Uitgave A. BRINKMAN ZOON raadt VAN Y5ENDYKr5 1 KOFFIE THEE Fa. G. J. BIK De Goudsche Vraagbaak Abonneert U op di^ Blad. Adverteert in dit Blad. Geineub. Kamers met degelijk pension. EhD.1 iga-tafan ÏEH BWrisclit Moudiiiiis wll.t.taii| -ï EN NIEU1 bergambj NIEUWERI Loel’s hitl en hnariuBhandtl KLEIWEG 69 GOUDA. Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen. 4‘|2 °|o Pandbrieven a 99'|2 Dit bladve Markt 46-47, 0 "Wia—a \MARKT 31 - TELI 82 .1 - t F*. RENÈmIn VAN DER HEIJDEN, GOUDA Utrechtsche Hypotheekbank UTRIOHT Hoeden Petten «o. 1683 Draal niet. Koop het direct. - -itfO pagina's 25 ot. 5$ Als GIJ I -- I w H. C. Warning, L. Tiendeweg'No- 52 is verschenen en in eiken boekhandel ■BE en bij de Uitgevers verkrijgbaar De hbogste prijzen wordenbetaal voor HAZEN- en KONIJNENVELLEN, LOMPEN en METALEN door J. SchaarenDsrg, Speldemokwrsot*:eg 4—7» 10 St. Nicolaas-fcfschenk. Opheffing Wiiihlileiting. /SA NO UINOSlk ■W*' DE r GIDS VOOR IEDEREEN FEÜÏI Langs verb< Avonturen van den I date HERBERT Vrij naar het Em r«uz«ngimik nor do Hulovrouw GROOTE SORTEÈRING IN ALLE PRUZEN - De VELO blijft steeds: KS5K'"*T« VELO Waschmachine Mij LiTlendeweg 53, Gouda Telf. 559 Arle Hubertus Spruijt, in den ouderdom van ruim 68 jaar. 40 8470 15 -, 12 fl. 21. >OR NAMAAK 5q L Den Haag,. „M V hebt 4 .4 1 O GROSSIER VOOR ?U1D HOLLAND: Gouda, x J. H. VAN DER TORREN. P. C. VAN DER TORREN OOSTHOEK. Heden overleed na een langdurig lijden onze beste Zwager, de Heer Arle Hubartus Spruijt, Waddinxveen, C. M. VA.N DORT KROON— VAN DER TORREN. ben Zaterdag a.s. op de Algemeene Begraafplaats te Gouda. Vertrek van het sterfhuis te half twee uur. 8498 81 Pullovers, Vesten, Handschoenen! Schawls enzj abonnemet per kwartaal 2 Franco per post Abonnementen bij onze agenten Onze bureaux Redactie Telef. I Werk- •K uur blifren fij/ «t ook. ><tvdus op lijdt aan trage ontlaiting, gal, «lijm, koortsigheid, ■aag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering enz. neem dan Wortelboer'i Kruide. 4 Wwt.lbnr’. Pillen n. Jwoi»«*rt,WorW- bov v». 04, PiUrel» t. gq il|t ww, he- «rld. Vokrllgtau 60 bij Apotheken en Drogisten. Kanarievogels Gcoote voorraad ZANGERS vanaf 5. POPJES 0.85. VOGELKOOIEN voor alle, soortén vogels. PUTTER^ SIJSJES, VIN KEN, GRASPARKIETEN enz. GOUD- VISSCHEN, AQU MEN, ROTSEN, Koopt ÜVP' AANGEBODEN KLEIWEG 72. 2466 8 4 ---- JEN enz. IUMS, VISCHKOM- rELg, VISCHVOEDER l Nlcqlaas cadeaux in 20 Hierbij jjeven wij met groot leedwezen kennis van het over lijden van den1 Heer A. H. SPRUIJT. Zuster A. BOTTEMA. Broeder A. J..KRAAIJENBR1NK. Gouda, 28 Nov. 1928. 15 zooals een BONTMANTEL, VOS, MARTER, PULLOVER, VEST, HANDSCHOENEN, ZAKDOEKEN, SJAAL, TAFFET EN CRÊPE DE CHINE CARRÉ'*, KOUSEN, SACHETS, SPATTEES, FIJN LINGERIE, ZEEP, EAU DE COLOGNE zl|n altijd welkom. Speciaal Huls Héden overleed lijden onze hooggeacht^ President- Commissaris, de Heer A. H. Spruijt, N.V. Drukkerij 4/h KOQH KNUTTEL, Directie en Commissarissen. Gouda 28 l^ovember 1928^ Dit bijzonder practisch jaarboek zal onmisbaar blijken voor iederen I H I j Gouwenaar. Het geeft antwoord op talrijke vragen, die iedeJinwoner stelt I wanneer hij hetzij met het gemeentebestuur, gemeentelijke of rijt^bureaux, i met opepbaar en bijzonder onderwijs, met belastingen, met post en tele- i graaf<Ö?hst, met kerkelijke zaken, met vereenigingen van allerlei aard te 11 11 maken heeft. Ieder burger wordt geacht 4e wet te kennen. Wie kent de Goudsche Politieverordening? j, De GOUDSCHE VRAAGBAAK lichtU omtrent dit alles in. Leiden, J. OPPELAAR. J. H. OPIPELAAR— VAN DER rORRÉN. ’s-Gravenhage, J. B. WITHOF KEUS VAN DER TORREN. 28 November 1928. zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maan nf ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag rond» puistjes m ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. m elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumétirt jicht, zenuwpijn - Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en tie blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gjj alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gjj niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen mn nen/bü fïrma'j* H.^SNABHJE D(Aft? IC 85)° K OTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekteq men lijdt. Een flacon Eau de Cologne 4711 Boldoot af D. V. C. blijft een nAttig J. O. LANGERAAR Burgem«tBt«r Martens Ringel 108, K Telef. 739 - Gourfa. Fandbriewen f 47.000.000.— De BANK stek beschikbaar: in stukken van f1000.—f500.— en f 100. De Directie: Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG Het Gemeentebestuur van Gouda maakt bekend, dat gedu ende de z.gj Sint Nicolaasweek t.w. op -1u dagen van 29 November t.m. cember a.s. alle winkets tot elf 's avonds geopend mogen i WEEST OP UW HOEDEï'-j/ Zooals alle goede artikelen wq| onze BIG BEN pijp nagemaakt.. goed op het merk „BIG BEN”, hetwell alle echte BIG BEN pijpen» is g-estemp^ Prijs 2.'met gratis reservestift. Overal verkrijgbaar. 2445 7 t uit Kruiden bereid. Zuiver plantaardig versterkingsmiddelf Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen; die spoedig vermoeid zijn; lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering; die uitgeput zijn tenge volge van lichamelijke of g^telijke vermoeienis; last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in rug of^nden, is de SAIWUINOSI het aangewezen middel. Sanguinose verrjjkt ]pei Apo&ig iét bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen; geeft een gezonden eetlust; veroorzaakt eene alge- heele levensopgewektheid. Prijs pei flesch f 2.6 Tl, Verkrijgbaar bij Apothekers en Di WAGBT U VAN DAM 4 Co. ^De Iltemerstraat 2 (ƒ1. Na het mislukkei komst tusschen Grc rijk, die, zooals mei Amerikaansche rta heeft kunnen vinder beste verstandhoudi tannië en de Vereen goed heeft gedaa politici zich thans w tot Amerika. Het ec mogendhedenconven der ontwapening in bracht en Groot- grootste belang by, van te weerhouden, heid ongelimiteerd en aldus de rivaliti Men mag in di dagen gehouden doo Fareham, dan ook terrein voor een nie gebied te effenen. Bi deh wensch uit tot n besprekingen tussch van Groot-Brittannii ten, ten einde een tusschen de beide na pen. Lord Lee of Ft vriendschappelijke e bevoegd vertegenwo tannië en een van d overweging, ten ein verstand, door he avontuur gerezeh, ui Beide redevoerinj Staten, zeker tot grc Brittannië, sterken v Hlleen, doch ook gel« lot het houden van M^enkomst van de Amerikaansche repr commissie van Bri om te beraadslagen macht van Groot- Staten ten aanzien schepen, niet valk komst van Washing! Britten, de voorzitt tenhuis, stelt voor, 4 Maart a.s in Cam na afloop der confe ringeA 'rapport zullei resultaten der bespn Dit voorstel is echi door Kellogg, die >be is met de Amerikaa: tegenspraak met de p In de Fransche K nog al woelige debat de begrooting van oo De rapporteur Bou linkerzijde) constati voor*bet .leger 6.531 pen,<4faarbjj men noj francs moet voegen, Woorden zijn bi zijn vracfitM. J. van d DE VALLEI DER 38 - bMijnheep Rosei*, t gelnoord wat' <Je Uofti-Ti beweert. Ik wwy u, dat Baron G nedy dreigde zijn vro wegenB diefstal? „Ja, ik wist bet.” „Waarom hebt u d« «vergeateldy verklaard Da secretaris dloeg J**l het, omdat... om Mr. Kennedy niet wi ni.l met toonlooze kentenis heeft afgelegï s<tan miï naj|(unrl*jk n Qe piwijdeni keek doze’beantwoorddo diei IW1 mijnheer Rc klaring afgelegd”, co „Maar daarvoo tende ömetandigheden gemakkelijk vooi Gsmaklcelljka Conditiën. Bezoekt ons Dépot: 100 ■■IM8E Markt 46-47 Heden overleed na een langdurig lijden, onze lieve (Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer M. C. SPRUIJT— VAN DER TORREN. C. A. M. SPRUIJT. E. J. SPRUIJT— WARN AARS. J. H. SPRUIJT. ABJE. Gouda, 28 November 1928. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3