentiën da helft van dan pril». INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN j 1—4 regel» 2J5, elke regel meer OAO. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiên en ingezonden mededeel ingen bij contract tot Mar gereduceerde® prys. Groote letten en randen worden, berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soüede Boekhande laren, Advertenüebureaux en euae agenien en moeten daag» vódr da plaatsing aan het Bureau zyn uigekomen, teneinde van |pname veriekard te rijn. DuitsohlandB herstalaohuld. De benoeming van experts door de Commissie van herstek BedenkeHjk verkoeling. De Franaohe ministerraad besloot omjaiet zelf over te gaan tot de benoeming vah de Fransche deskundigen, doch die over te laten aan de Commissie van Herstel. Dit be sluit wordt in de Paiijsche bladen uitvejerig besproken. De Petit Parisian schrijft, dat begrijpfelyk is, dat de Fransche regeering niet de ver antwoordelijkheid op zich wil nemenf de rechten van de Commissie van Herstel, voortspruitende uit het verdrag van yer- sailles, aan te tasten. <Wat echter voor Frankryk getldt, geldt ook voor de ovdrige belanghebbende regeermgen. De rege^nn- gen zullen er zich dan ook toe bepaled de deskundigen voor te stellen, waarna de Com missie van Herstel definitief de deskundigen zal aanwijzen. Dit is eveneens geschied bij de verkiezing van het Dawes-comitè in 1923, De Commissie van Herstel zal ook Amerika tot samenwerking uitnoodigen en niet, zooals gemeld werd, de Duitsche. nr geering. Om volledig te zyn, zegt het bldd, moet men ook rekening houden met artikel 234 van het verdrag van Versailles, waarbij de rechten van de Commissie van Herstel en daarmede die van de commissie van deskun digen zyn vastgesteld. De regeeringen 'zul len het laatste woord te spreken hebben, zooals dit gedurende dan laatsten tyd her haalde malen te Parijs verklaard is en koo- als ook dr. Stresemann in zyn rede iniden rijksdag erkend heeft. De Petit Parisien meent, dat men zich op het oogenblik in eenzelfden toestand bevindt als in het begin van 1923. Alles zal zich op dezelfde wijze ontwikkelen, zoodra de geal lieerde regeeringen geantwoord zullen Reb ben op de Duitsche nota Van 30 October en officieel 'het Duitsche voorstel tot byeenj-oe- ping van een commissie van deskundigen zullen hebben, aanvaard. De Echo de Paris meent, dat het sle|hts gaat om een vormkwestie en ddt het be^uit van den ministerraad geen vertraging id oe besprekingen zal veroorzaken. In Engelgche politieke kringen wordtj op een spoedige bijeenkomst van de commissie van deskundigen aangedrongen. Naar de Times meldt, acht men .te Londen den ftjjd gekomen, dat uitvoering wordt igegeven aan de op 16 September te Genève genomen 'be sluiten inzake de instelling van een com^iis- sia^van deskundigen. Het officieele Ant woord van de Britsche regeering op de Diilt- sche nota van 30 October is thans geileed en zal aan de Duitsche regeering ter hand gesteld worden, zoodra de overige betrok ken regeeringen haar antwoorden evenaens gereed zullen hebben. Naar de Times ijog- maals constateert, is de Britsche regeering optimistisch gestemd ten opzichte van de resultaten van de onderhandelingen. Volgens het Vaderland gaan er in Berlijn booze geruchten over Stresemann. Het trum zou mets meer van hem willen wéten, kuipt tegen hem, rekent op zijn val. zoo heette het. Kaas, de verstandige en geertig* prelaat, die voor het Centrum in den Rijks dag het woord pleegt te voeren, zegt: van waar”. Mag een dagblad (het wa Germania) van een mogeiyken val van 1 semann als rykskanseiier van bultem sche zaken hebben gerept, mag hier en zyn gefluisterd van tegenstellingen tufis het Centrum en d>r. Stresemann, aan 2 uitlatingen moet men geen beteekenis 1; ten. Partybestuur en Rtfksdagiractie hebben met die dingen niets uit te Staan, maar jmj- als te voren de Locamo-politiek rtU. Zoo sprak Kaa^s. En toch, en t c’»st le ton qui fait la musique en de toon, waarop ditmaal de redenaar van' het Centrum over de hftitenlandsche politieklvan Stresemann oreerde, ademde met meet de hartelijkheid van vroeger. Niet eenmaal, maar tot driemaal toe legde Kaas deni na druk op de vertraging in het tempo dér |oor Duitsohland behaalde successen in de buien- landsche politiek, een vertraging, die hij ais een reeks mislukkingen deed voorkomeii Deze verhouding is een gevolg van de ont stemming van het Centrum tegen de volks partij en tegen haar leider, Stresemann, om dat deze eerst, vóór den val van het kabinet Marx, de totstandkoming van de schoolwet onmogelyk maakt en thans weer op ’t ituk van het concordaat het Centrum hiet tege moet wil komen. Wanneer men dit bedenkt, 'begrijpt men volkomen, waarom het Cen trum aanmerkingen maakt op het bu^en- landsch beleid en op de samenstelling wan het personeel van den buiten landsdhen dienst. Een en ander wekt geen groote Ver wachtingen omtrent een snelle consoliflee- ring van de groote coalitie, die gelijk’be kend, steeds nog slechts in verbeelding bestaat. Ook de verklaringen, die dr. Strèsentmn in zijn eigenschap vto herkozen partijvoor zitter voor het centrale bestuur hield; g^ven tot zulke optimistische verwachtingen ijau- welijks aanleiding. De voorzichtige staats man heeft zich wel voor de gr/ote coalitie uitgesproken, doch koel. ,,Do opvatting”, zoo sprak Mj, „dat yien aan 'de aocilal- democratie alleen de verantwoording had moeten laten, moet beslist van de hand gor den gewezen. Wjji hebben er het grootste be lang by, dat de staatsburgerlijke gedachte in de sociaal-democratie wordt gesterkt, -om liet gedeelte van de sociaal-d^nocratie, dat streeft naar samenwerking meftde burg^ry te versterken. Overigens is onze^samenvier- king met de sociaal-democratie evenzeer een zuivere mariage de raison als die met de Duitsch-nationalen dat geweest is.” De mannen van den rechtervleugel der par ty, die gaarne, gelijk de Duitsch-nationajen, aan den rykspresident bevoegdheden zouden 1 De ueieotive gtimiaohco „D*t fe, ge|oo(= ik, niet mortlijk te raden. Mr. Kenney houdt zajn vrouw voor de schuldige Jen naim de schuld op zich om haar ,te red den Db prerident vestigde de oogen op de weenende vrouwr die plotseling de zak doek voor haar oogen. wegdeed’on Ver schrikt beurtelings naar dén detective en uaar haar man keek. „Wat hebt u hligrover te zeggen, mevrouw Kennedy?” „Als mijn man onschuldig is, zou iar voor mij een ontzettend gjroot geluk zijl.” „En wat hebt u er over op te merken beklaagde?” De schilder zag naar zijn vrouw en zei- de aarzedend „Ik kan op hot oogenblik niets zeggen, mijnheer de presudent. „Toen het spoor dat naar Mr. Kennedy voerde”, ging nu de detective voort, valac.i Week, heb ik een andere mogelijkheid over- wogen. Voor een paar dagen ben ik a'og eens naar <fe kamer gegaan waar die moord heelt plaats gehad: en heb die nog! eens gbondig doorzocht. En in een hoek heb ’k dit gevonden....” Hij vouwde een zakdoek open en reikte die den president over. „Dit zakdbekjs is gemerkt V. K zei do president. „Dat zal we? betèekenen Vio let Kennedy Is het van u, mevrouw? Mevrouw Kennedy knikte bevestigend. „Dat zou dus een nieuw gezichtspunt zijn”, zei de preeidient aarzelend, „Het zakdoekje va» mevrouw Kennedy op de Erfurt On Tlmcnau bedrogen en geld en goederen vftij hén losgekregen. Martha Barth is de opedhte dochter Uu Freiherr von, TreusohnBrendenstein. 'Zij was aanvankelijk ajs kindermeisje werk zaam en hoedt later bij veredlrillende ajel- lljke’ famdlics, o.*.’ bij grawf Berg, 7bij vorst von Llppo en bij den hofmeester ton Wangen hei 10 als zoodanig gediend. Beklaagde, die 41 jaap oud is, doch *r veel jonger uitziet, is de, moeder van ifee biHtebeChtelijke kinderen, waarvan het een. reeds 16 jaar oud is Op de vraag van den votoorzitter, oï £ij bekent, schuldig] te zijn, antwoordt zij „giedeeltelijk”. I Ter gerecldsteAttog bl^k dat bekaaid© zich ook heeft uitgegeven voo? do buifeu- echtelijke dociatar van 4# zuster des kei zers, de prinses (later koningin) van Avonturen van den beroemden Eugelscheu detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh door J. van der Sluys. DE VALLEI DER VERSCHR1KKINGI 37 - „Een looper van „The Exchange Bank’ Hier staat hij en hjer is de wissel.” De president nam het papier aan en toon de het den banklooper. „U hebt g)01ióord wat Mn Curtiss verklaard heeft." Irt dai. juist „Ja/”, zei' de kassjerelooper. Ik héb dezen wissel op 16 Augustus bij mijnheer Curtiss gepresenteerd. Toep ik de zqau binnenkwam, ging dlie mijnheer, die daar }n de bank zit, juist weg.” „Het komt me voor”, zei de president, „dat de zaak toert meer gecompliceerd is, dan wo oorspronkelijk dachten. Weliswaar bekent de beklaagde zonder voorbehoud. Maar dat zou niet het eerste geval vèn valfiche zelfbeschuldiging zijn, dat ik be leef Maar.... Mr Porter, wat is naar uw meening de réden van deze zelfbeschuldi ging?” HuiAExM4AJ.Nl/0lUtl AinLhd. A> V A A OUXAAUI.XM Vaiscne prinsen veer uei gerecni.1 Een hanuig oeuiieuBiei VooiT da recuibd-iUk te a-hutui weru u,is- .urenmoi^ea oemaweix ae ziuk tegen uienflt«»eidje iWartikt uartn. Zij worati er »aa beeóhuidigil ziah te'hebben uitgegeven voor prinses Margarete von Bruissen on oi'ider dezen naaui vcjrgchdiende vervat- schingen en oplLolitiugen te hebben |ge pleegd. Martha Barth die ziö|» in. voorarrest - 00- v ond, te wagene haar slechten. gezondihddB- itetótainid uii de voorioop.ge nochtente óut- slagen. h Bedodde Martha Barth stand terecht v0ox 26 gevallen Van bedrog en doomnenteuter- valsohing. BewlaagdO- had talrijk» bewoners geld zeixi Wx m.üFdaa boidc goedgeioovjgt mes aan de a.uo.Muur’.enrfter op en lüeu ren ze failliet. De reohimuuc veroordeelde naar tet livoe jaar gevangetesaiioai met af.reut vap de pirevenaere necKeuis, N*>drie maaodenz.il de straf als voorwaardelijk, worden i be schouwd. De Noordpoolrei» van de Zeppelin. Uitstel tot Naar ui. Berlijn wórdt gemeul, aan de besprekingen over het gei hèt luohtechip „Graf Zeppelin” l’oordpool-onderzoek ook prol. Wegenei de bekende geograaf Ei*ck deolgenoiuei De vereeuiging voor het Poobndar m gaf don wenson te Kennen onj de rei en. die oorspronkelijk in 1928 z^Jen pf «Ja hebben, een jaar uit te stellen., ion nog veex voorbereidend werk moet w’oj len verricht. Een hblft-ielegram mddt nater, dat onderhandelingen reeds tot een resui aai hebben geileid Da UwchtsolMjepebouw-i hj Zeppelin heeft zich a.1. bereid.; verria rd, do „Graf Zeppelin’1’ in 1930 pr bead U- king te stellen van de eoniging voor Pooler van-luchteoheyen voor twee Poolreizen gên een passende vergoeding der kos en, aau deze reizen verbonden, Dto. Eckener wordt nu lid v&n het be stuur van hooger genoemde intern atiodalo veroendging. ENGELAND. De toestand van den komng vooruitgaande. De hertog van Ïum. heo* fatoren lan een luncn modegedeedd, dat er eeO aline verbetering wus te bemerken in den toa stend van den Koning. Deee medeüeeling werd met groot ontho.usiaamo begroet.T Een afwijzing, dat de ongerustheid oier den toc&Vwtl. van den Koningi eanigajn» verminderd is, wotüt ook gezien in pet feit, dat de Koningin en. prinses Mary gis te «naken had - en alleen ia verband daar mee was act ding voor ons van belangF- dan, moeet het op 15 Augustus, ’s middtgs om kwart over tweeen, in de kamer vau Baron Goldoni verloren zijn. Op dht oo^cu- blik bestond er echter nog geen dame, die op liaar zakdoek de initiuden V» K Uon nebben.... Mevrouw Violet Kennedy was op la Augustus, 01a twee uur s middag» nog Miss Viojet Hubbard. Ik heb me in dfcsc zakdoeken-aangeiegenhaidi nog een beetje verder verdiept ea jfc heb kunne» vaststel len dat Mrs. Kennedy deze zakdoeken das een maand later heeft lafcu maken.... Mo. andere woorden ze heeft deze zakdoek pas later op een of andere manier op |de plaats van de misdaad weten binnen ’te smokkelen, om zóó zelf in verdenkingte komen.” „Dat is een verwarring in het kwa draat”, zei de president een beetje uit zij a humeur- „Welke reden zóu Mrs. Kennedy hebben om dio oomedie met do zakdoek in elkaar te zotten?” „Wel, deeejfde reden dio haar man *td Hij hield haar voor schuldig en nam de schuld op zich om haar te redden Maar zij hield hom voor schuldig en probeerde op harir beurt ook voor hem de daid te boeten.” Is dat waar, wat Mr. Porter hier be toogt?” richtte zich de president tot de jonge, vrouw. Ze gaf geen antwoord, hield da oogn rtflak naar beneden gericht. mu iNiit <01ra vr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1