ION lak i T «o. 18935 I I 25 ot. Vrijdag 30 NovembeWl82ff 4 Het voorstel Britten van do baan. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Langs verborgen wegen. lading van BÜITENLANDSCH NIEUWS. betonde 3 K.M. lange reads II knipoogde glimlachend deo k Gierigheid bedriegt de wijsheid; ie'dere vrek is voor die stelling het levend be wijs. Kant" K.lgd) >dpa Lanadeésoti-AmerUaa.néèhe sóbeepVaart MIJ ie Vancouver opgevangen, meidende dat bet dringend hulp nuodiig had De Chief Maquila die een 9500 ton en een bemanning van 40 koppen heeft, bevindt zich ongeveer 1500 mijl uit do kust Zij was uit Kildonau, in Br.tsdn- Ooliunbiö, m« een lading graon en Urn merhout naar Sjanghai vertrokken. Een later draadloos bericht van do pa- ketboot Arabia Marde meldt dat dit schip do Chief Maquila ijlings ter hulp is ge sneld. TURKIJE. Noodweer in Turkfja. Naar uit Angora gemeld wordt heersoht in geheel Turicije buitengewoon slecht weer. De telefoon- en telegraaf verbinding»» lij a op tal van plaatsen verbroken Bijzonder groot is de schade aan de kust. In de westelijke provincies van Turkije heeft de storm aanzienlij ke schade Ma de huizen aangericht. .g. - u wil weglok- van een rustigen dag heeft gehad met eenigen slaap. VMK. 8TATKK De verkieiingen. Een deficit in de Democratische partijkas. Bij de afwikkeling der financieele admi nistratie der verkiezingen is gebleken, dat er een tekort is van 1317.000. D.w.z. er is aan geld een overschot van 183.000 (in komsten 5.029.000, uitgaven 4.864.000). Maar bovendien is er een schuld van 1.500.000 aan County Trust Oy. iDe finan- cieele leider van de Democratische cam pagne, J. J. Raskob, moet dus nog I 1317.000 zien te vinden. Onder degenen die reeds reusachtige be dragen in de Democratische verkieaingskaa hadden gestort waren Raskob zelf met 110.000, William F. Kenny 100.000, Her bert Lehman 100.000, de fam. Ryan I 00.000, P. S. du Pont f 50.000, Harry Payne Whitney 50.000, C. W. Clarfce 50.000, W. H. Todd 85.000 en B. M. Baruch 33.000. Weer een schip in nood. Van 4 tot 6 Jan. a.s. organiseert de te Genève gevestigde Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté te Franc fort a. M. een internationaal congres, waar de moderne oorlogjsmethoden en de bescher ming van de civiele bevolking besproken zullen worden door^pen. groot aantal specia listen op het gebied van den lucht-, dén gas- en den bacteriologischen oorlog. Ver der staan de wetenschap en de techniek van het ontwapeningsvraagst.uk op de agenda, terwyd ten slotte beraadslaagd zal worden over de conclusie, die uit deze pro blemen getrokken kunnen worden. Het doel dezer conferentie is niet den oorlog men- schelyker te maken, zij beoogt veeleer by de publieke opinie en de regeeringen het besef wakker te roepen dat met de moderne middelen van oorlogvoering geen bescher ming van de civiele bevolking meer moge lijk zal zyn en dat ontwapening en vreed zame beslechting van internationale geschil len de eenige middelen zyn om de mensch- heid van'algeheele vernietiging te redden. Voor dit congres is een eere-comité ge vormd, waarin o.a. «itting hebben^ref. i Z Prof. Van Embden zal op het congres een referaat houden over het onderwerp „yti- ligheid door vertrouwen”. ge regens der laatste dagen de rivieren mat name de Seine, de Marne en de Aisne. De waterstand van de Marne en de Aisne is bij zonder verontrustend. De verbindingen zijn op sommige plaatsen reeds verbroken. Tengevolge van hevigen sneeuwval is het verkeer op den autoweg van Genève naar Parjjs gestaakt. ENGELAND. De ziekte van den Koning. Het avondbulletin omtrent de ziekte den Engelschen koning luidt, dat hij De regeling der schadevergoeding. De Fransche oorlogsbegrooting. Een congres belegd door den Int. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid. De Fransche Kamer heeft by de verdere behandeling van de oorlogsbegrooting een socialistisch voorstel tot schorsing der zit ting verworpen, nadat minister Painlevé de quaestie van vertrouwen had gesteld; an dere socialistische voorstellen werden even eens na het stellen der vertrouwensquaestie verworpen. donkere, volle glanzende haar hing o|er wijn voorhoofd een kleine, zorgvuldig ge knipte puntbaard) gaf aan zijn heele uiter- lljk iete van den vreemdeling. In zijn groote, donkere oogen schitterde een koorts achtige gloed en zware bchaitawen lagci om de diepe oogkasew „Mr Hertier! Porter?” vroeg de vreem deling met een Men», die zacht scheen te trillen en hij maakte gmitocUooe de de>r flditet- zie*» dicht Eenigwrins beduiteleos keek hij de Md# hoeren aan. De detective trod een weinig n»*r voren. ..Mijn naam een bankbiljet van 1000 Mark, zoodat bat geruimen tijd duurde, voordat het wissel geld was geteld. In dien tjjd moet de tweede heer kans hebben gezien uit een vitrine een tablet met juweelen ter waarde van onge veer 200.000 Mark weg te nemen en onder zyn jas te steken. Toen de beide „koopera” vertrokken waren, merkte de winkelbedien de wei, dat een afdeeling van één der vitri nes leeg was, doch dacht, dat de juweelen eruit waren weggenomen en dat zy in een andere afdeeling der zaal waren. By na vraag bleek zulks niet het geval en werd de diefstal bemerkt. Ook eergisteren is dezelf de juwelierazaak opgelicht voor ongeveer 12.000 Mark. Een vreemdeling wilde can diamant koopen, doch kon geen keuze doen. Hy zag echter kans een diamant van &Z karaat te verwisselen voor een waardeloos imitatie. Eerst na het vertrek van den vreemdeling werd de voor den „kooper” voordeelige ruil bemerkt. De strijd in Westfalen. Het ingrijpen der ryksregeering. Naar in Berjynsche goedingelichte krin gen verluidt, zou de rykmninistervan bigi- nenlandsche zaken worden aangezocht de leiding op zich te nemen van de nieuwe van het ryk uitgaande actie tot bylegging van den stryd in de metaalindustrie, daar hy een dergenen is, die het best qp de hoogte zin met de toestanden in het industriegebied. Vooral zal men den beiden by het conflict betrokken partyen vragen ,of zy bereid a|n zich by een eventueels uitspraak van Seve ring neer te leggen. BELGIE. De watersnood te Aatwerpen. S«ten._.. ‘«“‘«“ft waterleiding weer op volle kracht, zoodat de bewoners, en vooral ook de industrie, niet meer van watergebrek te lyden hebben. Om ziekten te voorkomen, vraagt de overheid het leidingwater voorloopig goed te koken. In de streek van Nethe en Dyle wordt de toestand ook steeds beter. Alleen by Balten- broek ziet het er nog niet rooskleurig uit. Ook in het gebied van Dendermonde, waar de teistering het grootste was, is de toe stand nog weinig verbeterd. Vele huizen zyn er ondermynd. Langs de groote wegen AntwerpenGent en Antwerpen—iMechelen is het verkeer alleen toegeiaten met voertuigen niet zwaar der dan 1500 KG. De amneatie-wet aangenomen. De Belgische Kamei* heeft het amnestie- ontwerp met de jongste daarop ingediende amendementen na een verklaring van de Ministers Jas par en Janson, dat de regee- ring wat de formaliteiten der rehabilitatie betreft zeer inschikkelijk zullen zyn, aange nomen. Donderdag zal in tweede lezing over het ontwerp gestemd worden. FRANKRIJK. Was in het heele land. aansche consulaat aldaar heeft doodgescao-' ten, veroordeeld tot twee jaar gevangenia en twee honderd frank boete. Aan bet begin van de vergadering van de Kamer te Roms herinnerde de afgevaar digde Ranieri er gtetereu aan dat Nardi- ni, die vertegenwoordiger der Itatóaansche regeering was, in Frankrijk het slaöntof- fer van een ItaliaacuKh revolutionair wm geworden. Spr noemde het in Fredkrijk gevelde vonnis onzinnig en hij zdlde van meening te zijn dat de geheiligde nagedachtenis van den doode geen reoht hierbij kan wederva ren en de familie in haar smart onge troost wordt gelaten. Casertano, de voorzitter van de Kamer, sloot zich aan bij de uiting van gevoelens over het vonnis en vergaarde dat de Ka mer algemeen In de «nart van de familie deelde. hem kennis te maken. Ze zal vanmiddiag om 6 uur voor het reetaurant van de reu baan in Grünewald zijn en He zou zich gelukkig voelen, als ze Mr. Herbert Porter daar zou ontmoeten. Ze is noch oud-, noch leelijk.” Deze brief lag reads een uur op de tafel in de hotelkamer; een kruier had hom ge bracht en was direct weer weggegaan. Mr Porter, die was gpan theedrinken en nu terugkwam, opende langzaam het couvert en las de weinig regels tweemaal njet groote opmerkzaamheid. Daarop gat mj den brief aan zijn begeleider, die dirttt achter hem de kamer was binnengekomen; een oudere, voornaam uiteiende man met wit haar. Leest u ook maar eens, Mr Kelly.” De aangesprokene liep snel de regels door hdj was eenigszins verbaasd en dreigde met den vinger „Dus u hebt al avonturen in Berlijn, Mr. Porter., hm., om 6 uur.... nu, - als u het goed vindt, ga ik met u mee naar Grünewald en neem afscheid van u zoodra het tijd is; ik wjl- de van de gelegenheid gebruik maken om het stadion eons te zien” Herbert Poter schudde ontkennend hrt hoofd. ,,U hoeft n niet te geneeren, Mr Portpr. Ik heb verder geen kennissen in Berlijn en dear ik morgenochtend al weer verier reie....” *4 „U zult allqen nnar het stad’on mot gaan. Want n« <>t briefje zal ik zoo zijn Ühuis te blijven. Minister Poincaré en de minister van bui- tenlandsche zaken Briahd zyn gistermiddag in de Senaatscommissie voor buitenlandsche zaken verschenen om inlichtingen te geven over de groote problemen, welke thans de Fransche buitenlandsohe politiek bezig houden, voornamelijk dat der definitieve regeling van de schadevergoeding. Havas deelt hieromtrent mede, dat Briand in een historisch overzicht de gebeurtenissen had geschetst die sedert de besjxrekingen van Thoiry tot de te Ganève^iff^Mgen be- deskundigen te benoemen. De Minister uitte de hoop, dat het pro bleem binnenkort tot een regeling zou kun nen leiden. Poincaré gaf ter aanvulling uit voerige verklaringen over de financieels modaliteiten welke een dergelyke regeling met zich zou kunnen brengen. Hy legde er den nadruk op, dat hjj geen moeilijkheden zag, die zich zouden kunnen verzetten tegen overeenstemming inzake een spoedig bijeen komen der deskundigen-conferentie. Poincaré en Briand hebben nog, volgens de „Matin”, mededeelingen gedaan over het program, dat zy bij de onderhandelen gen over de definitieve regeling van het schade- vergoedingsvraagstuk denken af te werkèn. Dit program bestaat, blijkens een V. D.-Be richt, uit de volgende drie voornaamste punten: lo. Bijeenkomst van de commissie van deskundigen ter vaststelling van het bedrag der schadevergoeding; verdeeling van <le annuïteiten, welker aantal, in overeenstem ming met de regeling tusschen Frankrijk en de Vereenigde Staten, op 62 moet worden vastgestelcl; 2o. mobilisatie van de schild en uitgifte van internationale leeningen; 3o. politieke onderhandelingen over het vraagstuk der veiligheid. Blijkens berichten uit New-York komt «r van het voorstel van den voorzitter van de vlootcommissie Britten niets. Zooals wy reeds opmerkten, had het voorstel veel ero tiek ontmoet. Allereerst van Coolidge, die vooraf niet van het afzepden van het tele gram op de hoogte was gesteld, voorts van Kellogg die van oordeel was, dat het voor stel in str|jd was met de AmerikaanscMe wetgeving en in tegenspraak met de politiek van’de Ver. Staten. Men verweet Britten dat hy zyn bevoegd heden op schromelijke wyze had overschre den en Washingtonsche berichten lieten ven der uitkomen, dat de Amerikaansche Senaat het er niet mee eens was, dat alleen de com missie uit het Huis van Afgevaardigden aan de voorgestelde besprekingen zal deelne men: Britten toch wilde militaire onderhan delaars volkomen uitschakelen. Het gevolg van dit alles is dat het ge- heele voorstel van de baan is. ZWITSERLAND. Sneeuw in het Berner Oberland. In M Berner Oberland is giistereu zee vee' sneeuw gevallen, dat men te Gruadbi- wald reeds begonnen ie met bet jn orde brengen van de bobeleigh-baan. De eerste ski-ers zijn mede hun oefemn- gen begonnen. De sneeuw ligt er van 60 tot 75 O.M. boog. ITAAIE. De moord* op Nardini. Het Hot van gezworenen der Seine h(|cft den Italiaan Modugno, die veertien maan den gedpden great Nardini, den Italiaan* eeben vice-ocmsul te Parijs, op het llAii- grujte hotel geleefd werd. Hier en d|ar hoorde men zacht gedubd van dectrisdhe bedien; deuren klapten open en dicht; uit de tearoom gelijkvoere klonk verre mu ziek het menuet uit „Don, Juan.” De hu.8telefoon op de schrijftafel ging over Mr. Porter nam den hoorn op en terwijl bij naar de medederting van dea portier-luisterde, knikte hij zachtjes een grimlach gleed over zijn geeicltt ,,AH right. Ijaat u meneer maar boven kom** Terwijl hij den hooirn op het toestel leg de, keek hij jnet zijn grijze oogen Mr. Kelly aan, en knipoogde glimlachend ,3innen!” De deur werd geopend. In het scheme rt ge licht van den corridor schitterde de met goud gegarneerde uniform van deo .lift jongen. Door de haif geopende deur trad een t^oed gekleed man Binnen Hij was midden io de dertig, het regelmatige smalle ge richt scheen dait van qpn kunstenaar. H *t ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regel* 130, elke regel meer 035. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regel* L55, elke regel meer 030. Advertentie in het Zaterd^gnummer 2Q bijslag op den prjje. Liefdadigheids-advertentién de helft van den pril*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel* f 235, elke regel meer 0.50. Od de voorpagina 50 honger. Gewone advertentie en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerdeo pry*. Groote letter* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie kunnen worden ingezonden door tuaschenkomjt van soliede BoékMtede- laren, Advertentisbureaux en onze agenten en moeten daage vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. IMS! ABONNBimn^MJSjp» kwMtasi 2.25. per week 17 cent, met ZondagbM per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. BINNENLAND. Partret Prinzes Julians. Mezzo-tint van H. M. Krabbé. Bhinenxort zal verechtjaen eest orlgiaeelc r r - mezzo-t.nt van Hare Koninklijk® Hoogneid 1® Vaimouver is een <lrawkoos aoodeeiu PiH^ee Juliana, vexivazzuigidoor den SMFLöAAéuaM ÖU VSft ttltynO* - - door den artiest geteexexuie exemplaren, formaat 29 bij 40 c.M. in den baadel ge bracht, door den Nationalen Kunetoande', Ileerengracht 435, Amsterdam. Do notto-opbreugrt van deze uitgave «d beschikbaar wxwlen gesteld voor een Le<- dndig doel. Avonturen vanJ^ji beroemden Engelschen ^detective HERBERT PORTER. Vrij near het Engelsch door J. van der Sluys. DE VALLEI DER VERSCHRIKKING. 3» Op de publieke tribune hoorde men luid srtikken.... Een deur werd geopend e.i weer gesloten. Violet treji met wankefende passen Let voor den zetel van den president en hjef haar slanke armen, op naar den vriendeïj- kön grijsaarl die deze woorden gesproken had, deze woorden, d‘e haar nog als ver- warte klanken in honderdvoudige echo in de ooren klonken. Ze vouwde de handen, de fijne witte handen, als dankend, al» in gebed. De president Schudde lachend het hoofi ,,Uw dank, lieve mevrouw, konit, de»ik >k, een ander toe. D. jon*, vrouw wendde zteh o<n. Her bert Porter hid de zaal verlaten. DE AMATL R«n dame, die Mir Hetbert Porter resls om rijn scherpzinnigheid bewonlérd hwft, koestert den weftedh persoonlijk met DUITSCHLAND. Een prins van Hohenlohe onder curateele gesteld. In de Duitsche pers deelt graaf Lubbert van Westfalen als voogd van prins August van Hohenlohe-Oehringen mede, dat deze bij besluit van de rechtbank van Kas.sel wegens verspilling onder curateele is gesteld en dat hij niet voor de door den prins gemaakte schulden kan opkomen. Brutale roof. Voor 200.000 Mark juweelen gesto len. „De moeilijke keuze.” Te Berlyn heeft gisteren in het centrum der stad een zeer geraffineerde en brutkle juweelenroof plaats gehad. In een juweliets- winkel kwamen gistermiddag twee heeren. Eén van hen wenschte een dasspeld te koo pen en het bleek, dat zyn keuze moeilyk te bepalen was. Het duurde geruimen tyd, voordat hy een dasspeld had uitgezócht tot den prijs van 28 Mark. Gedurende dezen tijd bekeek de andere heer de vitrines in was in net neeie tana. den winkel. De dasspeld werd betaald met Overal in Frankrijk wassen door de hevi- ,,En waarom”, vroeg de ander verbaaZd „Als deze brief werkelijk van een dittie was „Werkelijk van een dame was Dus hi, is niet van een dame Herbert Porter schudde het hoofd. „Be kijkt u de afzonderlijke letters) maar een Kijkt u cans naar de manier waarop do punten op de I's gezet zijn neemt u maar eens goed notitie van «Be krachtige, ja eigengereide halen.... dat is de verdlraa’ie hand van een man!” „Dus u gelooft, dat men ken „Zonder twijfel.” „Om een aanslag op u te pleger?” „Neen want ze weten natuurlijk, 4m ik op 2®o iets altijd voorbereid ben.” „Maar u zei toch zooe\?en M ze u pi1 huis wilden lokken.*’ ,.Ja, en wel om een andere reden.” Hij keek qp de klok. „Het is half zee. Ik aou dus een auto moeten nemen, om precise op tijd daar te zijn Ziet u, dttar hebben we het de schrijver wil, <tat ik in dien tijd laten we zeggen tusBchen half zekert half zeven niet in hrt hotel ben.” „En, waarom niet?” vroflg de bezoeker hoofdschuddend „Waarschijnlijk, omdat ct in dien tijd Iemand zal komen, om mijn T»ad te vra gen en omdat de schrijver» van dezen Met er belang bij hertt <Mt te tttHlndMen.’* Door de met zware loópers bedekte gin ger Hank gedempt M rtMhme va» Let ruetelooze leven, dat dag *n nartlt in dit Wegenbelasting. Belastingkaarten voor motorrijtui gen ait handelsvoorraad. De Minister van rmancién heeft ond-r de aandacüit van den Minder van Bmnen- |a ndsche Zaken ea Landbouw gebracht, dat aan he»n de vraag ia gericnt ot een op den voet van het Kon. besluit van 9 Juli 1927 aigegeveu belasung^aart geldig is vo adle soorten nwtorrijiui^ep, weUe tot d handO'evoorraad van een handelaar in of fabrikant van die voorwerpen behooren. De Minister van Financiën hdeit d,e vraag bevestigend beantwoord, mus de betaalde belasting het voor het betrekkerijk motor rijtuig verschuldigde bedrag dekt. De Minister acht het daarom wensdhelijk, bij aanvrage om kaarten op den voet van dat Kon. besluit steeds kaarten Wegenbe- iastin® no. 8 af t» geven, waarop de in par. 2 van zijn reeolutivan 16 Juli 1927 w neroerl rori^r zrt mj biuecid 1K. moet u spreien. jJongpul s<pre.<en en direct. En terwijl hij zemiwachtig op zijn bor- loge keek, ging hij yoort „bant ik heb geen minuut te verMeseu. Ik ben geheel Lot uw dieisX antwoord de de detective op rustigen toon. Eén vraag is er ook iemand, die weet, dat u op dezen tijd dat u hét plan imd om mij tusschen half zw en zesuur op te zoeken?” De 'aangesprokene keek Mr. Herbert Por ter iut>t zijn donkere oogen vragend aan zonder hem te begrijpen „Of ik, of Iemand weetHij keek peinzend naar den grond. „Jau... er is iemand de dat weet. Maar die kent mij ternauwernood.. Mr. Kelly stond op. „Dag, M¥. Poorter' zei hij. Eoopzaoï- ten toon ging hij voort „Als Ik mij niet erg vergis, was uw voorspelling juist.” Mr. Porter ging aan zijn schrijfbureau zitten en noodigdo denbezoeker uit plaau te nemen ih een fauteuil, die rechts van han atpnd- Men kon het den vreemde a&nzien, dat pr iets was wat ham dbrukle. Hij had zijn oogen neergeslagen en staarde onbeweeg lijk, afwezig op het patroon van het tapijt en alleen aan de ademhaling kon men mar ken hoe onrustig hij was. „Ik ben rausiois”, begon hij plotseling. „Vioolvirtuoos. Mijn naam ie in Europa en Amerika wel bekend, ook u zult hem wel kennen, Mr. Porter: Hol (Wordt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1