'K'S :IE Nicolaas grootste sorteefing in, Handschoenen J. BIK t Blad. 991,1 f 100— Planten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude. bodegraven, boskoop, goudebak, haastrecht, moordrecht, moebcapbzae, N, MUL II nderdag 29 November 1928 97» Jaargang eekbanlc L N, GOUDA SfflBNSa»' e 19934 E«A dlaaw GIJ ïte prijzen ihaarenberg, ■t.«Q 4—T. 10 I veg'lMó- 52 NIEUWERKElfK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUI Dit blad verschijnt dagelijks behalvyip Zon- en Feestdagen 'FEUILLETON. 1 Langs verborgen wegen. 0.- ID SOI kteq men lydt. JID HOLLAND: die V het vierhui «tent. (Wordt vervolgd) maar vlei de president dwang te brei den er beswaar t»- Uw man is in ti e R. HOORWEG Schawls enz. n Petten i", At meeujng e ontlasting, oortaigheid. jfdpijn, geen ichte spijs* u. neem dan Kruide. NT's Rille» lig weer her- Ibaar 60 et i en Drogisten. oudere gevallen, rd. zielrte. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en onutwta (beboerende tot den tewrgkring) 1—6 regels 1.30, elke regel meer 035. Van buiten Gouda en den teaorgkriz*: 1—5 regels L55, elke regel moer 030. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byalag op den prye. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prfla. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 235, elke regel veer 030. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingeaonden mededeelingen btf contract tot zeer gereduceerd» prys. Groote letters en randen worden berekend naar ptaatanumte. Advertentiën kunnen worden ingeaonden door tusschenkomst van sobede Boekhande laren, Advertentiebureaux en ome agenten en moeten daags vóór de plaatahig aan bst Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname venotoavd ba zijn. P voor HAZEN EN VELLEN, METALEN door 30 (lOUISLHi: COURANT. ;te, Bleekzucht - :hitis Maag of tlust, zwaarten in jn (uitslag, roode isten enz. op elke Rheumutiek, ie lever, leverstee^ - Alle ziekten van n. n de geneesmidde len te vragen aan jtor in de Medicjj- Groote Markt 7, ledtaa gaarne bereid ia op te treden bemiddelaarster tot het verkrijgen van wo- derzijdsdhe overeenstemming «trent den Klaagmuur tusschen do Mahjnedanen en de Joden, zij toch niet kan overg.ian tot om deze overeenstemming tot stand gen, des te minder omdat het ge- zelsboapsjufiirouw voor hem Daarop riohte lüj zich tot ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Qnze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De prins van Wales zal uit Dodoma naar Dar es Salaam terugkeeren, een reis van 480 K.M. per spoor. Daar zal hij en de her tog van Glouces^r scheep gaan aan boord van den kruiser „Enterprise”, die thans onderweg is van Aden. De „Enterprise” zal de prinsen naar Brln- disi brengen, hetgeen ongeveer 9 dagen zal duren. Van Brindisi zal de reis overlanu worden voortgezet. Twee honderd dooden. Een gevolg van den storm op de Phi lippijnen. Tienduizend dak- loozen. Omtrent den omvang van de ramp, door den wervelstorm veroorzaakt, die het einde van de vorige week de Philippynen heeft ge teisterd, zyn thans naere bijzonderheden ontvangen. In totaal zijn twee honderd men- schen, voor zoover bekend, om het leven ge komen. Het aantal dakloozen op een der eilanden bedraagt reeds 10.000. De oogst is bijna geheel verwoest. De klaagmuur. isen rmgeisch Witboek. De Bnitsoae rugeeriiig heeit een Witboek gi-pubisoöbrd wtreftoauo het jongste inci dent bij den Klaagmuur te JeruzaleÉ», waaromtrent wij roeue een en ander pu- bl.ceerdoa. Het bevat oen momorandum ven <ien Engeisolien minister van Koloniën, waarin hij uiteenzet dat do Palestijnflche er de BrKsckie regeeringen op grond vaat artikel 13 van het Mandaat voor Palesti na, zich op het standpunt stellen dat uan Iqei toy doen heek met een, quaestie, waar in. zij veilplicht zijn, den status quo te Itandhaven. De status quo komt vólgens hen hierop neer. T -1 het recht Van’ --- toir lot het verrichten van haar godsdienst oefeningen, dodh bij den Muur slechte zoo danige toebehoorende godadiensiartikelen mag brengenv ate onder hel Turksohe bo wl nd waren toegestaiui. Naar aanleiding van do kjjabht dat men met meer kiesett- heid te werk had. kunnen gaan bij M ver wijderen van het houten sciiot op prooten Verzoendag, hetgeen lot ontstemmingen on der de Joden heefb geleid, merkt de mi nister op, dat het gewoonte is, dat, wan neer wordt vaelgeeteld dat de status quo wordt geschonden, onmuddellij k wordt in gegrepen. /Van oudfllier is dit in do kerk vun liet Heilige Graf en op andere heilige plaatsen, zelfs bij de heiligste diensten ge daan om te voorkomen dat oen precedent wend geschapen, dat een inbreuk op den wjatus quo zou verandeipn tot een inte- greerend ge.leelte daarvan liet memorandum besluit niet uiteen te zetten dat ofsolmon de r.egi.Mving van Pa lestina gaarne bereid is op te treden als i niet Miss Violet Hu board had gestolen, maar...., r“— I „Signor Rossi? viel do president tem te spanning in de rede. ,,Neen, lutyuhaar de president, niet Mr- Rossi, maar Miss Betty Locko, de ge^cl solupsdame van Mibs Hubbard Deze jon gedame «taat namelijk in intieme relajtie met Signor Rossi Zu had hem het s. er tad gegeven en waarschijnlijk waren die twee van plan er zoo spoedig mogelijk mee naar het buitenland van door ta gaan. Mr. Rossi wist tufli hij zich door den Barod betrapt yag, in één oogWenk, - want hij ie iemand Ilie snel weet ce denken en te Innde’.euJ - dat liet schot, waarmee hij deu baron neer velde, op rekening van Mr. Kennedy iou komen, die alle aanwijzingen tegen >di hid.',^J meende liet (loodelijk scUot veilig te kuHbn af vuren. Ik heb de eer, mijn heer' president, u te verzoeken te döbn, uw plicht ih dezen voor*tobrijft.”{ De presidpnt keek den besdhuidlgde strak aan on zei ,,Wat held n hiertegen in! te brengen, mijnheer Roes! „Hot is niet wmt”, stanWdedeze. Ik was or op vóórbereid”, zei Herbert Pouter glimlachend, ,,dat Mr. Rossi diet direct met voel instemming mijn uiteentet- flngen zou volgen. Daarom heb ik v|pr een getuige gezxvrd. Beneden in een anto •zit'Mifl» Betty Lodco, goed bewaakt ^Óor twee van mijn assistenten. En wat van nog meer belang te-; de gestolen vctoT- hoofilb^nd heeft ze ook bij zich.” 'De president belde en gaf bevel de ge- scuil thans nie< uwer van zuiver godadien- sllgen aard is, doch een politiek, en rae- kuraktar bedt aangewonum, ■MJM8L Mariano iq^het vaderland teruggekeerd. Kapitem-livtenant ter zee Manano, <lie deel heeit uitgemaakt van de expeditie Noblie eo byna evenals MaJmgran was om gekomen by ae poging van nun tweeen uiet z>appi om ue kust te bereiken, is, na een lang verbiyf in het ziekenhuis te Stockholm, waar hem het rechterbeen is atgezet, Ui Itanë teruggekeerd. Mariano is te Milaan uoor de overheid en de bevolking met trei lende hartelykheid verwelkomd. RUSLAND. Een nieuw „sjachty "-proces. Toen een maand oi acnt geieden het sjachty-proces (net proces teger de myn- ingenieurs van het D on jets-heksen voorbe reid werd, werden in geheel Rusland de ‘H''l spetsen vervolgd. Overal zochten commissies 1 en vrywiiiige G.F.OE.-agenten naar „bewe zen' van de anti-sovjets gezindheid der spetsen en zoodra iets ontdekt werd, dat ais sabotage uitgelegd kon worden, werd de spets gearresteerd. Nu behoort deze periode Van massa-vervolgingen tot het verleden. De sovjet-regeenng geeft nu vaak wenken en zelfs bevelen, de vervolging te staken, maar by de ingestelde vervolgingen zyn zooveel persoonlytop belangen vun boisje- 1 wistische ambtenaren en agenten van de G.P.OE. betrokken, dat de uitvoering der be velen van de soajet-regeenng niet steeds mogelyk bkykt tezyn. Die processen gaan dus, ondanks het verzet van de contrale r«- geering, toch doou. - a. ingenieurs. De vervolging is ingesteld nog in den tyd, toen het in Rusland mode w.u», spetsen te vervolgen. Er werden toen veel ingenieurs, die aan het volkscommissariaat van spoorwegen verbonden waren, gear? resteerd. Eenige ingenieurs werden in vrij heid gesteld, maar de voornaamste spetsen van het volkscommissariaat, de leiders van het spoorwegbedrijf, zitten nog steeds in de gevangenissen van de Unie. De regeering doet al het mogelyke om de vervolging te dpen staken en de ingenieurs, die het land niet missen kan', Wier maandenlange afwe zigheid reeds veé| schade aan het spoorweg weden heeft berokkend, te doen bevryden. De G.P.OE., deze machtigste organisatie van de Sovjet-Unie, verzet zich echter tegJn die invrijheidstelling en eiecht, dat het pro ces plaats vindt. Naar deskundigen verklaren, levert het materiaal, dat de G.PXJE. tegen de spoor- weg-ingepieurs wist te verzamelen, nog min der bewyzen dan dat waarover dc réchtere in het Sjachty-procM beschikten. Het is na- tuurlyk niet buitengesloten, dat sommigë spetsen fraude hadden gepleegd. Dat is echter in de Sóvjet-Unie een „door de tra ditie geheiligde gewoonte” geworden en de communistische Abtenaren naMÈ^n zich hieraan niet mindAschuldig djUbipetseii. ik «1 wist ais uitgangspunt, van Mr. Rosai gewaar to worden - wat ik uog nieti wi«t Na een korte pouge ging de doteoti''u ouder ademlooze dlilte van al de aanwea'- gen voort ,,En deze twee jonge men- sclkeu*, Beroert Port» keek met zijn grij ze oogen van de schreiende jonge vrouw naar dun man met zijn bleek, vermagerd gezielit, ,,'ieze beide jonge menschen heb ben wéltewaar onwaarheid gesproken maar deze onwaarheid kwam voort uit het edel ste motief dat de menwh bezieJen kao. Elk tan hen beiden was bereil dé'schuld van de ander op zidh ie nemen, de schuld, van de ailler.te boeten, te do eerste betoovu- ring van liuii Jong gfiuk gebeurde hen in? alkffvreeeelijkste: zij moosten tgeloof aan elkaar verliezen en ronddwaden in de vale landen der vertwijteling;. Met de bioeseiu- krAs vaqi hi^ liuwddjk»'eeot nog in hu‘ liaar, moesten zij -^tfn zonnig gefukshmi vertalen «i wenlen zij gedreven in de val lei der verschrikking. Ik gehjof dat zij on? inn gst medelijden wel verdiend hel» ben.” ■-'» De pnwident verhief zich van zijn zetel en strekte met een vriéndelijk gebaar de luuid uit naar Violet Kennedy, die nau welijks begrijpend 'de woorden van 'den detective had aangehoord „Wanacht u uw man geluk, ik »doof niet dat iemand van de rechters of de juryli gen heeft dat ik u zeg vrijheid gesteld... van het nieuwe iuchtvaartminlsterie zyn ge bracht. De styging van dace legercredieten tegenover die van 1928 met 790 millioen is slechts schyn wanneer men er rekening mee houdt dat 315 millioen van het ministerie van financiën werd ov^rgenomen en dat 292 millioen van deze credieten de uitwerking der maatregelen ter invoeripg van den een jarige diensttijd vertegenwoordigt. Reke ning houdend met de koopkracht van den franc zouden de legercredieten van 1912, die 1.116.318.000 francs bedroegen, thans 7.032.000.000 francs beloopen. Het effectief van het Fransche leger bedroeg in 1912 638.000 man, in 1913 692.000, in 1914 845.000 en in 1928 582 000 man en zou in 1929 566.000 man bedragen. Van de door de in voering van den diensttijd van een jaar nieuw aan te werven 100.000 man beroeps soldaten zyn er totdusver 83.000 aangewor ven. Men moet dus voor dit doe’ nog 230 millioen aan bit ga ven tegemoetzien. Frankrijk s, zoo zeide hij, gedwongen de verdediging »|ijner grenzen te versterken. Totdusver is in verband hiermee nog bijna niets gedaan. Het commuimfttsch Kamerlid Beron noem de dit budget van het Ministerie van Oorlóg geen vredesbudget, en hy verklaarde er niet aan te twijfelen dat het werkelijke doel van deze bewapening was, de str(Jd tegenover Sovjet-Rusland. De, minister van oorlog Painfbvé num hierna het Woord om zooals hy het uit drukte vergissingen recht té zetten. Hy ver klaarde, dat men steeds met de legersteA- x- jjoman aanzetten en niet alleen in .„..^ryk, maar'ook in het buitenland, het geen een zekere opwinding veroorzaakte, terwyl toch inderdaad deze verhooging is te verklaren uit de verhooging der sterkte van dc iniandsche troepen, die volgens het een stemmige oordeel voor de bescherming en de beveiliging der Fransche koloniën van Noord-Afrika beslist noodzakelyk zyn zoo wel a|s voor het nakomen der verplichtingen die Je gebeurtenissen in de' wereld (Chiéa, Syrië, Marojfto) aan Frankryk zouden kun nen opleggen. Minister Painlevé verklaarde verder dat men na aftrek van de uitgaven voor het be zettingsleger, dat door Duitschland betaald wordt en tik aftrek der kosten voor het onderhoud der koloniale troepen, die by de vorige,begroetingen niet op de oorlogsbe- grooting gebracht werden, Wen tot een be- grootingseyfer van 7305 milloen voor 1929 komt, ^elfs als men de kisten voor de be zettingstroepen er by rekent komt men by een budget van, in, papieren francs, 7800 millioen op een budget in gouden francs van 1560 millioen, dus 20 midlioen meer dan in 1913. De kosten vtwr het onderhoud der be zettingstroepen in het Rijnland zyn echter hooger dan die voor het onderhoud der troe pen in het binnenland. veriiaa» van (te dienstal te doen en dahr- door Mr. Kennedy nog te bezwaren. i ,,Hij zou hem niet bezwaard hebben \oerdo Herbaki l’.ener daartegen aan. Doorj de verklaringen van den hotelboy wa. iedere» twijfel aan de schuld van Kennedy buitengesloten. De red|tbaiiiK. was Unnners volkomen van zijn schuld, overtuigd ,,D|al mg flan waar zijn, - inaar .welke r«J»a kan inijoheer Rossd geiiod hebben I iu liet belang vun de Iwtelaagile g®u F* 7 ,,Wel - Mr. Roéffi had de gelegenheid om op een goedkoope manier zijn ctlel gemo \1 to toopeq”, antwoordde de detective hoo- nend. „Laten we tot een rewullaat komen' de voorzitter „Wie i» \na(ir uw de daderj mijnheer Porter „Die daar Het gezicht vaq den detec tive verstrakte e» met» een streng gebaar weee hij op Luigi Roesi. ,,En hoe do dra matische gebeurtenite zich liteeft toegedra- gei> Wil ik u ook vertelleni. Toen Bajon Goldoni kl^ar was met het teleifoongeeprck ging hij naar zijn kamer om zich te vef- Ikleeden. Daar wachtte zijn secretaris Mr. Rosei - op hem o#n niog oen gaar brieven stenografisch op te nemén, l'óeu nu Mr- Rossi zijn blocnoot uit de zijzak Ivnn zijn eoibert w41de halpn, gebeurde item een ongelukje hij trok den verdweBen voorhoofdband. tegelijk eruit. Op hetzelfde oegenblik zag Mlr. Rosei in, dat hij een verlored man was. Het heele gebqow /an leugen en bedrog en mtwverstand atortte in; «••ratel Varaaaigd» Statea aan Engeland. De Fransche oorlogsbegrooting. Na hel mislukken van dé vlootovereen- komst tusschen Groot-iBrittannie en Frank ryk, die, zooals men weet, in de oogen der Amerikaansche Jaarslieden geen genade heeft kunnen vinden en aan de ai niet a|^e beste verstandhouding tusschen Groot-fint- tannië en de Vereenigde Staten niet bepaald goed heeft gedaan, wenden de Engel che politici zich thans weder vryuiel rechtstreeks tot Amerika. Het echec denKleneefsdhe drie- mogendhedenconventie heeft het vraagstuk der ontwapening in een netelige positie ge bracht en Groot-Brittannië heeft er het grootste belang by, er de Vereenigde Staten van te weerhouden, dat zy op eigen gelegen heid ongelimiteerd nieuwe kruisers bouwen en aldus de rivaliteit ter zee verscherpen. Men mag in de redevoeringen, dezer dagen gehouden door Baldwin en lord Lee of Fareham, dan ook pogingen zien om het terrein voor een nieuwe toenadering op dit gebied te effenen. Baldwin sprak in zyn rede deh wensch uit tot veelvuldiger persoonlijke besprekingen tusschen vertegenwoordigets van Groot-Brittannië en de Vereenigde Sta ten, ten einde een betere verstandhouding tusschen de beide naties in het léven te roe pen. Lord Lee of Fareham gaf een vrye en vriendschappelijke conferentie tusschen eèn bevoegd vertegenwoordiger van Groot-Brit tannië en een van de Vereenigde Staten In overweging, ten einde het maritiem mis verstand, door het Fransch-Europeesfeh avontuur gerezeh, uit de wereld te helpen.j Beide redevoeringen hebben in de Vér. Staten, zeker tot groote voldoening van G|-.- Brittannie, sterken weerklank gevonden niet i jdleen, doch ook geleyi tot en uitnoodigiirn ]rr'anf rj het houden van een gemeenschappelyke 1 bflteenkoinst van de vlootconunissie uit liet Amerikaansche representantenhuis en een commissie van Britsche parlementsleden» om te beraadslagen over gelykheid der zee macht van Groot-Brittannië en der Ver. Staten ten aanzien van alle klassen van schepen, niet vallende onder de overeen komst van Washington. Britten, de voorzitter van het representan tenhuis, stelt voor, dat de commissies Jia 4 Maart a.s in Canada zal bijeenkomen en na afloop der conferentie aan haar regee-, ringed Tapport zullen uitbrengen -nopens de resultaten der besprekingen. j- Dit voorstel is echter al weer berfitise^rd door Kellogg, die beweerd dat het in striyd is met de Amerikaansche wetgèving en in tegenspraak met de politiek deFVer. Staten. In de Fransche Kamer hebben gisteren nog al woelige debatten plaats gehad over de begrooting van oorlog. De rapporteur Bouilloux Lafont (radicale linkerzijde) constateerde, dat de credieien voorset leger 6.532.194.120 francs belpo- pen,^fearby men nog ongeveer een milliard francs moet voegen, die op de .begrooting Woorden zijn bladergp, doch dader} i zij nv nichten. Avonturen van den beroemden Engelscben detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van der Sluye. DE VALLEI DER VERSCHRIKKING. 38 - „Mijnheey Roasi*, zei de president", u> hebt gehoord wal ije detatrfo, mijnteer Porfei; beweert. Ik vraag u nog eeub wtey’u, dat Baron Goldoni mijnheer Ken nedy dreigde zijn vrouw*te zullen aahkla 8*n wegenn diefstal P'*’ ,.Ja, ik wist het." „Weerom liebt u dan daartet het tegen overgestelde verklaard? De secretaris sloeg die oogen neer. Ik dued het, omdat... ontlat... wel, onuhit ik Mr. Kennedy niet wikte bwiwArert^, j-et hij met toonlooze stejr. Nu^Mj--4en be kentenis heeft afgelegvl is die terughouding „van mij na((unrlijk niet meer nöodig1.’’ De preeijlent keek den detective aan cn d««e*beantwoorddie dien blik. ,,In teder f- val heeft mijnheer Roest een vafeühe ver klaring afgelegd”, consteitedrtle de prési dent. „Maar daarvoor zijn zeer verzach tende Cinataiuiigheden aan te voeren Bet gemakkelijk voor |tem geweest De minister wees op het verkeerde van jinmige Kamerleden om het zoo voor te stellen alsof thans Frankryk te midden zyner geallieerden sterteer bewapend zou zyn als het Frankryk van 1913 tegenover een keizerlijk Duitschland. Painlevé verklaarde ten sl-otte dat het noodzakelyk was de nieuwe grenzen te or- ganiseeren, waarvoor nog niets gedaan ie. De .Fransche militaire politiek is in overeen stemming met de politick van Locarno. Frankryk weet dat ztfn onmacht een ver zoeking zou vormen. De dag zal zeker aan breken, waarop een oorlog tusschen twee Europeesche volken even onwaarschijnlijk zal zyn als tuAschen twee ^menkaansche staten. Maar die dag is nog niet gekomen. Frankrijk dient ^ijn nationale verdediging, zyn vredesstructuur te teiwaren Zoo vorme zyn verdediging in den vrede een dyk tegen overstrooming. Het is niet mogelyk, zoo be sloot hy, dezen dy^ te vernielen zoolang de overstroomig nog komen kan. llUITENLANDSCH NIEUWS. 1 ENGELAND. De toestand des Konings. Een geruststellend bulletin. Hel bulletin omtrent den toestand van det» komug was^heden zeer geruststellend en oox. de uitvoerige brléf, die 's koniugs geneeslieeren aan het kabinet hebben ge zonden, zal ongetwijfeld veel wegnemen «in de onrust die ailjerwege in het land beeft ^eheersóht De doeterpn verklareti, dat d^MEkig lijdende is aan ontetekiag of oou^l^Kvau. de recbterlong >net uitge- breide plastisdlie pleuris aan de rechterzij de Zij ontveinzen zich niet dbt dér- gelijko infectie uit den der stek ete- sclg is 'én dat alle ziekten van derg&lijken aard onrustbarend zijn en in dit geval neg eenigen tijd zullen blijven Maar de twe etand toont eenige verbetering «i 's Uo- nings weerstand ia niet verminderd. De Rwaat wordt in bedwang gehouden, hter macht vermindert, de symptoanen zijn mjn- der ernstig en er is reden tot hoop, dat de duur der ziekte zal worden bekort De terugkeer van den Prins van Wales en van den Hertog van Gloucester, j De prins van Wales en de hertog van Gloucester zyn op dit oogenblik in het Tan- ganyka-gebied. De prins keerde gisteravdhd naar Dodom^. terug, na eenige dagen top jacht te zyn geweest in het Irangi-di&trict. IM hertog van Gloucester nam deel aan een jachtpartij bij het Rukwa-nieer. tftin oorspronkelijk plan was elkaar te Living stone (N»o rd -Rhodesia) te ontmoeten >en naar Kaapstad te reizen, waar zij als gasten van den graaf van Athlone, den gouverneur- generaal van Zuid-Afrika, het kerstfeest zouden liebben gevierd. Zy zouden in Januari naar Engeland terugkeeren. De wijziging van hun plan heeft teleur stelling in ZuidfcAfrikagewekt, maar Hun besluit wordt algemeet^febillykt. te- geleiden W eeoretaru; „Bekgnt u nu, mijnheer Rasei, of loochent u nog K Luigl Rosei knelS^ somljer oud lag,. Na eenige oogetedikken zwijgen, zei hij zacht; Ik beken. Het te precies zoo, als Mr. Porter het Jweft verteld. Maar hoe hij dat allemaal weet, piag de duivel weien. ,;lk wil W(jl bekennen’, zei de detecti ve, ,^lat het gróótste deri '"an mijn .Jte eeuzetlingen, voor zoover ze betrekking hadden op mijnheer Itossi, uit-sluïltoud op combinatie beruatte. Terwy 1 Mr. Rosei a.er was om getufigoïMs faf te leggen heb ik Miss Locke een boodschap gestuurd en nuj daarbij do vrijheid gepermitteerd zijn hajideyteift na te bootsen. Ik' had gebgeu- Meid geiitteg om mij dit bij hot beetudee- ren van de correspondentie Van den baron eigen te maken. Afijn briefje luidde aldus: „Wiacht om twaalf uur op mij in efen anito, vóór liet Paleis van Justitie Breng dc iMünd rhee. We vertrekken direct naar Holland.” „Dat wee, om het maar eerlijk te zeg gen, je reinste brutaliteit. Want ik wist absoluut niet» of Miss Locko het ding in tear bez:t h«d.«Mhar zij had het werke lijk dat kon ik vaststellen, toen ze ore- ctefi om twaalf uur lüer kwarm aantulfen O met de voorhooMband in de tend,t die ik netjes ingepak* in lutoir taschje vond, eèn volledige bekentente van Mtes Locko te krijgen, was niet zoo’n groote kunat. En evenmin wae het moeilijk om meCjrai

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1