D DORLAS' THEE IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ÉN OMSTREKEN Bahlmann Co. GROOTE OPRUIMING Spotprijzen Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouida en Omgeving 16038 g I December 1028 87* Jaargang» RGAMBACHT, BERKENWOUDK, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, EUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVENTsTOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN™ Dit blad verschijnt dagelijks behalve <jp Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. I Het afgewezen voorstel tot inrichting eener centrale administratie. Engtland en Amerika. FEUILLETON. Langs verborgen wegen. ho GOUSCHE COURANT. ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal 2,26, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en óe postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Initerc. 82: Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorg kring: 16 regels L65, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prije. Liefdadigheida-advertentiën de hedft van den prijs. INGEZQNDEN MEDEDEELINGEN1-4 regels 2.26, elke regel meer J 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde» prijs. Groote letters en renden worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Uil nummer beetaat uit twee Maden. Bij de behandeling der voorstellen tot I reorganisatie van de tmancieele administra tie dezer gemeente, welke zooals men zich I herinneren zal dpor B. en W. zijn terug genomen, nadat tot tweemalen toe de stem men hadden gestaakt over het eerste punt j van die voorstellen: "Üe vaststelling eener gemeentelijke Girobank, is ten aanzien van de positie welke B. en W. den ontvanger I wilden doen innemen in den zelfstandigen I dienst „Centrale Administratie" gewezen op I de practische, maar vooral op de 'juridische bezwaren, die daaraan verbonden waren. F De wethouder van Financiën'is over de practische bezwaren heel luchtig heenge- buppeld en de juridische bezwaren, waarop in 't bijzonder .djor Mr. de Witt Wijnen I met klem is gewezen, zijn toen door den wethouder Van Staal met één armzwaai I Quasi weggeslagen met een beroep op art. 13a der Boekhoudvoorschriften der provin cie Zuid-Holland. Bij zijn verweer tegen de aanvallen op deze vooratellen heeft de wethouder Van Staal, waar het hem goeddacht, ook gebruik gemaakt van de autoriteit van Prof. Mr. G. A. van Poelje. Nu is het heel merkwaardig «n daarom zeker ook de moeite van hei vermelden waard dat deze zelfde autoriteit in het „Weekblad voor den Ned. Bond van Gemeente-Ambtenaren" by de bespreking van de beraamde organisatie tot deze uiting komt: „Principieel en in 't algemeen zijn wy van een zoo volledig mogelijk doorge voerde scheiding tuaschen kasbeheer en boekhouding voorstanders. Daarmede Is echter niet gezegd, dat wij de wensche- lykheid onderschrijven om het op zich zelf juiste beginsel tot ln zyn uiterste consequenties door te voeren; veel min der dat wy dit onderdeel van de Goud- sche voorstellen in overeenstemming achten met de wet. Jede Konsequenz fiihrt zum Teufel, zeggen de niet zoo heel on verstandige Duitachers. Vooral in den openbaren dienst be hoort men bij voortduring zich reken schap ervan te geven, dat ieder op zichzelf juist beginsel, als men tracht het in zyn uiterste consequenties door te voeren, in zyn tegendeel omslaan kan. Waar men werkt met menschen; waar het practisch niet m o g e 1 y*k is (om van de vraag of het moreel geoor loofd is, te zwijgen) op een gegevert oogenblik een geheel personeel aan den dijk te zetten en door andere menschen te vervangen; waar het niet te beta- len is (in een gemeente van nog geen 80.000 inwoners) om op iedere plaats den besten man te zetten, daar moet men heel dikwijls, als men net in a b s t r a c- to wenschelyke en het in concreto uitvoerbare tegenover elkaar stelt, heel wat water in den wyn doqn. Wij vreezen, dat men dit in Gouda niet voldoende heeft ingezienware het an ders, dan zou, naar wij vermoeden, het voorstel tot gedeeltelijke slooping van het ontvangerskantoor in de pen geble ven zyn." Ten aanzien van de niet getelde juridi sche bezwaren, zegt Prof. van Poelje het te betreuren dat B. en W. geen mededeeling hebben gedaan omtrent den aard en den inhoud van de door hen verkregen inlich tingen, op grond waarvan zy geen moeilijk heden duchten. En dan schrijft deze hoog geleerde redacteur: Artikel 13a der Zuid-Hollandsche t" boekhoudvoorschriften luidt: „ln bijzondere gevallen kan by besluit van ons college, behoudens koninklijke goedkeuring, machtiging worden ver leend tot afwijking van het bepaalde in een of meer der artikelen dezer voor schriften." Hoe men zich voorstellen kan, dat met behulp van dit artikel aan den ontvanger de boekhouding van zijn ontvangsten en uitgaven en het opmaken van zijn reke ndag zal kunnen worden onttrokken, ont? gaat ons te eenen male. De boekhoud voorschriften toch regelen hoe de ont vanger deze taak vervult; de op dracht ervan ligt met in de boekhoud voorschriften en kan dus nooit met toepassing van een bepaling uit deze voorschriften worden opgeheven of be perkt. De opdracht ligt (voor wat de opdracht aangaat sedert 1909) in art. 115 van de gemeentewet, waarvan wij met enkele spatieeringen hier de eerste twee zinsneden laten volgen: „Van de door heni voor de gemeente ontvangen inkomsten en gedane uitga ven hbudt hij geregeld b o e k en doet h ij jaarlijks rekening aan burgemeester en wethouders. De boekhouding en de rekening wor den ingericht volgens voorschriften door Gedeputeerde Staten, onder Onze goedkeuring, te geven." Hoe men nu over scheiding van kas beheer en boekhouding in theorie moge denken, de gemeentewet draagt beide uitdrukkelijk op aan den ontyanger. De boekhoudvoorschriften hebben, ook -krachtens het duidelijke voorschrift van de gemeentewet, met deze dubbele op dracht op zich zelve niets te maken, zij hebben alleen de wijze, waarop de ontvanger aan zijn wettelijke taak zal uitvoering geven, te regelen. De opdracht aan den ontvanger door middel van zyn instructie om zyri wette- lijke taak dooreenander, n.b. onder 7. ij n verantwoordelijkheid, te doen ver vullen, is niet een nadere regeling van de manier, waarop de ontvanger zijn taak vervullen zal, maar" is een ont nemen aan den ontvapger van zijn wettelijke taak. -Dit lijkt dns zoo duide lijk en zoo in het geheel njftt voor tegen spraak vatbaar, dat wy ma niet voor stellen kunnen hoe men hierover in ob- j e c t i V o anders denken fan. Indien de wet toelaat den ontvanges op te dragen zyn boekhouding door anderen te laten voeren, dan verzet die zelf4e wet zich er evenmin tegen, dat men den ontvanger gelast het betalen en incaaseeren door een ander te laten verrichten, dan ver oorlooft de wet, dat men van den ont vanger een marionet of een schim maakt. Het is noch redelijk, nocji hoffelijk, te onderstellen, dat de wetgever dit heeft bedoeld. En nu kan men wel protesteeren, dat dan de wet een hinderpaal vormt om de financieele administratie der gemeente te perfectioneeren en om aan de eischen der logica te voldoen, maar dan protes teert men toch tegen iets, wat wij allen bij onzen arbeid van tijd tot tijd ervaren en, achterna moeten wü dat meer dan eens erkennen, ook wel to| cms voordeel ervaren. Een zekere stroefheid is nu eenmaal aan ieder wettelijk systeem eigen. Ge lukkig, want de drift tot overhaaste en consequente hervormingen, eigey aan de dictatuur, leidt in den regel niet tot duurzame en vast gefundeerde regelin gen, die stand hóuden ook bij kenterend Uit het bovenstaande blijkjt wel dat zy, die de bezwaren tegen de ree|«stelde re organisatie hebben ingebrScWffcffTn* goed gezelschap bevinden en hunne argumentatie uitnemend is gefundeerd en voor geen ge gronde tegenspraak vatbaar. Het voorstel is, in den vorm waarin het is ingediend, nu van de baan en na deze autoritaire critiek mag worden verwacht dat ditzelfde gerecht niet meer op de Raadstafel zal worden opgedischt. Want daar behoort het niet! Een wenk aan Baldwin. De inter- geallieerde schulden en de ontruiming van het Rijnland. Een manifest van den Bulgaarschen premier Maniu. Uit Washington wordt gemeld, dat al daar in goed ingelichte kringen verluidt, dat Baldwin van de Amerikaansehe regeering het verzoek zou hebben ontvangen, geen antwoord te geven op het voorstel van Brit ten tot het bijeenroepen van een interpar lementaire conferentie inzake de beperking van de bewapening ter zee. Tot nu toe heeft Baldwin ook nog geen antwoord ont worpen. Het voorstel wordt als een zuivere parlementaire aangelegenheid beschouwd, die buiten de regeering omgaat. Naar de „Temps" meldt hebben Poincaré en Briand zich gisteren in de Senaatscom missie- voor buitenlandsche zaken ook over de „Anschluss"-quaestie, de politiek op den Balkan en de regeling der int er geallieerde schulden uitgelaten. Het blad spreekt ven verzekeringen, die zij gegeven zouden heb ben. Het probleem van de regeling der In- tergeallieerde schulden zou behandeld zijn bwk: van het standpunt der tegenwoordige onder handelingen tot regeling van het schade- vergoedingsvraagstuk. Bovendien izou Briand op een vraag ver klaard hebben, dat de Fransche regeering in de aangelegenheid van de ontruiming van het Rijnland niet van het door haar toe dusver ingenomen standpunt zou afwijken. De, nieuwe regeering in Roemenië heeft gisteren in een manifest aan de bevolking uiteengezet, dat de Nationale Boerenparty tien jaar lang voor de consolidatie van het Vereenigd Koninkrijk heeft gestreden, waar; bij zy is uitgegaan van historische en poli tieke feiten. Thans, nu de party het roer in handen heeft gekregen, breekt voor Roeme nië een nieuw tijdperk aan, dat der regee- riug van de openbare meening. Een ty<i- perk, dat gebaseerd is op volkomen overeen stemming tuaschen kroon en natie. Alle internationale overeenkomsten met welke dit nog niet is geschied, zullen wor den geratificeerd, andere zullen ten Uitvoer worden gebracht, wanneer dtt paKormafl» tt gebleven. De productiekrachten des lands zullen met alle mogelijke middelen tot ont plooiing gebracht en gemobiliseerd worden. Het douanetarief voor den uitvoer zal worden herzien. De uitvoertaksen zullen, zoodra de finan ciën des lands het toelaten, geheel worden opgeheven. Dank zij het toestaan van 1 an d- b ouwcf edieten op ruim* schaal zul len landbouwmachines het land worden binnengebracht. De coöperatieve beweging zal worden uitgebreid en op autonome grondslagen worden gesteld. De streken, die •geregeld van overstrooming te lijden heb ben, zullen bedijkt worden. Het spoorweg wezen zal worden gereorganiseerd en wor den genormaliseerd door «en autonome en «economische organisatie, evenals de tele graaf-, telefoon- en havendiensten. itaiiaanache sympathieën geen geheim. Hy verklaarde uitsluitend uit politieke overwe gingen te hebben gehandeld. Op het oogenblik, dat het publiek, zich gereed maakte, de zaal te veriaten, sprong uit de banken van het publiek de knecht van den vermoorden gezant over de banken der journalisten heen, snelde op de estrade der rechtbank toe met een getrokken revol ver loste aeven schoten op Bebi, Waarop deze doodelyk getroffen in elkaar zakte. Daarna richtte hij zijn wapen op den Itaa- Iiaanfichen\Journaiist Del Vecchio, die in Praag de Jouimale d'Italia Vertegenwoor digt. Deze stomrineesp rek met een der ad vocaten. Hy werd zwaar in de reohterlong gewond. De dienaar van den gezant werd onmid dellijk gearresteerd. Een paniek brak uit onder het pnbÜek- .Ö1NNEN LAND. BU1TENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De toestand van den Koning. - De toestand van den koning is eenigsain^ verbeterd, doch het gevaar is nog niet ge weken. TSJECHO-SLOWAKIJE. Moord in de rechtszaal. De wraak van een Albanees. j Gistermorgen is te Praag voor de gezwot renen het proces tegen den Albanees Bebi begonnen, die verleden jaar den Albanee- schen gezant Cena Beg met een revolver* schot doodde. Bij zijn verhoor maakte Behi van zjjn Prof. Mr. M. W. F. Treub. J Do uu waging van prol. uur. Mv w. 1 t freub, ter gedegenheid van zijn 10*ten vei jaardag, ving gistermorgen ia den Haag aan met een, plectoügaaid in muatneni Kring voor da leden, van deOudormaudrsraden, waarvan, prol. Tfeub het voorzitterschap bealeedt. De groote zaai san de Nederlaruisctae Handel Mij. was daiaftoe niet palmen eu een zeer gjroot aantal fraaie bloemstukken versierd!. Namens den Ondernemers mad voor Ne- dtrlandBOh- Indië bood rar, Aug. Philips, een, bijzonder gioei geslaagd, door Bernard van Vlijmen geschilderd, portret van don jubilaris aam, dat bestemd is voor e«n van de lokaliteiten van het bureau van den Raad. Op de receptie, die prol. Treub 's mid- dagB in de Twee Stellen hield, wer^Wn aangaboden een buelte, bas-amé tot plaat sing in een openbaar gebouw. Deze buste is vlam frappante gelijkenis. Zij is van do zeer vaardige haul van de boeldhouwsier treuie Maya Sergor van Panhuis, een le^r ling© van wijlen prof. i/ouls Tuxillun ln Berlijn. Een gift van de Rockefeller Foundation. Voor een phyaiologisch instituut te Utrecht. Naar wij vernemen, hebbeu de Trustees der Rockefeller Foundation te Nieuw-York - ln hun zitting vam 9 November j.l. bego ten een bedrag van f 40U.00O beechikoaar te atollen voor de stiehüng an een nlpuw Physiologfedh Instituut aan de UtreAfsohe Universiteit Het is met ons humeur als met een tooneelkijker, al naarmate men door de kleine of de groote glazen staart, zwel len de voorwerpen of krimpen ze ln. Avonturen van den beroemden - Engelselien detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelach door J. van der Sluya» DE AMATL De detective knikte. „Dat spreekt van- zdlf, antwoordde hij. Ik héb over u hoo rn» sprekeml. Over u en o var uw beroemde j vipol. "Want als ik mij niet vergis bezit u m Amati E«n warme ftimlach gleed over de trek ken van den kunstenaar. „Ja", zei hij wchtjee. „Zij is verrokkeiijk, mijn Amati. Als ik haar bespeé, dan voel ik, hoe naar rum© tone©* die de dispute smart en de hoogste vreugden kunnen inidrukken, diiep in liet gemoed van mijn toehoorders trillen. Mijn viool heelt maar één mede dingster deze is in handen van de fami lie As tor." „Bent u in Berlijn om een concert te geven, meneer Karet „Ja. Ik heb een toprnée door d© V r- eenigdo Staten gemaakt en ben sedert 14 dagen in Europa. Ik heb twee concerten in Stockholm en ^Copenhagen gegeven en ben nu eerst een dag of acht in Berlijn. Ook hier ben ik, zooeif men zegt, in trek. Gis teravond héb Ik ten bate van een liefda digheidsinstelling gespeeld! en vanavond ges! ik mijn gmoot oonqent in de „Phil harmonie'". Gistere» nog, heb ik mrfj op deze» avond), waarop duizenden weer zou den kennis maken met mijn naam en nujn kunst, verheugd. En nu.... nu ie er van nacht iet» gebeurd.... iets, dat mij «oo aangegrepen heeft, dat ik "bang ben, dat mijn zenuwen mij vanavond de bak» zullen zijn." „Is er iéts onaangenaam» gebeurd?" vroeg Mr. Porter op rustigeu Worn. l.ets onaangenaams neem. Dat niet bepaald. Ja... ik zou haast zeggen^ dat ik iets gezien heb - maar wat ik vannacht gezien heb, brengt m« door zijn onver klaarbaarheid heelemaal van streek. Maar ik zal u alles vertellen. Ik woon (n een pension in de Bardenbergelrwee Ik ben laar niet ver van de stad en toch in een mooie en voorname en stille omgeving on in een rustig buds. Want het spektakel in een hotel zou mij bij mijn dagelijksche studie erg hinderen. Het is de oude v^Ua van een voornaam staatsambtenaar, die door de tegenwoordige eigenares in een s^RSton. veranderd is. D'a dame is «.elf Treer Vermogend ep houdt het pension eigen lijk ntoar om bezigheid te hebben en uit liefhebberij de vefle interessante menschen. van alle mogelijke nationaliteiteD vormen voor haar een 'opwekkend en aangenaam gezelschap. Zelf bewoorit ze de drie mooiste kamers van heffc huis op dte eerstj verdieping. Ik had helaas verzuimd vooruit te schrijven, dus, toet» ik eoht degen geleden in het pension van mevrouw Valentin een kamer probeenJe te krijgen bleen het, toen de eigenares mij een zeer onbaatzuchtig voojfr stel deed zij wjde iioij voor de tweeba ken, dat ik in Berlijn bleef haar eigen drie kamera afstaan zelf zou zij zich in dien l|jd met het kleine kamerlja behe«f pen. Ze is erg op mij gesteld, de oujlp mevrouw Valentin, en - ten slotle hei) ik hef maar aangenomen. Op die manier kre<$g ll de beschikking over de drie moo'.ste ep groot&ta kamers van het huis. De e»rstft gebruik ik als ontvangkamer want ik frrijg veel bezoek. De middëlkamer gebruik ik als siaapkamfvr eh dte derde heb ik a)a werkkamer ingericht. Een ding moet ik u nog vertellen: in <^e slaapkamer is de hooftfsoha'kelaur van het eleotriscbe licht. Mevrouw Velent'n, die eer eenigszins patriarchaal regiem er <jp na houdt, 'heeft hem daar-laten aanbrengen eu stipt en onverbiddelijk, zooals ze mjij zelf leöhpi*» verleid©, schakelt ze eiken nacht om twaalf uör precies- de verlich ting ln het heele hnD uit,; want het Is vroeger voorgekomen, dat slordige gasten den heelen naclk hot licht hebben 'aten branden vooral jonge studenten en vroo lijk© Buitenlanders, die van. den nacht een dag maakten. Daarom draait ze hun om middernacht om zoo te zeggen bot liobt voor den neus uit. Ik vertel u d t uitvoerig - zooals u merken zult niet zonder reden. Zooals ik u al zei, moest ik gisterenavond spelen wed op een w etóulijgiieéd6t*>noert in het paleis van den Rijkskanselier. Mijn viool- solo kwam laat, het was bijna het laa'aie nummer. Daardloor was het zoowat nalf twaalf voordat ik gespeeld had. Ik heb de gewoonte voor ik nwet spelen niets te ge bruiken daarom haastte ik mij. toen ik klaar was, hong trig, maar in een tevreden stemming naak het koude buffet, toen mij iemand riep. Ik draalde mij om het was prins van W dien ik drie jaar geleden aan de Riviere heb leeren kennen. Hij trok mij naar e«i tafel'tje toe, waaraan nog een paar heeren zatxm. We waren spoedig in een zeer geanimeerd gesprek (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1