NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN .*1693811] B Dinsdag 4 BERGAMBACHT, berkenwoudk, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDJNXVEEN, ZEVENHUIZEN, Hfc Dit blad VerechijntdajJelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Langs verborgen wegen. öoidsche mum. uk «n onutnku (b-hoowtxk tot <U» bMorgkring)! 11 036. Vu boitu Good. «n du k>|Un r OM. Advertutlën in het Zaterdag—muur tO ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJSUit Gouda a 1—4 regels 1.30, eHm regel i 1—5 regels f 1,56, elke regel n r bijslag op den prijs. Liefdadigheids-sdvertentiën de heUt van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGBN t 1—4 regels 2J5, elkf regel meer 040. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en Jngesondea mededeel ingen by contract tot zeer (induceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingesondea door tnaecbenkomst van soèlede Boebnanda- laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags véto d Bureau zijn ingekomen, teneinde van epname venekard te sjja. dHd ■•(Mlindmlri*. De noodtoestand van den Landbouw. Het uitgebreide conflict in de Duitsche metaalnijverheid, waarvan de economische gevolgen zich reeds op noodlottige wijze deden gevoelen, behoort thans feitelijk tot het verleden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, voor dat dit resultaat kon worden bereikt. Zooals men weet, heeft Beigemann, de regeeringspresident te Düs- seldorf, zich aanvankelijk beijverd een ver gelijk tot stand te brepgen, doch zijn pogin gen mislukten door de wederzijdsche hard nekkigheid der bij t' geschil betrokken par tijen. Toen besloot de-Duitsche regeering zelf ttfssehenbeide te komen Hermann MUller, de rijkskanselier, ont bood zoowel vertegenwoordigers der werk gevers als der arbeiders te zyment en stelde hun voor zich onvoorwaardelijk neer te leg gen bij de beslissing eener persoonlijkheid van gezag: i.e. van Severing, den sogiaal- democratischen minister van binnernlandsche zaken. De patroons hebben vrij spoedig j a gezegd; misschien heeft hun overweging, dat de uitsluiting wel eens zou kunnen wor den beantwoord door een algemeene sta king, die het bedrijfsleven nog meer zou ontredderen, den stoot gegeven tot hun be vestigend antwoord. De werknemers namén •erst een aarzelende houding aan, altha*» een deel hunner; zij wilden door een con ferentie van gedelegeerden, die gisteren te Essen is gehouden, laten uitmaken, of Her mann Midler's voorstel inzake Severing*s uitspraak al dan niet kon worden aanvaard. De houding der arbeiders is niet heelemaai onbegrijpelijk, wanneer men aanneemt, dat de patroons de uitsluiting proclameerden, en een feilen socialen strijd aanvaardden, ondanks het feit, dat de scheidrechterlijke uitspraak in 't metaalconflict door den mi nister van arbeid bindend was verklaard. De arbeiders vreeeden blijkbaar, dat het arbitra- gebeginsel in 't gedrang zou geraken, wan neer thans opnieuw een arbitrale uitspraak werd geveld. De bezonnenheid der arbeiders heeft ech ter te Essen tenslotte de overwinning be haald: de vakverenigingen, van welke poli tieke kleur ook, aanvaardden het regeerings- voorstel om Severing te laten bemiddelen' en te handelen naar diens uitspraak. Het gevolg van een en ander ia nu, dat terstond alles in t werk is gesteld, opdat weer normale toestanden intreden; de be- 'dryfswerkzaamheden zijn terstond hervat, voor zoover een onmiddellijk />p gang bren gen althans mogelijk was. In de fabrieken, waarin ijzer wordt verwerkt, Is men ter stond weer aan den slag kunnen gaan. De ondernemingen echter, die ijzer produceeren, zullen pas over enkele dagen, wanneer öe voorbereidende arbeid zijn beslag Keeft ge kregen, weer haar volledige kracht kunnen ontplooien, terwijl de hoogovens eerst na 6én k tw^e weken weer volkomen „op dreef" kunnen zijn. De organisatie der werkgevers heeft, om te kennen te geven, dat h. i. het metaalconflict thans tot het verleden be hoort, in een communiqué reeds te kennen gegeven, dat zy de uitsluiting opheft, de fabrieken heropent en de arbeiders weer te werk stelt, naar gelang der arbeidsmoge lijkheden. Thans wacht Severing du® een nog a! kle- sche taak. Op een billijke wijze zal hy nu moeten beslissen, hoe in den vervolge een regeling na moet worden gekomen, die zoo wel bestrekking heeft op de arbeidstijden als op de loonen. In den rijksdag begon gisteren de discus sie over den noodtoestand van den land bouw. Door de verschillende partyen zyn niet minder dan 137 voorstellen en interpel laties ingediend, waarvan 40 van de chr.- nat .boerenpartij. Afg. dr. Hermes lichte een interpellatie van het Centrum toe, waarin wordt ge vraagd, wat de regeering denkt te doen om den landbouw uit zijn kritieken toestand te bevrijden. iHet noodprogram acht hij onvol doende. In het jaar 1926/27 hebben ongeveer de helft der landbouwbedrijven met verlies gewerkt. -De prijzen der landbouwvoort- brengselen dekken de productiekosten niet. Er wordt viermaal zooveel vleesch en tien maal zooveel melk ingevoerd als vóór den oorlog. Nadat afg. Bachmann een D.-nat. motie heeft toegelicht, kwam de rijksminister van landbouw en volksvoeding Dietrich aan het woord, die de toenemende schuldenlast van den landbouw die thans reeds op 1114 mil liard aan rente moet worden geschat, een zeer ernstige zaak noemde. Het crediet- probleem wordt steeds meer het moeilijke punt der agrarische quaestie. Slechts e#n verstandige oplossing dei' herstelquaestje kan een krachtige aansporing tot kapitaal vorming geven en den landbouw ontlosten. De minister besprak dan de ingediende voorstellen. Een tariefverhooging kan het graanprobleem niet oplossen. De regeering is bereid een proef te nemen met dfi verhoo ging der invoerrechten voor levend vee. By den rijksraad is reeds een voorstel inge diend tot verhooging der invoerrechten ép suiker. Spr. zegt krachtig mede te werken aan He totstandkoming van het Duitsch-Pool sche handelsverdrag. Mfen moet echter niet deh- ken, alle moeilijkheden met douanemaatre gelen e.d. te kunnfcn oplossen. De minister deelt vervolgens mede, dat he# noodprogram zal worden vervangen dopr een program ter bevordering van de produc tie en den afzet, waarby die van rundvee en varkens op den voorgrond staat, alsmede een reorganisatie van het zuivelbedrijf. De regeering is bereid nog 20 millioen mark in totaal dus al 100 millioen toe te staap, terwijl de landbouwbelastingen zuLlen wofr- den hervormd. Alle maatregelen der regee ring waren er op berekend de kleine boeren te helpen. By den suikeroorlog moest ge streden worden tegen de concurrentie dhr landen, die by de productie van slavenarbeid gebruik maken. Deze stryd was ook in het belang der Duitsche landarbeiders. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Een proces om Sovjet-goederen. Om Russische meubelen en tapyten. Het Hooggerechtshof te Loudon heeft uit spraak gedaan Lu een geding door QJgfc, prjinses Paly, de weduwe van eet* oom vftn .den tsaar, aanhangig) gemaakt tegen cm syndicaat van Londenscihe öu Parijaclko kooplieden, dat van de Sovjets meubelen en tapijten had gekooht, die indertijd &4u haar hadden toebehoord, doch geioonfisoeerd waren. Dto rechter steldé ziah op het stand punt dat hij moest aanqemen dat de prin ses uit öovjet hutwand geViuoht was en dat een Russische -rechtbank Ijle gpederen ver- bcurd bad verklaard, die derhalve staats eigendom walree geworden. Hij beeld ate dus ten gunste van het syndicaat. De ziekte van den Koning. G iMuravond uur hebben vier doctoren we*r consult gehouden aan het ziekbed des Koning® en een hall uur lateer het volgen de bulletin uitgegeven,,jDe geringe ver betering, die reeds s morgens in. don al gemeen en toestond geconstateerd wa®, hoe t in don loop van den dag aangehouden. De temperatuur is weer dichter bij die, norma le, maar het i« noodig er, ook op te Wij zen dat de ongerustheid oyer den zwakito- toestand van het imrt niet opgeheven is. De prim van Wales. Oificieel wordt gcmeldi, dat de prins- van Hales die to Suez ven boord guat vandto kruiser Enterprise, door Ygypte zalleizso om daar aan boord ta gaan van den. krul Ror Tnohteter, die hem van Alexandria zal c\erbreogen naar Ikrinittsi. Van daar wordt waarschijnlijk die route ofrer Turyn, Mo- dano on Parijs genomen. De terugkeer van den hertog van Gloucester. De hertog van Gloucester heeft medege deeld, dat hij met beuwaonen spoed naar Engeland terug zad keepen. Dte hertog wettl gisterenavond to Sakania ia dtea Bdlgisctoen Qonga verwacht. Er zijn maatregelen ge nomen, opdat hij per trekt naar bet Zui den kan reizen. Eto regeering van Zuiii- Afirika doet ai het mogelijke, om den her tog in staat te stollen zoo snel mogelijk te reizen, zoodot hij den Balmoral, die dea 7 December vertrekt, nog kol kunnen he- ZUlO-AMEIEflt-l. Chili geteisterd. Een droeve doodeniyet. Enorme schade. Volgen® eest ofiioieel bericht uit Santi ago de Qhtli aijn bij de aardbeving 192 personen om het loven gekomen. Het aah tal gewonden moet ruim2ö0 bedragen. De opgaven zijn echter nog onvolledig. Be richten udt New York, die echter nog na dere be\ estegUng behoeven, spreken zelfs van 1500 dooden 12 steden in bet Zuiden .van Chili zijn door den raanp getroffen Vooral Taica, eon stal van DöOüO inwo ners, heelt Veel geleden. Hier bedraagt het aantal dooden reeds ruim 100. l>e móóist er van oorlog, die zich peur vliegtuig naar liet geluisterde gebied heeft begaven, zegt iQ een telegram, dat de stad TakU een ruïne gelijkt en de straten vbl dooden en gewonden zijn. Wie kan. vluch ten, zoekt zijn toevlucht qp het vrije veld Obk de stad Santa Oruz is verwoest. De schade, op het platte land1 aangericht, is nog niet te overzien, daar de brrifgen en wegeu vernield zijn, zoodat het >yerkeer zeer belemmerd worde. Een arbeideN^aalp van de aan een Aroerikaansohe ondertTï^j ming belworenda Tendente kjepermij n Is verwoest door de watermassa's van een reservoir, w»lke ton gevolge van een dijk breuk kt het dal stroomden, bruggen en huizen vernielende. Het aantal dooden in dut dal wordt op 50 geraamd. Verder mei den berichten, van vliegers en giedmprovi seerde radiostations ontvangen, dait de aard schokken te Taica nog voortduren. Te Taica zijn nog 12 uur na het begin, van de aarUschokkingi ingtstort. President Iba- nez is naar het geteisterde gebiedt vertrok ken. Ook zijn daarheen oorlogsschepen, troepen en vliegers gedirigeerd om hulp te verleunen. Een vliegramp in Brazilië. Veertien dooden. Keuter meldt d.d. gisteren uit Kio de Janeiro dat een groot watervliegtuig, dat het stoomschip Cap Arena was tegemoet gevlogen, gevallen is. De veertien perao nou, dóe zich in het vliegtuig bevonden zijn verdronken- Onder de slachtoffers fijn kopstukken uit de politieke wereld en de universiteit» wereld. Zeven lijken zijn reeds opgwtocht. VMR. STATEN. Ernstig vliegongeluk. Millionair onder de slachtoffers. Gistermiddag werden vijf personen ge dood by het neerstorten van een driemotorig vliegtuig op weg van San Antonia naar Texas. Het toestel vloog in de lucht in brand. Do millionnair Horner Ballard (eigenaar van het vliegtuig) bevindt zich onder de slachtoffers. MEXICO. De moord op Obregon. De vonnissen bevestigd. Het hoogste rechtscollege heeft het dood vonnis over den moordenaar van generaal Obregon, José Toral, uitgesproken, be vestigd evenals de gevangenisstraf van 10 jaar tegen de moeder-overste Ooncepclon, van wie als bewenen was aangenomen, dat zy de „auctor intellectualis" was. ÜOUbttliAWP. Een raadselachtig drama. Vrouw valt uit een raam. Een roaüaeUchüg drama heeft zich tn den nacht van. Vrijdag op Zaterdag te bchoue- tor* ui Hmua .li,.,..** u. tonnwt. yan een huis booracn om twee uur dB« nachts ineens dcordkiogeode kreten oau huJp dio van de btaneupiaats kwamen. Toen rij naar buiten keken, zagen zij, dat uit bjat v-enotor van, dé badkamer dier woning van ,Oborregierungerat'Alfred Dktrii^; op de tweede verifiepingi van het hui® een meiaje hing, dat oh krampachtig a&n het ko/ijn vastklemde en wanhopige pogingen, deed, zich in veiligheid te brengen. De bewb- netre alarmearden terstond do brandweer Toen deze tor plaatse kwam, hladden Öe kraohton va» 'het meisje liaar echter reeë» begeven en lag do ongelukkigo in cèn bloedplas op het stoenen plaveisel van de binnen plaats. Ernstig gekwetst werd «rij naar het ziekenlhuie ovezjgehracht Da re- aherch-i is then® bezig met een onderzool naar deze geheinxsinnige zaak. BINNENLAND. Ir. J. A. Kalff. Ir. J A. Kalff, lid der directie der Np- derLondeche Spoorwegen, heeft tegen, i Juli van h«i volgend jaar eervol ontslag uit deze funötie gevraagd. Wanneer <lh beer Kalff het volgend jaar ^aftre^t^^Hi*hij 35 jaar bij do Nederland- rehi/bpoorwegien werkBaam zijn- geWeesit, waarvan 20 jaar al® directeur. In 1891 kwam irijna Dtedft te lvebben gestu deerd voor oiviel-ingenieur, bij de H.J SM in dien®t ate aspirant-adijunot-inspec- tenr. Hij doorliep alle rangen tol dian van ohef van dlionst toe en word in 1909 lid der directio van do H. IJ S.M in 1917, na de fusie evenoen® van die S.S. De heer Kalff wordt in April 60 jaar. Als opvolger van den hoer Kalf komt ernstig ka aanmerking do heer Ir. E C. W. van Dijk, ohef van den dienst der ex ploitatie der Neder 1. Spoorwegen Rheumatiekbestryding. Vergaderingen te Rotterdam. ZateoMg werden to Rotterdam twee ver gaderingen getemden, ter behawdcuuig van het vraagstuk: van de rheumaLek in Ne derland. in den voormiddag werd in Uec Zaudw- lueritnut do algemeens todenvergaaering van do Vereetogóo^Stet Rheumaliekpbeeerq- uiig gehouden, wtokV werct -Voocgezeien door dr. N.' U. Joeephus JUto, den voor zitter a-oji den Qozoodhautaraad Tot nieu we oestuuratodan werden gekoaen dr. LH. J. Vos en <te liecren Noordhof en Lam lu het jaarverslag werd met leedwezen vermeld, dnt do regeering de aangevraagde suboldlie voor 1929 niet op do begrootlog had gebracht. Bewloten werd een njeüwe aanvrage voor het jaar 1930 in te dienen De secretaris, dr. J. van Breemen, deel de een on atglec made omtrent de plannen voor een kliniek voor iheiuna met bljee- hoorenda Inrichting voor psyohjoche thara- pio en laboratarUun. Mea zai «en voorloopig stamkapitaal ten behoove van zuBc een kli niek bijeen te brengen, lot plaotsvorv. afgov aordigia naar de ,Liguo intern ooatra la ^thumatisane ward prof Kuenen to Leiien benoemd. Bij d Diguo zijn thans 24 staten aangegoten- ln een later op den morgen gehouden bijeenkomst niet de inedtooiw consuls der Vereen, tot KheuntUtekbastrljdiag, bleek dal langzaam maar zee ar de oeiaugsteltmg voo.' bet vrisgHtuk in ew» lama aitjgenue j». Lte Uriiw» ittuuok. wx*r inwendige ziex- teu aan de. Leidaehe Unlyereitett zal vol gons dea wqnsoh van prof. Kuenen van een instalMio voor phyrioohe therapie war den voorzien. In den namiddag werd een wetenschap pelijke bijeenkomst van het Medleah btu- diegenootoohap „Rbeqina", onder voorzit tereohap van prof. Kuenen, in de «tw»- gehoorzaal van hot ziekenhui» aan dea Oooloingel te Rotterdam gehouden. Daar hield prol. dr. I. Aunzburg uit Brussel een belangrijke voordracht met lichtbeelden over het ouden zijn leiding staando moderne „Centre amii-KhumatL- inol' in het ziekenhui» Brugmaan te Brus sel. Daarop volgde een voordracht van dr. Kramer te Rotterdam over eeu typheusen vorm van acuut gewriohtBrtrihmatieme. Na afloop weavt de instaflalio voor phjr- sische therapie in het ziekenhui® aan dan Coolaingei bezichtigd De Vrijheidsbond. Combinaties van kieskringen. De partijraad van do Liberale Staatspar tij do Vrijheidsbond, eftelde in zijn verga- doring van Zatordrig j.l. voor de T veeds Kamerverkiezingen van 1920 de volgende combinaties van kieökrtngen vast Groningen, Leeuwarden, Assen Amsterdam, Haarlem, Helder, Zwolle, Maastricht Den Haag, Leiden, Utrecht, Tilburg, Den Bosch Dordrecht, Middelburg Arnhem, Nijmegen Rotterdam. Wat baat het den mensch, zoo hij de geheele wereld gewint en lijdt schade liner ziel. Avonturen yan den beroemden Engelsohen detective HERBERT PORTER. Vrij near het Engelsoh door J. van dier 8luys. DE AMATI. „Goed... gast u door/' „Den volgenden morgen kreeg ik een teiegnaLi van een vriend, een reeder, in Viriw hui® ik vele* aangename aivonden j**' doorgebracht, dat ik dadelijk naar moest komen. ,,Voor een dringende "Swriegenhieidlstond in hot telegram To- ton de morgen wa® ik eerst in slaap ge- on daardoor kiwam het, dat ik eerst den middagtrein kon gaan. Toen ik "j mijn vriend aankwam, was hdj puur met r kil verbaasd mij to zien on toen ik hem het telegram toonde, bleek het dat het niet door hem verzonden wa®. Als ik .beter opgelet luul ik moeten, mektkon dat het uit een® uit Stettin verzonden waal Was mij op een anderen- tijd gebeurt! dan zou ik bet voor een grap van een of ande-on vriend hebben gehouden. Maar nu na dh gebeurtenissen van den nacht te voren. neen. toen ik het op mijn terugreis met mijn zenuwen te kwaad kreeg, die tot het ui tees to gespannen waren, Hoon wi®t ik da+ er één mensch wa®, dia hier uitkomst kon brengen U, Mr. Porter." Herbert Porter gfunlachto en boog even. ,,Wanimeer bent u in Berlijn teruggekomen? I Ik, was om 6.14 aan heit Stettiner Bahn- hof. Daalr 'heb fk dadblijk een auto geno men en ben htor maar toe gereden Do detective leunde in zijn stoel achter over en sloot de oogem „Hebt u", begon hij na een lango pauzei, ,,in uw pen®iop ook nog mot iemand kennis gemaakt?"' ,,Neen. Behalve met mijn pensfomhtoudotair heb ik nog mét niemand gesproken wacht. toch.... ik heb ééns een enkel» maal een paiar woorden gowtsffrid met iuf- frouw Haleno Jumgjnann, een, jonge sbi- dento in de medicijnen, die mijn buur vrouw i®." ,,U liebt mij, toen u kwam, verteld, dat er iemand is die er vanaf wist, dat u bij mij zou komen." Ja Toen ik bij mijn vriend) in Stettin was, heb ik naar mijn pension getelefo neerd en mevrouw Valentin geoegd, dat het tétegram bedrog was en dat Ik naar uzou gaan." „Was dit de eenige reden dot u telefo lieerde „Neen. Het was voornamelijk om me vrouw Valentin to vragen of zij ir»j« viool en mijn rok naar de PhUharmonie wlldo )®tureu, want ik had! geen tijd meer om| naar huis te komen. „Waar is uw amatt op het oogenblfk." In een stalen cassette do sleutel heb ik altijd bij me." „Whrir te de telefoon in uw penplon?i" Op da gang, niet vér van mijn kamer deur „Hebt u ook door de telefoon gafceg&met wolken trein u terugkomen zou?" De virtuoos dacht een oogenblik na. Ja zei h|j eindelijk. Herbert Po'rter stond op en liep inet de hanldlan op dea rug een paar malen de ka mer op en neer. I® er in uw kamer begon hij, terwijl hij op zijn wandeling plotseling voor zijn hezoéker bleef etii- staan, „een foto van w?" „Ja", antwoordde de aangesprokene, een veiéig verbaasd. „In de ontvangkamer staait op een zijtafeltje een foto in kabi- netfarmaat van- mij." ,,Wttiuieep hebt u deze foto het laatst ge zien „Ik begrijp u niet.' Ik bedoel weet u wei hert zeker dat deze foto er nog staat „Ik begrijp het, nog steed® niet... waar om zon die er niet meer zijn In ieder gevat wil ik weten of de foto er nog iéj, Ik wil erven uw pensionhoud ster trtefoneereb. Welk nummer heeft het peneion „8tetn.pl atz 8145. Het eenvoudigste te al* Ik zeil „Neen", kwam de detective teiaacfwubeL de. „Ik zal 't doen." Hij ging naar hei Koestel. .HaHo... met Pension Vrt«ntln>? U spreekt roet Herbert Porter... j®v roet Mkvtrauw Vhleotln zelf?... heel goed..wilt u zoo goed zijn eventjes ia de ontvangka mer van meneer Karet te zien... daar staat een foto van meneer KaretAis «wen te zien of die er nog i®?.. Zekerik wacht we(." Er was een kleine pauze „Ja... ik bsn er nog. de foto i® er dus nog Drink u wtel, mevrouw Valentin.' „Mijn vermoeden was ongegrond Moor toch heb ik Iets ontdekt, wat eigenaardig is." „En wat te dat dgn „Uw peojvonhoudrier heeft de gewoonte, wat haar door de telefoon gezegd wordt hardop to herhalen Dot doet ze zeker al tijd D» kunstenaar legde de hand op 't voor hoofd. „Ja", zei hij eindelijk. (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1