ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTR bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, nieuwerkerk, ouderkerk, OMSTREKEN d-l, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOOtoRECHT, MOHEICAPELLE, 97* Jaargang, Woensdag 5 Dooembor 1928 No. 18939 Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon- en Feestdagen ionen Goéd vraagstuk FEUILLETON. Langs verborgen wegen. OUDEWATER, REEUWTJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINSVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. SroenendMl 63 )et ize 1 Verloren uren, zij doorknagen gezien. ik vroeg de itnpreseario ver- ÜW een wel plwfer in W geval hadden, te w-ren. gevangen In rt. 429 of van het froote Drie zelfs in de 1 an- 1NK0KER8 SAKKEN SNDIJK. De uit tp- lensch, die baby één vraagstuk (kwestie ia J hulp van ndermeel !>este verstand en verpleegster. boekje aan WESTZAAN. otterdam 1, Br«ukb«nd»n courant gratie. liOUMHE C0[lli\T mede, is het opr it juristen en tie e kroonjuristen, Tiling rinj Hoe konings ziekte begon. De „Daily Mail” weet te vertellen, wat eigenlyk het begin was van de iziekte van koninjg George. Na de plechtigheden van Wapenstilstandsdag bracht de vorst eeir be zoek aan zyn landgoed te Sandringham. Op 17 November ging hij in de moerassen van Wolferton op de eendenjacht, en vatte fcou. Bij zijn thuiskomst merkte men op, dat hy rilde, maar hij had geen klachten en woon de den volgenden dag, Zondag, zooals ge- woonlyk den kerkdienst te Sandrmgham by. Maandag keerde hij met de koningin naar Londen terug, en twee dagen daarna werd de bevolking door het bulletin tier genees- heeren op de hoogte gesteld van 's konings ziekte. In het Lagerhuis heeft Baldwin medege deeld, dat de koningin, de prins van Wales, de hertog van York, de aartsbisschop van Canterbury, de lord-kanselier en de premier- Porterzei ze. bent gekomen om De elajnpvolle zaal begroette den beroe u den. vioolvirtuoosi door een verheugd hand geklap. Men kon zien hiij was tte lieve l'ing van het publiek. Holger Kast maakte Mrtendelljfce buiging en wendde zioh tot den pianist Deze sloeg de a aan. Karst pakte zijn viool om haar te «temmen. Hij streek on der zoekend met den stok over do snaren, die zacht klonken Plotseling gflevd er een schaduw van aöhrik over zfijn gpzicht.. Weer aertlte hij de viool aan zijn, kin Nog sen, mevrouw Valeultin.” Ik 4pij vergissen. hoe komt u daarbij Hel, vanmorgen heb ik meneer Karst frisch en vroolijk in de Tauenteienstrasse “IX,. Ik zat tn een auto en kon hem daarom niet aanspraken. Meneer Karst? Vanmorgen- i Tauentaienstrassif? Dat moet hjnand Ik verzeker u, hij is veruaneju. „Sedert uitgewee^t!” Wordt vervolgd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en x 1—<5 regels 1JO, elke regeü meer f 0J| 1—6 regels 1.55, elk» regel meer OM bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveft INGEZONDEN MEDEDEELINGEN|- de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden med prijs. Groote letters en randen worden b- Advertentiën kunnen worden ingezonden laren, Advertentiebureau* en onze agente^ Bureau zijn ingekomen, teneinde van opi Sedert uit huis ge- Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsoh doqr J. van der Sluys. DE AMATI. en onaantastbaren vorm en in een mate door de Dawes-overeenkomst ^als men ten ty’tfe van de samenstelling van art vermelde schrijven van deÏGi nog niet kon vermoeden, j? In overeenstemming da»m deel van de geraadpleegde meerderheid der EngelflChe tegenovergesteld aan de stelling van Cham berlain, zynde de oude bewering van (te Fransche nationalisten. Nog pas den achtsten Npv. heeft de Brit sche minister Churchill in Tegenstelling van Chamberlains standpunt ontkennend geant woord op een vraag of de herstel regeling met de ontruiming van het Rijnland ver bonden is. Indien het doel van de ministerieele ver klaring wellicht geweest is op de Duits^he rijksregeering druk te oefenen in de herstei- quaestie, dan moet reeds flans worden ver klaard, dat déze beslist zal weigeren eenjge concessie te doen in deze quaestie onder den druk van de ontruimingwjuaestit. BUITEN LANDSCH NIEUWS.] duitschland. Was der rivieren. Gevolg van ’t smelten der sneeuw. Tengevolge van de stijging der tempera tuur is de versche sneeuw in het zuidelyk gedeelte van het Zwarte ÏWoud in grdote hoeveelheden gesmolten, zoodat de verscjii'- lende rivieren door het toevloeiende water snel gewassen zijn en in verschillende dalen overstroomingen voorkwamen. Vooral de Krisaig is in korten tijd belangryk geste gen. Daar de temperatuur intusschen weer gedaald is, begint het overstroomingsgevaar te verminderen. ENGELAND.. Koning George’s ziekte. De ongunstige symptonen werden verwacht. Van gezaghebbende zyde wordt verno men, dat de toestand van den koning iets beter is; hy is sterker dan Maandag of Zon dag. Indt U bij ons ^uxe doozen z«ep 43 - „Nu valt liet mdj ook op die gewoonte heeft ze. Mlaar...” hij keek Verschrikt op ziji horlogp en sprong overeind.... het is hoog tijd ik) moot weg, Mir. Porter. De detective knikte. „Ik ga met u mee. In ieder geval wil ik vanavond in nabijheid, zijn. Want allés wijst erop, dat er vanavond nog iets gebeuren zal, waar door mijn aanwezigheid noodigl zal blijken ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureau* zyn dagelyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. diers geweest zijn! niet uit geweest.” „Nu... dat zullen we dan direct ouder zoeken ik ben ia een minuut of tien bi.' u.1’ Ik zal meneer Karst zeggen, dat hij u over een minuut of tien verwachten kan. Het dienstmeisje begroette den detective nieuwsgierig. ,,Wt u zoo goed zijn fci de s.don te komen, meneer Porter. Meneer Karstë komt direct.’' Daarna ging ze Vlug heen. Herbert Porter keek vol belangstelling in de groote, zonnige salon. om zich heen. De hooge, break* gordijnen met hun voornaam eenvoudig patroon, hingen tot op de par ketvloer. Een geweldig Perzisch tapijt be dekte den heelen vloer. Op hooge schil dereezels in de hoeken etonlen écüiilderijen ny*t Japartsohe, Australische en Amen kaansche landschappen, geschenken van de gisten, die op hun reizen door de Wijde wereld in dit huis een rustplaats hadden gevonden ze gaven aan deze kaaner een internationale sfeer. De deur werd langzaam geopend Holger Karet trad binnen. De detective keerde zich om en een uitdrukking van schrik fleel omstreken (behoorende tot den bexorgkring) I. Van buiten Gouda en den bezorgkring: I. Advertentiën in het Zetordagnununer 20 ftentiën de helft van den prijs. 4 regels 2^5, elke regel meer O.W. Op Udeelingen by contract tot teer gereduceerde» gerekend naar plaatsruimte. ta door tusschenkomst van soliede Boekhande- en moeten daags vóór de plaatsing aan het jname veraekerd te rijn. die de bevoegdheid zal hebben gedurende’de ziekte van den koning staatsstukken te tee- kenen. Genoemde personen, uitgezonderd ede ■prins van Wales, hebben gistermorgen inlde ziekenkamer des konings reeds een kopte byeenikomst gehouden, waar de koning desbetreffende document onderteekende. Verwacht wordt, dat de prins van W«e< Vrijdagavond a.s. met de „Enterprise” |te Suez zal aankomen. Tot nu toe heeft!de kruiser zyn groote snelheid van ongeveerj29 knoopen per uur weten te handhaven, hertog van Gloucester is gistermiddag Boelawayo vertrokken op weg naar Ka stad. Per s.s. „Balmoral Castle” zal .hij Vrydag naar Engeland vertrekken. 1 FRANKRIJK. Een groote oplichters^aak. De ondernemingen van de „Gazette du Franc,” Nadat al een paar dagen gezinspeeld was op onregelmatigheden, ontdekt bij de com binatie van financieeie ondernemingen, ge groepeerd om de „Gazette du franc”,, is thans de bom gebarsten. Het gisteren be gonnen justitieele onderzoek heeft ten ge volge dat vandaag wegens oplichting gear resteerd zyn de organisatrice van onderneming, Madame Hanau, en haar »x- echtgenoot Lazare Bloch. Uit de eerste bijzonderheden, die omtrent de zaak bekend geworden zyn, is gebleken dat men hier te doen heeft met een enorme zwendelary, ioopeude over tallooze millfoe- nen, die van het Fransche publiek in Pajys en in de provincie, vooral van kleine spaar ders afgetroggeld zyn. Het echtpaar Bdoch, dat in 1920 geschei den is, maar dat in zaken steeds is biyjven samenwerken, is op zeer bescheiden voet jbe- gonnen. Ze waren oorspronkelijk beiden tym- delsreizigers. Mme. Hanau, die beschreien wordt als een typische zaken-vrouw met fels van het veldheerachtige, dat grooten finan ciers eigen pleegt te zyn, heeft in 1925 de „Gazette du franc” opgericht, een weekblad, dat bedoeld heette te zyn om den franc te verdedigen en waaraan zy vry goede krach ten wist te verbinden. Hoofdredacteur was b.v. de heer Audibert, oud-kabinetschef van den bekenden senator De Monzie tijjens dien ministerschap. In werkelijkheid was liet blad, en het financieeie persagentschap, dat er aan verbonden was, echter vooral be doeld om de ondernemingen te lanceeren, die achtereenvolgens werden opgericht. Op het laatst waren het er vyf, die klinkende na men droegen, als „Union Francais d’Emls- sions”, „Consortium Financier de Bourse et de Gestion", enz., en die over groote som men beschikten. Het systeem, dat Mmme Hanau toepaste, is zoo oud als de wereld, ailthans als het cre- diet. Het bestaat in het toezeggen, en het aanvankelyk ook uitbetalen, van zeer hooge winst-percentages aan de deelnemers. Bun werd een rente van 48 voorgeepiejfehl, die ook uitgekeerd kon worden doordat steeds nieuwe naïvelingen toetraden, ^ler ,,Da lieele tournee is naar den du.vel”, steuind» de iimpreesario. ,,Waar moeien wij een nieuw 3 Amati vandaan halenin kor- tou tijd... zoo’n instJW»enlt...d’ Herbert Porter trad op het opgewonden mannetje t»e. „Wanneer is het wlg»ndo concert ?v „Oveid adht dagen, in Weenen... en over vijf dagen een particuliere uitnoixliging van graaf iHarrenfels in Pötelefasdorfwaar meneer Karet zich zoo op heeft verheugd - alles naar de weerlicht - ik miet dade lijk aftelegrafeefren.de gfoote zaal in Weenén afbestellen...” Herbert Porter legde hem dia hand kai moerend op den arm Bestek u voorloo pig niets af!” „Niete?” b&asrf. „Neen, want \oorloopig is er haelemaal geen reden waarom meneer Karst over 8 dagen niet spfflen zou.’’ Op zijn Amati ,.Op zijn Amati!” beurtenissen had Briand vertrouwen in de uitkomst van deze politiek. Nooit zou Frankryk wat ook gebeuren mocht, erin toestemmen dat het zyn vriendschap aan Italië opzegt. Briand verklaarde dat Frank ryk den buitenlanders een edelmoedige gast- vrijheid verleent, doch niet kon gedoogen dat zy deze gastvrijheid misbruikte. Briand wees op het voordeel van het pact van Parys voor het handhaven van den vrede. Hij verklaarde dat een volk, dal moedwillig de verbintenis zou schenken, aangegaan ten overstaan van de weréld, haar algemeene veroordeeling zou uitlokken. Hjj besloot met het doen van een beroep op het geweten van het Oostenryksche volk om den wereldvrede niet te verstoren door }iet miskennen van de verbintenissen, tegenover den. Volkenbond aangegaan. De Kamer juichte Briand algemeen toe. Van Duitsche zyde wordt van antwoord gediend op een verklaring van Chamberlain inzake de ontruiming. Chamberlain toch zoo gezegd hebben dat niemand ernstig verwacht dat Duitschland aan al zyn verplichtingen hem door het ver drag van Versailles opgelegd, zou willen of kunnen voldoen, en dat er geen advocaat zonder emplooi is, die niet zonder de ge ringste moeite zou kunnen bewijzen dat Duitschland het een of ander van de poespas van eischen onvervuld gelaten heeft. Ondanks dit alles zou de Minister een ont ruiming van het Rynland gaarne zien, al meende hij toch te moeten opmerken dat het in gebreke bly’fven, het niet geheel Vol doen aan zyn verplichtingen voor Dultich- land veel gewicht in de schaal legt. Naar aaHlëidïHg hièVvari zegt de Express dat die verplichtingen niet volledig gefor muleerd zijn, zoodat dit niet mogelyk was. Met grooter instemming constateerend dat volgens Chamberlain de Britsche regeering eep spoedige ontruiming van het Rynland gaarne zien zou, concludeert de Express dat de eenige manier van ontruiming, ontrui ming is, en dat Chamberlain een wezenlijke bydrage tot den vrede van Europa zou leveren als hy ermede uitscheidt, haren te kloVen en de Britsche troepen terugroepv. De Duitsche „Dipl.-Pol.-Kor.” stelt tegen over de uiting van den Britschen minister van buitenlandsche zaken het bekende pro tocol! van de ,jGróote Drie” van 17 Juni ’19, waarin verklaard wordt, dat de verbonden mogendheden de handhaving van de militai re bezetting tot de volledige naleving van alle herstelbepalingen niet eischten, daar zy van oordeel waren, dat Duitschland ver plicht zou zyn in dit opzicht voor afboop van den termyn van 15-jaar de bewyzen van goeden wij en de noodzakeltfke garanties te geven. 1 Zulke waarborgen, gaat het blad dan voort, zyn er vooral ook voor de herstelver- plichtingen, gegeven in een onbetwistbaren -wmT"Zo0^^e,,,piani^^e^"Tan—Ka^^hot" den stok weer over do unarm glijden».... een zachte streek..., ploteeling werden zijn oogen giroot... met uon ruk hietld hij op en zijn, blik l^eef een oogetiiblikje zinne- ■loof. op de snaren ruston. Hij keerde zich naar het publiek en. opende den mond als om iets te zeggen bet volgenlde oogen- blik keertle hij zich oiu en liep in groote opwinding hel tooueel af. Een geiuainpel steeg uit hei publiek op. Stemmen gonsden door de zaal iedere seconde nam het lawaai toe. Toen werd het ploteeling stil een kleine dlikke man verscheen op het podium de impressario. „Geachte dairies en heeren”, begon hij. Ik moet u helaas iets zper onvetrklaar- baars medetleelen. Zoooven oritdieikt meneer Karst. dat zijn beroemde AniUti gestolen is, o* liever gf-legd.. verruild voor een nagenoeg waardeloos instrument, dat van buiten eenigszinri er op lijkt. Meneer Karst kan helaas niet optreden De kas beüaalt u de entréegeiden terug.’ Weer begon het stemmengegons. Spijtige mededijdeaide, spottende uitroepen waren hoorbaar toen ontstond een gedrang naar den uitgang. In een der kamers 'achter het tooneel lag Holger Karet op een divan, voor hem stond Herbert Porter. De impressaria liep als leeuw in dé kleine kaaner op en neer de deur stond een kneoht om nieuwsgieri gen, medelijdenden en menschen, die toch Hat buit»land«oh belaid van Bripnd^ MiOgtaa Het ontruimingsvraagstuk. Minister Briand heeft gisteren in .de Fransche Kamer zich bezig gehouden met de begrooting voor buitenlandsche zaken. Briand constateerde dat de Fransche diplo matie onbetwistbaar op den vrede was be richt. Elk nieuw jaar brengt de hoop mee op de onmogelykheid van den oorlog. Hy ver klaarde, dat hy overtuigd was van de spoe dige algemeene liquidatie van den oorlbg. Hij zeide verheugd te zyn over de rede van Stresemann in den Ryksdag. Ofschoon de rede een weerspiegeling gaf van de binnén- landsche moeilykheden, bevestigde zy toch, dat Locarno de politiek was, die vbor Duitschland bleef gelden. Briand bleef ver trouwen stellen in het pact van Locartio, dat Frankryk nauwgezet eerbiedigde en dat Duitschland vrywillig toekende. Frankryk'aanvaardde gaarne het openen van onderhandelingen met Duitschland oVer het Rynland en de schadevergoedingen, doch Frankryk was niet vry, het was verbonden en solidair met de andere mogendheden, zoodat het niet het recht had afzonderjyk te handelen. Frankryk wilde geen wipst slaan uit zyn onderpand, doch moest reke ning houden met de wisselvalligheden- in het verleden en de eventueele politiek van Duitschland. Het houdt het oog gericht op de mogelykheid van een omverwerping van den toestand, waardoor Frankryk met iyn lasten zou blijven zitten en tusschen Frank ryk en Duitschland een onoverkomel|ke slagboom zou worden opgericht. Indien, ton zeide Briand, de Duitschers gelijk wy vurfg den vrede wenschen en de wryfvlakken, die tusschen ons .bestaan, wenschen te zien Ver- dwynen, dan is, zeg ik, een oplossing moge- lyk. Het is voldoende haar met goeden wil te zoeken. Indien Frankryk en Duitschland hun werk des vredes tot een goed eihde brengen, zal dit de beste waarborg tegen den oorlog zyn. Briand wenschte verwertce- lyking van de controle, voorzien by het ver drag van Locamo en strekkende tot de vorming van verzoeningscommissies, belast met het oplossen van eventueele geschillen tusschen Frankryk en Duitschland zoqder dat zy zich zelfs tot den Volkenbond Wen den. Over de quaestie der ontwapening- spre kende, verklaarde Briand dat de verdragen van Locamo en Parys waarborgen voor de veiligheid medebrengen, doch de pourparlers waren langdurig en moeizaam. Briand stel de aan de hand van statistieken vast, dat van alle groote landen der aarde Frankryk het minst (voor zyn bewapening) uitgeeft, terwyl Frankryk aanzienlyke sommen moest uitgeven voor Marokko en Syrië. De begrootingen van Oorlog en Marine wezen een teruggang aan. Frankryk deed zyn best om de verdragen van arbitrage, die het met de naties verbonden, te vermeerderen. Het zette deae politiek in het bizonder met Italië voort. In weerwil van de jongste droevige ge- Verloren uren, zij doorknagen Het hart met naberouw te spa. geld diende om hun voorgangers te betalen. Men moest zich verbinden om met de mede- deelingen, die door de directie gedaan wei den, genoegen te nemen, want de beursope- laties, waarmede de winsten behaald wer den, moesten geheim biyven. Een leger van agenten over geheel Frankryk was voort durend bezig nieuwe inschrijvers aan te werven, en het financieeie persagentschap „Interpresse”, dat de financieeie rubriek In eenige groote bladen gepacht had, zorgde dat de waarden van de combinatie in dt« bladen druk geprezen werden. Zoo pakte alles goed in elkaar. Maar het parket wantrouwde de zaak al lang en besloot eindelyk een onderzoek in te stellen. By afwezigheid van een officieeie klacht van de zyde der benadeelden, die allen schadeloos gesteld worden als ze daarmee dreigden, kon het onderzoek slechts plaats hebben met goedvinden van Mmme Hanau., Deze, gisteren by den Officier van Justitie ontboden, stemde daarin toe. De financieeie deskundigen constateerden, dat de boekhou ding zeer veel te wenschen overliet, terwyl wat ze vonden voldoende was om hun over tuiging te bevestigen. Vandaar de arres tatie, waartoe besloten werd. Deze zaak krijgt een byzondere beteeke- nis in de eerste plaats door den omvang van de oplichterijen, die op honderden mil- lioenen geschat worden, in de tweede plaats door de personen en bladen, die er bij be trokken zyn. De „Ami du Peuple” noemt onder de eersten den senator Rio, «ad minister van de koopvaardij. Van de Waden is het bekend, dat de ..Quotidien” en de „Ru- meur” beursrubriéken aan het agentschap „Interpresse” hadden verpacht. De publi catie van die rubrieken is sinds drie dagen gestaakt, De redactie van de „Gazette du Franc” de voorgevel, waarachter alles ge- hsur<ie„ beweert van alles onkundig en ge heel onafhankeiyk te zyn geweest; echter wordt gemeld, dat de hoofdredacteur Audf- bert een aantal aandeelen in de verschillen de ondernemingen bezit. Het socialistische Kamerlid Chastenet heeft een interpellatie ingediend, waarvan de datum aan het slot van de zitting van heden zal worden vastgesteld. Volgens ge bruik zal dit aanleiding geven tot een kort» debat. Men verwacht echter dat Poincaré de behandeling van de interpellatie zelf zal doen uitstellen tot na de aanneming<van de begrooting, waarby groote haast is, wil de Senaat die ook nog vóór 31 December kun nen goedkeuren. CHINA. De opstand der Mohammedanen. Een half millioen dooden. De slachting van Chineezen bij den op stand der Mohammedanen in de provincie Kansoe bliy’kt veel verschrikkeiyker geweest te zyn dan aanvankelyk werd gemeld. Een brief van een zendeling in de „North China Daily News”, gedagteekend van begin November, en medegedeeld door den „Times”-correspondent te Shanghai, geeft een levendig en vreeselyk relaas van wat er oveje zijn gelaat. Juist wilde Herbert Por ter eon paar woorden van troost tegen hem zejigwi, toen voor de tweede maal de deur fgeiopend werd. Een slanke jonge dame tvtil vlug naar binnen en bleef bij het '■ien van dfe twee mammen beduusd staan. „Par don”, zei ze tot Katart, „ik wilde een boek halen Met vluggen, onhoorbare» tred ging ze op de boekenkast toe en keek langs de rijen boeken. Een zaohu* geur van Peau d Espague vulde he< vertrek Ze Meet na denkend staan en Jegde de hand op haar x oorhoofd. „Deze boeken zijn op de nam»n van de auteurs gezet”, zei ze zacht, met iete alö een verontechuldigjing in haar slem. It zpek „You never can tell” van Shaw Een landsman van u... nietwaar „Mag ik even voorstolie»”, mengde zich Karst in het gesprek „Mr. Herbert Por ter - Juffrouw Helene Jungmann, studen te in de mediie-ijnen.” De jonge dame gd dtu Engetechinan op ongedwongen manier d* hand „Het doet mij veel genoerenmet zoo’n beroemde man kenutis te maken, Mc. Ik vermoed dat u Mer meneer Karet to helpen zijn verloren schat weer te vinden. Daar mee doet u een gjoei werk want hij is er zwaarmoedig van gerworlen ,,Toeh is het maar een gtsluk, dat meneer Karet in zijn verdriet nog plezier heeft in de Taueötzienstrasee te flamberen!” „Ik?” vropg Karet verbaasd, gisteravond ben ik niet r n 1 Den vblgenden middag ging in Pension Valentin die telefoon. De eögenares namden hoorn, van het toesteQ. „Ik zou gaarne willen weten lioe het met meneer Karst gaat?” „Hoé het met meneer Karet gaat? Slec'it meneer Porter. Hij is gebroken hij zit aldoor maar in zich zelf gekeerd, gisterenavond is hij niet wriest „Het ia niet mogelijk U moet u vergis- )IJK.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1