NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDK, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ens. FEUILLETON. Langs verborgen wegen. EERSTE BLAD. Dit blad verachijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BOUW COURANT. Dit nummer bestaat uit twee bladen Hi»t tienétre De a.s. raadszitting te Lugano. moord m de teraagscne rechtzaa JJ'Otire-rrahten uit Uetteve zal de wiu terzitung van den VoJaen-pond niet te Uo- névo maar op 10 December te Lügano worden gehouden, aangezien alle leden thans bevestigend geantwoord hebben op het des betreffend voorstel van den voorzitter Pro cope! Hot denkbeeld dier verplaatsing van don zetel ie uitgegaan van Streeemton, die gezondheidsredenen aanvoerde, er aan toe voegende, dat lüj err lwogen prijs op stelt tijdens deze zitting contact te hernemen met do overige raadsleden! De Zwitsereohe federale regeerirtg heeft dm secretaris-ge neraal alle mogelijke medefwerkiug ver leend om de orgsnisanie en een goed ver loop der zitting te Lugano te verzekeren. De corr. van de „Boho do Paria'' te Londen meldt dat bevestigd wordt dat de geallieerden een gemeenscSvappeUjlc ant woord aan. Dnitsohland opstellen, dat even wel afzonderlijk te Berlijn zal worden overhandigd. Getracht wordt een formule te vinden waarin- de taak van de commis sie van deskundigen wordt vastgesteld. De moord in do Par ij soke rechtzaal «p Bebi, die terecht stond wegene moord op 14 October 1937 op den {tas- benoemdeb gezant der Albaneeeohe republiek iu Taje- cbo-Slowakije, Tsetia Beg, een zwager van Achnaetf Zogoe, die thans koning is, heeft heel wal pennen in beweging gebraclif. De berichten omtrent het procos lichten er over ia, diat de moordenaar Bebi openlijk er vooruit kwam Italië zeer genegen te zijn en alleen gehandeld te hebben uit po litieke overwegingen. Het .bezwaar, dat Bebi tegen Tsena Beg had, was, dat deze den Italiaansehen invloed bedenkelijk acht te en meer voelde voor een samengaan tua- schen Albanië en de kleine Entente üdt nu moet voor Vucdtema, een bedien de van dien broeder van Tsena Beg, aan leiding zijn geweest, voor zijn daadl, zoo (lieert hij den nuoord op de 'broeder van zijn m|eeeter op bloedige wijze gewroken. Bij zijn verhoor verklaarde hij niet met voorbedachten rade te hebben gehandeld. Hij was niet voornemens geweest, Bebi te vermoorden, maar toen hij de klank van Italiaansche woorden- hoorde, had hij soho- ten gelost. Op de vraag, waarom hij een revolver in de zaal had meegebracht, antwoordde hij, dat dit Albaneesche zede was. Er was geconstateerd, dat tot den invoer van den revolver in zijn pas vergunning was ver leend. Gani Beg, de broeder van den vermoor den gjezamt Tsena Beg, werd op vooretel van het O* M. ook in hechtenis genomen, wegens vree» voor viuobfc Hij ontkende Gelijk degenedie het leven lief heeft, vergif vermijdt, zoo vermijde de wijze de zonde. Avonturen van den beroemden Engelsehen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het EngelBch öoot J. van dier Sluys. 41 DE AMATI. Ik kee'c nog oons met weeanoeiigen bljk naar de koude sohotets verderop op liet buffet - maat beleefdheidshalve uvocat ik blijven zitten. Kort e» gDedi het was half twee toen w-ij, de laateten die gebleven waren, opstonden en afscheid namen. Ik Hep langzaam door de straten - geen auto meer te bekennen. Uit mijn humeur besloot ik eindelijk maar op een overvolle tram te springen. Bij de „Zoo" moest, ik eruit, omdat de traan dan door de Kaiserallee gaat. Ik ging onder het viaduct door en aas in een oogienibilik tijds uit het rumoe rige Wieeten in een andere wereld. Zwijgend en om zoo te zeggen eindeloos lag de stille, voorname straat voor mij. Ik wandelde langzaam de donkere, diepe tuinen voorbijgeen blad bewoog] Alt' vensters in dcae stille huizen waren *on- ker en doodscto. Was het de reactie vaa den inspannend en I mmr Luflano, et antwoord aan Duitschland. De L Albaneesche bloedwraak. zijn mepepilcliiagaeiU an*i uun moord en -verifioarde dat hij toen de schoten geva-'en ware» hoogst ontdaan was geweest. De verdenking tegen. Gan,t te gebaseerd op aen beriobt in do „Polktioa" to Belgra do, waarin wondt gezegd, dut Zon» Beg'a familie op diens sterfdag den dader bij een pompeuzen herdenkingsdienst bloedwraak heeft gezworen., en dait Gaul Beg daarbij aanwezig was. Gani veyklaandc, dat volgen» de Alba neesche wet ieder, wiens bloedverwant is verinoord, tot bloedwruuk verplicht is. 11 tj en zijn familie evenwed, die grootendeeib ia het westen werden opgevoed, hielden zich niet aan doze middeleeuwsche wet. Gani Beg is ongeveer 30 jaar oud. Hij was majoor bij hot AÜbanoesc-he leger en chef dor artillerie, die indertijd over zeven kanonnen beschikte. Met opzet ol toevallig - dit is nog niet uitgemaakt werd ook een schot gelost op den Italiaansohwn journalist Adriano dei Veochio, redacteur van het te Triest verschijnende blad! Giognalo dj' Italia, die net in gesprek was mdt don tolk. Genoem de redaoteur werd zwaar gewond) door een kogel, die onder het rechter sleutelbeen In de long drong. Men neemt aton -dat liet niet is uitgeslo ten Bat de aanslag op den Italiaanschvn journalist eveneens met politieke bijbedoe lingen geschiedde. Immers in Albanië bestaan twee partijen: eon, dfe voorstand ster is van een zoer nauw contact met Italië, een, andere, die van oordeel is, 'uat men er beter aan doet de vriendschap van Zuid-Slavië en de kleine Entente in hei algemeen te verwerven. Het Praagöche re volverschot heeft aan dezo politieke veeten nog eens opnieuw heninnierd BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het proces-Hussmann. De vrijspraak rechtsgeldig. Het O. M!. in tiet prooea-Hufissnan heeft het ingediende rev isdeveraoek teruggenomen zoodat do vrijspraak van Husomam thans rechtsgeldig is geworden. De arbeid in de Metaalindustrie weldra hervat. Een regeeringsvoorstel aanvaard. De drie oigannaatiew van metaalbewerker# dus ook do sociaal-demoorat:8che, hebben Zondag te Essen een gedelegeerdenconfc- rontje gehouden, en in deze conferentie b*»- sJoten, het door de rijksregpering gedane voorstel te aanvaardt® on zich aan een door den rijksminister van Binnenlandsche Zaken, Severing, te vellen arbitrale uit spraak to onderwierpen avond.was laat de wijn... ik weet het hief langzamerhand bekroop mij een edgen aardig zwaar en drukkend gevoel. Door een onverklaarbaron angst aangegrepen ging ik van het trottoir af o>n midden op dfcn geaephalteertten rijweg to giaani loopon Eindelijk was ik bij pension Valentin. Ik nam mijn sleutel uit don zak. Toevallig glijdlt mijn blik over liet oude, onbewoonde huis, dat tegenover ons ppnsiom ligt, met de» verwaarloosden,, donkeren, diepen tuin. In het bleeke maanlicht maakt dat huis nog meer dan anders een indruk van ver- waarloozing, 'ja van griezeligheid. Ik k!ij k toevallig naar den voorgevel van het huis en merk tot mijn gnoote verbazing, dat er in de eerste étage een venster open gaat - langzaam - geluidloos. Onwillekeurig ga ik opzij om mij onder een boom to verbergen en kajk naar boven. Het volgende oogenblik zie ik in de om- 'ij steng van het geopende venster een men soheiijk gezicht. Maar, toen ik dat gezicht zag, liep er plotseling een koude rilling over mijn rug - want ik wisit "ineens heel precies, dat ik deze trekken kende - he°l goed kende - en toch kon, ik me op dat oogenblik niet herinneren, wie. Toen deed ik een paar stappen achteru'te... en plot ting scheen mijn hart sftil te staan. Met moeite onderdrukte ito een kreet vanaf,j- zen en groep met trillende vingers die sta ven van het hekwerk vast. Wat daar in het schijnsel van de boog lamp bleek en bewegingloos fis het. gezicht van een doode op straat neerkeek, dat was i/e werkgevers in hat uiuslul.ingageuicd, die zich reeds in de te 'Berlijn guhoudt/i besprekingen bereid hebben verklaard, liun- iwcsijdB een door Sevang te vellen uit spraak te zullen aanvallen, hebben oa- middtllijk. alle vernachte maairegdea ge- troifen om de fabriek voor zoover moge lijk thans direct weer op gang te brengen Men verwacht dat binnen ei wee le dagen alle fabrieken zullen werken. BELGIS. Dr. Borms als Kamercandidaat. Een tusschentijdache verkiezing te Antwerpen. In poiitioKo kringen - duo der regeer mg niei mljgealote® - legt iaën lioei wat be- Jangateliteg aan den dag voor do tu*chen tijdsohe verkiezing, welxp Zonilag 9 Dcc*, in het arrondissement Antwerpen «voat plaats hobbem, ten. oiuda te voorzien/ iu de vacature, ontstaan door iret overlijden vaa den liberalen afgevaardigde prof. dr Kreg- linger. Er zijn uiee minder dan vijf verschil lende Candida toni ij sten ingediend: 2 com munistische, 1 ktithotieke-, 1 liberale en l VjaamBoh-natiouale met den naam van dr. Borms, en algemeen wondt verwacht dat heel wat Vlaamechgezind» katholieken en socialisten, liever dan dolor hun onthouding de positie van den liberalen oondidaat Baoldo te verteriten, hun stem zullen uit brengen op de Born»#jat Zware overstroomingen. In Dendermonde 930® noodlijdende personen. Do bijrivieren van do Haas, nl. Lesso, Lomme en Êfconois1, zijn Quilten haar oevers getreden, en ook ju dajgg^, YW Dender- jmorule blij f9 de toestand omslag). Het Roode Kruis deelt medo, dat 9300 personen van do ove-rstroomd-ngBTarap te lijdon hebben. Naiar uit het onderzoek der ingenieurs van den waterstaat is gebleken, zal liet geteis terde gebied) nog twee maanden blank blij ven staan. In verband hiermede beschouwt men de ramp fcls den ernMigston waters nood, die Belgjië in de laatste halve eeuw heeft geteisterd. De drinkwaternoorzieiting baart nog al tijd girooite moeilijkheden, doch de autori teiten hebben krachtige mnatregeflen ten bate ykh de bescherming dor volksgezond heid genomen.. INGELAND. Koning George's toestand iets ongunstiger. Zaterdagavond! luidde het bulletin over de toesMted van den Koning dat deze een tamelijk onrustige® dag heeft gehad' met korte poozeu van slaap. Dfiemtengevolge was hij ©enigszins vermoeid Do hertog en do hertogin van York, dia het einde van die week op Belvoir Castle zouden doorbrengen, hebben van dit plan afgezien, in verband met den toestand van den koning De prins van- Wales is weer van Zanzi bar to Der-es-8alaam teruggekeerd, van mijn eigen geziöht! Een moment geloofde ik dat ik te veel gedronken had, ctat de wijn en de iHonger mij in een soort koorts toestand gebracht hadden. Ik betastte mijn hart Het klopte rustig en gelijkmatig als altijd. Toen kwant de gedachte in mij op, dat heit een verwarde, angstige droom was Ik legde mijn eene hand op de pun ten van het hekwerk e» drukte ze naar benedon maar aan de stekend» pijn wist ik dat ik wakken" en dat alles werkelijk heid was... Weer keek ik schuw en adem loos naar het hoofd in het raam van de eerste verdieping... neen nu zag ik hot duidelijker het k«e£ steeds maar, met starenden blik, als het gezicht van een doode, op de vensters van mijn s'aapka 'mer, die or precies tegenover ligt. Onze ker, zoekend, gleden mijn blikken over de verscüiijming - ja diaf wae mijn haar. mij baard, iedehe bij zondehheia van mijn trekken - ik herkende zelfs mijn da», de blauwe kleur ervan deed! in het licht van de maan even aan metaal denken. Neen - dat was niet iets gewoons wat ik daar zag. Ik hèrinneide mij een ouden spreuk dit diegene, die zijn dubbelganger dt» nachts tegenkwam, sterven moest- Alle anigsten van een griezelig bijgeloof, dat ik dacht at Lang overwonnen te hebben, vlogen door mijn hersenen. Wéér keek ik naar boven. De vemotójning was verdwenen Het.' venster wae gesloten. Hedetnaal 'ar. «treek liep ik met onzekere passen verder ging het huis binnen en begaf mij naar mijn kamers. Juist wilde ik naar bed waar hij mot de „Enterprise' do thuis reis zal aanvaarden. Dn kruiser- „Frooiflr her" vertrekt morgen vaa Malta naar Alexand<rië, waar d» prinb zaoh aan, boord van dit schip zal begeven met bestemming naar Brindisi, Napels of M&tseillle. Het gisteravond uitgegeven bulletin luidt De koning heeft oveuu dag rustiger gesla pen Het infectie-proces is nog meer afge nomen en de temperatuur van, gisteravond was 37,3. Hot 'hart van den koning wordt eoht«.-r zwakker hetgeen reden geelt tot oi«eruat- hoid. Ddt bericht hoeft overal gtroote bezorgd» beid doen ontstaan. Zelfs gedurende do# nacht bevonden zfc/h velen voor het Bu» dringham paleis. Te middernacht werd een bulletin uitgegeven waarin wend medege deeld dat de Koning gedurende de laatste drie uren w»t geslapen had. Dit bulletin was niet door tWBo docb door vier artsen onderteekendi, waaruit men oonelu/ieerd dat de toestand van den koninh ernstig geacht wordt. YJfltt. STATEN. Een rechterlijke dwaling. Twee-en-twintig jaar onschuldig I* de gevangenis. Drio-en-dertig jaar geleden werd een ze kere Mrs Nellie Dope wegens moorel op hoor echtgenoot» tot levenslange gevaygi* nisstrai veroordeeld. Zij verklaarde bij het proaes en 'bleef nadien hardnekkig volhou den dat ziij onschuldig was. Haar gedrag in de gevangenis was van dien aard, dat zij in 1917, nadat zij twee-en-twintig jaar op* ge loten bad gezeten, in vrijheid werd ge steld- Thans heeft eeil zekere William Bris- seau, een vroeger beambló van mre Do pes echtgenoot, op zijn sterfbed d» beken tenis aifgolegd, dat hij Pope had vermoord Zijn bekentenis werd bevestigd door do be wijzen, die hij bijbracht. De gouveroeir van Michigan heeft thanS offiaieel ver klaard, dat mrs. Pope onschuldig is Do Staat zal haar een sctradekwesteiliug toe kennen. ZUID-AMERIKA. Chili geteisterd. Volgens berichten uit Santiago ie Chili geteisterd door ewn ernstige eliardlbeving, welke daar sinds AjAl 19217 Wet is geconsta teerd. Te Banahona zouden 17 personen e- dood zijn terwijl te La Quinta reed» vijf slachtoffers zijn geteld). In laatstgenoemde stad werd het station- geheel verwoest- Het plaatsje Santa Cruz is zwaar gehavend j naar verluidt kwamen hier zes pcauouoa om het leven. Groote schade weid aangericht in de steden Curjoo en Talca. In eerstgenoemde plaats weiden de gebouwen van de staats bank en. van de Union club vernield. Te Talca zijn eveneens vrij zeker dooden en gewoudten te betreurenhun aantal staat echter nog niet vast. De hulp der genie is ingeroepen gaan, t)eo ik mij geweldig liongcrig voel de. En geen stukje brood op mijn kamert Ik keek op d» klok - het was drie uur Nu iemand wakker te maiken, ging niet meer. Er bleef mij niet» anders over dan zelf naar de keuken te gaan otn te zien of ik iets eetbaar» kon vinden. Voorzich tig ging ik in het do**ker "aar beneden paar de keuken, die in hot soustermin ligt. Onderweg probeerde ik nog, op het trap portaal het liohf aan te draaien - te ver geefs- Mevrouw Valentin had u-u ook weer precies om twaalf uur de hoofdschakelaar op mijn slaapkamer afgedraaid... Nu, mijn kaars was wel voldoende om mij den weg te wijzen. Ik ben in de keuken zeker een beetje onhandig geweest ik kan me g" 'oof IX ook wel herinnaren diat er een de*c- •sel Van- een pan gevallen is. Kort en goal ren paar minuten later verschijbt mevrouw Valentin, de pensionhoudster, half ver baasd, trolf uit haar humeur, in de keuken. Zij begrijpt wat ik hebben wil en helpt mij handig met brood en boter. Juist wil zo naar de keukenkast gaan om .eep mes en vork te krijgt®, toen wij beiden op het /elfde oogenblik... verschrikt... ontsteld., een pae achteruit deden het electrischc licht gloeit plotseling aan.. geluidloos, zonder oorzaak als door een bovenmeti- chelljk wezen ontstoken. Wij kijken el kaar aan ik zie hoe ze triK. Ze trekt de keukendeur open, het heele trappenhuis la helde- verlicht. Eén oogenblik staart ze ademloos, als verdoofd naar de brandende lampen... toen Stootte ze uit: „Om Gods- GR1EKENLAND. Een «ulo door een trein verbrijzeld. Acht dood en, vijf gewonden. De trein Dedegtisj-tiedon\ki ia naar uit Athene wordt gemeld iu botsing gekomen met een auto. Acht personen zij a daarbij gedood, vijf gewond. FRANKRIJK. De typhus-epidemie te Lyon. Thans 1757 patiënten. Plateren zijn in Lyon opnieuw 4£ per sonen door de typhuaapid-emie aangouwt, waardoor het aantal patiënten tot 1757 is gestegen. Niet minder dan 140 doktoren, verpleeg- stere en- verplegers weiden door baarnet ting ia do ziekenhuizen door de epidemie aangetast. OOSTENRIJK. Ljjdelijk verzet van de ambtenaren van de Poat en Telegrafie. Te middernacht ia een lijdelijk varzet van de beambten bij da posterij-dn> telegrafie «n telefonie begonnen. De Kamer van Koophandel te Weenen heeft een -manifest uitgegeven waarin ge wezen wordt op den ernst vun het besluit der vakbonden in verband met do a.s. kerstdrukte. In oconomisöhie kringen js men zeer ver bitterd over da terroristische methode van de poet- en telpgraafbeambten. BINNENLAND. Wijzlgingaontwerpen Lager Onderwijswet. Opheffing van de 48-leerlingenzchaal en beperking stichting bijzondere scholen. Voorioopig verslag dor Tweede Kamer. Verschenen is het voorioopig verslag der Tweede tKaaner over het ontwerp tot wijzi ting van de wetten \an 10 Februari 1923 en 30 Juni 19124 tot, wijziging van de L. O.-wet 1920. Verscheidene leden verheugden zich »r over, dat voorgesteld wordt in den loop van 1929 aan alle scinoleu een einde aan het stelsel van 48 leerlingen per klas te maken Intusschen konden deze en ander» le^en liet beleid der Regeering terzake niet ou verdeeld toejuichen Zij merkten op, dat een vaste lijn daarin allerminst van ie ontdekken, Dat nu pjjotaollutg zonder bezwaar net vermoedelijk aanzienlijke bedrag, dut met dit ontwerp gemoeid zal zijn, kan worden beschikbaar gesteld, nadat sinds 1926 steed« door do Regeering was beweerd-, dat de noodige gelden ontbraken, wekte verbazing. Verscheidene/ leden hadden ernstig be zwaar tegen de voorgesteld© verlenging der bepaling in de wet van 16 Februari 1923, waardoor het oprichten an bijzondere scholen in bepaaldo gevallen moeilijker wordt gemaakt. Nu'geleidelijk alle getroffen bezuinigingt. wil... meneer Karet... uw kamer J. fen op dat oogetajblikJ girng het licht weer uit het geheel» huis was weerin volslagen duisternis gehuld., ona/e oogon, die ver blind waren door liet helle licht konden eerst niets onderscheiden. „Meneer Karet"', begon mevrouw Vale.i till fluisterend, „iemand! heelt aan de hoofd schakelaar gedraaid. Ik had bom ala ge woonlijk uitgedraaid, tarvrijl er nog lan* pen brandden die zijn dus nu weer aan gegaan... er moet iemand in uw kam/er zijn." Opeens dringt dat ook tot mij door en Ik ren db trappen op. Ja, er was aan d-eu gjchakelaar gedraaid mevrouw Valentin, d e bevend in de deur stond, zog het ook nog aan den stand van de knop Er was aan den schakelaar gedraaid - maar er was niemand.... en niets ontbj-ak, zooals ik dodelijk onderzocht heb." ,,l£en oogenblik onderbrak Herbert Porter. „Had u de kamer gesloten, toen u deze verlaten hebt om naar de keuken, te gaan „Ja." a ,,En de sleutel uit het slot genomen, en meegenomen „Ja." „En u voodt de deur gestoten, zooals u er uitgegaan was „Er was niets aan veranderd. „Was het moeilijk om de deur open te krijgen Tn het minst nk#."^, (WoNl Tzrvolgd) ABONNEMÏENTSPRIJSper kwartaal 2.25, per weak 17 cent, met Zondagblad p#r kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bfj onze agenten en looper», den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Initerc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan bozorgkring) 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» 2.25, elke regel moer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen by contract tot zeer ge reduceerden Prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van aoHede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daag» vóór de pUatiftng aan hit Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1